АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1
Административно дело No 131/2008
Други административни дела
К.А.Т.
НАЧАЛНИК НА РПУ Х.,
ОДП Х.
Решение от 21.07.2008г., в законна сила от 24.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 124/21.07.2008г. - ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразна наложената от Началник РПУ-Х. принудителна административна мярка-отстраняване на неправилно паркирано ППС със специализирано средство тип "паяк" по отношение на К.А.Т. да заплати на К.А.Т. сума в размер на 27,50 лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди, резултат на незаконосъобразен акт, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението.
ОСЪЖДА ОДП Х. да заплати на К.А.Т. сума в размер на 37,00 лева, представляващи заплатените от него разноски по водене на делото, съразмерно на уважената част от искането.
ОТХВЪРЛЯ иска на К.А.Т. против ОДП Х. в останалата му част като неоснователен и недоказан.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС
 
2
Административно дело No 132/2008
Дела от административен характер по ЗДС
МИДЛАНД ИНТЕРСПЕД ООД- С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.Х.
Решение от 26.09.2008г., в законна сила от 09.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 146/26.09.2008г. - ОТМЕНЯ заповед №РД-11-115/30.04.2008 г. на Областния управител на Област - Х..ИЗПРАЩА административната преписка на Областния управител на Област - Х., за продължаване на тръжната процедура, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение, като ОПРЕДЕЛЯ седемдневен срок за това от влизане в сила на решението.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС
 
3
Административно дело No 142/2008
Други административни дела
ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД - К.
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.,
ДИРЕКТОР РМД П.
Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 09.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 192/18.11.2008г. - ОТМЕНЯ решение №8000-0216/29.02.2008г. на Началник Митница С., потвърдено с Решение №1-4414-0142/02.04.2008г. на Директор РМД-П. в частта досежно отказа за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за дейностите добив и производство на фракционен перлит.
ЗАДЪЛЖАВА административния орган да издаде на "Ес енд би индъстриъл минералс"АД, гр.К. удостоверение за освободен от акциз краен потребител за дейностите добив и производство на фракционен перлит.
Решение на ВАС
4
Административно дело No 168/2008
Дела от административен характер по ЗМСМА
КМЕТ НА ОБЩИНА М.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - М.Б.
5
Административно дело No 178/2008
Дела от административен характер по ЗМВР
Д.А.М.
ДИРЕКТОР НА ОДП-Х.
6
Административно дело No 190/2008
Дела от административен характер по ЗОБС
Ж.В.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 80/21.04.2009Г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Ж.В.А. в частта, в която се оспорва като незаконосъобразна Заповед №671/10.06.2008г. на кмета на Община С.
ИЗМЕНЯ по жалба на Ж.А. размера на дължимото парично обезщетение за отчуждената част от 2375кв. м. от поземлен имот с пл. №2484, целия от 3141кв.м. в кв.129 по плана на гр.С. от 1993г., ведно със административна сграда със ЗП от 180 кв.м., сграда-кантар със ЗП от 10кв.м. и сграда-склад със ЗП от 50 кв.м., собственост на Ж.В.А. отчуждена със Заповед №671 от 10.06.2008г. на Кмета на Община С. за общинска нужда - изграждане на улица с о.т. 1059-10161-1062, като част от околовръстен път и терен за озеленяване, като: УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 57 405 лв. на 194 450 (сто деветдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет) лева.
ОСЪЖДА ОБЩИНА С. да заплати в полза на жалбоподателя Ж.В.А., 3077 (три хиляди седемдесет и седем) лева, представляващи разноски по делото- възнаграждение за един адвокат, възнаграждения за вещи лица и ДТ, съразмерно на уважената част.
ОСЪЖДА Ж.В.А. да заплати в полза на ОБЩИНА С., сумата от 668,50 (шестотин шестдесет и осем и 0,50) лева, представляващи разноски по делото, включващи платеното възнаграждение за един адвокат и възнаграждения за вещи лица, съразмерно на отхвърлената част от искането за обезщетение.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
7
Административно дело No 334/2008
Други административни дела
Г.Т.Г.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП КЪМ ОД НА МВР - Х.
8
Административно дело No 344/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
М.С.М.,
Г.Г.Г.,
Д.Е.С.
ОБЩИНА Х.
9
Административно дело No 369/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Б.К.Г.
РДНСК Х.
10
Административно дело No 372/2008
Други административни дела
В.ФАРМА ХОЛДИНГ ООД - В.
ДИРЕКТОР НА РЗОК - Х.
Решение от 19.03.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
Решение № 39/19.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-1287/28.12.2007 г. на Директора на РЗОК - Х., с която на аптека "М." гр.Д., ул."Д.Б." № е наложена санкция финансова неустойка, в частта й, с която за нарушение на чл.3 ал.2 от ИД е наложена санкция по чл.38, т.3 букв.б от ИД в размер на 135 лв. /по т.6 от КП №66/ и за нарушение на чл.3 ал.2 от ИД е наложена санкция по чл.38, т.3 букв.б от ИД в размер на 135 лв. /по т.7 от КП №66/
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "В.фарма холдинг" ООД - гр.В., против Заповед №РД-09-1287/28.12.2007 г. на Директора на РЗОК - Х. в останалата й част /по т.4 от КП №66 и по т.8 от КП №66/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
11
Частно административно дело No 15/2009
Частни администр. дела
Т.Д.А.,
М.М.А.,
Б.Х.А.,
Л.Х.И.,
К.Г.Д.,
Т.К.Д.
 
Определение от 12.02.2009г., в законна сила от 02.04.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4/12.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.А., М.М.А.А. , Б.Х.А. , Л.Х.И. , К.Г.Д. и Т.К.Д. против Отказ на Областен управител на Област-Х. за разглеждане по същество на искане за издаване на акт за деактуване на недвижим имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№15/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
Решение на ВАС

12
Административно дело No 16/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Ж.Д.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
13
Административно дело No 17/2009
Други административни дела
Н.К.И.
ДИРЕКТОР ОД НА МВР-Х.
14
Административно дело No 18/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Ф.Ю.А.
НАЧАЛНИК РДНСК - Х.
15
Административно дело No 20/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ АТЛЕТИК - Б.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Решение от 02.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 72/02.04.2009г. - ОТМЕНЯ Заповед № 1390/03.11.2008г. на Кмета на Община Х..
ОСЪЖДА Община Х. да заплати на ЕТ "Атлетик - Б.Д." със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. "Г.С." №, представляван от Б.В.Д. направените по делото разноски общо в размер на 650,00 (шестстотин и петдесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
На основание чл. 138, ал. 1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
 
16
Административно дело No 24/2009
Други административни дела
А.Н.П. Д.Н.Н.
 
Определение от 16.02.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.П. и Д.Н.Н., против мълчалив отказ на Кмета на Община Х. да издаде заповед по чл.11 ал.4 от ППЗСПЗЗ, с която изрично да се произнесе по молба с вх.№94А-10623/05.10.2006 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №24/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
Решение на ВАС

17
Административно дело No 28/2009
Други административни дела
В.Г.Д.
 
Определение от 09.03.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Д., срещу Свидетелство за регистрация на лек автомобил №003546536/30.01.2009 г., издадено от ОДП - КАТ Х..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №28/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
Решение на ВАС

18
Административно дело No 29/2009
Други административни дела
ЕТ ВАССКОНИ - В.Д.
 
Определение от 18.02.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ "Васскони - В.Д.", представлявано от В.Д.Д. за отмяна на свидетелство за регистрация на лек автомобил № 00354635 от 30.01.2009г., издадено от ОДП-КАТ - Х.
Прекратява производството по АД № 29/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

19
Административно дело No 30/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Я.П.А.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА Л.
Решение от 24.03.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
Решение № 56/24.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Я.П.А. и Е.П.М. на индивидуален административен акт- заповед №РД-09-676/06.Х.2008 г. Кметът на Община-Л.,с която на основание чл.44 ал.ІІ от ЗМСМА и чл.53 ал.ІІ и ІІІ от ЗКИР е отказал попълването на кадастралната основа съгласно съставен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план от 25.VІІ.2008 г.,поради липса на подписи на всички заинтересувани лица съгласно чл.53 ал.ІІ и ІІІ от ЗКИР и формиран спор за материално право,предвид постъпилите възражения.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи от решението да се изпратят на страните на основание чл.138 от АПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по касационен ред пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.
20
Административно дело No 36/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
И.К.И.
 
21
Административно дело No 39/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Г.С.К.
НАЧАЛНИК РДНСК - Х.
Решение от 24.03.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
Решение№ 57/24.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.К. -К с която оспорва заповед №ДК-02-Х-2/10.І.2009 г. на Началник РДНСК-Х.,с която е наредил премахването на незаконен строеж "Ограда,намиращ се в урегулирани поземлени имоти-УПИ V,кв.651 по плана на гр.Х.,ж.к. "О." бл. изграден от Г.С.К. -К по жалбата на
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
22
Административно дело No 42/2009
Други административни дела
Я.П.И.
 
23
Административно дело No 43/2009
Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ
И.К.Р.
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.
24
Административно дело No 44/2009
Искане за прекратяване на неоснователни действия
В.Д.Д.
 
Определение от 18.02.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
Определение № 7/18.02.2009 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Д. - управител на ЕТ"ВАСКОНИ" за прекратяване на неоснователни действия на длъжностно лице при сектор "ПП- КАТ към ОД на МВР - Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.д.№44/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решение на ВАС

 
25
Административно дело No 45/2009
Искане за прекратяване на неоснователни действия
В.Г.Д.
 
Определение от 18.02.2009г., в законна сила от 10.04.2009г.
Определение № 8/18.02.2009 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Г.Д. за прекратяване на неоснователни действия на длъжностно лице при сектор "ПП- КАТ към ОД на МВР - Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.д.№45/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

 
26
Административно дело No 46/2009
Дела от административен характер по ЗОБС
М.Н.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
Решение № 83/27.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от М.Н.М., ЕГН:********** на индивидуален административен акт- заповед №11/05.І.2009,с която Кметът на Община-С. е разпоредил отчуждаване на собствения й поземлен имот №012008 с площ от 0.402 дка, представляващ нива,V категория,находящ се в местността "Р." по КВС на землището на гр.С., ЕКАТТЕ 65677 при граници-имот0012007-нива;имот 000001 жилищна територия;имот 001027-друга нестопанска територия и имот 012017- нива срещу обезщетение от 8085 лв. по банкова сметка.
ДА СЕ ВРЪЧАТ преписи от решението на основание чл.138 ал.І от АПК на страните.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

27
Административно дело No 49/2009
Други административни дела
Д.Т.Б.
 
28
Административно дело No 51/2009
Дела от административен характер - ЗСП
А.И.Б.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СП" - ОБЩИНА Д.
Решение от 18.03.2009г., в законна сила от 10.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 61/18.03.2009г. - ОТМЕНЯ Заповед № 696/10.12.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - община Д., потвърдена с Решение № 94АА-17/13.01.2009г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - област Х.
ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"- Д. за ново произнасяне по молба-декларация вх. № 696/17.11.2008г. на А.И.Б., при спазване задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
29
Административно дело No 62/2009
Дела от административен характер - ЗСП
Т.З.М.
 
30
Административно дело No 101/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Д И Д- КОМЕРС ООД
 
31
Административно дело No 189/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
А.Т. ЕООД- Д.
 
Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 28.04.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по административно дело №189/2009 г. към производството по адм.дело №188/2009 г. за съвместно разглеждане на жалбите по двете дела против заповед №360/24.ІІ.2009 г. на Кмет на Община-Д.,с която е одобрил ПУП-парцелен план за обединяване на поземлени имоти №№323;324;339;340 и 325 с начин на ползване-стопански двор, находящи се в "стопански двор" с.Г.А.,община Д. и издаване на общо решение по тях.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

32
Административно дело No 190/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Д.В.М.
 
33
Административно дело No 191/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ НИКОЛ- Н.И.- Д.,
ЕТ В- В.Ф.- Д.Ф.- Д.
 
Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
РАЗДЕЛЯ оспорването на ЕТ "Никол - Н.И.", представлявано от Н.Д.И. против заповед № 734/16.04.2009г. на Кмета на Община Д. от оспорването на ЕТ "В-В.Ф., представлявано от В.П.Ф. против заповед № 734/16.04.2009г. на Кмета на Община Д.
ПОСТАНОВЯВА жалбата в частта относно оспорването на ЕТ "В-В.Ф. ***, представлявано от В.П.Ф. против заповед № 734/16.04.2009г. на Кмета на Община Д. да се докладва на председателя за образуване на отделно административно дело и разпределянето му на съдия докладчик. Да се изготвят заверени ксерокопия на жалбата и всички доказателства, които да се приложат към новообразуваното дело.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 191/2009г. в частта относно оспорването от ЕТ "Никол - Н.И.", представлявано от Н.Д.И. против заповед № 734/16.04.2009г. на Кмета на Община Д. към адм. д. № 94/2009 г. по описа на АС - Хасково за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 191/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.

34
Административно дело No 196/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ В- В.Ф.- Д.Ф.- Д.
 
35
КАНД No 203/2008
Наказателни касационни производства - ЗЕС
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
КЕЙБЪЛ ТЕЛ ЕАД- С.
36
КАНД No 27/2009
Наказателни касационни производства - НПООРЧОИТОХ
ОБЩИНА Х.
К.А.Ш.
37
КАНД No 31/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РУ НА МВР- С.
Б.М.Д.
Решение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 74 - ОБЕЗСИЛВА решение №212/17.12.2008 г., постановено по АНД №326 по описа на С. районен съд за 2008 година, в частта му, с която е отменено НП №1365/05.09.2007 г. на Началника на РПУ - С. към ОДП - Х. в частта му по т.2 и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №212/17.12.2008 г., постановено по АНД №326 по описа на С. районен съд за 2008 година в останалата му част.
Решението е окончателно.
 
38
КАНД No 33/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
МИТНИЦА-С.
НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД
39
Частно КАНД No 37/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗОДОВ
К.Д.Д.
 
40
Частно КАНД No 39/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗОДОВ
М.В.М.
 
41
Частно КАНД No 40/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗОДОВ
И.К.Х.
 
42
Частно КАНД No 41/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗОДОВ
Г.Н.К.
 
43
КАНД No 44/2009
Наказателни касационни производства - ЗМДТ
ОБЩИНА Д.
ЕТ ЩАСТИЕ-94- К. А.- П.
44
КАНД No 51/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Р.А.И.
45
КАНД No 53/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
С.Т.С.
СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОДП-Х.
46
КАНД No 56/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РУ НА МВР- С.
С.Й.А.
47
КАНД No 57/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Я.Х.Я.
Решение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
Решение № 80 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №40/14.ІV.2008 г. постановено по НАХД №368/2007 г.с което състав на Районен съд-С. е отменил наказателно постановление №778/13.ІV.2007 г. на Зам.началник на Митница-С.,с което на Я.Х.Я., ЕГН:********** З. на основание чл.234А ал.І от Закона за митниците е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 6493 лева и е отнет в полза на държавата лек автомобил марка "Мерцедес" модел 124 тип дизел,с митническа стойност от 6493 лева.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
48
КАНД No 59/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Г.В.Г.
РПУ-Х.
49
КАНД No 60/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РУ НА МВР-Д.
Н.Г.М.
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
Решение № 120 - ОБЕЗСИЛВА решение №478/05.01.2009 г., постановено по НАХД №571 по описа на Д. районен съд за 2008 година, в частта му, с която е изменено НП №538/08 от 04.03.2008 г. на Началника на РПУ - Д., в частта му, с която за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП на основание Наредба Iз-1959 са отнети от Н.Г.М. 12 контролни точки и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №478/05.01.2009 г., постановено по НАХД №571 по описа на Д. районен съд за 2008 година в останалата му част.
Решението е окончателно.
 
50
КАНД No 61/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ МАКРА-2- Д.Ч. - Х.
51
КАНД No 63/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
М.Г.Ч.
52
КАНД No 64/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
ЕТ НЬОНИ- Т.Щ.Д.- Х.
53
КАНД No 66/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ МАКРА-2- Д. Ч. - Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
Решение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
Решение № 82 - ОТМЕНЯ решение №829/07.І.2009 г. постановено по НАХД №655 с което състав на Районен съд-Х. е изменил наказателно постановление №26-00012/02.VІ.2008 г. на Директор на ОИТ-Х. с което за нарушение по чл.276 от КТ вр. с чл.217 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните мест при ползване на работното оборудване вр. с чл.10 ал.ІІ т.2 от Наредба №5 за реда,начина и периодичността на извършване на оценка на риска и на основание чл.416 вр. с чл.413 ал.ІІ от КТ на ЕТ "Макра2-Д., като работодател е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.,като е намалил същата на 2000 лв.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №26-00012/02.VІ.2008 г. на Директор на ОИТ-Х. с което за нарушение по чл.276 от КТ вр. с чл.217 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните мест при ползване на работното оборудване вр. с чл.10 ал.ІІ т.2 от Наредба №5 за реда,начина и периодичността на извършване на оценка на риска и на основание чл.416 вр. с чл.413 ал.ІІ от КТ на ЕТ "Макра2-Д., като работодател е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
54
Частно КАНД No 67/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗОДОВ
Б.О.И.
 
55
КАНД No 68/2009
Наказателни касационни производства - ЗРА
Г.В.
ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО, АКВАКУЛТУРИ И КОНТРОЛ Х.
Решение от 03.04.2009г., в законна сила от 03.04.2009г.
Решение № 70 - ОТМЕНЯ Решение №6/09.01.2009г., постановено по нахд №951/2008г. на Районен съд-С. в частта, в която е потвърдено наказателно постановление №25-270/12.12.2008год., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №25-270 от 12.12.2008год. на Началник отд."РАК" при ТЗ на ИАРА-Х. в частта, с която на Г.В. гражданин на Р.Гърция, са наложени на осн.чл.86 ЗРА за нарушение на чл.50, ал.1 глоба в размер на 1000лв., за нарушение на чл.50, ал.2 ЗРА глоба в размер на 1000лв. и за нарушение на чл.50, ал.3 ЗРА глоба в размер на 1000лв., като намаля размера на наложените наказания на глоба от 500лв. за нарушение на чл.50, ал.1 ЗРА, глоба от 500лв. за нарушение на чл.50, ал.2 ЗРА и глоба от 500лв. за нарушение на чл.50, ал.3 ЗРА.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част.
Настоящото решение е окончателно.

56
КАНД No 69/2009
Наказателни касационни производства - ЗРА
ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО, АКВАКУЛТУРИ И КОНТРОЛ Х.
Ф.А.Б.
57
КАНД No 70/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕТ ДЕВА - М. Т. - Х.
58
КАНД No 72/2009
Наказателни касационни производства - КСО
ТД НА НАП-Х.
Д.Т.А.
59
КАНД No 73/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ МАРБОН-М. М.- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
60
КАНД No 74/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Ф.А.- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
61
КАНД No 77/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ГАЙРАК ЕООД
62
КАНД No 78/2009
Наказателни касационни производства - КТ
МОНИ ЕООД Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
63
КАНД No 80/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
ЕТ В.В.-1
64
КАНД No 81/2009
Наказателни касационни производства - Закон за горите
ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО С.
М.И.М.
65
КАНД No 82/2009
Наказателни касационни производства - ЗЗП
ФААЙ ЕООД С.Ш.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД- П.
66
КАНД No 83/2009
Наказателни касационни производства - ЗРА
Ж.Д.Ж.
ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО, АКВАКУЛТУРИ И КОНТРОЛ Х.
67
КАНД No 85/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ООД
68
КАНД No 86/2009
Наказателни касационни производства - НУРППОЕГОТОХ
ОБЩИНА Х.
А.П.А.
69
КАНД No 87/2009
Наказателни касационни производства - ЗАвП
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
Ж.С.С.
70
КАНД No 88/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕТ Д.Д. - Х.
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
Решение № 95 - ОТМЕНЯ решение №24/22.І.2009 г. постановено по НАХД №976/2008 г. с което състав на Районен съд-Х. е отменил наказателно постановление №6973/01.VІІІ. 2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД НАП-Х.,с което на основание чл.180 ал.І от ЗДДС вр. с чл.3 ал.ІІ от ЗАНН,вр. с чл.86 ал.І и ІІ, чл.84 от ЗДДС на ЕТ "Д.Д.",седалище и адрес на управление гр.Х.,ул."З." № ,представляван от Д.Г.Д., ЕГН:********** на основание чл.180 ал.І от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1173.50 лв.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №6973/01.VІІІ. 2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД НАП-Х.,с което на основание чл.180 ал.І от ЗДДС вр. с чл.3 ал.ІІ от ЗАНН,вр. с чл.86 ал.І и ІІ, чл.84 от ЗДДС на ЕТ "Д.Д.",седалище и адрес на управление гр.Х.,ул."З." №, представляван от Д.Г.Д., ЕГН:********** на основание чл.180 ал.І от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1173.50 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
71
КАНД No 91/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Ю.В.М.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
72
КАНД No 92/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Й.А.К.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
73
КАНД No 94/2009
Наказателни касационни производства - ЗА
ТД НА НАП-Х.
ЕТ ДЕВА - М. Т. - Х.
74
КАНД No 95/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Е. Н.- с.Г.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
Решение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
РЕШЕНИЕ № 96 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №59/04.ІІ.2009 г. постановено по НАХД№1117/2008 г.с което състав на Районен съд-Х. е изменил наказателно постановление №26-2600106/05.ІХ.2008 г. на Директор Дирекция "Областна инспекция по труда"-Х.,с което на ЕТ "Е. Н."-с.Г.,обл.Х.,представляван от Б.Х.Н., ЕГН:********** за нарушение по чл.63 ал.ІІ от КТ и на основание чл.416 вр. с чл.414 ал.ІІІ пр.ІV от КТ е наложена имуществена санкция от 1500 лв. която съдът намалява на 1000 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
75
КАНД No 98/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Г.Е.
76
КАНД No 99/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
А.А.С.
77
КАНД No 100/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ДАФ- СПОРТ ЕООД- Х.
ТД НА НАП-Х.
78
КАНД No 101/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД - С.
МИТНИЦА-С.
79
КАНД No 102/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
СД АТАНДЕЛ И СИЕ- А. И Д.- П.
80
КАНД No 104/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
ЕТ КИКИ- К. Т.- Д.
МИТНИЦА-С.
81
КАНД No 106/2009
Наказателни касационни производства - Кодекс за застраховане
К.В.К.
РПУ-С.
82
КАНД No 108/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Ш.А.Н.
83
КАНД No 110/2009
Наказателни касационни производства - Закон за храните
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА - МФ
ЕЛМА ООД - С.
84
КАНД No 112/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
Н.Ю.В.
85
КАНД No 113/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЛАТА ООД- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
86
Частно КАНД No 116/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗАНН
Н.Н.Н.
 
87
КАНД No 120/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
ТД НА НАП-Х.
ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД- ХАРМАНЛИ
88
Частно КАНД No 121/2009
Наказателни частни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ"ДЖОРДАНО-Г. Р."с.Р.
89
Частно КАНД No 122/2009
Наказателни частни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ"ДЖОРДАНО-Г. Р."с.Р.
90
КАНД No 124/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Г.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-Х.
91
КАНД No 128/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
П.П.К.
РПУ-Х.
92
КАНД No 132/2009
Наказателни касационни производства - ВЗ
МИТНИЦА-С.
М.Ш.Н.
93
КАНД No 134/2009
Наказателни касационни производства - ЗРА
Г.С.С.
ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО, АКВАКУЛТУРИ И КОНТРОЛ Х.
94
КАНД No 144/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕКСПРЕС ЕООД- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.

95

КАНД No 147/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
С.М.Ж.
РПУ-Х.