АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.05.2009г. до 31.05.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1
Административно дело No 204/2007
Дела от административен характер по ЗМВР
В.А.Ц.
А.Ф.К.

Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 11.05.2009г.
РЕШЕНИЕ №122/10.07.2008г. -

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ц. от гр.Х., против Разпореждане от 25.09.2007 г., издадено от А.Ф.К. – полицай при РПУ – Х.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

2
Административно дело No 304/2007
Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ
РДП С.ЕООД- С.
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 18.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 154/10.11.2008г. -
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РДП С.”ЕООД – С., със седалище и адрес на управление гр.С., район „О.”, гр.Б., ул.”С.”, представлявано от И.Т.К., и със съдебен адрес гр.Х., ул.”П.” №, срещу Заповед №1264/20.08.2007г. на Кмета на Община – С.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС
3
Административно дело No 41/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
П.Д.П.
НАЧАЛНИК РДНСК - Х.
Решение от 24.11.2008г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 201/24.11.2008г. -
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на П.Д.П. от град Х. против Заповед №ДК-10-21/18.12.2007г. на Н-к РДНСК- Х.
ОСЪЖДА П.Д.П. от град Х. да заплати на Р.Л.И. от гр.Х., ул.”М.” разноски в размер на 1000 /хиляда/ лева, представляващи възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р.България.
Решение на ВАС  
4
Административно дело No 117/2008
Дела от административен характер по КСО
Д.Т.Д.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 25.05.2009г.
РЕШЕНИЕ №230/29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Д. от гр.Х., ул.”А.” срещу Решение №3/24.04.2008г. на Директора на РУСО-Х.
ОСЪЖДА Д.Т.Д. от гр.Х., ул.”А.” да заплати на РУСО-Х. разноски по делото в размер 80.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС  
5
Административно дело No 136/2008
Други административни дела
ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД - К.
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.
Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 22.05.2009г.
РЕШЕНИЕ №222/05.12.2008Г.
ОТМЕНЯ решение №8000-0262/29.ІІ.2008 г./потвърдено с решение на Директор РМД-П. №1-4414-0142/02.ІV.2008 г./, с което Началник-Митница С. е отказал издаване на удостоверение по чл.14 ал.І от ППЗАДС вр. с чл.24 ал.ІІ т.5 от ЗАДС за освободен от акциз краен потребител на "ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС" АД, ЕИК , гр.К., бул."Б."
ЗАДЪЛЖАВА административния орган да издаде на "ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС" АД, ЕИК , гр.К., бул. "Б." удостоверение по отправеното от тях искане по чл.14 ал.І от ППЗАДС.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р.България.
Решение на ВАС 
6
Административно дело No 145/2008
Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.Х.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - С.
Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 11.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 153/24.10.2008г. - ОТМЕНЯ Наредба №6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община-С., приета с Решение №128/25.04.2008г. на Общински съвет - С., в частта и относно чл.7 т.6.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
7
Административно дело No 160/2008
Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ
С.Й.
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.,
ДИРЕКТОР РМД П.
Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 11.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 133/13.10.2008г. - ОТМЕНЯ изцяло Решение №8000-0721/15.09.2007г., на Началника на Митница С., потвърдено с Решение на Директора на РМД-П. № 1-4414-0182/30.04.2008г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница С. да заплати на С.Й., гражданин на Р.Турция, с постоянен адрес в Р.България, гр.Л., обл.Х., ул."В.", притежаващ Пасаван №, разноски в размер на 510 лева, от които 10 лева, представляващи ДТ за образуване на съдебно производство и 500 лева, възнаграждение за един адвокат.
Решение на ВАС 
8
Административно дело No 186/2008
Дела от административен характер по КСО
Х.М.Д.
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-Х.
Решение от 12.01.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 241/12.01.2009г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо оспорването на Х. Д. от гр.Т. против мълчаливия отказ на ръководителя на „ПО” при ТП на НОИ-Х. и прекратява производството в тази част.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №16/13.06.2008г. 2008г. на Директора на ТП на НОИ-Х.
ОСЪЖДА ТП на НОИ-Х. да заплати на Х. Д. от гр.Т. да заплати сумата от 400 лева разноски по делото, от които 300лв. възнаграждение за адвокат и 100 лева за внесен депозит за В.Л.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС от момента на съобщаването му на страните.
Решение на ВАС 
9
Административно дело No 262/2008
Дела от административен характер по КСО
ДИЕМ ЕООД- Х.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 07.10.2008г., в законна сила от 13.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 171/07.10.2008г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДИЕМ" ЕООД, със седалище гр.Х., представлявано от управителя П.И.Я. против решение № 14 от 06.08.2008г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" - Х., с което е потвърдено разпореждане № 1010/22.05.2008г. на Ръководителя по контрола по разходите на ДОО при РУ "Социално осигуряване " - Х., издадено въз основа на ревизионен акт за начет вх. № 62/14.05.2008г.
ОСЪЖДА "ДИЕМ" ЕООД, със седалище гр.Х., представлявано от управителя П.И.Я. да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - Х. сумата от 80,00 лв /осемдесет лева/, представляваща разноски по делото за процесуално представителство.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС-на РБ.
Решение на ВАС 
10
Административно дело No 267/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Р.И.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 14.05.2009г.
РЕШЕНИЕ №205/07.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.Я. *** срещу Заповед № 1038/19.08.2008г. на Кмета на Община Х., с която на основание чл. 21а, т.1 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Х. /НРУППОЕГОТОХ/, във вр. чл.56, ал.2 от ЗУТ е наредено да бъде прекратено действието на Разрешение за поставяне № 228/28.12.2007г., издадено на Р.И.Я. за поставяне на павилион с площ 17,00 кв.м. в северозападната част на УПИ ІV-2960, кв.394 по плана на гр.Х., с административен адрес: гр.Х., ул. "В.Д.", като неоснователна.
ОСЪЖДА Р.И.Я., да заплати на Р.Х.А. направените по делото разноски в размер на 200/двеста/ лева за възнаграждение на един адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС 
11
Административно дело No 291/2008
Дела от административен характер по ЗМВР
Р.Д.Р.
НАЧАЛНИК РУ НА МВР-Д.
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 13.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 63/ 21.04.2009г. - ОТМЕНЯ Заповед рег.№П5 ЯД-147/01.10.2008г. на Началник РУ на МВР -Д.
ОСЪЖДА ОД на МВР-Х. да заплати на Р.Д.Р. ***, разноски по делото в размер 10.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено. 
12
Административно дело No 309/2008
Дела от административен характер по КСО
К.П.К.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 18.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 234/17.12.2008г. - ОТМЕНЯ Решение №21 от 29.09.2008 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Х., и потвърдените с него Разпореждане №О-26-000-00-00090242/08.07.2008 г. и Разпореждане №О-26-000-00-00095976/29.07.2008 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО - гр.Х.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на РУСО - Х. за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение, като му определя срок за произнасяне - 15 работни дни от получаването на решението.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС 
13
Административно дело No 314/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ТК МАРИЦА АД- Х.
ОБЩИНА Д.
Решение от 22.12.2008г., в законна сила от 19.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 248/22.12.2008г. - ОТМЕНЯ Заповед №1534 от 14.10.2008 г. на Кмета на Община Д.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС 
14
Административно дело No 330/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
С.В.Х.
ОБЩИНА Д.
Решение от 08.04.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 40/08.04.2009г. - ОТМЕНЯ Заповед №1574/21.10.2008г. на Кмета на Община - Д. в частта, в която е разпоредено прокарване на вътрешната регулационна линия по съществуващата граница между ПИ ХІІ-174 и ПИ ХІ-176 в кв.18 по плана на с.Д.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.  
15
Административно дело No 346/2008
Други административни дела
А.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 13.05.2009г.
ОТМЕНЯ определението за ход по същество на делото от 23.ІІ.2009 г. и отсрочва делото от срока за произнасяне с решение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Г.Й.Т., Република А., гр.В., ул.”Ю.”, като майка и законен представител на дъщеря си А.М., съдебен адрес-гр.С. бул. ”В.”, търговски дом офис *** на мълчалив отказ за издаване на административен акт, поискано със заявление вх.№94 С-1905-1/20.Х.2008г. адресирано до Кмета на Община-Х. относно разпореждане на основание чл.76 ал.ІІ вр. с чл.15 ал.І и ІІ от ЗГР да се отрази в регистрите по гражданско състояние настъпилата по силата на закона промяна в имената на малолетната дъщеря на Т. -от А.М. на А.Й.Т.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №346/2008 г. по описа на Административен съд - Хасково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
 
Решение на ВАС
16
Административно дело No 8/2009
Дела по АПК - искови и ЗОДв
П.Ж.П.,
А.Н.П.
 

Определение от 19.02.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Ж.П. и А.Н.П. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по и.адм.д.№8/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

17
Административно дело No 23/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
К.Д.Л.
НАЧАЛНИК СГКК Х.
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на решение № 49/25.02.2009г. по адм. дело № 23/2009г. на Административен съд - Хасково, като вместо погрешно изписаната заповед № КД-14-26-348/23.12.2008г., навсякъде в решението се чете заповед № КД-14-26-384/23.12.2008г. на Началника на СГКК - Х.
Решението подлени на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
18
Административно дело No 25/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ОБЩИНА Д.
НАЧАЛНИК СГКК Х.
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 59/ 15. 04.2009г. - ОТМЕНЯ индивидуален административен акт-заповед №КД-14-26-380/20.ХІІ.2008 г. на Началник СГКК-Х.,с която на основание чл.54 ал.І от ЗКИР е одобрил изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Д. ЕКАТТЕ 21052 състоящо се в:1.Нанасяне на нови обекти-поземлен имот с идентификатор 21052.51.31 с площ от 675 кв.м. с ползване-селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община-Д.; 2.Промяна в границите на съществуващи обекти-поземлен имот с идентификатор 21052.51.30 с данни преди промяната-площ от 3194 кв.м. с трайно ползване за селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на община Д. и данни след промяната-площ 2619 кв.м. с трайно ползване за селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на община Д.;промяна в границите на имот с идентификатор 21052.52.61 с данни преди промяната-площ от 4338 кв.м. с трайно ползване за селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на община Д. и данни след промяната-площ 2619 кв.м. с трайно ползване за селскостопански,горски,ведомствен път,собственост на община Д. и 3.Промени в данните за собственост и собственици за поземлен имот с идентификатор 21052.51.31 собственост на Община-Д. и за поземлен имот идентификатор 21052.51.21 с площ от 4860 кв.м. начин на трайно ползване друг вид нива,собственост на Александър Найдев.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи от решението на страните на основание чл.138 от АПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по касационен ред пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.  
19
Административно дело No 34/2009
Дела от административен характер по ЗОБС
ПП НОВОТО ВРЕМЕ - С.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
Решение №71/30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Политическа партия "Новото време"-С.на индивидуален административен акт- заповед №1901/19.ХІІ.2008 г.с която Кметът на Община-Д. е наредил на основание чл.15 ал.ІV от ЗОС и чл.32 ал.ІІ от ЗПП да се прекрати договора,сключен между Община-Д. и политическа партия "Новото време" относно недвижим имот,общинска собственост-помещение-бивш бутик ,Търговски комплекс на бул."Р." № гр.Д.
ДА СЕ ВРЪЧАТ преписи от решението на основание чл.138 ал.І от АПК на страните
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ. 
20
Административно дело No 52/2009
Дела от административен характер по ЗОБС
П.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Определение от 30.04.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ЗАЛИЧАВА допуснатата по делото съдебна експертиза с ВЛ Т.М. и 14.05.2009 г. като дата на съдебното заседание.
РАЗПОРЕЖДА да бъде възстановен на П.А.А. внесения по делото депозит за ВЛ в размер на 120 лева.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.А. *** против Заповед №12/05.01.2009 г. на Кмета на Община - С., обжалвана в частта й на оценката за отчуждения имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №52/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд. 
21
Административно дело No 66/2009
Други административни дела
С.С.К.
НАЧАЛНИК НА РПУ Х.
Решение от 11.05.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 78/11.05.2009г. -
ОТМЕНЯ индивидуален административен акт-заповед №П5ХЯ-86/23.ІІ.2009 г.с която Началник РУМВР-Х. на основание чл.16 ал.І т.4 от ЗКВВООБ-недоказана необходимост е отказал за поднови срока на разрешение обр.3 серия Х №0228396 за носене и употреба на огнестрелно оръжие на С.С.К. ЕГН:********** *** и на основание чл.17 ал.І от ЗКВВООБ е наредил да се изземе пистолет "ЧЗ-83" кал.9х19 №20357 и боеприпасите за него, и на основание чл.17 ал.ІІ от ЗКВВООБ е посочено,че в срок от една година от изземването може да се прехвърли собствеността върху оръжие,а в противен случай то остава в полза на държавата.
ИЗПРАЩА преписката на Началник РУМВР-Х. за произнасяне съобразно указанията и тълкуването на закона по решението.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.  
22
Административно дело No 77/2009
Други административни дела
Б.С.М.
НАЧАЛНИК РУ НА МВР-Д.
Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
Решение № 89/27.04.2009г.
ОТМЕНЯ заповед №П5 ЯД-164 от 23.10.2008 г. на Началника на РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Д.
ИЗПРАЩА преписката на Началника на РУ на МВР - гр.Д. за произнасяне по подаденото от Б.С.М. искане вх.№ЯД-3039/14.05.2008 г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23
Административно дело No 86/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Визи - 90 - Й.И. - П.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНИЕТО на ЕТ”Визи-90-Й.И.”, със седалище гр.П. за спиране предварителното изпълнение на заповед № 481 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
24
Административно дело No 88/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Валентино ЕООД - Д.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНИЕТО на "Валентино" ЕООД, със седалище гр.Д., представлявано от Н.Д., за спиране предварителното изпълнение на заповед № 470 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 -дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
25
Административно дело No 89/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ В- В.Ф.- Д.Ф.- Д.
Кмет на община Д.
Определение от 27.04.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „В-В.Ф. – Д.Ф.”, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул. „Х.”, представляван от В.П.Ф. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 492/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
26
Административно дело No 92/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ М.П. – М.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНИЕТО на ЕТ”М.П. - М.”, със седалище гр.Д., представляван от М.П., за спиране предварителното изпълнение на заповед №519 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д. като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
27
Административно дело No 94/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Никол- Н.И.- Д.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Никол – Н.И.”, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”П.” за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 491/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
28
Административно дело No 98/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Лили - Л.И.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Лили – Л.И.”, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”Г.”, представляван от Л.Д.И. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 499/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
29
Административно дело No 101/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Д И Д- КОМЕРС ООД
 
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
Отхвърля искането на „Д и Д-К.”ООД, гр.Д., представлявано от Д. И., Й. Г. и К. Г., за спиране предварителното изпълнение на заповед №480 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
30
Административно дело No 102/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Т.П.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
Отхвърля исканието на ЕТ”Т.П.”, със седалище гр.Д., представляван от Т. Д. П., за спиране предварителното изпълнение НА заповед №494 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
31
Административно дело No 107/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ ОДЕОН- Т.Т.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
Отхвърля исканието на Т. И. Т., действащ като ЕТ”О.-Т. Т.” със седалище гр.Д. за спиране предварителното изпълнение на заповед №513 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д. като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
32
Административно дело No 110/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Риск – Р.Ц.
Кмет на община Д.
Определение от 27.04.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „В-В.Ф. – Д.Ф.”, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул. „Х.”, представляван от В.П.Ф. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 492/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
33
Административно дело No 115/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
РИХТЕР ЕООД- Х.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Р.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. „П.”, представлявано от Т.Д.Б. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 466/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
34
Административно дело No 116/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ С.-92 С.К.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
Отхвърля искането на С.К.Ж., действаща като ЕТ”С.-92-С.К.”, със седалище гр.Д., за спиране предварителното изпълнение на заповед №461 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
35
Административно дело No 121/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ П. - П.К.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОТМЕНЯ заповед №П5 ЯД-164 от 23.10.2008 г. на Началника на РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Д.
ИЗПРАЩА преписката на Началника на РУ на МВР - гр.Д. за произнасяне по подаденото от Б.С.М. искане вх.№ЯД-3039/14.05.2008 г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС
36
Административно дело No 122/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Г.Х.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
Отхвърля исканието на Г.Х.Д., действащ като ЕТ”Г.Х.” със седалище гр.Х., за спиране предварителното изпълнение на заповед №489 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
37
Административно дело No 125/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Д.Х. - Д.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Д. Х.”, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”И.”, представляван от Д.И.Х. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 460/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
38
Административно дело No 127/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ КЕВЛАР - К.К.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
Отхвърля искането на К. Н. К., действаща като ЕТ”К.-К. К.”, със седалище гр.Д., за спиране предварителното изпълнение на заповед №516 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д., като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
39
Административно дело No 130/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ КЕМИ- Ж.К.
Кмет на община Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „К. – Ж. К.”, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул.”Д. Б.”, представляван от Ж. Т. К. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 457/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
40
Административно дело No 132/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ КАН- 2006- Н.Ц.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
Отхвърля искането на Н. К. Ц., действащ като ЕТ”К…-Н. Ц.” със седалище гр.Д., за спиране предварителното изпълнение на заповед №507 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д. като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
41
Административно дело No 145/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ З.З.- Ц.- Д.
Кмет на община Д.
Определение от 23.03.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ "З.З. - Ц.", със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул."Е.", представляван от З.И.З. за спиране предварителното изпълнение на Заповед №501/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
42
Административно дело No 151/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ АНИКА- И.Д.- Г.
Кмет на община Д.
Определение от 24.03.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „А. – И. Д. ”, със седалище и адрес на управление: гр.Г., ул.”А. Д.”, представляван от И.Б.Д. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 464/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
43
Административно дело No 156/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ ФЕНИКС- Д.В.
Кмет на община Д.
Определение от 30.03.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
Отхвърля искането на Д. П. В., действаща като ЕТ”Феникс-Д. В.” със седалище гр.Х., за спиране предварителното изпълнение на заповед №486 от 06.03.2009г. на Кмета на Община Д. като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от обявяването му на заседанието пред ВАС.
Решение на ВАС
44
Административно дело No 159/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Й.А.- Т.В.- Х.
Кмет на община Д.
Определение от 01.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Й. А. – Т. В.”, със седалище и адрес на управление: гр.Х., ж.к. „О.”, представляван от Т.В.Т. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 467/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
45
Административно дело No 169/2009
Други административни дела
Е.Н.Б.,
Б.П.Б.
 
Определение от 21.04.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.Н.Б. и Б.П.Б.,*** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Х. по заявление вх. № 94 Б- 458-1/06.02.2009г.
Прекратява производството по административно дело № 169/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
46
Частно административно дело No 205/2009
Частни администр. дела
ЕТ РОСИ-Г-П.Г.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №24/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Роси - Г - П.Г."*** за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
47
Частно административно дело No 206/2009
Частни администр. дела
ЕТ РИСК-Р.Ц.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Разпореждане №25/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Риск - Р.Ц."*** за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
48
Частно административно дело No 207/2009
Частни администр. дела
ЕТ З.К. - Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Разпореждане №26/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "З.К."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
49
Частно административно дело No 209/2009
Частни администр. дела
ЕТ Г.Х.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №28/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Г.Х."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
50
Частно административно дело No 210/2009
Частни администр. дела
ЕТ М.С. - МСМ
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №29/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "М.С.", за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
51
Частно административно дело No 211/2009
Частни администр. дела
ЕТ ГРАЦИЯ - 1997-Р.К.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №30/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Грация - 1997 - Р.К."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
52
Частно административно дело No 213/2009
Частни администр. дела
ЕТ ОДЕОН- Т.Т.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Разпореждане №32/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Одеон - Т.Т."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
53
Частно административно дело No 214/2009
Частни администр. дела
ЕТ ФЕРИТ-90-К.А.-с.Ч.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №33/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Ферит - 90 - К.А."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
54
Частно административно дело No 215/2009
Частни администр. дела
ЕТ Д.Х. - Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Разпореждане №34/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Д.Х."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
55
Частно административно дело No 216/2009
Частни администр. дела
КАЛИНА- 2000 ЕООД- Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
Разпореждане №35/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "КАЛИНА 2000" ЕООД - гр.Д., за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
56
Частно административно дело No 217/2009
Частни администр. дела
ЕТ СЛАВЕЯ- С.Х.- Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
Разпореждане №36/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Славея - С.Х.", за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя. 
57
Частно административно дело No 218/2009
Частни администр. дела
РИХТЕР ЕООД- Х.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №37/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "Рихтер" ЕООД - гр.Х., за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя. 
58
Частно административно дело No 219/2009
Частни администр. дела
ЕТ ПЛАМ-В.С.-Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Разпореждане №38/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Плам - В.С."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
59
Частно административно дело No 220/2009
Частни администр. дела
ЕТ СУПЕРМЕН-Е.К.-Н.П.-И.Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Разпореждане №39/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Супермен - Е.К. - Н.П. - И.Д."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
60
Частно административно дело No 221/2009
Частни администр. дела
ЕООД ЕМИНА
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Разпореждане №40/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕООД "Емина" - гр.Д.О., община Г.О., област В.Т., за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
61
Частно административно дело No 222/2009
Частни администр. дела
ЕТ ДИК-Д.К.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Разпореждане №41/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Дик - Д.К."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
62
Частно административно дело No 224/2009
Частни администр. дела
ЕТ АНИКА- И.Д.- Г.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №43/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Аника - И.Д."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
63
Частно административно дело No 225/2009
Частни администр. дела
ЕТ КЕМИ-Ж.К.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
Разпореждане №44/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Кеми - Ж.К."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
64
Частно административно дело No 226/2009
Частни администр. дела
ЕТ ФОРТУНА- И.Т.- Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
Разпореждане №45/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Фортуна - И.Т."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
65
Частно административно дело No 227/2009
Частни администр. дела
ЕТ ХРИСИ-Т.Т.- Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Разпореждане №46/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Хриси - Т.Т."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
66
Частно административно дело No 228/2009
Частни администр. дела
КОМФОРТ- 2006 ЕООД- Д.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Разпореждане №47/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "Комфорт 2006" ЕООД - гр.Д., за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
67
Частно административно дело No 229/2009
Частни администр. дела
ЕТ АНЖЕЛ- Н.К.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Разпореждане №48/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Анжел - Н.К."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
68
Частно административно дело No 230/2009
Частни администр. дела
ЕТ АЙСУН-Н.Ю.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №49/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Айсун - Н.Ю."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
69
Частно административно дело No 231/2009
Частни администр. дела
ЕТ Т.П.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
Разпореждане №50/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Т.П."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
70
Частно административно дело No 232/2009
Частни администр. дела
ЕТ Т.М.-КОРОНА
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
Разпореждане №51/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Т.М. *** Загора, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
71
Административно дело No 238/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ З.К. - Д.
 
Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №238/2009 г. към адм.дело №118/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №238/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.
72
Административно дело No 241/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ ПЛАМ - В.С. - Д.
 
Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по административно дело №241/2009 г. към производството по адм.дело №109/2009 г. за съвместно разглеждане на жалбите по двете дела.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
73
Административно дело No 244/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
КАЛИНА- 2000 ЕООД- Д.
 
Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по административно дело №244/2009 г. към производството по адм.дело №99/2009 г. за съвместно разглеждане на жалбите по двете дела.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
74
Административно дело No 246/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ АНИКА- И.Д.- ГАБРОВО
 
Определение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 246/2009г. към адм. д. № 151/2009 г. по описа на АС - Х. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 246/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението не подлежи на обжалване. 
75
Административно дело No 247/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ РИСК-Р.Ц.
 
Определение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 247/2009г. към адм. д. № 110/2009 г. по описа на АС - Хасково за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 247/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.  
76
Административно дело No 249/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ КЕМИ-Ж.К.
 
Определение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 249/2009г. към адм. д. № 130/2009 г. по описа на АС - Хасково за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 249/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.  
77
Административно дело No 251/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ ЛЮЛЯК-Д-Д.А.- С.Л.-ОБЩ.К.
 
Определение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 251/2009г. към адм. д. № 157/2009 г. по описа на АС - Хасково за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 251/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.
78
Административно дело No 256/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ ХРИСИ-Т.Т. - Д.
 
Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
СЪЕДИНЯВА адм.д.№256/2009г. и адм.д.№104/2009г., двете по описа на Административен съд - Хасково в общо производство по адм.д.№104/2009г.
РАЗПОРЕЖДА препис от жалбата срещу Заповед №734/16.04.2009г. да се изпрати на Община-Д. с указания относно възможността в 14-дневен срок от получаването му да представи писмен отговор по него и да посочи доказателства.
УКАЗВА на Община-Д. в 3-дневен срок от съобщението да представи заверено копие от пълната административна преписка по издаване на Заповед №734/16.04.2009г., включително заверени копия от Заповед №651/30.03.2009г. на Кмета на Община-Д. и писмо вх.№53-14-6/02.04.2009г. от ЕВН България КЕЦ Д.
Определението не подлежи на обжалване.
79
Административно дело No 272/2009
Други административни дела
Б.С.М.
НАЧАЛНИК РУ НА МВР-Д.
Определение от 13.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
СПИРА предварителното изпълнение на заповед №109/13.ІV.2009 г.на Кмета на Община-Х.
ПРЕПИС от определението да се изпрати незабавно на оспорващия и Кмета на Общината.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ с частна жалба.
80
Частно административно дело No 284/2009
Частни администр. дела
ЗОДИАК- 2005 ЕООД- Х.
 
Определение от 28.05.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 56/28.05.2009г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Зодиак-2005"ЕООД - Х., ул."З.", представлявано от управителя С.И.И. срещу действия на орган по приходите за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол №0004499/16.05.2009г.
ОСЪЖДА "Зодиак-2005"ЕООД - Х., ул."З.", ЕИК по БУЛСТАТ , представлявано от управителя С.И.И. да заплати в полза на Административен съд-Хасково разноски по делото в размер на 50.00 лв.
Определението не подлежи на обжалване.  
81
Частно КАНД No 38/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗАНН
С.Г.Д.
 
Определение от 27.05.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 24 - ОСТАВЯ В СИЛА определение №301/03.12.2008г., постановено по АНД №848 по описа на С. районен съд за 2007 г.
Определението не подлежи на обжалване.  
82
КАНД No 48/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
К.Т.Д.
РПУ-Д.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 118 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №395/17.12.2008г., постановено по нахд №473/2008г. по описа на Районен съд-Д.
Решението е окончателно.  
83
КАНД No 49/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
П.М.П.
РПУ-Д.
Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
Решение № 98- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от П.М.П. *** против решение № 392/ 25. 09. 2008г., постановено по НАХД № 632/ 2008г. по описа на РС- Д., в частта в която е изменено НП № 1277/ 16. 04. 2008г. на Началника на РПУ- Д., като е отменено отнемането от П.М.П. на 7 контролни точки на основание Наредба № І- 1959 на МВР.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 49/ 2009г. по описа на ХАС в тази част.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392/ 25. 09. 2008г. на РС- Д., постановено по НАХД № 632/ 2008г. по описа на същия съд в останалата му част.
Решението в частта, в която е прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му и е окончателно в останалата му част.  
84
КАНД No 97/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Х.Н.М.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 121 - ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение №206/30.ХІІ. 2009 г. постановено по НАХД №239/2008 г. на Районен съд-С., вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №185/10.ІІІ.2008 г. на Началник Митница С.,с което на Х.Н.М. ***,ЕГН:********** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.235 ал.І от ЗМ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
85
КАНД No 103/2009
Наказателни касационни производства - КСО
РУСО-Х.
С.С.З.
Решение от 28.05.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 147 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №363/05.І.2009 г. постановено по НАХД328/2008 г. на Районен съд-Х.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
86
КАНД No 105/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
ЕТ М.Д.- С.
МИТНИЦА-С.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 123 - ОТМЕНЯ Решение №311/26.01.2009г., постановено по нахд № 354/2008г. по описа на Районен съд - Х., вместо което
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №516/09.06.2008г. на Началника на Митница-С.
Решението е окончателно.  
87
КАНД No 107/2009
Наказателни касационни производства - ЗАвП
З.Д.К.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 124 - ОТМЕНЯ Решение №161/03.11.2008г., постановено по анд №474/2008г. на Районен съд-С., вместо което
ОТМЕНЯ НП №25-002519/13.06.2008г. на Директора на РД"АА" - Х.
Решението е окончателно.
88
КАНД No 109/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
И.С.Ч.
РПУ-Х.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 125 - ОТМЕНЯ решение №102/11.ІІ.2009 г. постановено по НАХД 609/2008 г. на РС-Х.,в частта с която е потвърдил наказателно постановление №135/22.І.2008 г. на Началник РПУ-Х. относно наложените на основание чл.175 ал.І т.1 от ЗДвП на И.С.Ч. ЕГН:********** *** административно наказание "Глоба" в размер на 100 лв. и наказание "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 месеца.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №135/22.І.2008 г. на Началник РПУ-Х. относно наложените на основание чл.175 ал.І т.1 от ЗДвП на И.С.Ч. ЕГН:********** *** административно наказание "Глоба" в размер на 100 лв. и наказание "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 месеца.
ОБЕЗСИЛВА решение №102/11.ІІ.2009 г. постановено по НАХД 609/2008 г. на РС-Х.,в частта с която е потвърдил наказателно постановление №135/22.І.2008 г. на Началник РПУ-Х. относно наложеното на основание чл.183 ал.ІІ т.11 от ЗДвП наказание "Глоба" от 20 лв. и прекратява производството в тази част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
89
КАНД No 114/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ДУПЛЕКС -АХ ЕООД- Х.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 139 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 838/12.01.2009 година, постановено по НАХД № 590 по описа за 2008г. Х. районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 6196/21.05.2008г. на Началник отдел " Контрол" при ТД на НАП- Х.
Решението не подлежи на обжалване.
90
КАНД No 115/2009
Наказателни касационни производства - ЗЗБУТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
С.Т.С.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 126 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №58/04.02.2009г., постановено по нахд №652/2008г. по описа на Районен съд-Х.
Решението е окончателно.
91
КАНД No 117/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
Т.С.Т.
МИТНИЦА-С.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 127 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/02.ІІ.2009 г. постановено по НАХД 816/2008 г. на състав на Районен съд-С.,с което е потвърдил наказателно постановление №1157/10.ІХ.2008 г. на заместник-началник на Митница-С.,с което на Т.С.Т., ЕГН:********** *** за нарушение на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове вр. с чл.66 ал.І от Закона за митниците е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 4 290.30 лв. и са отнети в полза на държавата цигари "Парламент аква блуе"-460 кутии;"ЛМ ред лабел"-150 кутии,"Давидофф класик"-60 кутии и "Давидофф голд"-240 кутии
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
92
КАНД No 118/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ВИКИЗАР ООД- С.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 140 - ОТМЕНЯ решение № 18/28.01.2009г., постановено по АНД № 793/2008г. на Районен съд - С., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 7152/18.08.2008г. на Началник "Контрол" на ТД на НАП - Х., с което на "Викизар" ООД, със седалище и адрес на управление гр.С., ул."Б.", е наложена имуществена санкция в размер на 7 334,36 лева на основание чл. 180, ал.3, вр ал.1 от ЗДДС, като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, във вр. чл. 180а, ал. 3 от ЗДДС намалява размера на наложената имуществена санкция от 7 334,36 лева на 586,75 лева /петстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/.
Решението не подлежи на обжалване.
93
КАНД No 119/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ- К ООД- П.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 128 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №21/02.ІІ.2009 г. постановено по НАХД №1216/2008 г. състав на Районен съд-Х. е отменил наказателно постановление №26-2600138/23.Х.2008 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-Х. ,с което на Германско-българска медико-диагностична лаборатория "Зинвест-К" ООД,седалище и адрес на управление гр.П.,ул."Ц." е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение по чл.415 ал.ІІ от КТ.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
94
КАНД No 123/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
ЕТ АЛЯСКА- Т. А.- Д.
МИТНИЦА-С.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 130 - ОТМЕНЯ Решение №2/19.01.2009г., постановено по анд № 998/2008г. по описа на Районен съд - С. вместо което
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1108/11.09.2008г. на Зам.началника на Митница-С.
ОСЪЖДА Митница-С. да заплати на ЕТ "АЛЯСКА-Т.А."*** разноски по делото в размер на 150.00 лв.
Решението е окончателно.  
95
КАНД No 125/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
МОНИ ЕООД Х.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение №134 - ОТМЕНЯ Решение № 37/ 04. 02. 2009г., постановено по нахд № 908/ 2008г. по описа на Районен съд- Х., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26- 0000000862/ 31. 03. 2008г. на Директора на Дирекция " ИТ"- Х., с което за нарушение по чл. 62 ал. 1 вр. чл. 1 ал. 2 от КТ и на основание чл. 416 вр. чл. 414 ал. 3 от КТ е наложена на " Мони" ЕООД- Х. имуществена санкция в размер на 1000лв.
Решението е окончателно.
96
КАНД No 127/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
М.Т.М.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 131 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №396/19.І.2009 г. постановено по НАХД №542/2008 г. с което състав на Районен съд-Х. е отменил наказателно постановление №1350/06.ХІ.2008 г. на Началник-Митница С.,с което на М.Т.М., ЕГН:**********,*** за нарушение по чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказанние "Глоба" в размер от 10 524.30 лв. за това,че на 09.V.2008 г. същият държал в превозното средство акзицни стоки-цигари без документи,изискуеми по закон на стойност от 9 897 лв. и дължим акциз от 5 262.15 лв.,които на основание чл.124 от ЗАДС са отнети в полза на държавата.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
97
КАНД No 129/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
С.Д.П.
РПУ-Д.
Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Решение № 148 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №578/19.І.2009 г. постановено по НАХД 753/2008 г. на състав на Районен съд-Д.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
98
КАНД No 130/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ НАРГИС- 95- Н.Г.- С.
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 135 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №14/18.02.2009г. на РС-С., постановено по нахд №933/2008г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
99
КАНД No 131/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
К. И СИН ЕООД- Х.
ТД НА НАП-Х.
Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 133 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №313/16.01.2009г., постановено по нахд № 109/2008г. по описа на Районен съд - Х.,
Решението е окончателно.
100
КАНД No 133/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕЛПРОМ Х. АД- Х.
Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 149 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №325/18.02.2009 г., постановено по НАХД №119 по описа на Х. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.
101
КАНД No 135/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ М.С.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 136 -ИЗМЕНЯ Решение №359/16.02.2009г. на РС-Х., постановено по нахд №434/2008г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП №26-00016/22.08.2008г. на Директор "ИТ" Х. в частта за наложеното на ЕТ"М.С.", ЕИК по Булстат , наказание "имуществена санкция" в размер на 5 000 лева, като намаля същото на 2 000лева.
Остава в сила решението в останалата му част, като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
102
КАНД No 136/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕЛПРОМ Х. АД- Х.

Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 150 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 326/18.ІІ.2009 г., постановено по НАХД №120/2008 г. състав на Районен съд-Х. е отменил наказателно постановление №5141/22.01.2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Х.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

103
КАНД No 138/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Ж.Х.Б.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 137 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/ 09. 02. 2009г. на РС- Х., постановено по нахд № 531/ 2008г. по описа на същия съд, в обжалваната му част.
Решението не подлежи на обжалване.
104
КАНД No 139/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.И.Ц.
СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОДП-Х.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 152 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №37/18.02.2009 г., постановено по АНД №796 по описа на С. районен съд за 2008 година
Решението е окончателно.
105
КАНД No 142/2009
Наказателни касационни производства - ЗАНН
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-Х.
А.Я.С.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 144 - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по КНАХД № 365/ 2008г. по описа на АС- Хасково и ОТМЕНЯВА решение № 4/ 09. 02. 2009г., постановено по КНАХД № 365/ 2008г. по описа на същия съд, вместо което
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 304/ 27. 10. 2008г. на РС- Х., постановено по НАХД № 371/ 2008г. по описа на същия съд, с което е отменено НП № 147/ 10. 07. 2008г. на Директора на РУСО- Х.
Решението не подлежи на обжалване.
106
КАНД No 143/2009
Наказателни касационни производства - ЗАвП
С.Г.С.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
Решение от 27.05.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
Решение № 154 - ОТМЕНЯ решение №668/29.12.2008 г., постановено по НАХД №620 по описа на Х. районен съд за 2008 година, вместо което
ОТМЕНЯ измененото с него наказателно постановление №25-002380/25.04.2008 г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Х. в частта му по т.2.
Решението е окончателно.
107
КАНД No 145/2009
Наказателни касационни производства - ЗТИП
ДАМТН - С.
РЕЙ ЛИФТ ООД- С.
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
РЕШЕНИЕ № 138 - ОТМЕНЯ Решение №538/19.01.2009г., постановено по НАХД №384/2008г. Районен съд-Д.
ПОТВЪРЖДАВА НП №08-М-01/14.04.2008г. на Главен Директор на ГД "ИДТН", с което за нарушение на чл.22 ЗТИП и на осн. чл.51в от същия е наложил наказание "имуществена санкция" на "РЕЙ ЛИФТ"ООД, С., ул."Б.", представлявано от Управителя Г.Т. в размер на 1 500 лв.
Решението е окончателно.
108
КАНД No 146/2009
Наказателни касационни производства - ЗЗП
ЧОПИ-ЛЕН-07 ООД- Х.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД- П.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 155 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №381/15.01.2009 г., постановено по НАХД №499 по описа на Х. районен съд за 2008 година
Решението е окончателно.
109
КАНД No 149/2009
Наказателни касационни производства - ЗМВР
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ- Н.С.
К.Н.Ш.
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
Решение № 157 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №45/24.ІІ.2009 г. постановено по НАХД №3/2009 г. в частта с която Районен съд-С. е отменил наказателно постановление №265/31.Х.2008 г. на Началник ГПУ-Н.С.,с което на К.Н.Ш., ЕГН:********* *** за нарушение по чл.55 ал.ІV от ЗМВР е наложено административно наказание "Глоба" от 100 лева.
ОТМЕНЯ решението в частта относно присъждането на разноски в полза на К.Ш. в размер на 100 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
110
КАНД No 158/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
К.С.Д.
МИТНИЦА-С.
Определение от 12.05.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.С.Д. ***, област С. против съдебно решение №41/2009 г. на РС-С. постановено по НАХД №1060/2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №158/2009 на АС-Х..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
111
Частно КАНД No 166/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗМ
ЕТ АЛЕКС И НОРА- Е.Л.- П.
 
Определение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
Решение № 21 - ОБЕЗСИЛВА Определение №64/26.03.2009г. на Районен съд - С., постановено по АНД № 168/2009г. по описа на същия съд.
ИЗПРАЩА делото на Районен съд - К. по компетентност.
Определението не подлежи на обжалване.
112
Частно КАНД No 186/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗХр
ЕТ Х.П.- С.
РИОКОЗ-Х.
Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 22 - ОТМЕНЯ определение № 159 от 13.04.2009г. на РС - С., постановено по АНД № 262/2009г. по описа на РС - С..
Връща делото на Районен съд - С. за продължаване на процесуалните действия.
Определението не подлежи на обжалване.
113
КАНД No 192/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
К.К.Ж.
РУ НА МВР- Х.
Определение от 28.05.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.К.Ж., против решение на Районен съд-Х. по НАХД №1037/2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №192/2009 на АС-Х.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.