АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1
Административно дело No 140/2008
Дела от административен характер по ЗДС
Д.С.Х.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.Х.
Решение от 13.11.2008г., в законна сила от 04.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №184/13.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Д.С.Х.,ЕГН:********** *** съдебен адрес гр.Х.,ул."Х." офис № адв. дружество "Кожухаров и Ко" против заповед №ДС-13-124/13.V.2008 г.,с която Областен управител е обявил за купувач М.К.,спечелил проведения на 07.V.2008 г. търг по оферти с тайно наддаване за продажба на земя-частна държавна собственост-поземлен имот с идентификатор 77195.723.347 по кадастралната карта на гр.Х.,одобрена със заповед №РД-18-63/05.Х.2006 на Изпълнителен директор на АК-С.,с площ от 42.00 кв.м. находящ се на ул."Б."-гр.Х.,актуван с АДС №29.Х.1999 и е продадена на същото лице с продажна 166 000.00 като се дължи и ДДС 33 200.00 лв.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
Решение на ВАС
2
Административно дело No 155/2008
Други административни дела
Д.Д.В.
НАЧАЛНИК НА РПУ Х.
Решение от 04.02.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 20/ 04.02.2009г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.В. , против заповед №П5ХЯ-105 от 27.05.2008 г. на Началника на РПУ - Х.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС
3
Административно дело No 193/2008
Дела от административен характер по ЗМВР
И.Г.Р.
ВНД ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОДП - Х.
Решение от 06.10.2008г., в законна сила от 11.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №136/06.10.2008Г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Р. ЕГН:********** против заповед рег.№1400/03.VІІ.2008 г. на ВНД Зам.Директор на ОДП-Х.,с която на основание чл.224 ал.ІІ т.1 от ЗМВР вр. с чл.227 ал.І т.5 от ППЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание "Порицание" за срок от шест месеца в качеството му на полицейски инспектор VІ степен/КАТ/ в група "Престъпления по пътищата", категория Г-ІІІ степен за извършено нарушение на служебната дисциплина.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
Решение на ВАС
4
Административно дело No 206/2008
Други административни дела
Х.П.И.
ДИРЕКТОР НА ОДП-Х.
Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 22.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №193/21.11.2008Г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Х.П.И. *** против Заповед №414/05.03.2008г. на Директор ОДП Х.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р.България.
Решение на ВАС
5
Административно дело No 236/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
А.Н.З.,
И.Д.З.,
З.К.З.,
Ж.В.Л.,
Г.Г.А.
НАЧАЛНИК РДНСК - Х.
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 18.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 237/15.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-10/25.07.2008г. на Началника на РДНСК - Х., с която е потвърдено Разрешение за строеж № 3/07.01.2008г., издадено от Гл.архитект на Община Д., като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 3/07.01.2008г., издадено от Гл.архитект на Община Д. за строеж "четириетажна жилищна сграда с обекти за стопанска дейност" , находящ се в УПИ І, кв.149 по плана на гр.Д.
ОСЪЖДА РДНСК - Х. да заплати солидарно на А.Н.З., И.Д.З., З.К.З., Ж.В.Л. и Г.Г.А. направените по делото разноски в размер на 200,00 /двеста/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС  
6
Административно дело No 239/2008
Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ- С.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Х.
Решение от 12.01.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 238/12.01.2009г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите - С., бул."Х." срещу Протоколно решение №09-1/07.07.2008г. на комисия по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ , одобрено със Заповед №45/17.07.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр.Х. в частта относно имоти: №000103 - землище с.С.; №000510 и №000336 - землище с.В.; №000416, №000417, №000745 и № 000798 - землище с.Г.; №000807 - землище с.К.; №000089 и №000090 - землище с.С.; №012003 и №012002 - землище с.С. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавна агенция по горите - С., бул."Х." срещу Протоколно решение №09-1/07.07.2008г. на комисия по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ , одобрено със Заповед №45/17.07.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр.Х. в останалата му част.
Решението в прекратителната му част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата му част подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС
7
Административно дело No 242/2008
Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ- С.
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- Х.
Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 26.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №195/11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавна агенция по горите против протоколно решение от 08.07.2008г. на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № 27/16.06.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие и гори - Х., одобрено със заповед №40/17.07.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие и гори"/ ОД "ЗГ"/ - Х.
ОСЪЖДА Държавна агенция по горите - С., бул. "Х." да заплати на Община Минерални бани, обл.Х. направените по делото разноски за възнаграждение на един адвокат в размер на 72,00/седемдесет и два/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС-на РБ.
Решение на ВАС
8
Административно дело No 277/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
А.П.А.
РДНСК Х.
Решение от 21.01.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №11/21.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.А. , р-т "К." гр.Х. против заповед №ДК-02-Х-13/02.ІХ.2008 г. с която Началник-РДНСК-Х. е наредил премахването на незаконен строеж-"масивна стена-кино екран", намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.742.4 от КК на гр.Х.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
Решение на ВАС
9
Административно дело No 318/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Е.С.С.,
П.С.С.,
И.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 318/2008 г. по описа на Административен съд - Хасково, поради оттегляне на оспорването от тримата жалбоподатели.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за присъстващите страни започва да тече от съдебно заседание. Да се уведомят със съобщение неявилите се страни.
10
Административно дело No 352/2008
Други административни дела
Т.Г.Б.
 
Определение от 19.12.2008г., в законна сила от 22.06.2009г.
Оставя без разглеждане искова молба на Т.Г.Б. *** срещу Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Х..
Прекратява производството по адм.дело № 352/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд на РБ.
Решение на ВАС  
11
Административно дело No 14/2009
Други административни дела
Д.К.Р.
 
Определение от 21.01.2009г., в законна сила от 03.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.К.Р. *** срещу заповед № КД - 14-26-385/29.12.2008г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Х.
Прекратява производството по адм.дело № 14/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд на РБ.
Решение на ВАС
12
Административно дело No 21/2009
Дела от административен характер по ЗОБС
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ.ДИМИТЪР- Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 149/29.06.2009г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването от Църковното настоятелство при Храм "Свети Димитър"-Д.,представлявано от председателя си Протоиерей Г.Т. *** да отмени отчуждаването на дворище от 242 кв.м. бивш пл.№4021 по ЗРП на гр.Д. одобрен със заповед №4143/1951 г. обективиран в писмо рег.индекс 47-03-5#1/29/12/2008 г. на Община-Д.
ДА СЕ ВРЪЧАТ преписи от решението на основание чл.138 ал.І от АПК на страните.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
13
Административно дело No 47/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
АРЕА ООД,
М.П.М.,
М.Т.М.
НАЧАЛНИК СГКК Х.
Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 20.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 86/22.05.2009г.- ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-26-24/04.02.2009г. на Началника на Служба по кадастъра - Х..
ОСЪЖДА Агенцията по кадастъра - С. да заплати на жалбоподателите разноски по делото , както следва: на "АРЕА"ООД -Х. - сумата от 50.00 лв , на М.П.М. - 10.00 лв и на М.Т.М. - 10.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено. 
14
Административно дело No 59/2009
Други административни дела
Г.И.И.
НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - ГР.Х.
Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 90 - 21.05.2009 г.- ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.И. *** против Заповед №П5ХЯ-58/09.02.2009г. на Началника на РУ на МВР Х.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщението за изготвянето му.
15
Административно дело No 64/2009
Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.Х.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- Х.
Определение от 20.05.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването извършено със заповед № РД-11-082/04.03.2009 година на Областен Управител Х. на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 64 по описа за 2009 година на Административен съд - Хасково.
16
Административно дело No 106/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЯКУБС ЕООД- Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
Определение от 20.03.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЯКУБС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. „Я.”, представлявано от Я.М.Я. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 459/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС
17
Административно дело No 106/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЯКУБС ЕООД- Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
Решение №127/08.06.2009г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЯКУБС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. "Я." , представлявано от Я.М.Я. срещу Заповед № 459/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
ОСЪЖДА "ЯКУБС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. "Я.", представлявано от Я.М.Я. *** сумата от 100/сто/ лева, представляваща направени по делото разноски за възнаграждение за адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18
Административно дело No 142/2009
Други административни дела
С.Ж.Г.
 
Определение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ж.Г. *** Б. като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №142/2009год. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба.
Решение на ВАС
19
Административно дело No 148/2009
Други административни дела
ЕТ Д.И.- И.
КМЕТ НА ОБЩИНА И.

Решение от 01.06.2009г., в законна сила от 20.06.2009г.
Решение №102/01.06.2009г.

ОТМЕНЯ индивидуален административен акт,обективиран в писмо изх.№94Д-66-1/06.ІІІ.2009 г. адресирано до Д.К.И. ЕГН:********** ***, действащ и като ЕТ"Д.И."*** въз основа на негово заявление от 04.ІІ.2009 г. отказва издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници на лицето.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община-И. за произнасяне по заявлението съобразно указанията и тълкуването на закона по решението.
ОСЪЖДА Община-И. да заплати на Д.К.И. ЕГН:********** ***,действащ и като ЕТ"Д.И." сумата от 312-триста и дванадесет лева разноски по делото.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

20
Административно дело No 159/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Й.А. - Т.В. - Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 135/08.06.2009Г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Й.А. - Т.В." със седалище и адрес на управление: гр.Х., ж.к. "О.", представляван от Т.В.Т. срещу Заповед № 467/06.03.2009г. на Кмета на Община Д.
ОСЪЖДА ЕТ "Й.А. - Т.В." със седалище и адрес на управление: гр.Х., ж.к. "О.", представляван от Т.В.Т. *** сумата от 100/сто/ лева, представляваща направени по делото разноски за възнаграждение за адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
21
Административно дело No 172/2009
Дела от административен характер по ЗОБС
Б.П.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №87/25.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №365/25.03.2009г. на Кмета на Община - С.
ОСЪЖДА Община-С. да заплати на Б.П.Й. *** разноски по делото в размер 10.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
22
Административно дело No 177/2009
Други административни дела
Р.Т.Р.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОДП-Х.
Решение от 29.05.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
РЕШЕНИЕ №103/29.05.2009г.
ОТМЕНЯ заповед №20001/05.І.2006 г. с която Началник сектор ПП-КАТ при ОДМВР-Х. е приложил принудителна административна мярка-на основание чл.0171 т.4 от ЗДвП е иззел свидетелство за управление от лицето Р.Т.Р. за това,че не изпълнил задължението си по чл.157 ал.ІV.
ОСЪЖДА ОДМВР-Х. да заплати на Р.Т.Р.,ЕГН:********** *** сумата 260-двеста и шестдесет лева разноски по делото
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
23
Частно административно дело No 192/2009
Частни администр. дела
ЕТ НИКОЛ- Н.И.- Д.,
ЕТ В- В.Ф.- Д.Ф. - Д.
 
Разпореждане от 27.04.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
Разпореждане №23/27.04.2009г - Отхвърля искането на ЕТ "Никол - Н.И."***, представлявано от Н.Д.И. и ЕТ "В-В.Ф. - Д.Ф.", представлявано от В.П.Ф. за прекратяване на неоснователно действие, извършено от управителя на Общински пазари "СПИОПТ Д." при Община Д., изразяващо се в прекъсване на електрозахранване на обекти - павилиони, разположена на неделен пазар -Д. в сектор 1 -3 - 1 от № до № и в сектор 1-3 от № до № .
Осъжда ЕТ "Никол - Н.И."***, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул."П.", представлявано от Н.Д.И. и ЕТ "В-В.Ф. - Д.Ф.", със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул. "Г.", представлявано от В.П.Ф. да заплатят солидарно държавна такса от 50,00/петдесет/ лева по сметка на Административен съд - Хасково.
Препис от разпореждането да се връчи на ЕТ "Никол - Н.И."***, представлявано от Н.Д.И. и ЕТ "В-В.Ф. - Д.Ф.", представлявано от В.П.Ф.
Разпореждането подлежи на обжалване в тридневен срок от днес пред Върховния административен съд на РБ.
Решение на ВАС
24
Частно административно дело No 212/2009
Частни администр. дела
ЕТ ПАНЧИТА - И.Д.- Х.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
Разпореждане №31/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Панчита - И.Д."***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.
25
Частно административно дело No 234/2009
Частни администр. дела
ЕТ ЛЮЛЯК-Д-Д.А.- С.Л.-ОБЩ.К.
 
Разпореждане от 12.05.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
Разпореждане №53/12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ "Люляк - Д - Д.А.", представляван от Д.М.А. ***, за прекратяване на действия, осъществявани от управителя на ОП "СПИОПТ" при Община Д., които не се основават на административен акт или на закона.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от него да се изпрати на подателя.  
26
Административно дело No 263/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ Г.Х.
 
Определение от 27.05.2009г., в законна сила от 13.06.2009г.
На осн.чл.158, ал.3 АПК, вр. с чл.158, ал.1 АПК съдът определи: Оставя без разглеждане като нередовна жалбата на ЕТ" Г.Х." поради невнесена в указания срок на дължима ДТ за образуване на съдебното производство.
Прекратява производството по адм. дело № 263/2009г. по описа на ХАС.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
27
Административно дело No 272/2009
Дела от административен характер по ЗОБС
А.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Определение от 02.06.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 272/2009 г. по описа на АС - Хасково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС. 
28
Частно административно дело No 299/2009
Частни администр. дела
ЗОДИАК- 2005 ЕООД- Х.
 
Определение от 05.06.2009г., в законна сила от 20.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на адв.М.Г., като пълномощник на "Зодиак - 2005" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Х., ул. "З.", представляван от С.И.И. срещу решение № 3/22.05.2009г. на Директора на ТД на НАП - Х.
Прекратява производството по ч адм. д. № 299/2009 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
29
Административно дело No 309/2009
Дела по АПК - искови и ЗОДв
Х.Г.Д.
 
Определение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по исково адм.дело №309/2009 по описа на съда.
ИЗПРАЩА същото на надлежния Районен съд-С. по подсъдност.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
30
Административно дело (К) No 4/2009
Касационни административни производства
Т.Ж.И.,
И.Ж.И.
ОСЗГ-Х.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Решение № 2 - Оставя в сила решение № 23/04.03.2009 г. на Районен съд - Х., постановено по Гр.дело № 230 по описа за 2008 г., в частта, в която е отхвърлена, като неоснователна жалбата на Т.Ж.И. и И.Ж.И. против решение № 23205/07.08.2007г. по преписка, вх. № 23205А/18.06.2007г. на Общинска служба по земеделие и гори /ОСЗГ/ - Х.
Решението е окончателно.  
31
Частно КАНД No 42/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗАНН
В.Д.В.
 
Определение от 01.06.2009г., в законна сила от 01.06.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 23 - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 291/02.12.2008г. на Районен съд - С., постановено по АНД № 657/2008г. по описа на същия съд.
Определението не подлежи на обжалване.  
32
КАНД No 111/2009
Наказателни касационни производства - ЗЛОД
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - Х.
А.П.Г.
Решение от 02.06.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 160 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №278/16.01.2009 г., постановено по НАХД №221 по описа на Х. районен съд за 2008 година, в частта му, с която са отменени наказателно постановление №143/17.04.2002 г. и наказателно постановление №148/17.02.2002 г. на Директора на Държавно лесничейство - Х.
Решението е окончателно.  
33
КАНД No 126/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Г.К.
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Решение 168 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №364/05.01.2009г. на РС-Х., постановено по нахд №510/2008 по описа на същия съд.
Решението на ХАС е окончателно. 
34
КАНД No 137/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
АУТОМАНИЯ ЕООД-Х.
Решение от 10.06.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
Решение №151/10.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №60/16.02.2009г., постановено по нахд № 889/2008г. по описа на Районен съд - Х., вместо което
ИЗМЕНЯ НП№5437/25.02.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП-Х. като намалява размера на наложената имуществена санкция от 234.70 лв. на 50.00 лв.  
35
КАНД No 141/2009
Наказателни касационни производства - ЗЗП
ЕТ ВИКИДЕЯ- В.Г.- Д.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД- П.
Решение от 03.06.2009г., в законна сила от 03.06.2009г.
Решение № 153 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №416/20.02.2009г., постановено по нахд № 577/2008г. по описа на Районен съд-Д.,
Решението е окончателно.
36
КАНД No 148/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕРАТО АД - Х.
Решение от 12.06.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
Решение № 156 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №87/27.02.2009г., постановено по нахд № 595/2008г. по описа на Районен съд - Х.
Решението е окончателно. 
37
КАНД No 150/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РУ НА МВР- С.
И.П.Й.
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Решение № 181 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №54/26.02.2009г., постановено по нахд №847/2008г. на РС-С., като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно.
38
КАНД No 151/2009
Наказателни касационни производства - ЗМВР
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ- Н.С.
А.Н.Ш.
Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 169 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46/24.02.2009г. на РС-С., постановено по нахд №4/2009 по описа на същия съд в частта, с която е отменено НП №283/28.11.2008г. на Началник ГПУ-Н.с.
ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО Решение №46/24.02.2009г. на РС-С., постановено по нахд №4/2009 по описа на същия съд в частта, с която на А.Ш. са присъдени разноски по делото в размер на 100 лева.
Решението на ХАС е окончателно.
39
КАНД No 152/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕТ МИГ-9-13-И.Г.
Решение от 10.06.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
Решение №158/10.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №84/04.03.2009г., постановено по нахд № 1256/2008г. по описа на Районен съд - Х., вместо което
ИЗМЕНЯ НП№7884/07.11.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП-Х. като намалява размера на наложената имуществена санкция от 8292.72 лв. на 414.64 лв.
Решението е окончателно.
40
КАНД No 153/2009
Наказателни касационни производства - ЗАвП
СОНЯ ТУРС ЕООД- С.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
Решение от 01.06.2009г., в законна сила от 01.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 161 -ОТМЕНЯ решение №138/16.Х.2008 г. постановено по НАХД №488/2008 г. Районен съд-С.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №25-0002539/13.VІ.2008 г. на Директор РД"Автомобилна администрация"-Х., с което на Е.М.К.,ЕГН:**********, за нарушение на чл.55 т.5 от Наредба №11/2002 на МТС е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 500 лв. на основание чл.93 ал.І т.1 от ЗАП
РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
41
КАНД No 154/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
В.Т.Х.
МИТНИЦА-С.
Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Решение № 186 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 26.02.2009г., постановено по АНД № 948/2008г. на Районен съд - С., с което е потвърдено Наказателно постановление № 783/30.06.2008г. на Началник Митница С.
Решението не подлежи на обжалване.
42
КАНД No 155/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
БОДЕН ООД- Д.
Решение от 02.06.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 162 - ОТМЕНЯ решение №31/11.03.2009 г., постановено по НАХД №836 по описа на Х. районен съд за 2008 година, вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №26-2600044/09.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ИТ"-Х.
Решението е окончателно.
43
КАНД No 156/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЖЕТАН КОМЕРС А. И СИЕ ООД- Х.
Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 159 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №30/23.02.2009г., постановено по нахд № 930/2008г. по описа на Районен съд - Х.
Решението е окончателно.
44
КАНД No 157/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕТ Д.Д. - Х.
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
Решение № 170 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №746/23.12.2008г., постановено по нахд №978/2008г. на РС-Х.
Решението е окончателно.
45
КАНД No 159/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.А.Й.
СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР - Х.
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Решение № 171-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/ 26. 02. 2009г. на РС- Х., постановено по НАХД № 1265/ 2008г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.
46
КАНД No 160/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
К.М.Д.
РУ НА МВР- Х.
Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Решение № 177 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251 от 26.03.2009г., постановено по АНД № 53/2009г. на Районен съд - Х., с което е потвърдено Наказателно постановление № 5995 от 15.10.2008г. на Началник РПУ - Х.
Решението не подлежи на обжалване.
47
КАНД No 161/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Д.Т.Д.
Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 188 - ОТМЕНЯ решение №48/04.03.2009 г., постановено по АНД №1012 по описа на С. районен съд за 2008 година, вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1592/20.11.2008 г. на Началника на Митница - С.
Решението е окончателно.
48
КАНД No 162/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Д.Т.Д.
Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
Решение № 189 - ОТМЕНЯ решение №50/04.03.2009 г., постановено по АНД №1030 по описа на С. районен съд за 2008 година, вместо което
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1614/26.11.2008 г. на Началника на Митница - С. в частта му по т.II, като вместо глоба в размер на 512,50 лева налага на Д.Т.Д. административно наказание глоба в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща 200% от митническата стойност на стоката по пункт I от наказателното постановление.
Решението е окончателно.
49
КАНД No 163/2009
Наказателни касационни производства - ЗХр
РИОКОЗ-Х.
В.О.Т.
Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Решение № 178 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138 от 14.03.2009г., постановено по АНД № 967/2008г. на Районен съд - Х., с което е отменено Наказателно постановление № 147 от 08.08.2008г. на Директора на РИОКОЗ - Х.
Решението не подлежи на обжалване.
50
КАНД No 164/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ДИНО-Л ЕООД-Д.
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
Решение № 190 - ОТМЕНЯ решение №570/18.ІІІ.2009 г. постановено по НАХД №619/2008 г. на Районен съд-Д.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №7021/06.VІІІ.2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП-Х.,с което на "Дино-Л" ЕООД, Булстат, седалище и адрес на управление гр.Д., бул."Г." на основание чл.180 ал.І от ЗДДС е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 8 271.24 лв. за нарушение на чл.86 ал.І от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
51
КАНД No 165/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Х.К.К.
РУ НА МВР- Х.
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Решение № 172 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №165/24.03.2009г., постановено по нахд №24/2009г. на РС-Х. в частта, в която е потвърдено НП №8107/08 от 09.12.2008г. на Началник РПУ-Х., като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно.
52
КАНД No 167/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
В.Д.П.
РПУ-Д.
Решение от 18.06.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
Решение № 163 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №579/12.03.2009г., постановено по нахд №669/2008г. по описа на Районен съд-Д.
Решението е окончателно.
53
КАНД No 168/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
АУТОМАНИЯ ЕООД-Х.
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
Решение № 173 - ОТМЕНЯ Решение №144/06.03.2009г., постановено по нахд №890/2008г. на РС-Х., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ НП №5439/25.02.2009г. на Началник отд."Контрол" при ТД на НАП Х., с което на "Аутомания"ООД, седалище гр. Х., представлявано от Ц.С.И. на осн. чл.180, ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 273,82лв., като на осн. чл.180а, ал.1 ЗДДС, вр. с чл.3, ал.2 ЗАНН намалява размера на същата на 50 лева.
54
КАНД No 169/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ВИЛОКС ГРУП ЕООД- С.
Решение от 01.06.2009г., в законна сила от 01.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 164 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №32/14.ІІІ.2009 г. постановено по НАХД №1116/2008 г.с което Районен съд-Х. е отменил наказателно постановление №26-2600001/04.VІІ.2008 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-Х., с което на "Вилокс Груп" ЕООД-С.,булстат, седалище и адрес на управление гр.С., район "О." бул."Ц." е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. на основание чл.416 вр. с чл.414 ал.І от КТ.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
55
КАНД No 170/2009
Наказателни касационни производства - ЗЗБУТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕКОСТРОЙ- МЕТАЛ ЕООД
Решение от 02.06.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 165 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №19/20.02.2009 г., постановено по НАХД №1091 по описа на Х. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.
56
КАНД No 171/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.Т.П.
РПУ - Х.
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Решение № 174 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/16.03.2009г. на РС- Х., постановено по НАХД № 534/ 2008г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.
57
КАНД No 172/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ФИГЕРАС ЕООД- С.
Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Решение № 179 - ОТМЕНЯ Решение № 24/24.02.2008 г., постановено по НАХД № 459 по описа на С.ски районен съд за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26-0000000719 от 23.04.2008г. на Директора на Дирекция "ОИТ" - Х.
Решението не подлежи на обжалване.
58
КАНД No 173/2009
Наказателни касационни производства
ОБЩИНА Х.
ЕТ ЖАКРИН-Ж.П.- Х.
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 175 - ОТМЕНЯ Решение 70/10.03.2009, постановено по нахд №1334/2008г. на РС Х.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Настоящото решение е окончателно.
59
КАНД No 174/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
ЕТ АЛЯСКА- Т. А.- Д.
МИТНИЦА-С.
Решение от 05.06.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
Решение № 166 - ОТМЕНЯ решение №582/27.ІІІ.2009 г. постановено по НАХД №698/2008 г. на Районен съд-Д.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1107 /11.ІХ.2008 г. на заместник-началник Митница-С.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
60
КАНД No 175/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕВРОПИМЕЛ ООД- Д.
Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Решение № 180 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396/18.03.2009г. постановено по НАД № 19/2008г. по описа на Районен съд-Д., с което е отменено наказателно постановление № 4191 от 05.10.2007г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Х.
Решението не подлежи на обжалване.
61
КАНД No 176/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕВРОПИМЕЛ ООД- Д.
Решение от 18.06.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
Решение № 167 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №61/19.03.2009г. по нахд № 659/2008г., постановено по описа на Районен съд - Д.
Решението е окончателно.
62
КАНД No 178/2009
Наказателни касационни производства - ВЗ
МИТНИЦА-С.
А.Т.Ч.
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Решение № 176-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 27. 02. 2009г. на РС- С., постановено по анд № 952/ 2008г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно.
63
КАНД No 179/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
К.А.А.
МИТНИЦА-С.
Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
Решение № 192 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №68/01.04.2009 г., постановено по АНД №160 по описа на С. районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно.  
64
КАНД No 180/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
В.Г.Т.
РПУ-Х.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Решение № 212 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185 от 27.03.2009г., постановено по АНД № 1321/2009г. на Районен съд - Х., с което е потвърдено Наказателно постановление № 6291 от 16.10.2008г. на Началник РПУ - Х.. Решението не подлежи на обжалване.  
65
КАНД No 181/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ МММ-М. М.- П.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 193/19.06.2009 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №58/23.ІІІ.2009 г. постановено по НАХД №517/2008 г. на което Районен съд-Х. е потвърдил наказателно постановление №26-2600056/05.ІХ.2008 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-Х., с което на ЕТ "МММ-М.М."***, Булстат, ул."Т.Б." като работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. на основание чл.416 вр. с чл.414 ал.ІІІ предл.4 от КТ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
66
КАНД No 184/2009
Наказателни касационни производства - ЗУТ
РДНСК Х.
Б.М.И.
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 194/19.06.2009 г. - ОТМЕНЯ решение №123/14.ІІІ.2009 г. постановено по НАХД 33/2009 г. на Районен съд-Х.,вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №195-РДНСК-57-ХС-30/05.ХІІ.2008 г. на Началник РДНСК-Х., с което на основание чл.232 ал.ІІ от ЗУТ на Б.М.И., ЕГН:********** *** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
67
КАНД No 185/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ М.Х. - МИКО - Х.
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
Решение № 197 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №250/31.03.2009 г., постановено по НАХД №1092 по описа на Х. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.
68
КАНД No 190/2009
Наказателни касационни производства - ЗМИП
ИНТРИГА ООД- Х.
ДАНС- С.
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
Решение 184-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/ 09. 03. 2009г. на РС- Х., постановено по НАХД № 1184/ 2008г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.
69
КАНД No 191/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
С.М.Т.
РУ НА МВР- Х.
Решение от 18.06.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
Решение № 199 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №271/06.04.2009 г., постановено по НАХД №122 по описа на Х. районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно.
70
КАНД No 194/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
А.Г.Б.
РПУ - Х.
Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Решение № 187 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 04.03.2009г., постановено по АНД № 579/2008г. на Районен съд - Х., с което е потвърдено Наказателно постановление № 1416 от 26.08.2008г. на началник РПУ - Х.
Решението не подлежи на обжалване.
71
КАНД No 196/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ МММ-М. М.- П.
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 202 - ОТМЕНЯ решение №40/16.03.2009 г., постановено по НАХД №516 по описа на Х. районен съд за 2008 година, вместо което
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №26-2600057/05.09.2008 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Х., като като намалява размера на наложената имуществена санкция от 1 500 лева на 1 000 /хиляда/ лева.
Решението е окончателно.  
72
КАНД No 197/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
М.Н.Н.
МИТНИЦА-С.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Решение № 213 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187 от 03.11.2008г., постановено по АНД № 673/2008г. на Районен съд - С., с което е потвърдено Наказателно постановление № 875 от 22.07.2008г. на Началника на Митница С.
Решението не подлежи на обжалване.
73
КАНД No 199/2009
Наказателни касационни производства - ЗЗБУТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ ФЕНИКС-Д. М.
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
Решение № 195 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №66/08.ІV.2009 г. постановено по НАХД№783/2008 г. на Районен съд-Д., с което е отменил наказателно постановление №26-2600018/05. ІХ.2008 г. на Директор на Дирекция "Инспекция по труда"-Х. с което на ЕТ"Феникс-Д.М."*** на основание чл.16 ал.І т.1 от ЗЗБУТ вр. с чл.413 ал.ІІ от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
74
КАНД No 205/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
МОНИ ЕООД - Х.
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
Решение № 205 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №129/16.03.2009 г., постановено по НАХД №909 по описа на Х. районен съд за 2008 година
Решението е окончателно.
75
КАНД No 206/2009
Наказателни касационни производства - ЗАвП
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
Е.Х.С.
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 206 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №140/06.04.2009 г., постановено по НАХД №864 по описа на Х. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.  
76
КАНД No 208/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
АУТОМАНИЯ ЕООД-Х.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Решение № 210 - ОТМЕНЯ Решение №139/03.04.2009г., постановено по нахд №888/2008г. на РС-Х., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ НП №5438/25.02.2009г. на Началник отд."Контрол" при ТД на НАП Х., с което на "Аутомания"ООД, седалище гр. Х., представлявано от Ц.С.И. на осн. чл.180, ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 200лв., като на осн. чл.180а, ал.1 ЗДДС, вр. с чл.3, ал.2 ЗАНН намалява размера на същата на 50 лева.
Решението е окончателно.
77
КАНД No 209/2009
Наказателни касационни производства - ЗЛОД
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
Ж.Г.Й.
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
РЕШЕНИЕ № 207/24.06.2009 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/06.ІV.2009 г. постановено по НАХД №78/2009 г. на Районен съд-Х.,с което е отменил наказателно постановление №259/29.ХІІ.2008 г. на Директора на Държавно горско стопанство,с което на Ж.Г.Й., ЕГН:********** на основание чл.84 ал.ІІ вр. с ал.І от ЗЛОД му е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 200 лв. и на основание чл.94 ал.І от ЗЛОД административно наказание "Лишаване от право на ловуване" за срок от три години.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
78
КАНД No 210/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕВРОПИМЕЛ ООД- Д.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Решение № 214 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение 64/03.04.2009г. постановено по НАД № 662/2008г. по описа на Районен съд-Д., с което е отменено наказателно постановление № 5971 от 25.04.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Х. . Решението не подлежи на обжалване.
79
КАНД No 214/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ Р.С.- Х.
Решение от 30.06.2009г., в законна сила от 30.06.2009г.
Решение № 215 - ОТМЕНЯ Решение № 292/28.04.2009 г., постановено по НАХД № 224 по описа на Х. районен съд за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26-2600100/16.02.2009г. на Директора на Дирекция "ИТ" - Х.
Решението не подлежи на обжалване.
80
КАНД No 215/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Е.Г.Е.
РУ НА МВР- Д.
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Решение № 211 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №166/16.05.2009г., постановено по нахд №115/2009г. на РС-Д., като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно.