АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.01.2009г. до 31.01.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

                    Резултат                    

1

Административно дело No 196/2007

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Е.С.И.

РДНСК Х.

Решение от 26.05.2008г., в законна сила от 12.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 82/26.05.2008г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.И. *** срещу Заповед №ДК-10-15/10.09.2007г. на Началника на РДНСК - Х.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС

2

Административно дело No 246/2007

Други административни дела

АРДА ТУР ЕООД- Х.

КМЕТ НА ОБЩИНА М.Б.

Решение от 07.04.2008г., в законна сила от 07.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 60/07.04.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Арда - Тур" ЕООД гр.Х., против заповед №225 от 20.09.2007 г. на Кмета на Община М.Б., с която след проведен конкурс са определени изпълнители на обществен превоз на пътници от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на община М.Б., в частта й по т.4, с която за линия С. - М.Б. и Китен - М.Б. за изпълнител е определен "Юнион Трейд Къмпани" ООД.
ОСЪЖДА "Арда - Тур" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Х., бул."С.", с управител И.С.И.,*** бани, разноски по делото в размер на 300,20 лв. /триста лева и двадесет стотинки/ .
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

3

Административно дело No 271/2007

Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Ж.П.Д.

КМЕТ НА ОБЩИНА Л.

Решение от 15.05.2008г., в законна сила от 07.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 86/15.05.2008Г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.Д. ***, против Заповед №РД-09-642 от 31.10.2007 г. на Кмета на Община Л.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

4

Административно дело No 92/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ОБЩИНА Д.

НАЧАЛНИК СГКК Х.

Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 104/08.07.2008Г. - ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-26-70/12.03.2008г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Х.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС

5

Административно дело No 96/2008

Други административни дела

ОББ КЛОН - С.

КМЕТ НА ОБЩИНА Л.

Определение от 27.05.2008г., в законна сила от 07.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, със седалище и адрес на управление: С., ул."С.С.", представлявано от С.В. - главен изпълнителен директор и Р.Т. - изпълнителен директор, срещу Решение №52/18.01.1999г. на Кмета на Община-Л.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№96/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
Решение на ВАС

6

Административно дело No 110/2008

Други административни дела

Д.И.Й.

НАЧАЛНИК НА РПУ - Д.

Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 15.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 116/30.06.2008г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Й., ЕГН:********** против заповед №П5ЯД-47/06.ІІІ.2008 г. Началник РПУ-Д.,който на основание чл.16 ал.І т.4 предл.1 от ЗКВВООБ -недоказана необходимост е отказал издаване на разрешение за закупуване на късо нарезно огнестрелно оръжие.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
Решение на ВАС

7

Административно дело No 130/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Г.С.К.

НАЧАЛНИК РДНСК - ХАСКОВО

Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 28.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 120/02.07.2008г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.К. *** срещу Заповед № ДК-09-23/25.04.2008г. на Началника на РДНСК - Х., с която на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ е забранено ползването на невъведеният в експлоатация по законоустановения ред строеж: "надстройка над съществуваща сграда", намиращ се в УПИ V, кв.651 по плана на гр.Х., с административен адрес: Х., кв. "О.".
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
Решение на ВАС

8

Административно дело No 158/2008

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

ЕТ СУПЕРМЕН - Е.К. - Н.П. - И.Д.

НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.

Определение от 10.01.2009г., в законна сила от 24.01.2009г.
ОТСРОЧВА ДЕЛОТО от срока за произнасяне с решение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ"Супермен-Е.К. - Н.П. - И.Д.", със седалище и адрес на управление: гр.Д., ул."Х.А." срещу отказ на началник Митница С. за връщане на задържани стоки.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №158/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд на РБ.

9

Административно дело No 209/2008

Дела от административен характер по ЗМСМА

КМЕТ НА ОБЩИНА М.Б.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - М.Б.

Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 13.01.2009г.
РЕШЕНИЕ №160/24.10.2008Г.
ОБЯВАВА за нищожно Решение №113 от 18.07.2008г. на Общински съвет М.Б.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Кмета на Община М.Б. за присъждане на направените разноски по делото, а именно платеното за един адвокат възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р.България.
Решение на ВАС

10

Административно дело No 213/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Ж.В.А.

ОБЩИНА С.

Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 2/ 23.01.2009г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В.А., против отказа на Кмета на Община С. да изменени действащия подробен устройствен план на гр.С. в частта му за поземлен имот №2484 в кв.129, обективиран в писмо изх.№И-2974/15.07.2008 г.
ОСЪЖДА Ж.В.А. да заплати на Община С. разноски по делото в размер на 400 /четиристотин/ лева.
Решението е окончателно.

11

Административно дело No 294/2008

Други административни дела

Г.Б.Г.

НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - ГР.Х.

Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
РЕШЕНИЕ №218/17.12.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №Л5ХЯ-178/08.10.2008г. на Началник РУ на МВР Х., с която се отказва издаване на разрешение за закупуване на огнестрелно оръжие от Г.Б.Г.
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, като задължава същия да издаде в полза на Г.Б.Г. исканото разрешение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

12

Административно дело No 321/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

И.Т.М.

ОБЩИНА- Л.

Решение от 12.01.2009г., в законна сила от 31.01.2009г.
РЕШЕНИЕ №240/12.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-719/27.10.2008г. на Кмета на Община - Л.
ОСЪЖДА Община – Л. да заплати на И.Т.М. разноски по делото в размер 10.00лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

13

Административно дело No 324/2008

Дела от административен характер - ЗСП

Т.Р.Т.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"СП"-ОБЩИНА Х.

Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 06.01.2009г.
РЕШЕНИЕ №246/17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т., обл.Х. срещу Заповед № 22564/05.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - община Х., потвърдена с Решение № 94ТТ-7/27.10.2008г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - област Х.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС-на РБ.

14

Административно дело No 328/2008

Други административни дела

СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ - П.

 

Определение от 19.12.2008г., в законна сила от 27.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на "Зелени балкани", представлявано от И.И., член на УС срещу решение №ХА-167-ПР/2008 от 04.09.2008г. на Директора на РИОСВ град Х. като нередовно.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №328/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

15

Административно дело No 333/2008

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Х.С.Х.

 

Определение от 15.12.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.Х. срещу заповед № ДК-02-Х-26/06.11.2008г. на началник РДНСК - Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. Д № 333/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС

16

Административно дело No 343/2008

Дела от административен характер по КСО

И.М.И.

ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.

Определение от 23.12.2008г., в законна сила от 17.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.И. срещу Решение №41/02.12.2008г. на Директора на РУСО-Х.
ЗАЛИЧАВА датата на насроченото за 23.01.2009г. от 14.00 съдебно заседание.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№343/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

17

Частно административно дело No 373/2008

Частни администр. дела

Р.С.Б.

 

Определение от 16.01.2009г., в законна сила от 16.01.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №32/16.01.2009г.
ОТМЕНЯ отказ обективиран в писмо изх.№94РР-0004/28.ХІ.2008 г. с което Директора на Регионална Дирекция "СП"-Х. е оставил без разглеждане като просрочена жалбата Р.С.Б., съдебен адрес - С., ул."А.К.", адв. Е.Ч. по чл.42 ал.Х от ЗИХУ против заповеди №2743/03.Х.2008 г. на Директор дирекция "СП"-Директор.
ВРЪЩА преписката на Директора на Регионална Дирекция "СП"-Х. за произнасяне по същество.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

18

Административно дело No 4/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.Ц.Ц.

РДНСК Х.

Определение от 16.01.2009г., в законна сила от 30.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц. срещу Заповед №ДК-02-Х-27/19.11.2008г. на Началника на РДНСК-Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№4/2009г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

19

Частно административно дело No 13/2009

Частни администр. дела

А.Б.И.

 

Определение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3/ 20.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по адм.дело №13/2009г.
ИЗПРАЩА същото като родово подсъдно на ВАС на РБ.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

20

КАНД No 289/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

БАМЗИ-1 ООД - ХАРМАНЛИ

ТД НА НАП-Х.

Решение от 06.01.2009г., в законна сила от 06.01.2009г.
Решение № 311 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191/04.07.2008г. на РС-Х. постановено по нахд №143/2008по описа на същия съд.
Решението е окончателно.

21

КАНД No 295/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

ТД НА НАП-Х.

КЛИМАТЕХ АД - Д.

Решение от 08.01.2009г., в законна сила от 08.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 313 - ОТМЕНЯ Решение № 251 от 12.08.2008г., постановено по АНД №154/2008г. на Районен съд - Д., с което е отменено Наказателно постановление №5301/08.02.2008г. на Началник "Контрол" на ТД на НАП - Х., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №5301/08.02.2008г. на Началник "Контрол" на ТД на НАП - Х..
Решението не подлежи на обжалване.

22

КАНД No 297/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

ТД НА НАП-Х.

НАР ООД - Х.

Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
Решение № 321 - ОТМЕНЯ Решение №459/05.08.2008г., постановено по нахд № 426/2008г. На Районен съд-Х., вместо което
ПОТВЪРЖДАВА НП №5492/04.03.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП-Х.
Решението е окончателно.

23

КАНД No 315/2008

Наказателни касационни производства по ЗДвП

РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.

С.Л.

Решение от 06.01.2009г., в законна сила от 06.01.2009г.
Решение № 328 - Оставя в сила Решение №65/09.07.2008г. на РС-С., постановено по нахд №104/2008 по описа на същия съд.
Решението на ХАС е окончателно.

24

КАНД No 319/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

БАМЗИ-1 ООД - ХАРМАНЛИ

ТД НА НАП-Х.

Решение от 12.01.2009г., в законна сила от 12.01.2009г.
Решение № 329 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №235/08.08.2008г. на РС-Х. постановено по нахд №141/2008по описа на същия съд.
Решението е окончателно.

25

КАНД No 325/2008

Наказателни касационни производства по ЗДвП

Д.П.Д.

РПУ-С.

Решение от 07.01.2009г., в законна сила от 07.01.2009г.
Решение № 330 - ОСТАВЯ В СИЛА като правилно и законосъобразно Решение №116 от 01.08.2008г. на РС С., постановено по нахд №322/2008 на същия съд.
Решението на ХАС е окончателно.

26

КАНД No 334/2008

Наказателни касационни производства по ЗАДС

Е.Д.Я.

МИТНИЦА-С.

Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Решение № 331 - ОТМЕНЯ Решение №87/17.07.2008г. на РС-С., постановено по нахд №159/2008 на същия съд в обжалваната му част.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно наказателно постановление №107/24.01.2008г. на Началник Митница С., в частта за нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС е наложено на Е.Д.Я. административно наказание глоба в размер на 6142лв.

27

КАНД No 337/2008

Наказателни касационни производства по ЗРА

ИАРА- С.

Е.Ч.Ч.

Решение от 06.01.2009г., в законна сила от 06.01.2009г.
Решение № 332 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 568 от 11.09.2008г., постановено по НАХД №576/2008г., Районен съд-Х.
Решението на ХАС е окончателно.

28

КАНД No 346/2008

Наказателни касационни производства по КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.

И.Г.К.

Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
Решение № 400 - ОТМЕНЯ решение №598/16.10.2008г., постановено по НАХД №666 по описа на Х. районен съд за 2008година, вместо което ПОСТАНОВЯВА
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №26-0000001012/13.05.2008г. на Директора на Дирекция "ИТ" - Х. в частта на наложената глоба, като намаля размера на същата на 500 лева и потвърждава в останалата му част.
Решението е окончателно.

29

КАНД No 352/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

ТД НА НАП-Х.

ЕКСПРЕС ЕГ ООД С.

Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 1 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №157/17.04.2008 г., постановено по АНД №388 по описа на С. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.

30

КАНД No 353/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

ТД НА НАП-Х.

ЕКСПРЕС ЕГ ООД С.

Решение от 19.01.2009г., в законна сила от 19.01.2009г.
Решение № 402 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №156/13.10.2008 г., постановено по АНД №387 по описа на С. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.

31

КАНД No 354/2008

Наказателни касационни производства по ЗДДС

ТД НА НАП-Х.

ЕКСПРЕС ЕГ ООД С.

Решение от 06.01.2009г., в законна сила от 06.01.2009г.
Решение № 338 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №155/03.10.2008г, постановено по анд № 386/2008г. по описа на Районен съд-С.
Решението е окончателно.

32

КАНД No 358/2008

Наказателни касационни производства по ЗДвП

С.Д.Г.

РПУ-Х.

Решение от 19.01.2009г., в законна сила от 19.01.2009г.
Решение № 404 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №582 от 23.10.2008г., постановено по НАХД №677 по описа на Районен съд-Х. за 2008г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и е окончателно.

33

КАНД No 368/2008

Наказателни касационни производства по ЗГ

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- И.

Д.К.Г.

Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 2 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №67/12.11.2008 г., постановено по НАХД №65 по описа на И. районен съд за 2008 година.
Решението е окончателно.

34

КАНД No 374/2008

Наказателни касационни производства по ВЗ

МИТНИЦА-С.

М.Л.Д.

Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 7 - ОТМЕНЯ Решение № 141 от 14.11.2008г., постановено по АНД № 105/2008г. на Районен съд - С., с което е отменено Наказателно постановление № 2983/25.01.2008г. на Началника на Митница С., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2983/25.01.2008г. на Началника на Митница С.
Решението не подлежи на обжалване.

35

КАНД No 379/2008

Наказателни касационни производства по ЗАДС

ЕТ ИНСТИНКТ- К.С. - Х.

МИТНИЦА-С.

Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 11 - ОТМЕНЯ Решение № 643 от 07.11.2008г., постановено по АНД № 685/2008г. на Районен съд - Х., с което е потвърдено Наказателно постановление № 1613/16.08.2007г. на Началника на Митница С., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1613/16.08.2007г. на Началника на Митница С. , с което на ЕТ "Инстинкт - К.П.", представляван от К.С.П. са наложени следните наказания: имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, имуществена санкция в размер на 45,50 лева на основание чл.235, ал.1 от Закона за митниците и отнемане в полза на държавата цигарите, предмет на нарушението, като ОТМЕНЯ наложената имуществена санкция в размер на 45,50 лева на основание чл.235, ал.1 от ЗМ, а в останалата част го ПОТВЪРЖДАВА.
Решението не подлежи на обжалване.

36

Частно КАНД No 381/2008

Наказателни частни касационни производства по ЗАНН

Б.Т.И.

РПУ-Х.

Определение от 08.01.2009г., в законна сила от 08.01.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 18 -ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 24.ХІ.2008 г.постановено НАХД №1198/2008 г. с което състав на Районен съд-Х. е оставил без разглеждане жалбата на Б.Т.И., ЕГН:********** против наказателно постановление №1399/2008 г. на Началник РПУ-Х.
и е прекратил производството
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

37

КАНД No 2/2009

Наказателни касационни производства по ЗДвП

М.Т.Г.

РПУ-Х.

Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
РЕШЕНИЕ № 10 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 686 от 05.12.2008г., постановено по АНД № 956/2008г. на Районен съд - Х., с което е потвърдено Наказателно постановление № 4279 от 25.08.2008г. на Началник РПУ - Х.
Решението не подлежи на обжалване.

38

Частно КАНД No 36/2009

Наказателни частни касационни производства по ЗАНН

Н.М.Щ.

ОБЩИНА С.

Определение от 27.01.2009г., в законна сила от 27.01.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1 - Водим от горното Административен съд-Х. и на основание чл.63 от ЗАНН и чл.235 от АПК
О П Р Е Д Е Л И
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от открито заседание,проведено на 07.І.2009 г.,с което състав на Районен съд-С. е прекратил производството по АНД №1032/2008 г.,образувано по жалба на Н.М.Щ., ЕГН:********** против наказателно постановление №152/06.ХІ.2008 г. на Община-С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.