АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.02.2009г. до 28.02.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1
Административно дело No 146/2007
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
С.Р.Р.
НАЧАЛНИК РДНСК - Х.
Решение от 28.02.2008г., в законна сила от 05.02.2009г.
Решение № 34 от 28.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Р., ЕГН:*** *** по оспорване на заповед №ДК-02-Х-08/13.VІІ.2007 г. на РДНСК-Х.,с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж-"Масивна пристройка към жилищна сграда и външна тоалетна", собственост на С.Р. *** и ,реализиран в съсобстве ност УПИ ІІ-4115,4116 кв. 630А по плана на гр.Х..
ОСЪЖДА С.Р.Р., ЕГН:********** *** да заплати на ДНСК сумата от 80 лв. разноски по делото.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
Решение на ВАС

2
Административно дело No 268/2007
Други административни дела
ЕТ Д-Р В.Т.
ДИРЕКТОР НА РЗОК - Х.
Решение от 30.09.2008г., в законна сила от 24.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 132/30.09.2008г. - ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №РД-09-751/31.08.2007г. на Директор на РЗОК-Х. в частта, с която на В.Е.Т., действащ като АИППСП ЕТ"Д-р В.Т."*** са наложени имуществени санкции по чл.316, ал.3, т.1 и чл.316, ал.3, т.2 от НРД-2006г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Е.Т., действащ като АИППСП ЕТ"Д-р В.Т."*** против Заповед №РД-09-751/31.08.2007г. в частта, с която е наложена имуществена санкция по чл.316, ал.1, т.8 като неоснователно.
Решението подлежи на обжалване с жалба пред ВАС в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

3
Административно дело No 11/2008
Дела от административен характер по ЗА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.Х.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.
Решение от 13.01.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
РЕШЕНИЕ №242/13.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването,извършено със заповед №АП-06-005/09.І.2008 г. на Областен управител на област - Х., на решение №19/14.ХІІ.2007 г. на Общински съвет-С. в частта,с която е одобрил отдаването под наем на имоти-частна общинска собственост-помещения на "Български пощи" ЕАД за по 20 лв. месечно, без търг в селата Ц., Ж., С., Т., П., Л., и З.,Община-С., Х. област.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение №19/14.ХІІ.2007 г. на Общински съвет-С. в частта,с която е одобрил отдаването под наем на имоти-частна общинска собственост-помещения на "БТК" АД за по 30 лв. месечно, без търг в селата Ц., Ж., С., Т., П., Л., и З., Община-С., Х. област.
РЕШЕНИЕТО да се изпрати на страните по делото на основание и по реда на чл.138 ал.І от АПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

4
Административно дело No 85/2008
Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм
Д.Х.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Решение от 22.01.2009г., в законна сила от 13.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 9/22.01.2009Г.
ОТМЕНЯ индивидуален административен акт, обективиран в предизвестие №128/20.ІІІ.2008 г с което кметът на Община-С. прекратява наемното правоотношение с Д.Х.П.,ЕГН:********** по договор №213/26.ІХ.2007 г. относно общински имот-частна собственост-жилище в гр. С., ул."Г.К.".
ПРЕПИСИ от решението на основание чл.138 ал.І от АПК да се изпрати на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от известяването му.

5
Административно дело No 105/2008
Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ
АКИ ООД- П.
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.,
ДИРЕКТОР РМД П.
Решение от 07.07.2008г., в законна сила от 23.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 109/ 07.07.2008Г. - Отменя Решение №8000-0117/21.01.2008г., на Началника на Митница С., с което е определена нова митническа стойност на стока "черен чай-цейлон", митнически тарифен номер 09023000, нето тегло 9600 кг., поставена под режим на внос с ЕАД № 07BG003100Н0005458/22.02.2007г., в размер на 43 200лева и размер на ДДС от 8 640 лв., като незаконосъобразно.
Осъжда Митница С. да заплати на "АКИ"ООД, гр.П., адрес на управление ул."М." разноски в размер на 300 лева, от които 50лева, представляващи ДТ за образуване на съдебно производство и 250 лева, представляващи възнаграждението за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

6
Административно дело No 126/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Г.И.Г.
ОБЩИНА Д.
Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 02.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 112/30.06.2008Г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Г., ЕГН:********** *** против заповед 663/02.VІ.2007 г. на Кмета на Община-Д.,с която е наредено премахването на временен строеж "Г." от група гаражи-13 броя,разположени върху улици с о.т. 1220-о.т.1470-о.т. 1221 и о.т.1220-о.т.1458.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
Решение на ВАС

7
Административно дело No 128/2008
Други административни дела
СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ- П.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - Х.
8
Административно дело No 222/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ПК МАРИЦА
ОБЩИНА С.
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 03.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 169/15.10.2008Г. - ОТМЕНЯ Заповед № 291/17.06.2008г. на Кмета на Община С.
ОСЪЖДА Община С. да заплати на Потребителна кооперация - Марица" , със седалище и адрес на управление гр.С., ул. "Т." направените по делото разноски общо в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, представляващи възнаграждението за един адвокат и държавна такса.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
На основание чл. 138, ал. 1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

9
Административно дело No 226/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ПК МАРИЦА
ОБЩИНА С.
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 03.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 170/15.10.2008Г. - ОТМЕНЯ Заповед № 287/17.06.2008г. на Кмета на Община С.
ОСЪЖДА Община С. да заплати на Потребителна кооперация - Марица" , със седалище и адрес на управление гр.С., ул. "Т." направените по делото разноски общо в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, представляващи възнаграждението за един адвокат и държавна такса.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
На основание чл. 138, ал. 1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
10
Административно дело No 246/2008
Други административни дела
И.Т.Х.
НАЧАЛНИК НА РПУ Х.
Определение от 17.10.2008г., в законна сила от 06.02.2009г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Т.Х.,***, обл.Х..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 246/2008 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на неявилата се страна и от днес за жалбоподателя с частна жалба до Върховния административен съд на РБългария.
Решение на ВАС

11
Административно дело No 253/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ОБЩИНА Х.
НАЧАЛНИК СГКК Х.
12
Административно дело No 310/2008
Други административни дела
Т.Г.И.
 
13
Административно дело No 326/2008
Дела от административен характер - ЗСП
Н.К.Д.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"СП"-ОБЩИНА Х.
Решение от 30.01.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 4/30.01.2009г.- ОТМЕНЯ Заповед №109176/26.09.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" при община Х., потвърдена с Решение №94НН-4/27.10.2008 г. на Директора на РД"СП" - Област Х.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" при община Х. за ново произнасяне по подадената от Н.К.Д. молба -декларация вх.№10-9176/03.09.2008 г., съобразено със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение, като му определя 14 дневен срок за произнасяне.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14
Административно дело No 361/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Т.М.И.,
А.Щ.Ш.
НАЧАЛНИК РДНСК - Х.
15
Административно дело No 363/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ЕТ СИПЕЙ-Ж. П.- Д.
 
Определение от 05.02.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.А.П., действаща в качеството на ЕТ"Сипей - Ж.П."*** срещу отказ , обективиран в писмо изх.№53 С-291-1/09.12.2008г. на Община - Х..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№363/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
ИЗПРАЩА жалбата на Ж.А.П., действаща в качеството и на ЕТ"Сипей - Ж.П."*** на Началника на РДНСК - Х. - по компетентност.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
16
Административно дело No 367/2008
Дела от административен характер по ЗМСМА
Д.Д.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- Х.
17
Административно дело No 374/2008
Дела от административен характер по ЗДС
Е.Х.М.
 
18
Административно дело No 1/2009
Други административни дела
Х.А.М.
НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - ГР.Х.
Решение от 04.02.2009г., в законна сила от 25.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 24/04.02.2009г. - ОТМЕНЯ индивидуален административен акт-заповед №П5ХЯ-226/09.ХІІ.2008 г. с която Началник РПУ-Х. на основание чл.16 ал.І т.1 вр.с чл.12 ал.І т.1 от ЗКВВООБ,за това,че е осъждан е отказал издаване на разрешение за закупуване на ловно гладкоцевно оръжие на Х.А.М., ЕГН:********** ***
ИЗПРАЩА преписката на Началник РУМВР-Х. за произнасяне съобразно указанията и тълкуването на закона по решението.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на основание чл.138 ал.І от АПК преписи от решението на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
19
Административно дело No 3/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
К.М.А.
 
20
Административно дело No 12/2009
Дела от административен характер по КСО
И.И.Д.
 
21
Частно административно дело No 19/2009
Частни администр. дела
Г.Д.М.,
Г.Д.Г.
 
22
Административно дело No 26/2009
Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ
ЕТ Ю.Н. - Х.
 
23
КАНД No 309/2008
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
И.Й.И.
24
КАНД No 356/2008
Наказателни касационни производства - ЗАДС
Т.Х.Г.
МИТНИЦА-С.
25
КАНД No 361/2008
Наказателни касационни производства - ЗЗП
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД- П.
ЕТ ЗДРАВЕ-А.И.
Решение от 24.02.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
Решение № 37
ОТМЕНЯ решение №391/17.Х.2008 г. постановено по НАХД №425/2008 г. на състав на Районен съд-Д., вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №К-10815/15.V.2008 г. на Директора на РД "Комисия за защита на потребителите" за областите П.,С.,П., Х. и К.,с което на А.Д.И.,ЕГН:**********, действаща като ЕТ"Здраве-А.И."*** за нарушение по чл.27 ал.ІІІ от ЗЗП и на основание чл.53 от ЗАНН и чл.200 вр. с чл.233 ал.ІІ от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
26
КАНД No 365/2008
Наказателни касационни производства - КСО
РУСО-Х.
А.Я.С.
27
КАНД No 367/2008
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
С.Н.С.
28
КАНД No 369/2008
Наказателни касационни производства - ЗМ
Т.Ц.Д.
МИТНИЦА-С.
Решение от 24.02.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
Решение № 38 - ОТМЕНЯ Решение № 146 от 26.09.2008г., постановено по АНД № 411/2008г. на Районен съд - С., с което е потвърдено Наказателно постановление № 161 от 24.04.2008г. на Началника на Митница С., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 161 от 24.04.2008г. на Началника на Митница С., с което на Т.Ц.Д. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 5 330 лева на основание чл.233, ал.1 от ЗМ и постановено отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението - нервно паралитичен спрей- 490 флакона, очила с диоптър - 260 броя и слънчеви очила - 200 броя с обща митническа стойност 5 330 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание глоба от 5330 лева на 2450 лева и ОТМЕНЯ постановеното отнемане в полза на държавата на стоки - очила с диоптър - 260 броя и слънчеви очила - 200 броя с обща митническа стойност 2 880 лева.
 
29
КАНД No 370/2008
Наказателни касационни производства - ЗДвП
А.А.М.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
30
КАНД No 373/2008
Наказателни касационни производства - ЗАНН
Д.А.С.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
31
КАНД No 375/2008
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - К.
ЕТ АЙХИ - А.Я. - К.
32
КАНД No 377/2008
Наказателни касационни производства - ЗСБТ
ДКСБТ
НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - С.
33
КАНД No 378/2008
Наказателни касационни производства - Закон за водите
БДУВИБР П.
ЕТ МАРЧЕЛА 90
34
КАНД No 380/2008
Наказателни касационни производства - ЗДвП
А.Н.И.
РПУ-Х.
35
КАНД No 382/2008
Наказателни касационни производства - ЗАНН
П.Л.Б.
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
36
КАНД No 383/2008
Наказателни касационни производства - ЗДвП
А.Б.В.
РПУ-Х.
37
КАНД No 4/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
К.С.С.
МИТНИЦА-С.
38
КАНД No 5/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
М.Й.М.
МИТНИЦА-С.
39
КАНД No 6/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
Ж.К.Д.
МИТНИЦА-С.
40
КАНД No 7/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
С.Л.Х.
РПУ-С.
41
КАНД No 10/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Ф.А.- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
42
КАНД No 11/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ГЕОДАР ООД -Х.
43
КАНД No 12/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
Ф.И.Д.
МИТНИЦА-С.
44
КАНД No 13/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
П.Н.С.
МИТНИЦА-С.
Решение от 25.02.2009г., в законна сила от 25.02.2009г.
РЕШЕНИЕ № 18 - ОБЕЗСИЛВА решение №42/14.ІV.2008 г. постановено по НАХД №621/2007 г. от състав на Районен съд-С.,с което е потвърдено като законосъобразно наказателно поста новление №1156/2007 г. на Началник Митница-С., с което на П.Н.С., ЕГН:********** *** е наложено администра тивно наказание "Глоба" в размер на 1 000 лв за нарушение по чл.123 ал.І от ЗАДС и "Глоба" в размер на 6 286 лв. за нарушение по чл.235 ал.І от ЗМ,като са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението-1690 кутии цигари "Марлборо" с обща митническа стойност 862 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ПРЕПРАЩА делото на местно компетентния да разгледа жалбата против посоченото наказателно постановление Районен съд-Х.
ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните и на РС-С. за сведение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
45
КАНД No 15/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.А.Д.
РПУ-С.
46
КАНД No 17/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Ф. А.- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
47
КАНД No 20/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Ф.А.- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
48
КАНД No 23/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.Д.Д.
РПУ-Д.
49
КАНД No 25/2009
Наказателни касационни производства - Наредба за поддържане на общ.ред и чистота
ОБЩИНА Х.
А.М.П.
50
КАНД No 26/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД- Х.
51
Частно КАНД No 96/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗАНН
А.П.А.