АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.03.2009г. до 31.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1
Административно дело No 58/2007
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Т.К.Л.,
М.Н.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
2
Административно дело No 148/2007
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
П.Д.К.
ОБЩИНА И.
3
Административно дело No 302/2007
Други административни дела
ВОИНТЕХ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ
КМЕТ НА ОБЩИНА С.
Решение от 04.02.2008г., в законна сила от 06.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 14/04.02.2008Г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община-С. по заявление №-В-6721/16.Х.2007 г. депозирано в общинската админи страция от "ВОИНТЕХ" ЕООД в ликвидация,седалище и адрес на управление-гр.С., квартал "В.", бул. "И.", бизнесцентър "С.", ет. относно издаване на скица на собствен на дружеството имот в гр.С., кв."И." - двуетажна сграда със застроена площ от 569 кв.м. ведно с отстъпено право на строеж,находящи се в УПИ-І,квартал 25А по кадастралния и регулационен план на гр.С., ЕКТТЕ 65667, одобрен със заповед №602/22.ХІ.2007 г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община-С. да издаде скица по заявлението на дружеството относно визирания недвижим имот.
ПРЕПИСИ от решение да се изпратят на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по касационен ред пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от известяването му.
Решение на ВАС

4
Административно дело No 32/2008
Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ
Б.Й.В.
 
Решение от 01.07.2008г., в законна сила от 11.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 100/ 01.07.2008Г. - ОТМЕНЯ отказа на тръжната комисия, назначена със Заповед №56/12.10.2006г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие и гори" - гр.Х., обективиран в Протокол от 17.01.2008г.
ВРЪЩА преписката на ОД"Земеделие" - Х. за произнасяне с нов акт за класиране по проведения на 13.10.2006г. търг, при участието на жалбоподателя, като произнасянето следва да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.
ОСЪЖДА ОД "Земеделие" - Х. да заплати на Б.Й.В. разноски по делото в размер на 210.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС

5
Административно дело No 101/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Г.С.Г.
НАЧАЛНИК СГКК Х.
Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г. срещу Заповед № КД - 14 - 26 - 80/ 26.03.2008г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Х., като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. Д № 101/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС

6
Административно дело No 109/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Д.Г.Г.
ОБЩИНА Д.
Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 05.03.2009г.
РЕШЕНИЕ №118/25.07.2008Г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Г. срещу Заповед №666/02.06.2007г. на Кмета на Община-Д.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

7
Административно дело No 147/2008
Други административни дела
СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ- П.
Определение от 18.07.2008г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ "Зелени балкани", гр.П., чрез Х.Н., като член на Управителния съвет против решение на РИОСВ-Х. №ХА-1-ДОС/2008 по оценка за съместимостта на планове, програми , проекти и инвестиционни предложения върху защитени зано по реда на чл.31, ал.11 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №147/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
Решение на ВАС

8
Административно дело No 162/2008
Дела от административен характер по КСО
И.Й.П.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 23.09.2008г., в законна сила от 05.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 140 / 23.09.2008Г. - ОТМЕНЯ Решение № 17 от 16.06.2008г. на Директора на РУ "СО" - Х., както и потвърдените с него Разпореждане № **********-ПР-970/22.04.2008г. и Разпореждане № **********-Ра-20/30.04.2008г. на Ръководителя на "ПО" при РУ "СО" - Х.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Х., гр.Х., ул. "Г." да заплати на И.Й.П. сумата от 100,00 (сто) лв., представляваща направени разноски за възнагражданеие на адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд - Г.
На основание чл. 138, ал. 1 от АПК , препис от решението да се изпрати на страните.
Решение на ВАС

9
Административно дело No 187/2008
Други административни дела
З.В.Д.
НАЧАЛНИК РПУ - Д.
Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
РЕШЕНИЕ №37/23.02.2009Г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед рег. № П 5 ЯД 101/16.06.2008г. на Началника на РПУ - Д., с която на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗКВВООБ, е наредено изземване на боен пистолет марка "ЧЗ", к. 6,35 мм, с фабричен № В4383 и боен револвер марка "ZHR" к.38, с фабричен № 8830007676 и притежаваните за тях боеприпаси, собственост на З.В.Д.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
10
Административно дело No 224/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ПК МАРИЦА
ОБЩИНА С.
11
Административно дело No 231/2008
Дела от административен характер по КСО
Р.К.П.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 31.03.2009г.
РЕШЕНИЕ №175/20.10.2008Г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.П. против Решение №13/10.07.2008 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" /РУСО/ - Х., с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане №**********-ПР-400 от 26.02.2008 г. на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване" към РУСО - гр.Х.
ОСЪЖДА Р.К.П. ***, да заплати на РУСО - Х. разноски по делото в размер на 80 /осемдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
12
Административно дело No 238/2008
Други административни дела
СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Решение от 19.02.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 10/19.02.2009г. - ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община-Х. по заявление вх.№0934004722/02.VІІ.2008 г. депозирано в общинска администрация-Х. от "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, ЕИК175187173, седалище и адрес на управление гр. С., ул. "К." относно издаване на удостоверение за данъчна оценка на собствен недвижим имот-самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастъра №77195.724.62.2.1,част от четириетажна административна сграда с идентификатор по кадастъра №77195.724.62.2, адрес гр.Х., ул."С." , а именно-целия първи етаж от 635.2 кв.м.,реално обособена част от втори етаж с площ от 136.74 кв.м. и реално обособена част от сутерена на сградата с площ от 340 кв.м.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община-Х. да се издаде удостоверение за данъчна оценка по заявлението на дружеството относно визирания недвижим имот в 14-дневен срок от влизане на решението в сила.
ПРЕПИСИ от решението на основание чл.138 ал.І от АПК да се изпратят на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по касационен ред пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от известяването му.

13
Административно дело No 247/2008
Други административни дела
Т.Т.Т.
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- Х.
Определение от 15.12.2008г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане като недопустима жалбата на Т.Т.Т. от гр.С. против мълчалив отказ на Директора на ОД"Земеделие" град Хасково за предоставяне на достъп до обществена информация.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №247/2008г. по описа на ХАС.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС

14
Административно дело No 255/2008
Дела от административен характер по КСО
М.В.Б.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 31.10.2008г., в законна сила от 19.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 196/31.10.2008Г.- ОТМЕНЯ Решение № 26 от 08.08.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Х., с което е потвърдено Разпореждане № **********-ПР-1129/17.06.2008г. на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при РУ "СО" - Х., с което на основание чл.68, ал.1-3, ал.4 от КСО е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на М.В.Б.
ВРЪЩА преписката по заявление за пенсиониране, вх. № 2525/07.02.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" - Х., за решаване на въпроса по същество в съответствие с указанията на съда, дадени в мотивите на решението.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Х., ул. "Г." № да заплати на М.В.Б., ЕГН ********** сумата 100 (сто) лева - разноски в настоящото производство.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
Решение на ВАС

15
Административно дело No 271/2008
Други административни дела
И.Г.С.
 
Определение от 30.09.2008г., в законна сила от 19.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Х. да се произнесе по молба вх. № ОХ-05-1006/23.06.2008г. и молба с вх. № ОХ-05-590/14.04.2008г. като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. Д № 271/2008г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.
Решение на ВАС

16
Административно дело No 289/2008
Дела от административен характер по ЗМВР
П.Д.П.
НАЧАЛНИК НА РПУ - Д.
17
Административно дело No 302/2008
Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
Т.Г.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА Х.
Определение от 26.01.2009г., в законна сила от 27.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМИ оспорванията на Т.Г.И. от град С. против изрични откази на Кмета на Община Х., обективирани в писма №94Т-164-2/15.09.2008г. и №94Т-164-2/06 от 22.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №302/2008 по описа на Хасковски административен съд за 2008 година.
Настоящото определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
Решение на ВАС

18
Административно дело No 323/2008
Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
Д.Ч.Ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-И.
19
Административно дело No 327/2008
Други административни дела
П.Л.Б.
Определение от 15.01.2009г., в законна сила от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Л.Б., ЕГН:********** *** против акт за установяване на административно нарушение №058711/27.VІІ.2008 г. на РД "Автомобилна администрация"-Х.
ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по настоящото дело.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи на оспорващия и РД"Автомобилна администрация"
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението.
Решение на ВАС

20
Административно дело No 338/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД- Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА Д.
Определение от 06.03.2009г., в законна сила от 31.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "ВИК" ООД - Х., представлявано от управителя инж. А.С. против Заповед № 641 от 30.05.2007 г. на Кмета на Община Д. поради оттегляне на оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 338/2008 г. по описа на ХАС за 2008 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни.
21
Административно дело No 339/2008
Дела от административен характер - ЗСП
С.В.Г.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"СП"-ОБЩИНА Х.
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 05.03.2009г.
РЕШЕНИЕ №26/12.02.2009Г.
ОТМЕНЯ Заповед №1010876/27.10.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Община Х., потвърдена с Решение №94СС-13/31.10.2008 г. на Директора на РД"СП" - Област Х.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Община Х., за ново произнасяне по подадената от С.В.Г. молба - декларация вх.№10-10876/09.10.2008 г., съобразено със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение, като му определя 14 дневен срок за произнасяне.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
22
Административно дело No 341/2008
Дела от административен характер по КСО
Ж.И.У.
ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.
Решение от 24.02.2009г., в законна сила от 20.03.2009г.
РЕШЕНИЕ №38/24.02.2009Г.
ОТМЕНЯ Решение № 40/19.11.2008 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" (РУСО) - Х., с което е отменено Разпореждане № ********** ПР- 2022/30.09.2008г. на ръководител отдел "Пенсии" при РУСО - Х. и едновременно с това е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Ж.И.У.
ВРЪЩА преписката по заявление за пенсиониране, вх. № 9208/26.05.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" - Х., за решаване на въпроса по същество в съответствие с указанията на съда, дадени в мотивите на решението.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Х., ул. "Г." № да заплати на Ж.И.У. *** сумата от 50 (петдесет) лева - разноски в настоящото производство.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
 
23
Административно дело No 356/2008
Дела от административен характер по ЗМВР
И.Д.М.
НАЧАЛНИК РУ НА МВР - И.
24
Административно дело No 364/2008
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Д.А.Т.,
Х.А.Т.,
С.Н.Т.,
Й.Н.Б.,
Я.А.П.
НАЧАЛНИК СГКК Х.
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 05.03.2009г.
РЕШЕНИЕ №22/12.02.2009Г.
ОТМЕНЯ заповед № КД-14-26-359/01.ХІІ.2008 г. с която на основание чл.54 ал.І от ЗКИР Началник Служба "Геодезия,Картография и Кадастър"- Х. е одобрил изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Х., община Х.,ЕККАТЕ 77195,одобрена със заповед №РД-18-63/05.Х.2006 г. на Изпълнителен директор на АГКК за нанасяне на нови обекти в КККР-поземлен имот с идентификатор 77195.704.506 с площ от 600 кв.м.,за ниско застрояване,собственост на Я.Т.Ч. и В.Т.Ч. въз основа на нотариален акт №74 т.ІІ рег.3154 дело 591/20.ІV.1999 г. на РС-Х.; поземлен имот с идентификатор 77195.704.507 с площ от 355 кв.м.,ниско застрояване,собственост на наследници на Я.Д.Т. въз основа решение №360/05.ІІ.2008 г. на ОСЗГ-Х.; сграда с идентификатор 77195.704.506.1 с площ от 27 кв.м. ,жилищна сграда,еднофамилна, собственост на Я.Т.Я. и В.Т.Я.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи от решението да се изпратят на страните на основание чл.138 от АПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по касационен ред пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.

25
Административно дело No 2/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
П.Н.И.
ОБЩИНА И.
Решение от 23.03.2009г., в законна сила от 23.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 48/23.03.2009Г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на П.Н.И., ЕГН:********** против:
1.Заповед №282/18.ХІІ.2008 г. с която Кметът на Община-И. на основание чл.44 ал.І т.13 от ЗМСМА,чл.129 ал.ІІ,чл.109 ал.ІІ вр. с чл.59 ал.І от ЗУТ и въз основа на решение на ЕСУТ,прието с протокол №3/21.V.2008 г. и протокол №5/21.ХІ.2008 г. е одобрил подробен устройствен план-план за застрояване на имот №075037 за техническата инфраструктура, землище на с.П.,обл.Х. подробно посочени показатели-плътност-30%; интензивност-1; необходима озеленена площ-70.00 % и начин на застрояване-свободно
2.Заповед №280/18.ХІІ.2008 г.с която Кметът на Община-И. на основание чл.44 ал.І т.13 от ЗМСМА,чл.129 ал.ІІ,чл.109 ал.ІІ вр. с чл.59 ал.І от ЗУТ и въз основа на решение на ЕСУТ,прието с протокол №3/21.V.2008 г. и протокол №5/21.ХІ.2008 г. е одобрил подробен устройствен план-план за застрояване на имот №053010 за техническата инфраструктура,землище на с.П.,обл.Х. подробно посочени показатели-плътност-30%; интензивност-1;необходима озеленена площ-70.00 % и начин на застрояване-свободно.
ПРЕПИСИ от решението на основание чл.138 ал.І от АПК да се изпрати на страните.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

26
Административно дело No 38/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
Г.С.К.
 
27
Административно дело No 50/2009
Други административни дела
Л.А.А.,
Д.Н.Б.,
Й.К.Я.,
А.П.П.
 
28
Административно дело No 56/2009
Други административни дела
Г.К.Г.
 
29
Административно дело No 58/2009
Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ
Н.М.М.
 
30
Административно дело No 60/2009
Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР
М.Т.М.,
М.П.М.
 
31
Административно дело No 65/2009
Други административни дела
СОФТ-Ю ООД - К.
32
Административно дело No 79/2009
Искане за прекратяване на неоснователни действия
ЕТ ФЕНИКС- Д.В.
Разпореждане от 16.03.2009г., в законна сила от 20.03.2009г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 13/16.03.2009г.- Отхвърля искането на ЕТ "Феникс - Д.В."***, представлявано от Д.П.В. за прекратяване на неоснователно действие, извършено от Общински пазари "СПИОПТ Д." при Община Д., изразяващо се в прекъсване на електрозахранване на обект - маса, разположена на неделен пазар - Д. в сектор 3 1 под № 69.
Осъжда ЕТ "Феникс - Д.В." , със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. "Е.", представлявано от Д.П.В. да заплати държавна такса от 50,00/петдесет/ лева по сметка на Административен съд - Хасково.
Препис от разпореждането да се връчи на ЕТ "Феникс - Д.В.".
Разпореждането подлежи на обжалване в тридневен срок от днес пред Върховния административен съд на РБ.
33
Частно административно дело (К) No 1/2009
Частни касационни производства
Д.С.П.
ОСЗГ- С.
34
Частно административно дело (К) No 2/2009
Частни касационни производства - ЗСПЗЗ
А.Б.И.
ОСЗГ- С.
35
КАНД No 149/2008
Наказателни касационни производства - ЗРА
ИАРА- С.
В.К.К.
36
КАНД No 363/2008
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.Н.Д.
РПУ-Д.
37
КАНД No 366/2008
Наказателни касационни производства - Закон за далекосъобщенията
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕКОРДИНГ- Х. ЕООД- Х.
Решение от 10.03.2009г., в законна сила от 10.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 25
ОТМЕНЯ решение №629/28.Х.2008 г. постановено по НАХД №161/2008 г. на Районен съд-Х.,вместо което ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №0137/04.ХІІ.2007 г. на Председателя на Комисията по регулиране на съобщенията-С.,с което за нарушение по чл.234 ал.ІV от Закона за далекосъобщенията и на основание чл.53 ал.І от ЗАНН вр. с чл.234 ал.ІV от ЗД на "Рекординг-Х." ЕООД е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 5 500 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
38
КАНД No 372/2008
Наказателни касационни производства - ЗА
ТД НА НАП-Х.
ЕТ ДЕВА - М.Т. - Х.
39
КАНД No 376/2008
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ХИММАШ АД-Х.
40
КАНД No 1/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ХИММАШ АД-Х.
41
КАНД No 3/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Н.Х.Г.
42
КАНД No 8/2009
Наказателни касационни производства - КСО
РУСО-Х.
Д.С.Г.
43
КАНД No 9/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
НАТАЛИ - М ООД- Х.
ТД НА НАП-Х.
44
КАНД No 14/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
В.Л.Р.
РПУ-С.
45
КАНД No 16/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Д.Н.Д.
РПУ-С.
Решение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 58
ОБЕЗСИЛВА Решение № 175 от 25.11.2008г., постановено по АНД № 834/2008г. на Районен съд - С., в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2179 от 17.12.2007г. на Началник РПУ - С., с което на Д.Н.Д. са наложени административни наказания: глоба в размер на 50,00 лева на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и глоба в размер на 20,00 лева на основание чл.180, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП , вместо което постановява:
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в посочената част.
ОТМЕНЯ Решение № 175 от 25.11.2008г., постановено по АНД № 834/2008г. на Районен съд - С., в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2179 от 17.12.2007г. на Началник РПУ - С., с което на Д.Н.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.179, ал.3, т.2, пр.1 от ЗДвП, вместо което постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2179 от 17.12.2007г. на Началник РПУ - С., в частта му, с която на Д.Н.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.179, ал.3, т.2, пр.1 от ЗДвП
Решението не подлежи на обжалване.
46
КАНД No 18/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
НАТАЛИ - М ООД- Х.
ТД НА НАП-Х.
Решение от 25.03.2009г., в законна сила от 25.03.2009г.
Решение №50
ОТМЕНЯ решение № 640/ 20. 11. 2008г. на РС- Х., постановено по НАХД № 756/ 2008г. по описа на същия съд като незаконосъобразно, вместо което
ОТМЕНЯ НП №6540/ 25. 06. 2008г. на Началника на Отдел " Контрол" при ТД на НАП- Х., с което на " Натали- М" ООД- Х. за нарушение по чл. 86 ал. 1 и 2 от ЗДДС вр. чл. 84 от ЗДДС и на основание чл. 180 ал. 1 от ЗДДС му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3471,60лв.
Решението е окончателно.

47
КАНД No 19/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Ф.А. - Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
48
КАНД No 22/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЕТ Д.Д. - Х.
49
КАНД No 24/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
С.Г.Г.
РПУ-Д.
50
КАНД No 28/2009
Наказателни касационни производства - ВЗ/ЗМ/
Я.У.
МИТНИЦА-С.
51
КАНД No 29/2009
Наказателни касационни производства - ВЗ/ЗМ/
Е.А.Д.
МИТНИЦА-С.
52
КАНД No 30/2009
Наказателни касационни производства - ЗАВП
РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Х.
Х.К.
Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
Решение № 61
Обезсилва Решение № 195 от 21.11.2008 г., постановено по АНД № 817/2008г. на Районен съд - С., с което е отменено Наказателно постановление № 45-0000084 от 08.09.2008г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" - Х. и вместо него постановява:
Прекратява съдебното производство по жалбата на Х.К. от Р Т. срещу Наказателно постановление № 45-0000084 от 08.09.2008г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" - Х., като недопустимо.
Решението не подлежи на обжалване.
53
КАНД No 32/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РУ НА МВР- С.
Б.М.Д.
54
КАНД No 34/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
А.Г.Б.
РПУ-Д.
55
КАНД No 35/2009
Наказателни касационни производства - ЗРА
Б.А.Б.
ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО,АКВАКУЛТУРИ И КОНТРОЛ Х.
56
КАНД No 45/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ
МИТНИЦА-С.
Г.М.Г.
Решение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.
Решение № 43
ОСТАВЯ В СИЛА решение №75/09.VІ.2008 г. постановено по НАХД№718/2007 г.с което състав на Районен съд-С. е отменил наказателно постановление №1850/23.VІІІ.2007 г. на Зам.Началник на Митница-С. с което на Г.М.Г. А., Х. област, ул."Б." , ЕГН:********** за нарушение на чл.233 ал.ІІІ вр. с ал.І от Закона за митниците е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 121.50 лв. и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението-цигари "Салем Ментол"-140 кутии с митническа стойност 81.00 лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
57
КАНД No 46/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЖЕТАН КОМЕРС А. И СИЕ ООД- Х.
58
КАНД No 47/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЖЕТАН КОМЕРС А. И СИЕ ООД- Х.
59
КАНД No 50/2009
Наказателни касационни производства - Закон за храните
РИОКОЗ-Х.
К.А.К.
60
КАНД No 52/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
МИТНИЦА-С.
 
61
КАНД No 54/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
Б.И.Б.
СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОДП-Х.
Решение от 30.03.2009г., в законна сила от 30.03.2009г.
Решение № 55 - ОБЕЗСИЛВА като недопустимо Решение №559/09.12.2008г., постановено по нахд №705/2008г. на РС-Д. в частта, в която за извършено от Б.И.Б., ЕГН-********** нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено на осн. чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП наказание "глоба" в размер на 10 лв.
Прекратява производството по делото в тази част.
ОСТАВЯ В СИЛА като правилно Решение №559/09.12.2008г., постановено по нахд №705/2008г. на РС-Д. в частта, в която за извършено от Б.И.Б., ЕГН-********** нарушение на чл.140, ал.1, предл. трето от ЗДвП му е наложено на осн. чл.175, ал.1, т.1 ЗДвП наказание "глоба" в размер на 100лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 месеца.
Решението е окончателно.
62
КАНД No 55/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РПУ-Д.
В.Н.Н.
Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 78
ОТМЕНЯ решение №553/06.І.2009 г. постановено по НАХД668/2008 г. на състав на РС-Д. в частта с която отменил наказателно постановление №1278/08 от 16.ІV.2008 г. на Началник РПУ-Д. относно отнемането на 12 контролни точки за нарушение на чл.174 ал.ІІІ от ЗДвП пр.І на основание Наредба №І-з-1959 от В.Н.Н., ЕГН:**********.
ИЗМЕНЯ решение №553/06.І.2009 г. постановено по НАХД668/2008 г. на състав на РС-Д. в частта с която потвърдил наложеното наказание на основание чл.174 ал.ІІІ предл.1-"Глоба" от 700 лв. и "Лишаване от право да се управлява" МПС за срок от 15 месеца на В.Н.Н., ЕГН:**********, като
НАМАЛЯВА административното наказание "Глоба" от 700 на 500 лв. и административното наказание "Лишаване от право да се управлява МПС" от 15 на 12 месеца.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
63
КАНД No 58/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
ЕТ АЛФАТРАНС - Ж.М.- Х.
64
КАНД No 62/2009
Наказателни касационни производства - Закон за туризма
ОБЩИНА Х.
ЕТ А.П. АПСИ Х.
65
КАНД No 65/2009
Наказателни касационни производства - ЗАДС
ТОБИ ООД - Х.
МИТНИЦА-С.
66
КАНД No 71/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
АВИЦЕНА ЕООД - Х.
ТД НА НАП-Х.
67
КАНД No 75/2009
Наказателни касационни производства - КТ
ЕТ Ф.А.- Х.
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Х.
68
КАНД No 76/2009
Наказателни касационни производства - ЗМ/ВЗ/
МИТНИЦА-С.
Й.И.С.
Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
РЕШЕНИЕ № 85
ОСТАВЯ В СИЛА решение №183/03.ХІІ.2008 г. постановено по НАХД№594/2008 г. с което състав на Районен съд-С. е отменил наказателно постановление №213/22.VІІ.2008 г. на Началник на Митница-С. с което на Й.И.С. ***,ЕГН:********** за нарушение на чл.14 от Валутния закон е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000 лв. и са отнети в полза на държавата изделия от злато-14 карата с общо тегло 5664.60 кг.на стойност от 186 931.80 лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
69
КАНД No 79/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
ТД НА НАП-Х.
ЖЕТАН КОМЕРС А. И СИЕ ООД- Х.
70
КАНД No 84/2009
Наказателни касационни производства - ЗРА
И.П.А.
ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО,АКВАКУЛТУРИ И КОНТРОЛ Х.
71
КАНД No 89/2009
Наказателни касационни производства - ЗДвП
РУ НА МВР-Д.
С.Д.Г.
72
Частно КАНД No 90/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗАНН
С.С.С.
 
73
КАНД No 93/2009
Наказателни касационни производства - ЗДДС
СИТАЛ ЕООД- Х.
ТД НА НАП-Х.
74
Частно КАНД No 140/2009
Наказателни частни касационни производства - ЗМ
Д.А.Б.