АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.
10.2010г. до 31.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

                    Резултат                    

1

Административно дело No 329/2008

Дела от административен характер по ЗОБС

М.П.И.

КМЕТ НА ОБЩИНА С.

Решение от 27.09.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 364/27.09.2010Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.И. ***, против Заповед №1389/17.11.2008 г. на Кмета на Община С.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

2

Административно дело No 306/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

НАП-С.

РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СЕКТОР – Х.

Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 212/21.04.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Национална агенция за приходите гр.С., против Заповед №ДК-10-5/22.05.2009 г. на Началника на РДНСК – Х., с която е отказано отмяната на Разрешение за строеж №26/06.02.2009 г., издадено от Началник отдел "РРС" при Дирекция "УТ" на Община Х.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

3

Административно дело No 451/2009

Други административни дела

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМ.КООПЕРАЦИЯ-И.

ОРА – Х. КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 07.12.2009г., в законна сила от 11.10.2010г.
Решение № 463/07.12.2009г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо с изх. № 01-262/3905 от 27.07.2009г. на Областна разплащателна агенция – Х., с което по подадено общо заявление за плащания на площ от Производствена потребителна земеделска кооперация "Искра" - с.М., обл.Х. е одобрена сума в размер на 0,00 лева
ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган - Д. фонд "З." - Разплащателна агенция за разглеждане и произнасяне по общо заявление за плащане на площ за кампания 2008 с УИН № 26240508/18734 за финансово подпомагане, подадено от Производствена потребителна земеделска кооперация "Искра" - с.М., обл.Х.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщението.

4

Административно дело No 520/2009

Други административни дела

В.Г.К.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.Х.

Решение от 24.11.2009г., в законна сила от 04.10.2010г.
Решение №425/24.11.2009г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-388/31.08.2009г. на Областния управител на Област с административен център - гр.Х .
Връща преписката на административния орган за ново произнасяне по искането на В.Г.К. ***, съгласно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона в мотивите на решението.
ОСЪЖДА Областния управител на Област с административен център - гр.Х. да заплати на В.Г.К. *** направените по делото разноски общо в размер на 310 /триста и десет/ лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението на страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен съд.

5

Административно дело No 592/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Ю.Щ.К.

СЕКТОР Х. КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
Решение № 162/22.03.2010г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Ю.Щ.К. *** срещу Заповед №ДК-02-Х-20/28.08.2009г. на Началника на РДНСК-Х.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено.

Решение на ВАС.

6

Административно дело No 711/2009

Други административни дела

М.Х.Б.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 26.10.2010г.
Решение № 441/11.12.2009г.-ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Мурат Х.Б. от Алжир срещу заповед №ОЧ-288 от 25.09.2009г. на Началник ГПУ С., с която, на основание чл. 41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за настоящия съдебен акт.

7

Административно дело No 718/2009

Други административни дела

Х.И.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 15.10.2010г.
Решение № 442/11.12.2009г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Х.И. от С. срещу заповед №ОЧ-300 от 26.09.2009г. на Началник ГПУ С., с която, на основание чл. 41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за настоящия съдебен акт.

Решение на ВАС.

8

Административно дело No 820/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

А.Л.Д.

ОБЩИНА Х.

Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
Решение № 164/31.03.2010ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Мотивиран отказ за виза за узаконяване №7 от 26.08.2009 г. на Главния архитект на Община Х. .
ВРЪЩА административната преписка на О.Х. за ново произнасяне по Заявление вх.№194-А-450/13.10.2003 г. на А.Л.Д..
ОСЪЖДА О.Х. да заплати на А.Л.Д., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 430 /четиристотин и тридесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

9

Административно дело No 868/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.И.К.

СЕКТОР Х. КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 08.04.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №173/08.04.2010Г- ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването по жалба на Д.И. *** против Заповед №ДК-02-Х-31/02.11.2009г. на Началник РДНСК Х.
Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

10

Административно дело No 869/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

РУМИС-АБАГАР ЕООД- Х.,
Ц.А.Д.,
М.И.Д.,
М.П.А.,
Н.К.Н.,
И.Ж.И.

НАЧАЛНИК РДНСК – Х.

Решение от 23.02.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №93/23.02.2010Г.- ОТХВЪРЛЯ като неоснователни оспорванията на "Р.-А."ЕООД, със седалище град Х., Ц.А.Д., М.И.Д., М.П.А., Н.К.Н. и И.Ж.И. *** против Заповед №ДК-10-11/06.11.2009г. на Началник РДНСК Х.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

11

Административно дело No 879/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Ю.А.Т.

ОБЩИНА Х.

Решение от 09.04.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №199/09.04.2010Г. - ОТМЕНЯ Заповед №906 от 16.11.2009 г. на Кмета на Община Х..
ОСЪЖДА О.Х. да заплати на Ю.А.Т., ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 510 /петстотин и десет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

12

Административно дело No 903/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Б.М.И.

РДНСК Х.

Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 123/10.03.2010Г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Б.М.И. *** срещу Заповед №ДК-02-Х-29/24.11.2008г. на Началника на РДНСК-Х.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено.

13

Административно дело No 132/2010

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД – П.

ОБЩИНА Д.

Определение от 17.09.2010г., в законна сила от 02.10.2010г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Е.Б.Е.”АД – ***, против Решение от 14.01.2010 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-06-95/14.01.2010 г. на Кмета на Община Д.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 132/2010 г. по описа на Административен съд – Х.
ОСЪЖДА “Е.Б.Е.”АД – П. със седалище и адрес на управление: гр.П., ул.”Х.Г.Д.”№***, да заплати на Община Д., направените разноски по делото в размер на 200/двеста/лева.

14

Административно дело No 172/2010

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

П.К.С.,
С.К.Я.

НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА С.,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" – С.

Решение от 17.05.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 253/17.05.2010г. - ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и неправилно Решение №8000-0003/05.01.2010г. на ИД Началник Митница С., потвърдено с Решение №68/10.02.2010г. на Директор Агенция "Митници".
ОСЪЖДА Митница С. да заплати на П.К.С. и С.К.Я. *** направените от тях разноски за ДТ в общ размер на 20лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на Р.България.
Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.

Решение на ВАС.

15

Административно дело No 205/2010

Други административни дела

М.А.М.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР – Х.

Решение от 29.09.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Реш.№ 372/29.09.2010г.ОТМЕНЯ Заповед № 20003/05.02.2010г. на ВНД Началник сектор ПП към ОДМВР – Х.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

16

Административно дело No 259/2010

Други административни дела

Я.В.Т.

 

Определение от 20.05.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.В.Т. ***, против Заповед №2549/03.09.2009 г. на Директор ОДМВР - Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №259/2010 г. по описа на Административен съд - Х.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

Решение на ВАС.

17

Административно дело No 289/2010

Други административни дела

А.Н.Д.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 28.09.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Реш.№ 398/28.09.2010г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на А.Н.Д. от И. срещу заповед №ОЧ-308/06.05.2010г. на ВНД Началник ГПУ С., с която, на основание чл.41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Р.Б.".
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

18

Административно дело No 301/2010

Други административни дела

А.М.Ш.

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ГПУ- С.

Решение от 28.09.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 399/28.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на А.М.Ш. от П. срещу заповед №ОЧ-338/21.05.2010г. на Зам. Началник ГПУ С., с която, на основание чл.41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

19

Административно дело No 310/2010

Други административни дела

Р.Н.В.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ – С.

Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.Н.В. – гражданка на Б., за спиране предварителното изпълнение на Заповед № ОЧ-340/21.05.2010 г. на Зам.началник на ГПУ - С.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в съдебно заседание с частна жалба до Върховния административен съд на РБългария.

20

Административно дело No 310/2010

Други административни дела

Р.Н.В.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 23.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №415/04.10.2010 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.В., гражданка на Б., против Заповед №ОЧ-340/21.05.2010 г. на Зам. Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

21

Административно дело No 317/2010

Дела от административен характер по КСО

К.Д.М.

ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.

Решение от 27.09.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 334/27.09.2010Г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение №Ж-36-1 от 21.05.2010 г. на Директора на РУСО - Х., в частта му, с която е отхвърлена жалбата на К.Д.М. против Разпореждане №6 от 13.04.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО – Х.
ИЗПРАЩА административната преписка на ДИРЕКТОРА НА РУСО – Х. за произнасяне по жалба вх.№Ж-36/23.04.2010 г., подадена от К.Д.М..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

22

Административно дело No 321/2010

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

„СЕРЕС”АД

Кмет на Община Л.

Определение от 12.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по адм.дело №321/2010г. по описа на АС- Хасково в частта относно заявените в искане от 03.05.2010г. на “Серес” АД за издаване на заповед по чл.34. ал.1 от ЗСПЗЗ 104 имота, находящи се в землищата на с.В.п. и с.Д., община Л., съгласно приложение към писмо изх. №2678/04.10.2010г. на Община Л., идентични със заявени в искане от 15.03.2010г., като ПРОДЪЛЖАВА производството но отношение на имоти с номера 12560.106.10 и 12560.11.12, намиращи се в землището на с.В.п., община Л.
Определението, в частта, с която се прекратява производството подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

23

Административно дело No 332/2010

Други административни дела

Д.К.Л.

НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" – Х.

Решение от 21.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
решение №341/21.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Д.К.Л. ***, против Заповед №П5ХЯ-158/15.06.2010г. на Началника на РУ”П”-Х.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщението за изготвянето му.

24

Административно дело No 344/2010

Други административни дела

М.Х.А.

НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 27.09.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

ОТМЕНЯ определението, допускащо предварително изпълнение на заповед рег.№ОЧ-362/1/26.05.2010г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на неявилата се страна.

25

Административно дело No 347/2010

Други административни дела

Х.Ф.М.

НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.

СПИРА предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-366/26.05.2010 г. на Началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

26

Административно дело No 347/2010

Други административни дела

Х.Ф.М.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
решение № 406/04.10.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Ф.М., гражданин на И., срещу Заповед № ОЧ-366/26.05.2010г. на ВНД Началник на ГПУ-С..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

27

Административно дело No 350/2010

Други административни дела

Л.Ш.А.

НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.

СПИРА предварителното изпълнение на заповед рег. № ОЧ-352/26.05.2010 година на Началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

28

Административно дело No 351/2010

Други административни дела

М.Х.Н.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.

СПИРА предварителното изпълнение на заповед рег. № ОЧ-364/26.05.2010 година на Началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

29

Административно дело No 354/2010

Други административни дела

А.А.И.

 

Определение от 06.08.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.И. – гражданин на И., със съдебен адрес : СДВНЧ – Б., ул. „Г.Г.” № *** против заповед № ОЧ-387/03.06.2010г. на ВНД Началник ГПУ – С. и заповед № ОЧ-388/03.06.2010г. на ВНД Началник ГПУ – С.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. Д № 354/2010г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.

30

Административно дело No 355/2010

Дела от административен характер по КСО

П.Х.Я.

ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.

Решение от 21.09.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Реш.№ 335/21.09.2010г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.Я. ***, против Решение №Ж-49-1/03.06.2010 г. на Директора на РУСО - Х., с което е потвърдено Разпореждане №73/21.04.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО – Х..
ОСЪЖДА П.Х.Я., ЕГН ********** *** да заплати на РУСО – Х. разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

31

Административно дело No 361/2010

Други административни дела

М.А.А.

 

Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Определение от 07.10.2010г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-389/03.06.2010 г. на Началника на ГПУ – С. и против Заповед №ОЧ-390/03.06.2010 г. на Началника на ГПУ - С.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №361/2010 г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

32

Административно дело No 384/2010

Други административни дела

А.М.Ю.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 28.09.2010г., в частта досежно отхвърленото оспорване e влязло в законна сила от 20.10.2010г., а в останалата част е влязло в законна сила от 28.09.2010г.

Решение № 400 - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на А.М.Ю. от И. срещу заповед №ОЧ-405/15.06.2010г. на ВНД Началник ГПУ С., с която, на основание чл.41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението в тази му част подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед №ОЧ-406/15.06.2010 година на ВНД Н-к ГПУ С. за принудително настаняване на А.М.Ю. от И. в СДВНЧ.
Незабавно да се освободи А.М.Ю. от И. от специалния дом за временно настаняване.
Решението в тази част е окончателно.

33

Административно дело No 400/2010

Дела от административен характер по КСО

Н.Х.А.

ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.

Решение от 21.09.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №338/21.09.2010Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.А. ***, против Решение №Ж-69-1 от 09.06.2010 г. на Директора на РУСО – Х., с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане №82 от 22.04.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО – Х.
ОСЪЖДА Н.Х.А., ЕГН ********** ***, да заплати на РУСО – Х. разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

34

Административно дело No 406/2010

Други административни дела

А.С.М.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Решение от 05.10.2010г., в законна сила от 23.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 401/05.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на А.С.М. от И.срещу заповед №ОЧ-431/21.06.2010г. на ВНД Началник ГПУ С.с която, на основание чл.41, т.3 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

35

Административно дело No 406/2010

Други административни дела

А.С.М.

НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 27.09.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение от 05.08.2010г., постановяващо оставяне без разглеждане като недопустима жалбата на А.С.М. против заповед №ОЧ-431/21.06.2010г. и прекратяване производството по делото в тази му част, както и в определението за оставяне без разглеждане искането на А.С.М. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед №ОЧ-431/21.06.2010г., като в диспозитива на същото заповедта да се чете ОЧ-432/21.06.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС 7-дневен срок от постановяването му за явилата се страна и от съобщаването им за неявилата се страна.
ОТМЕНЯ разпореждането на административния орган за предварително изпълнение на заповед №ОЧ-431/21.06.2010г. на Началник ГПУ – С. като незаконосъобразно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на неявилата се страна.

36

Административно дело No 407/2010

Други административни дела

У.С.М.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-433/21.06.2010 г. на Началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

37

Административно дело No 421/2010

Дела от административен характер по КСО

Р.Д.Н.

ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.

Решение от 07.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
решение №387/07.10.2010г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Р.Д.Н. *** против Решение №Ж-84-1/17.06.2010г. на Директора на РУ”СО” Х., потвърждаващо Разпореждане №154/29.04.2010г. на Р-л контрол по разходите на ДОО.
ОСЪЖДА Р.Д.Н. ЕГН **********,***, да заплати на РУ”СО” Х. сумата от 150лв. /сто и петдесет/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението да се съобщи по реда на чл.138, ал.1 от АПК.

38

Административно дело No 432/2010

Други административни дела

А.Х.Ш.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Решение от 07.09.2010г., в частта досежно отхвърлената жалба e влязло в законна сила от 12.10.2010г., а в останалата част е влязло в законна сила от 07.09.2010г.

РЕШЕНИЕ № 340/07.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.Ш., гражданин на И., против Заповед рег.№ОЧ-447/30.06.2010 г. на Началник на ГПУ – С. и против Заповед рег.№ОЧ-448/30.06.2010 г. на Началник на ГПУ – С.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните само в частта, с която е отхвърлена жалбата против Заповед рег.№ОЧ-447/30.06.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА ГПУ – С., а в останалата част е окончателно.

39

Административно дело No 436/2010

Други административни дела

М.М.Ш.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-460/06.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.

40

Административно дело No 437/2010

Други административни дела

Ж.М.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 24.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Реш.№ 388/24.09.2010г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Ж.М. от И. срещу заповед №ОЧ-467/07.07.2010г. на ВНД Началник ГПУ С., с която, на основание чл.41, т.3 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

41

Административно дело No 438/2010

Други административни дела

М.А.А.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Решение от 13.09.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Решение№ 345/13.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-462/06.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

42

Административно дело No 439/2010

Други административни дела

А.М.А.Р.

НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Определение от 21.09.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.

ОТМЕНЯ разпореждането на административния орган за предварително изпълнение на заповед №ОЧ-465/07.07.2010г. на Началник ГПУ – С. като незаконосъобразна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страната пред ВАС.

43

Административно дело No 440/2010

Други административни дела

А.Х.Ш.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-458/06.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.

44

Административно дело No 441/2010

Други административни дела

А.А.А.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Решение от 13.09.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
Решение № 346/13.09.2010- ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. И. А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-456/06.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

45

Административно дело No 442/2010

Други административни дела

М.Г.,
М.Д.,
Д.Я.,
Е.Д.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 23.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Решение № 355/23.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. – гражданка на И., действаща за себе си и като законен представител на децата М.Д. /Р.С./, Д.Я. и Е.Д., срещу Заповед №ОЧ-469/07.07.2010г. на Началника на ГПУ-С.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

46

Административно дело No 452/2010

Дела от административен характер по ЗМВР

БРАТЯ ВАСИЛЕВИ ООД

 

Определение от 14.09.2010г., в законна сила от 05.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Братя Василеви” ООД, гр. С., представлявано от Р.И.А. – управител, против Решение №9007/13.07.2010г. на Началника на РДГП - Е.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№452/2010г. по описа на Административен
съд-Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя

47

Административно дело No 456/2010

Дела от административен характер по КСО

В.И.В.

ДИРЕКТОР НА РУСО-Х.

Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 382/04.10.2010 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.В. срещу решение № Ж-114-1/12.07.2010г. на Директора на РУ „СО” – Х., с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № 239/26.05.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ „СО” – Х.
ОСЪЖДА В.И.В., ЕГН **********,*** да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" – Х. сумата от 150,00 лв /сто и петдесет лева/, представляваща разноски по делото за процесуално представителство.

48

Административно дело No 457/2010

Дела от административен характер по КСО

В.И.К.

ДИРЕКТОР РУ"СО" ПРИ ТП НА НОИ – Х.

Решение от 13.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
решение № 437/13.10.2010г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.К. ***, против Решение №Ж-73-1/14.06.2010 г. на Директора на РУСО – Х., с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане №103/27.04.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО – Х.
ОСЪЖДА В.И.К., ЕГН **********,***, да заплати на РУСО – Х. разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

49

Административно дело No 464/2010

Други административни дела

Е.А.Ф.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-520/26.07.2010 г. на Началника на ГПУ - С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

50

Административно дело No 465/2010

Други административни дела

Х.М.Х.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Решение № 358/16.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.И.М.А.Х., гражданин на И. срещу Заповед № ОЧ-518/26.07.2010г. на ВНД Началник на ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително отвеждане на чужденец до границата на Република България.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

51

Административно дело No 466/2010

Други административни дела

А.А.А.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 13.09.2010г., в законна сила от 05.10.2010г.
Решение № 347/13.09.2010 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-516/23.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

52

Административно дело No 470/2010

Други административни дела

Й.С.К.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.К., гражданка на И. срещу Заповед № ОЧ-512/23.07.2010г. на ВНД Началник на ГПУ – С., с която й е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително отвеждане на чужденец до границата на Република България.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

53

Административно дело No 471/2010

Други административни дела

М.А.А.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 13.09.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Реш.№ 348 / 13.09.2010г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М.А.Г., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-510/23.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

54

Административно дело No 472/2010

Други административни дела

Х.Г.А.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-494/19.07.2010 г. на Зам. началника на ГПУ - С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

55

Административно дело No 474/2010

Други административни дела

М.Т.Ф.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 16.09.2010г., в частта досежно отхвърлената жалба e влязло в законна сила от 14.10.2010г., а в останалата част е влязло в законна сила от 16.09.2010г.

Реш.№ 360/16.09.2010г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Ф., гражданин на И., срещу Заповед № ОЧ-484/14.07.2010г. на ВНД Началник ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка - принудително отвеждане на чужденец до границата на Р.Б.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Ф., гражданин на И., срещу Заповед № ОЧ-485/14.07.2010г. на ВНД Началник ГПУ – С., с която е принудително настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” .
Решението, в частта в която е отхвърлена жалбата срещу Заповед № ОЧ-484/14.07.2010г. на В.Н.Г.– С. подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Р.Б. в 14-дневен срок от съобщението, а в останалата част не подлежи на обжалване.

56

Административно дело No 476/2010

Други административни дела

М.А.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-498/19.07.2010 г. на Зам. началника на ГПУ - С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

57

Административно дело No 477/2010

Други административни дела

Х.А.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 13.09.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 350/ 13.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-496/19.07.2010 г. на Зам. Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

58

Административно дело No 478/2010

Други административни дела

М.А.О.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Решение № 361/16.09.2010г - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.О., гражданин на И. срещу Заповед № ОЧ-506/23.07.2010г. на ВНД Началник на ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително отвеждане на чужденец до границата на Република България.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

59

Административно дело No 480/2010

Други административни дела

С.А.З.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Решение № 362/16.09.2010г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.З., гражданин на И. срещу Заповед № ОЧ-524/26.07.2010г. на ВНД Началник на ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително отвеждане на чужденец до границата на Република България.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

60

Административно дело No 481/2010

Други административни дела

А.Р.З.

НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-522/26.07.2010 г. на Началника на ГПУ - С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

61

Административно дело No 482/2010

Други административни дела

М.Г.А.

ВНД НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Решение от 13.09.2010г., в законна сила от 05.10.2010г.
Реш.№ 351 /13.09.2010г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-508/23.07.2010 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

62

Административно дело No 483/2010

Други административни дела

М.А.М.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 30.10.2010г.
решение № 428/06.10.2010г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на М.А.М. от И. срещу заповед №ОЧ-514/23.07.2010г. на ВНД Началник ГПУ С., с която, на основание чл.41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

63

Административно дело No 484/2010

Други административни дела

А.К.А.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-488/19.07.2010 г. на Зам. началника на ГПУ - С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

64

Административно дело No 485/2010

Други административни дела

Х.М.А.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Реш.№ 363/16.09.2010г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.А., гражданин на И. срещу Заповед № ОЧ-492/19.07.2010г. на Зам. Началник на ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително отвеждане на чужденец до границата на Р.Б..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Р.Б. в 14-дневен срок от съобщаването му.

65

Административно дело No 486/2010

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

И.А.И.

 

Определение от 07.09.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.И. ***, против Разрешение за строеж №75/25.06.2010г. на Община Д.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №486/2010 г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

Решение на ВАС.

66

Административно дело No 495/2010

Други административни дела

Ц.Г.Д.

 

Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Г.Д. ***, против Решение на Общинска избирателна комисия гр. С. от 30.07.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №495/2010 г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

67

Административно дело No 498/2010

Други административни дела

Д.В.Д.

КМЕТ НА ОБЩИНА Х.

Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 1093/19.07.2010 г. на Кмета на Община Х.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

68

Административно дело No 506/2010

Други административни дела

А.С.Б.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя А.С.Б. обективирано в жалбата за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № ОЧ –566/06.08.2010г. на Зам. Началник на ГПУ–С., с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка “Принудително отвеждане до границата на Р България”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

69

Административно дело No 507/2010

Други административни дела

М.Н.Т.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на жалбоподателя М.Н.Т. – гражданин на И., за отмяна на разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК, за допускане предварително изпълнение на Заповед с рег.№ОЧ-578 от 11.08.2010 г. на Зам.началник ГПУ – С.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на жалбоподателя М.Н.Т. – гражданин на И., за спиране на допуснатото по силата на закона, предварително изпълнение на Заповед с рег.№ОЧ-579 от 11.08.2010 г. на Зам.началник ГПУ-С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в съдебно заседание с частна жалба до Върховния административен съд на РБългария.

70

Административно дело No 507/2010

Други административни дела

М.Н.Т.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 06.10.2010г., в частта досежно отхвърленото оспорване e влязло в законна сила от 27.10.2010г., а в останалата част е влязло в законна сила от 06.10.2010г.

Реш.№ 429/ 06.10.2010г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на М.Н.Т. от И. срещу заповед №ОЧ-578/11.08.2010г. на Зам. Началник ГПУ С., с която, на основание чл.41, т.1 ЗЧРБ и чл.44, ал.1 ЗЧРБ, му е наложена принудителна административна мярка "отвеждане до границата на Република България".
Решението в тази му част подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед №ОЧ-579/11.08.2010 година на Зам. Н-к ГПУ С. за принудително настаняване на М.Н.Т. от И. в СДВНЧ.
Незабавно да се освободи М.Н.Т. от И. от специалния дом за временно настаняване.
Решението в тази част е окончателно.

71

Административно дело No 508/2010

Други административни дела

Ф.А.М.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Определение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.М., гражданин на П., в частта й, подадена против Заповед №ОЧ-560/06.08.2010 г. на Зам. Началника на ГПУ - С.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №508/2010 г. по описа на Административен съд – Хасково в тази му част.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

72

Административно дело No 510/2010

Други административни дела

Б.З.

ЗАМ.НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 12.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕТО на административния орган по чл.60, ал.1, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед с рег.№ОЧ-562/06.08.2010г. на Зам.Началник на ГПУ- С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника пред ВАС.

73

Административно дело No 511/2010

Други административни дела

Д.Ф.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя Д.Ф. обективирано в жалбата за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № ОЧ –564/06.08.2010г. на Зам. Началник на ГПУ–С., с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка “Принудително отвеждане до границата на Р България”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

74

Административно дело No 512/2010

Други административни дела

А.Й.

ЗАМ.НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-554/04.08.2010 г. на Зам. началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.

75

Административно дело No 513/2010

Други административни дела

Х.Р.А.А.

ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ – С.

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Х.Р.А.А. – гражданин на И., за спиране предварителното изпълнение на Заповед № ОЧ-552/04.08.2010г. на Зам.началник на ГПУ - С.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в съдебно заседание с частна жалба до Върховния административен съд на РБългария.

76

Административно дело No 514/2010

Други административни дела

Д.М.Ф.

ЗАМ.НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 08.09.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.М.Ф. против Заповед №ОЧ-547/03.08.2010г. на зам. Н-к ГПУ С. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.М.Ф. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №ОЧ-547/03.08.2010г. на зам.Н-к ГПУ С.
Определението за частично прекратяване на производството и за оставяне без разглеждане на искането за отмяна на разпореждането за допускане предварително изпълнение на Заповед №ОЧ-547 подлежат на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването им на страната.

77

Административно дело No 514/2010

Други административни дела

Д.М.Ф.

ЗАМ.НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-546/03.08.2010 г. на Зам. началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.

78

Административно дело No 515/2010

Други административни дела

Х.С.Р.

ЗАМ.НАЧАЛНИК ГПУ С.

Определение от 12.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕТО на административния орган по чл.60, ал.1, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед с рег.№ОЧ-544/03.08.2010г. на Зам.Началник на ГПУ- С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника пред ВАС.

79

Административно дело No 520/2010

Други административни дела

Д.К.Т.А.

ЗАМЕСТНИК - НАЧАЛНИК ГПУ- С.

Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-583/12.08.2010 г. на Зам.началника на ГПУ – С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

80

Административно дело No 521/2010

Други административни дела

А.К.А.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ – С.

Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.К.А. – гражданин на И., за спиране предварителното изпълнение на Заповед № ОЧ-585/12.08.2010г. на Зам.началник на ГПУ - С.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в съдебно заседание с частна жалба до Върховния административен съд на РБългария.

81

Административно дело No 533/2010

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Я.Х.Я.

КМЕТ НА ОБЩИНА С.

Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Я.Х.Я. за спиране предварителното изпълнение на заповед №1212/03.09.2010г. на Кмета на Община С. като неоснователно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 —дневен срок от днешното съдебно заседание пред ВАС.

82

Административно дело No 537/2010

Други административни дела

С.Х.Г.

 

Определение от 14.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Г..
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. Д № 537/2010г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.

83

Административно дело No 544/2010

Други административни дела

М.А.Х.

ДИРЕКТОР ОДМВР – Х.

Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.А.Х., гражданин на П., за отмяна на предварителното изпълнение на Заповед №2566/18.09.2010 г. на Директора на ОДМВР – Х. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.А.Х., гражданин на П., за отмяна на предварителното изпълнение на Заповед №2567/18.09.2010 г. на Директора на ОДМВР – Х.
Определението в тази му част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.

84

Частно административно дело No 543/2010

Частни администр. дела

С.И.Щ.

 

Разпореждане от 01.10.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.
Разпореждане № 39/01.10.2010г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.И.Щ. *** за прекратяване на неоснователно действие от органите на РУ на МВР – Х. по издаване на полицейско разпореждане срещу Д.Г.Щ.
Препис от разпореждането да се връчи на С.И.Щ. ***.
Разпореждането подлежи на обжалване в тридневен срок от днес пред Върховния административен съд на РБ.

85

Административно дело No 545/2010

Други административни дела

З.А.Х.

ДИРЕКТОРА НА ОДМВР – Х.

Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на З.А.Х.– гражданка на П. за предоставяне на правна помощ по адм. д. № 545/2010 г. по описа на АС - Хасково.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.А.Х. – гражданка на П. срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед № 2564/18.09.2010г. на Директора на ОДМВР – Х.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на З.А.Х. – гражданка на П. срещу разпореждането за предварително изпълнение на Заповед № 2565/18.09.2010г. на Директора на ОДМВР – Х.
Определението, в частта, в която съдът се произнася по разпорежданията за предварително изпълнение, както и в частта, в която молбата за правна помощ е оставена без уважение, подлежи на обжалване с частна жалба до ВАС в седмодневен срок от съобщаването му.

86

Административно дело No 546/2010

Други административни дела

М.С.А.

ДИРЕКТОР ОД НА МВР Х.

Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 23.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на М.С.А. за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед №2570/18.09.2010г. на Директор ОДМВР Х.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.

87

Административно дело No 547/2010

Други административни дела

А.М.С.

ДИРЕКТОРА НА ОДМВР-Х.

Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.М.С. за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед №2572/18.09.2010г. на Директора на ОДМВР-Х.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.М.С. за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед №2573/18.09.2010г. на Директора на ОДМВР-Х.
Определението в частта относно искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на оспорените заповеди подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

88

Административно дело No 548/2010

Други административни дела

Х.А.Х.

ДИРЕКТОРА НА ОДМВР – Х.

Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Х.А.Х. – гражданин на П. за предоставяне на правна помощ по адм. д. № 548/2010 г. по описа на АС - Хасково.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Х. – гражданин на П. срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед № 2568/18.09.2010г. на Директора на ОДМВР – Х.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Х.А.Х. – гражданин на П.срещу разпореждането за предварително изпълнение на Заповед № 2569/18.09.2010г. на Директора на ОДМВР – Х.
Определението, в частта, в която съдът се произнася по разпорежданията за предварително изпълнение, както и в частта, в която молбата за правна помощ е оставена без уважение, подлежи на обжалване с частна жалба до ВАС в седмодневен срок от съобщаването му.

89

Административно дело No 549/2010

Други административни дела

Д.А.С.

ДИРЕКТОР ОДМВР – Х.

Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.А.С., гражданин на И., за отмяна на предварителното изпълнение на Заповед №2574/18.09.2010 г. на Директора на ОДМВР – Х. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.А.С., гражданин на И., за отмяна на предварителното изпълнение на Заповед №2575/18.09.2010 г. на Директора на ОДМВР – Х.
Определението в тази му част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.

90

Частно административно дело No 550/2010

Частни администр. дела

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ИРМ – Х.

 

Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
Определение № 40/04.10.2010г. - Допуска продължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ВтрК-2220#7 /08.04.2010г., като определя срок за продължаване на мерките до 30.11.2010 г.
Определението не подлежи на обжалване.

91

Административно дело (К) No 7/2010

Касационни административни производства

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ- А.

К.И.Т.,
Р.И.Т.

Решение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Решение № 5 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №5/15.02.2010 г., постановено по гр.дело №149 по описа на М. районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно.

92

КАНД No 166/2010

Наказателни касационни производства

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ЕСКОМ ООД – Х.

Решение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 196/12.10.2010 Г. - ОТМЕНЯ решение №119/13.04.2010 г., постановено по НАХД №116 по описа на Д. районен съд за 2010 година, вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №0274/28.12.2009 г., издадено от Председателя на КРС - С.
Решението е окончателно.

93

КАНД No 183/2010

Наказателни касационни производства

Х.Г.В.

РУ НА МВР- С.

Определение от 15.06.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена касационната жалба на Х.Г.В. *** против Решение №87/16.04.2010г., постановено по нахд №196/2010г. на РС-С.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №183/2010г. по описа на ХАС за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната по реда на глава тринадесета на АПК.

94

КАНД No 187/2010

Наказателни касационни производства

Ж.И.М.

РУ НА МВР- Х.

Определение от 15.09.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от Ж.И.М. чрез пълномощника на същата – адв.М.К. против решение №126/28.04.2010г., постановено по н.а.х.д.№223/2010г. по описа но РС – Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №187/2010г. по описа на ХАС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

95

КАНД No 195/2010

Наказателни касационни производства

АГРО-САКАР ЕООД

ТД НА НАП-П.

Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
Решение № 197 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №100/13.05.2010г., постановено по анд №725/2009г. на Районен съд – С..
Решението е окончателно.

96

КАНД No 197/2010

Наказателни касационни производства

НИК ОЙЛ ООД

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР –С.

Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 225/18.10.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98/03.05.2010г., постановено по НАХД № 444 по описа за 2009г. на РС – С., с което е потвърдено Наказателно постановление № КГ- 509/09.06.2009г. на и.д. Председателя на ДАМТН.

97

КАНД No 200/2010

Наказателни касационни производства

ДАМТН – С.

ЕТ СИЕРА 99- Д. Д.

Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
Решение № 200 - ОСТАВЯ В СИЛА решение №177/05.05.2010 г., постановено по НАХД №172 по описа на Д.районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно.

98

КАНД No 203/2010

Наказателни касационни производства

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ЕСКОМ ООД – Х.

Решение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Решение № 201 - ОТМЕНЯ Решение № 161/18.05.2010г. , постановено по нахд № 244/2010г. по описа на Районен съд - Х.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 0024 от 26.01.2010г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е окончателно.

99

КАНД No 205/2010

Наказателни касационни производства

МИТНИЦА-С.

САРГУТ ООД Р ТУРЦИЯ

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Решение № 209 - ОТМЕНЯ Решение № 116 от 31.05.2010г., постановено по АНД № 107/2010г. на Районен съд – С., с което е отменено Наказателно постановление № 1453 от 22.01.2010г. на Началника на Митница С. и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1453 от 22.01.2010г. на Началника на Митница С.

100

КАНД No 209/2010

Наказателни касационни производства

С.А.Ю.

МИТНИЦА-С.

Решение от 01.10.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
Решение № 210 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 01.06.2010г., постановено по АНД № 313/2010г. на Районен съд – С., с което е потвърдено Наказателно постановление № 225 от 22.03.2010г. на Началника на Митница Свиленград.

101

КАНД No 211/2010

Наказателни касационни производства

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

СД КОМПАС-КАРАДЖОВ И С-ИЕ

Решение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 194/07.10.2010 Г. - ОТМЕНЯ като неправилно Решение №216/30.04.2010г. по нахд №146/2010г. РС-Д., като вместо него постановява :
ПОТВЪРЖДАВА изцяло НП №0328 от 28.12.2009г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е окончателно.

102

КАНД No 212/2010

Наказателни касационни производства

Т.С.Т.

РУ НА МВР- Д.

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №219/28.10.2010Г. - Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №288/21.06.2010г., постановено по нахд №325/2010г. по описа на Районен съд-Д.
Решението е окончателно.

103

КАНД No 213/2010

Наказателни касационни производства

ФАНТАЗИЯ МИЛВЕС ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К., ОТДЕЛ Х.

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 211 - ОТМЕНЯ Решение №131/03.05.2010 г., постановено по НАХД №190 по описа на Х.районен съд за 2010 година, вместо което:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600505/15.12.2009 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Х., като намалява размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лева на 2 000 /две хиляди/ лева.
Решението е окончателно.

104

КАНД No 214/2010

Наказателни касационни производства

ФАНТАЗИЯ МИЛВЕС ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К., ОТДЕЛ Х.

Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Решение № 212 /21.10.2010г. - ОТМЕНЯ Решение № 168/25.05.2010г., постановено по НАХД № 189/2010г. на Районен съд – Х., с което е потвърдено наказателно постановление № 26-2600557/15.12.2009г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Х., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 26-2600557/15.12.2009г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Х., с което на „Фантазия Милвес” ООД, БУЛСТАТ 200704711, със седалище и адрес на управление гр.Х., ул. “Л.” № ***, представлявано от В.Х.В., е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414 ал.3 от КТ (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 108 от 2008 г.), като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, във вр. чл. 414, ал. 3 от КТ (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 108 от 2008 г., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) намалява размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лв. на 2 000 лв. / две хиляди лева/.

105

КАНД No 215/2010

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К.

Т.В.Я.

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
РЕШЕНИЕ №220/28.10.2010 - Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173/02.06.2010г. , постановено по нахд №297/2010г. по описа на Районен съд – Х.
Решението е окончателно.

106

КАНД No 217/2010

Наказателни касационни производства

БУЛМИЛК ТОНУС ООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" К., ОТДЕЛ Х.

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Решение № 213/26.10.2010г. - ОТМЕНЯ Решение №77/07.05.2010 г., постановено по НАХД №440 по описа на Х.районен съд за 2009 година, вместо което:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600472/26.10.2009 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Х., като намалява размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лева на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението е окончателно.

107

КАНД No 218/2010

Наказателни касационни производства

Д.С.А.

МИТНИЦА-С.

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 221/28.10.2010 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №62/01.04.2010г., постановено по нахд №729/2009г. по описа на Районен съд-С.
Решението е окончателно.

108

КАНД No 220/2010

Наказателни касационни производства

М.Г.

МИТНИЦА-С.

Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Решение № 204 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89/ 20. 05. 2010г. на РС- С., постановено по НАХД № 90/ 2010г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно.

109

КАНД No 221/2010

Наказателни касационни производства

МИТНИЦА-С.

ВАСИМА - 2009

Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Решение № 214 - ОТМЕНЯ решение №175/03.06.2010 г., постановено по НАХД №344 по описа на Х.районен съд за 2010 г., вместо което
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №51/12.03.2010 г., издадено от Началника на Митница – С.
Решението е окончателно.

110

КАНД No 223/2010

Наказателни касационни производства

В.П.К.

ТД НА НАП-П.

Решение от 01.10.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 215/01.10.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191/15.06.2010г., постановено по АНД № 396/2010г. на Районен съд – Х., с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 33507-0115696/22.03.2010г. на Директор офис Х. при ТД на НАП – П.

111

КАНД No 225/2010

Наказателни касационни производства

Д.Д.Л.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Х.

Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
Решение № 216 - ОТМЕНЯ решение №144/14.06.2010 г., постановено по НАХД №54 по описа на Х.районен съд за 2010 година, вместо което
ОТМЕНЯ наказателно постановление №91/01.02.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - Х.
Решението е окончателно.

112

КАНД No 227/2010

Наказателни касационни производства

К.Д.Т.

СЕКТОР Х. КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Решение № 222 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174/02.06.2010г., постановено по нахд №326/2010г. по описа на Районен съд-Х.
Решението е окончателно.

113

КАНД No 229/2010

Наказателни касационни производства

ТИМ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К.

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 227/28.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 49/16.04.2010г., постановено по НАХД № 309/2009г. на Районен съд – М., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 09/0900179 от 13.03.2009г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” – гр. К., с което на “ТИМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.В., ул. “П.М.Д.” № ***, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал.3 от КТ, като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН, във вр. чл. 415в от КТ намалява размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лв. на 100 /сто лева/.

114

КАНД No 230/2010

Наказателни касационни производства

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-Х.

ЧЕРАЙ ЛИНЕС ООД- Х.

Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
Решение № 217 - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Х. за възобновяване на административнонаказателното производство по наказателно постановление №39-Х-8-ДНСК-83/01.04.2009 г., издадено от Зам.Началник на ДНСК – С.
Решението е окончателно.

115

КАНД No 231/2010

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К.

МИЛЧО ЕООД

Решение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
решение № 205/12.10.2010г. - Оставя в сила решението Решение № 205- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/15. 06. 2010г., постановено по нахд № 334/ 2010г. по описа на Районен съд- Х.
Решението е окончателно.

116

КАНД No 232/2010

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К.

КОНСТАНТИН - 07 ООД

Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 218/19.10.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №37/07.06.2010 г., постановено по НАХД №67 по описа на И.районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно.

117

КАНД No 233/2010

Наказателни касационни производства

БДУВИБР П.

АВИТОН СТРОЙ ООД

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 228/20.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение №80/31.05.2010г., постановено по НАХД № 441 по описа за 2009г. на РС – Х., с което е отменено Наказателно постановление № 382/19.11.2009г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район– П., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 382/19.11.2009г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район– П.
Решението не подлежи на обжалване.

118

КАНД No 234/2010

Наказателни касационни производства

БДУВИБР П.

АВИТОН СТРОЙ ООД

Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
Решение № 229 - ОТМЕНЯ Решение № 81/31.05.2010г., постановено по НАХД № 442 по описа за 2010г. на РС – Х., с което е отменено Наказателно постановление № 381/19.01.2010г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район– П., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 381/19.01.2010г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район– П.

119

КАНД No 239/2010

Наказателни касационни производства

Д.Х.А.

ИАРА- ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ- Х.

Решение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Решение № 206- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/ 25. 06. 2010г. на РС – И., постановено по НАХД № 11/ 2010г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.

120

КАНД No 244/2010

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – К.

КОНСТАНТИН - 07 ООД

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Решение № 230 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №38/09.06.2010г., постановено по НАХД №68/2009г. Районен съд-И.
Решението не подлежи на обжалване.

121

КАНД No 249/2010

Наказателни касационни производства

ДАМТН – С.

ПАНОРАМА 2008 ООД

Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
Решение № 232 - ОТМЕНЯ Решение № 54/22.06.2010г., постановено по НАХД № 370 по описа за 2009г. на РС – Х., с което е отменено Наказателно постановление № КГ- 574/17.09.2009г. на и.д. Председателя на ДАМТН, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ- 574/17.09.2009г. на и.д. Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

122

КАНД No 250/2010

Наказателни касационни производства

ОД НА МВР- С.З.

С.Б.Г.

Определение от 20.09.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – С.З.против решение №157/18.05.2010г. постановено по НАХД №388/2010г. по описа на РС – Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №250/2010 по описа на Адм.съд-Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС

123

КАНД No 255/2010

Наказателни касационни производства

А.И.Д.

ИАРА- ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ- Х.

Решение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Решение № 208 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42/ 24. 06. 2010г. на РС- И., постановено по НАХД № 19/ 2010г. по описа на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.

124

КАНД No 256/2010

Наказателни касационни производства

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ЕСКОМ ООД – Х.

Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 237/18.10.2010 г. - ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 135/10.06.2010г. по НАХД № 129/2010г. по описа на Районен съд - С.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло НП № 0272 от 28.12.2009г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.

125

КАНД No 257/2010

Наказателни касационни производства

ДАМТН – С.

ХЕЛИ ОЙЛ ООД- Х.

Разпореждане от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
Разпореждане от 18.10.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 257/ 2010г. по описа на Административен съд- Хасково.
ИЗПРАЩА КАНД № 257/ 2010г. по описа на Административен съд- Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Преписи от разпореждането да се изпратят на страните.

126

КАНД No 259/2010

Наказателни касационни производства

ЕТ Х.Ч.

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" – Х.

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Решение № 233 - ОТМЕНЯ Решение № 232/14.07.2010г., постановено по НАХД № 546/2010г. на Районен съд – Х., като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 26-2600368/29.03.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Х., с което на ЕТ “Х.Ч.”, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Х., ул. “З.” № ***, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414 ал.1 от КТ (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 108 от 2008 г.), като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, във вр. чл. 414, ал. 1 от КТ (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 108 от 2008 г., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) намалява размера на наложената имуществена санкция от 10 000 лв. на 1 500 лв. / хиляди и петстотин лева/.

127

КАНД No 268/2010

Наказателни касационни производства

Д.Ю.А.

МИТНИЦА-С.

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Решение № 234 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 27.05.2010г., постановено по АНД № 260/2010г. на Районен съд – С., с което е потвърдено Наказателно постановление № 65 от 10.03.2010г. на Началника на Митница С. Решението не подлежи на обжалване.

128

КАНД No 271/2010

Наказателни касационни производства

РЕГАЛ ЕООД

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Решение № 272 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 153/23.06.2010г. по НАХД № 66/2010г. по описа на Районен съд - Х.

129

КАНД No 277/2010

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" К., ОТДЕЛ Х.

Е.Р.Х.

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Решение № 238 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215/07.07.2010г., постановено по НАХД № 444 по описа на Х.районен съд за 2010 година, с което е отменено наказателно постановление №26-2600666/25.03.2010г. на и.д. Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Х..

130

КАНД No 280/2010

Наказателни касационни производства

Д.Х.А.

ИАРА- ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ- Х.

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Решение № 239 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/19.07.2010г., постановено по АНД № 12/2010г. на Районен съд – И., с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 25-040/23.02.2010г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” при ТЗ на ИАРА – Х.

131

КАНД No 286/2010

Наказателни касационни производства

ДАМТН – С.

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТ-99 АД

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 267/26.10.2010- ОТМЕНЯ Решение № 339/28.07.2010г., постановено по НАХД № 334 по описа за 2010г. на РС – Д., с което е отменено Наказателно постановление № КГ- 701/08.04.2010г. Председателя на ДАМТН, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ-701/08.04.2010г. на Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

132

КАНД No 293/2010

Наказателни касационни производства

А.И.Д.

ИАРА- ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ- Х.

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Решение № 269 - ОТМЕНЯ Решение № 45/22.07.2010г., постановено по НАХД № 18/2010г. на Районен съд – И., с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 25-046/17.03.2010г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” при ТЗ на ИАРА – Х. и вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 25-046/17.03.2010г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” при ТЗ на ИАРА – Х., като намаля определения размер на наказанието „глоба” от 500 /петстотин/ лева на 300 /триста/ лева.

133

КАНД No 295/2010

Наказателни касационни производства

Ц.Г.К.

РУ НА МВР- С.

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Решение № 270 - ОБЕЗСИЛВА Решение № 131 от 24.06.2010г., постановено по АНД № 384/2010г. на Районен съд – С., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 1761 от 11.08.2008г. на Началник РПУ – С., с което на Ц.Г.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.2 от ЗДП, вместо което постановява:
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 384/2010 г. по описа на РС – С., образувано по жалба, подадена от Ц.Г.К. против Наказателно постановление № 1761 от 11.08.2008г. на Началник РПУ – С., в частта му, с която на Ц.Г.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.2 от ЗДП.
ОТМЕНЯ Решение № 131 от 24.06.2010г., постановено по АНД № 384/2010г. на Районен съд – С., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 1761 от 11.08.2008г. на Началник РПУ – С., с което на Ц.Г.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДП, като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1761 от 11.08.2008г. на Началник РПУ – С., с което на Ц.Г.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДП, като намаля размера на наложената наказание глоба на 200 /двеста/ лева.

134

КАНД No 299/2010

Наказателни касационни производства

С.И.С.

ОД НА МВР – Х.

Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
РЕШЕНИЕ № 271/26.10.2010 Г. - ОТМЕНЯ Решение № 175 от 06.07.2010г., постановено по НАХД № 173/2010г. на Районен съд – Х., като вместо което постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3062/15.12.2009г. на ВНД Началник сектор ПП – Х., към ОДМВР – Х.