АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от
01.01.2012г. до 31.01.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

                    Резултат                    

1

Административно дело No 886/2009

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

СВИЛА АД

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Решение от 27.07.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
Решение № 424/27.07.2011г. - ОТМЕНЯ Заповед №1416/01.07.2008 г. на Зам.кмета на Община Х.
ОСЪЖДА Община Х. да заплати на „Свила” АД, със седалище и адрес на управление гр.Х., бул.”С.” №**, представлявано от Изпълнителния директор Ц.В.Д., разноски по делото в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

Решение на ВАС.

2

Административно дело No 493/2010

Други административни дела

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ХАСКОВО

Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
решение № 373 - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № ХА-32-ПР/2010 от 30.07.2010г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез АС- Хасково до ВАС в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му.
Решение на ВАС.

3

Административно дело No 528/2010

Други административни дела

КОРЕКТ ЕООД

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ХАСКОВО

Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 17.01.2012г.
Реш.№ 517/30.12.2010г. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение за поправка на очевидна фактическа грешка № З-81-П/04.10.2010г. на Директора на РИОСВ- Хасково, с което е поправена Заповед № 81/01.09.2010г. на Директора на РИОСВ- Хасково.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Корект” ЕООД - с. Д.Г., община М., Хасковска област против Заповед № 81/01.09.2010г. на Директора на РИОСВ – Х..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

4

Административно дело No 541/2010

Дела от административен характер по КСО

И.К.К.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 28.03.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
Реш.№ 113/28.03.2011г.ОТМЕНЯ Решение №Ж-49-2/09.10.2009 г. на Директора на РУСО-Хасково.
ВРЪЩА преписката на Ръководителя на „ПО” при РУСО-Хасково за ново произнасяне съобразно указанията, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА РУСО -Хасково да заплати на И.К.К. разноски по делото в размер 200.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Решение на ВАС.

5

Административно дело No 826/2010

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.П.К.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 26.01.2012г.
Решение № 425/22.07.2011г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.К. *** против Заповед №ДК-02-ЮЦР-49/10.11.2010 г. на Началника на РДНСК Ю.ц.р..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

6

Административно дело No 831/2010

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

В.Н.К.

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Решение от 11.05.2011г., в законна сила от 23.01.2012г.
Решение № 211 - ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-ЮЦР-59/19.11.2010г. на Началник РДНСК Южен централен район в частта, в която се нарежда на В.Н.К. *** да премахне незаконен строеж „жилищна сграда”, намиращ се в чашката на яз.”И.”, местност „Марта”, до землище на с.П., общ.И..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решение на ВАС.

7

Административно дело No 874/2010

Дела от административен характер по КСО

С.Д.К.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 13.05.2011г., в законна сила от 04.01.2012г.
Реш.№ 206/13.05.2011г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, против Решение №Ж-146-4/24.11.2010г. на Директора на РУ”СО”-Х..
ОСЪЖДА С.Д.К. с ЕГН ********** да заплати на РУСО-Х. разноски по делото в размер 150.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Решение на ВАС.

8

Административно дело No 883/2010

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

М.Ж.М.

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Решение от 31.05.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
решение № 284 - ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Ж.М. *** против Заповед №ДК-02-ЮЦР-107/26.11.2010г. на Началник РДНСК Южен централен район.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

Решение на ВАС.

9

Административно дело No 6/2011

Дела от административен характер по ЗМВР

И.Я.М.

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП-ХАСКОВО-СТ.ПОЛИЦАЙ АШИКОВ

Решение от 03.02.2011г., в законна сила от 24.01.2012г.
решение № 59-ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Я.М. *** против заповед за задържане, издадена от полицейски орган при РУП-Хасково от 28.12.2010г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок пред ВАС, считано от дата на с.з.

Решение на ВАС.

10

Административно дело No 34/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Г.Б.Д.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 14.07.2011г., в законна сила от 18.01.2012г.
Решение № 411/14.07.2011г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.Б.Д. *** срещу Заповед ДК-02-ЮЦР-112/30.11.2010г. на Началник РДНСК Южен централен район.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
Решение на ВАС.

11

Административно дело No 111/2011

Дела от административен характер по КСО

ЕТ Б И Г БОРЯНА РАЙКОВА

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 27.05.2011г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 250/27.05.2011г.ОТМЕНЯ Решение №Ж-185-1/14.01.2011г. на Директора на РУСО-Х..
ОСЪЖДА РУСО-Х. да заплати на Б. Николаева Р., действаща като ЕТ „Б и Г Б.Р.”*** разноски по делото в размер 650.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Решение на ВАС.

12

Административно дело No 188/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.М.А.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 25.01.2012г.
решение № 412 - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.М.А. *** против Заповед №ДК-02-ЮЦР-126/13.12.2010г. на Началник РДНСК Южен централен район.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
Решение на ВАС.

13

Административно дело No 192/2011

Дела от административен характер по КСО

А.И.С.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
Реш.№ 332/16.06.2011г.ОТМЕНЯ Решение № Ж-15-1/03.02.2011г. на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Х. и потвърденото с него Разпореждане № О-26-000-00-00369792/19.01.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ „СО” – град Х..
ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” – град Х. за ново произнасяне по искането на А.И.С. за отпускане на парично обезщетение по Болничен лист Серия А № 1782227 за раждане с вх. № 26-264-01-00007174/12.01.2011г., при съблюдаване на дадените в решението указания по тълкуване и прилагане на закона.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

14

Административно дело No 193/2011

Дела от административен характер по КСО

А.И.С.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
Решение № 294/06.06.2011г.- ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Ж- 3- 1/ 31. 01. 2011г. на Директора на РУ „СО”- Х. и потвърденото с него Разпореждане № О- 26- 000- 00- 00362475/ 21. 12. 2010г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ „СО”- Х..
ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Районно управление „Социално осигуряване”- Х. за ново произнасяне по искането на А.И.С. за отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20083702028 за бременност с вх. № 26- 264- 01- 00006969/ 03. 12. 2010г., при съблюдаване на дадените в решението указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване"- Х. да заплати на А.И.С., ЕГН ********** *** ж. к. „Т.” ** вх. „*”, ет. *, ап. * сумата от 150 /сто и петдесет / лв., представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните. Решение на ВАС.

15

Административно дело No 309/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

П.А.А.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 04.01.2012г.
решение № 291-ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.А. *** против Заповед №ДК-02-ЮЦР-89/26.11.2010г. на Началник РДНСК Южен централен район.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решение на ВАС.

16

Административно дело No 318/2011

Дела от административен характер по КСО

П.Х.Д.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 16.05.2011г., в законна сила от 09.01.2012г.
Реш.№ 266/16.05.2011г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.Д. срещу решение № Ж-35-3/19.03.2011г. на Директора на РУ „СО” - Хасково, с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № 506/15.02.2011г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ „СО” – Хасково.
ОСЪЖДА П.Х.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" – Хасково сумата от 150,00 лв /сто и петдесет лева/, представляваща разноски по делото за процесуално представителство.

Решение на ВАС.

17

Административно дело No 328/2011

Дела от административен характер по КСО

М.П.П.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 09.01.2012г.
Реш.№ 338/22.06.2011г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П. *** против Решение №Ж-37-1/22.03.2011 г. на Директора на РУСО – Хасково, с което е отменено Разпореждане №**********-ПР-1916/27.12.2010 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” към РУСО – Хасково и е отказано отпускане на жалбоподателя на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ОСЪЖДА М.П.П., ЕГН **********,***, да заплати на РУСО – Хасково разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС.

18

Административно дело No 374/2011

Други административни дела

АСТРОМЕЛИЯ ООД

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ХАСКОВО

Решение от 10.01.2012г., в законна сила от 28.01.2012г.
Решение № 713
ОТМЕНЯ Заповед № 33/18.02.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково.
ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” – град Хасково да заплати на „Астромелия” ООД, ЕИК **********, със седалище с. К, община С. З., представлявано от Т.В.В., направените по делото разноски в размер 550.00 (петстотин и петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

19

Административно дело No 428/2011

Дела от административен характер по КСО

П.Х.Д.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 26.07.2011г., в законна сила от 25.01.2012г.
Решение № 428/26.07.2011г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.Д. ***, против Решение №Ж-65-1/16.05.2011 г. на Директора на РУСО - Хасково, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане №105/13.04.2011 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО – Хасково.
ОСЪЖДА П.Х.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на РУСО – Хасково разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

20

Административно дело No 452/2011

Дела от административен характер по КСО

С.Р.С.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 12.07.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
Решение № 418/12.07.2011г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.С. срещу решение № Ж-32-8/16.05.2011г. на Директора на РУ „СО” - Хасково, с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № 26/15.04.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ „СО” – Хасково.
ОСЪЖДА С.Р.С., ЕГН **********,*** 20А, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" – Хасково сумата от 150,00 лв /сто и петдесет лева/, представляваща разноски по делото за процесуално представителство.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

21

Административно дело No 456/2011

Други административни дела

СНЦ ЖИВА ПРИРОДА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ХАСКОВО

Решение от 26.09.2011г., в законна сила от 17.01.2012г.
решение №492 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Ж.П.” – град П. срещу Решение № ХА – 12 - ОС/2011г. от 12.05.2011г. на Директора на РИОСВ – Хасково.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

22

Административно дело No 462/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ЕТ АПСИ- АНДРЕЙ ПЕНЕВ

НАЧАЛНИК СГКК ХАСКОВО

Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 17.01.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.А., действащ като ЕТ “Апси – А.П.”***, против Заповед №КД-14-26-145/09.07.2009 г. на Началника на СГКК – Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №462/2011 г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

Решение на ВАС.

23

Административно дело No 481/2011

Други административни дела

И.Х.Д.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 14.07.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
Решение № 439 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-448/12.06.2011 г. на Началника на ГПУ - С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС.

24

Административно дело No 547/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Г.Н.Н.

НАЧАЛНИК СЕКТОР-ХАСКОВО НА РДНСК -ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 13.01.2012г., в законна сила от 13.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 3 /13.01.2012 Г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.Н.Н. *** против Заповед №ДК-19-Х-10/28.06.2011г. на Началник сектор Хасково при РДНСК Южен централен район.
Решението е окончателно.

25

Административно дело No 558/2011

Други административни дела

С.М.Ю.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 16.08.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
Реш.№ 459/16.08.2011г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Ю., гражданин на С., против Заповед №ОЧ-477/28.06.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС.

26

Административно дело No 572/2011

Други административни дела

П.М.П.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 27.12.2011г., в законна сила от 18.01.2012г.
Решение №691/27.12.2011г. - ОТМЕНЯ изричен отказ за изменение на ПУП-ПР, обективиран в писмо №94-П-31-5/11.07.2011г. на Кмета на ОБЩИНА Х..
ВРЪЩА преписката на Кмета на ОБЩИНА Х. за ново произнасяне по заявление вх. № 94П-31-5/30.06.2011г. при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение.
ОСЪЖДА ОБЩИНА Х. да заплати на П.М.П. ***, направените по делото разноски в размер 510.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

27

Административно дело No 582/2011

Други административни дела

КООПЕРАЦИЯ РКС

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 27.12.2011г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 692/27.12.2011г.- ОТМЕНЯ Заповед №789/04.07.2011г. на Кмета на ОБЩИНА Х..
ОСЪЖДА ОБЩИНА Х. да заплати на Кооперация “Районен кооперативен съюз – гр.Хасково”, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”С.” №*, представлявана от Ж.С.Й. – Председател, направените по делото разноски в размер 520.00 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

28

Административно дело No 585/2011

Други административни дела

М.К.Ж.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 26.08.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
решение № 464 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Ж., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-515/12.07.2011г. на Заместник-началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

29

Административно дело No 588/2011

Други административни дела

Л.М.Х.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 17.08.2011г., в законна сила от 23.01.2012г.
Реш.№ 462/17.08.2011г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.Х., родена в П. срещу Заповед № ОЧ-511/12.07.2011г. на Зам. Началника на ГПУ – С., с която й е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му.
Решение на ВАС.

30

Административно дело No 606/2011

Други административни дела

А.И.Х.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 08.09.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
Решение № 482 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Х., гражданка на И., против Заповед №ОЧ-579/01.08.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС.

31

Административно дело No 607/2011

Други административни дела

Ф.Н.Х.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 31.08.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
Решение № 467 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Н.Х., гражданин на И., срещу Заповед № ОЧ-583/01.08.2011г. на Началника на ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решение на ВАС.

32

Административно дело No 610/2011

Други административни дела

М.Х.И.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 13.09.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
Решение № 502 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.И., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-590/02.08.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС.

33

Административно дело No 615/2011

Други административни дела

Б.М.С.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 13.09.2011г., в законна сила от 10.01.2012г.
Решение № 493/13.09.2011г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.С., гражданин на П. срещу Заповед № ОЧ-606/04.08.2011г. на Началника на ГПУ – Свиленград, с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Решение на ВАС.

34

Административно дело No 619/2011

Други административни дела

Е.М.М.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 02.09.2011г., в законна сила от 23.01.2012г.
решение № 480 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.М., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-568/29.07.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

35

Административно дело No 623/2011

Други административни дела

А.М.А.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 08.09.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
Решение № 485/08.09.2011г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А., гражданин на С., против Заповед №ОЧ-577/01.08.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решение на ВАС.

36

Административно дело No 645/2011

Дела от административен характер по ЗМВР

Г.А.А.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-НОВО СЕЛО

Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
Решение № 552/26.10.2011г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А. ***, против Заповед рег. № 153 от 11.08.2011г. на Началник на Гранично полицейско управление – Н.с., гр.С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

37

Административно дело No 676/2011

Други административни дела

П.И.К.

 

Определение от 01.11.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.К. ***, със съдебен адрес град С., ул. „И.” № **, ет. 4, срещу мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за изплащане на суми по Схема за единно плащане на площ и Национално Доплащане на площ за 2010г. по Общо заявление за подпомагане, заведено под вх. № 16316569/19.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 676/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд - Хасково пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
Решение на ВАС.

38

Административно дело No 772/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Решение от 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
Решение № 707/11.01.2012г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, със седалище гр.П. против Решение от 06.10.2011г. на комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-06-2047/05.10.2011г. на Кмета на Община Д.. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.П., ул. „Х. Г.Д.” № **, ЕИК ********* да заплати на Община Д. направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. Решението e окончателно.

39

Административно дело No 795/2011

Други административни дела

Г.Г.Б.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Определение от 04.01.2012г., в законна сила от 25.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Г.Г.Б. срещу бездействието на Кмета на Община Х. да изпълни Решение № 325/29.04.2009г. и Решение № 343/30.06.2009г., двете на Общински съвет – Х..
ПРЕКРАТЯВА производството по исково адм. дело № 795 по описа за 2011 година на Административен съд - Хасково
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

40

Административно дело No 804/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.П.З.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 31.01.2012г., в законна сила от 31.01.2012г.
Решение № 6/31.01.2012г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.П.З. *** против Заповед №ДК-02-ЮЦР-590/12.10.2011г. на Началник РДНСК Южен централен район.
Решението е окончателно.

41

Административно дело No 810/2011

Други административни дела

М.Х.А.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 711 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.А., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-873/27.10.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

42

Административно дело No 811/2011

Други административни дела

Х.М.Х.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 20.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 716/20.12.2011 Г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Х., гражданин на Ирак срещу Заповед № ОЧ-875/27.10.2011г. на Началника на ГПУ – Свиленград, с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

43

Административно дело No 812/2011

Други административни дела

М.Ю.С.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 04.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 706/15.12.2011 - ОТМЕНЯ по жалба на М.Ю.С. от И. Заповед №ОЧ-877/27.10.2011г. на Началник ГПУ Свиленград.
Незабавно да се освободи М.Ю.С. от Ирак от специалния дом за временно настаняване.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

44

Административно дело No 813/2011

Други административни дела

С.Ш.М.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 710 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ш.М., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-879/27.10.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

45

Административно дело No 814/2011

Други административни дела

А.А.И.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 712 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.И., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-871/27.10.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

46

Административно дело No 827/2011

Други административни дела

Х.А.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 27.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение №723/27.12.2011г. - ОТМЕНЯ по жалба на Х.А. от А. Заповед №ОЧ-942/24.11.2011г. на Зам. Началник ГПУ С..
Незабавно да се освободи Х.А. от А. от специалния дом за временно настаняване.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

47

Административно дело No 828/2011

Други административни дела

С.Х.С.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 724 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-923/21.11.2011 г. на Зам.Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

48

Административно дело No 835/2011

Други административни дела

Т.П.Ш.

 

Определение от 20.12.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Т.П.Ш. ***, против писмен отговор на Областно пътно управление (ОПУ) гр.Хасково, без посочен номер и дата.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 835/2011г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

Решение на ВАС.

49

Административно дело No 843/2011

Други административни дела

Л.С.Д.

 

Определение от 22.12.2011г., в законна сила от 14.01.2012г.
Определение от 22.12.2011 г. - ОСВОБОЖДАВА жалбоподателя Л.Си Д., гражданка на К., от заплащане на държавни такси и разноски по производството.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л.Си Д., гражданка на К., за предоставяне на правна помощ по адм.дело №843/2011 г. по описа на Административен съд - Хасково.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Си Д., гражданка на К., против Заповед №ОЧ-867/26.10.2011 г. на Началника на ГПУ – Свиленград и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №843/2011 г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от определението да се изпрати на страните.

50

Административно дело No 844/2011

Други административни дела

С.Й.М.

 

Определение от 23.12.2011г., в законна сила от 14.01.2012г.
Определение от 23.12.2011 г. - ОСВОБОЖДАВА от заплащане на държавна такса за образуване на съдебното производство С.Йа М. от К..
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за предоставяне на правна помощ.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Йа М. от К. срещу Заповед №ОЧ-865/26.10.2011г. на Началник ГПУ Свиленград.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. №844/2011 по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от определението да се изпрати на страните.

51

Административно дело No 845/2011

Други административни дела

Л.Л.

 

Определение от 22.12.2011г., в законна сила от 14.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Л. – гражданка на К., със съдебен адрес гр. С., ул. „У.” № *, ет. 3 - БХК, срещу Заповед №ОЧ-845/22.10.2011г. на Началника на ГПУ-Свиленград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№845/2011г. по описа на Административен
съд-Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

52

Административно дело No 846/2011

Други административни дела

Л.Л.М.

 

Определение от 22.12.2011г., в законна сила от 14.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Ли М., гражданин на К., с посочен адрес СДВНЧ – Б., ул.”Г.. Г.” № 65А срещу Заповед № ОЧ-843/22.10.2011г. на Началника на ГПУ – Свиленград .
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 846/2011г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.

53

Административно дело No 847/2011

Други административни дела

Н.С.У.

 

Определение от 23.12.2011г., в законна сила от 14.01.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от заплащане на държавна такса за образуване на съдебното производство Н.С.У. от К..
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за предоставяне на правна помощ.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.У. от К. срещу Заповед №ОЧ-841/22.10.2011г. на Началник ГПУ Свиленград.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. №847/2011 по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от определението да се изпрати на страните.

54

Административно дело No 848/2011

Други административни дела

Л.Т.

 

Определение от 23.12.2011г., в законна сила от 14.01.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от заплащане на държавна такса за образуване на съдебното производство Л.Т. от К..
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за предоставяне на правна помощ.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т. от К. срещу Заповед №ОЧ-869/26.10.2011г. на Началник ГПУ Свиленград.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. №848/2011 по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл.138 ал.1 от АПК препис от определението да се изпрати на страните.

55

Административно дело No 849/2011

Други административни дела

К.П.Д.

 

Определение от 13.01.2012г., в законна сила от 25.01.2012г.
Определение от 13.01.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на К.П.Д. ***, против отказа на Зам. Директора на ОДМВР-Хасково да му бъде издаден нов протокол за ПТП настъпило на 13.09.2010г., обективиран в писмо с Рег.№ 26852 от 07.12.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №849/2011г. по описа на Административен съд Хасково.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

56

Административно дело No 2/2012

Други административни дела

МАТЕВ ООД

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ХАСКОВО

Определение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
Определение от 24.01.2012 г. - ЗАЛИЧАВА като дата на съдебно заседание 02.02.2012 г. от 10.00 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на „М.”***, против Заповед №241/09.12.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Хасково
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2/2012 г. по описа на Административен съд – Хасково.
ИЗПРАЩА жалбата на „М.”***, против Заповед №241/09.12.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Хасково за разглеждане от Районен съд – Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от същото да се изпрати на страните.

57

КАНД No 462/2011

Наказателни касационни производства

Е.Я.П.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 470/09.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №427/26.09.2011 г., постановено по НАХД №912 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

58

КАНД No 471/2011

Наказателни касационни производства

ТИМЕ МЕБЕЛ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 10.01.2012г., в законна сила от 10.01.2012г.
Решение № 471/10.01.2012г.- ОТМЕНЯ Решение №460/11.10.2011г., постановено по нахд №984 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600900/20.06.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 100 лева.
Решението е окончателно.

59

КАНД No 479/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ СИМЕНА КОМЕРС-СИЙКА АРНАУДОВА

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Определение от 24.11.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “СИМЕНА КОМЕРС-С.А.”***, против Решение №116/24.06.2011г. на Районен съд-Свиленград по нахд №1058/2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 479/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

60

КАНД No 481/2011

Наказателни касационни производства

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

М.Д.Б.

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 473/09.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №192/09.09.2011 г., постановено по АНД №490 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година, в частта му, с която е отменено НП №РД-И-045/01.03.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, в частта му по т.1 и т.2, вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №РД-И-045/01.03.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, в частта му, с която на М.Д.Б. е наложено административно наказание по т.1 – глоба в размер на 1000 лева и по т.2 – глоба в размер на 1000 лева.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №192/09.09.2011 г., постановено по АНД №490 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година в останалата му част.
Решението е окончателно.

61

КАНД No 483/2011

Наказателни касационни производства

Ц.И.Д.

РУ НА МВР- СВИЛЕНГРАД

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 474 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №210/03.10.2011г., постановено по нахд № 479/2011г. по описа на Свиленградски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

62

КАНД No 484/2011

Наказателни касационни производства

П.И.П.

ОТДЕЛ ОП КЪМ ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 12.01.2012г., в законна сила от 12.01.2012г.
Решение № 475/12.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №147/20.07.2011г., постановено по нахд №379/2011г. на Районен съд – Свиленград и вместо него постановява :
ОТМЕНЯ НП №180/09.03.2011г. на Н-к отд.”ОП” към ОДМВР Хасково с което за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на основание чл.212 от същия закон на П.И.П. ***, ЕГН-********** било наложено административно наказание в размер на 500 лева.
Решението е окончателно.

63

КАНД No 487/2011

Наказателни касационни производства

РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СЕКТОР - ХАСКОВО

К.Й.Ц.

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 477 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №468/18.10.2011г., постановено по нахд №1071/2011г. по описа на Районен съд -Хасково
Решението е окончателно.

64

КАНД No 489/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Ч.И.А.

Решение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
Решение № 484/16.01.2012г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247/11.10.2011г., постановено по нахд № 724/2011г. по описа на Районен съд - Свиленград.
Решението е окончателно.

65

КАНД No 495/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ ДЖОРДАНО-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА - МФ

Решение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 487/16.01.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №450 от 10.10.2011 година, постановено по НАХД №544/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
Решението е окончателно.

66

КАНД No 499/2011

Наказателни касационни производства

Б.Р.Х.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Определение от 29.11.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б.Р.Х. ***, със съдебен адрес град Х., ул. „ Х. Б.” №, стая, подадена чрез адв. А.А., против Решение № 473/ 21. 10. 2011г., постановено по нахд № 1175/ 2011г. по описа на Районен съд- Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 499/ 2011г. по описа на Административен съд- Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

67

КАНД No 500/2011

Наказателни касационни производства

МАРИЯ- ВИКТОРИЯ ООД- ХАСКОВО

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 17.01.2012г., в законна сила от 17.01.2012г.
Решение № 482/17.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №476/24.10.2011г., постановено по нахд №1160/2011г., Районен съд – Хасково.
Решението е окончателно.
Особено мнение
на съдия Кремена Костова – Грозева по канд № 500/2011г. по описа на Административен съд – Хасково. 

68

КАНД No 501/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ АНДРЕЙ ПЕНЕВ АПСИ ХАСКОВО

ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 1/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №503/04.11.2011г., постановено по нахд №956/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

69

КАНД No 502/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

КОНКО ООД,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
Решение № 489/16.01.2012г.- ОТМЕНЯ Решение №465/31.10.2011г., постановено по НАХД №411 по описа на Д.ския районен съд за 2011 година, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600765/13.06.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково, с което на „КОНКО” ООД гр.Д., ул.”О.” №, Булстат ********, представлявано от Г.Д.В., на основание чл.414, ал.3, предл. І КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за извършено нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 1 500 лева.
Решението е окончателно.

70

КАНД No 503/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 2/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/31.10.2011 г., постановено по НАХД №412 по описа на Димитровградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

71

КАНД No 504/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

КОНКО ООД,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 3 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №468/31.10.2011 г., постановено по НАХД №414 по описа на Димитровградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

72

КАНД No 505/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

КОНКО ООД,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
Решение № 490/16.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №467/31.10.2011г., постановено по НАХД №413 по описа на Димитровградския  районен съд за 2011 година, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600769/13.06.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково, с което на „КОНКО” ООД гр. Д., ул.”О.” №**, Булстат ******, представлявано от Г.Д.В. , на основание чл.414, ал.3, предл. І КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за извършено нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 1 500 лева.
Решението е окончателно.

73

КАНД No 509/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ЕТ ЖОРО-ГЕОРГИ ПОПМАРКОВ

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 4/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №498/02.11.2011 г., постановено по НАХД №1058/2011г. по описа на Хасковския районен съд.
Решението е окончателно.

74

КАНД No 510/2011

Наказателни касационни производства

С.А.К.

СЕКТОР - РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА - ХАСКОВО

Решение от 23.01.2012г., в законна сила от 23.01.2012г.
Решение № 5/23.01.2012г. - ОТМЕНЯ решение №449/07.10.2011 г., постановено по НАХД №990 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година, вместо което
ОТМЕНЯ наказателно постановление №25-135/10.06.2011 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” при ТЗ на ИАРА – Хасково.
Решението е окончателно.

75

КАНД No 511/2011

Наказателни касационни производства

В.Н.Д.

РУП-ХАСКОВО

Решение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
Решение № 6/24.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №493/01.11.2011г., постановено по нахд №1013/2011г. на Районен съд – Хасково и вместо него постановява :
ОТМЕНЯ НП №516/18.04.2011г. на Н-к РУП-Хасково, с което за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на основание чл.212 от същия закон на В.Н.Д. ***, ЕГН-********** било наложено административно наказание в размер на 500 лева.
Решението е окончателно.

76

КАНД No 512/2011

Наказателни касационни производства

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД- КЛОН ХАСКОВО

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 23/30.01.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение №472 от 20.10.2011 година, постановено по НАХД №927/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №30/02.06.2011г. на Кмета на Община Минерални бани, с което на “Банка Пиреос България” АД, гр.София, на основание чл.123, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е наложена глоба в размер на 500лв.
Решението е окончателно.

77

КАНД No 513/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ЕТ ВЕНИ-90-ГОСПОДИН ГАВРАИЛОВ

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 7/19.01.2012г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение №494/01.11.2011 г., постановено по НАХД №1060 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

78

КАНД No 514/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 17.01.2012г., в законна сила от 17.01.2012г.
Решение № 8/17.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №497/02.11.2011г., постановено по НАХД №1106/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.

79

КАНД No 515/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 24/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №496/02.11.2011г., постановено по НАХД №1108/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

80

КАНД No 516/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

СИКРЕТ ЕООД

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 9/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №507/07.11.2011 г., постановено по НАХД №1064 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

81

КАНД No 518/2011

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Е.М.М.

Определение от 20.12.2011г., в законна сила от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Началник Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, гр. Хасково, против Решение №486/31.10.2011г. на Районен съд – Хасково по нахд №1017/2011г., с което е отменено Наказателно постановление №45-0000598 от 30.06.2011г. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №518/2011г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

82

КАНД No 519/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 10/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №489/01.11.2011 г., постановено по НАХД №1112 по описа на Хасковски районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

83

КАНД No 520/2011

Наказателни касационни производства

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 25 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №491 от 01.11.2011 година, постановено по НАХД №1111/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
Решението е окончателно.

84

КАНД No 522/2011

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ЗЛАТИ ВЛАДО ЕООД

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 11/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №111/11.11.2011г., постановено по НАХД №100/2011г. по описа на Районен съд-Ивайловград.
Решението е окончателно.

85

КАНД No 523/2011

Наказателни касационни производства

А.В.М.

РУП- ДИМИТРОВТРАД

Решение от 20.01.2012г., в законна сила от 20.01.2012г.
Решение № 12/20.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №504/09.11.2011г., постановено по нахд №552/2011г. по описа на Районен съд-Димитровград.
Решението е окончателно.

86

КАНД No 524/2011

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

ДИАНА СЕРВИЗ ЕООД

Определение от 21.12.2011г., в законна сила от 04.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началник Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” - Хасково против Решение № 212/19.10.2011г. постановено по НАХД № 172/2011г. по описа на РС – Харманли.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 524/2011г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му.

87

КАНД No 527/2011

Наказателни касационни производства

Ф.М.К.

СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР- ХАСКОВО

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 26/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 506 от 07.11.2011г., постановено по АНД № 1280/2011г. на Районен съд – Хасково, в обжалваната му част.
Решението не подлежи на обжалване.

88

КАНД No 528/2011

Наказателни касационни производства

ДЕНИЗ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 27/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №479 от 26.10.2011 година, постановено по НАХД №841/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
Решението е окончатeлно.

89

КАНД No 530/2011

Наказателни касационни производства

П.Н.П.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 23.01.2012г., в законна сила от 23.01.2012г.
Решение № 13/23.01.2012 г .- ОСТАВЯ В СИЛА Решение №513/07.11.2011 г., постановено по НАХД №1154 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година, в обжалваната му част, с която е потвърдено НП №45-0000287/05.04.2011 г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Хасково.
Решението е окончателно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ КОСТОВА-ГРОЗЕВА ПО КАНД №530/2011г. 

90

КАНД No 532/2011

Наказателни касационни производства

АЛАЙЪНС УАН ТЪБАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 16/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №533/16.11.2011г., постановено по нахд №940/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

91

КАНД No 536/2011

Наказателни касационни производства

К.И.М.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 37/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №534/16.11.2011 г., постановено по НАХД №1102 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

92

КАНД No 538/2011

Наказателни касационни производства

М-РЕМИС ЕООД

ДКСБТ - СОФИЯ

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 31/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 522/14.11.2011г., постановено по НАХД №907/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

93

КАНД No 540/2011

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

К.Ж.Н.

Определение от 22.12.2011г., в законна сила от 21.01.2012г.
Определение от 22.12.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началник Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” - Хасково против Решение № 492/27.10.2011г. постановено по НАХД № 465/2011г. по описа на РС – Димитровград.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 540/2011г. по описа на Административен съд - Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му.

94

КАНД No 542/2011

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

С.Х.Х.

Определение от 30.12.2011г., в законна сила от 17.01.2012г.
Определение от 30.12.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел „Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция” – Хасково против Решение № 520/11.11.2011г., постановено по нахд №1197/2011г. по описа на Районен съд – Хасково, в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 45-0000679/27.07.2011г. на Началника на ОО „КД – ДАИ” – Хасково, в частта на наложената по т.1 от постановлението глоба.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №542/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Хасково пред Върховния административен съд, в 7 – дневен срок от съобщаването му.

95

КАНД No 543/2011

Наказателни касационни производства

М.Ю.А.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 39/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №301/25.11.2011 г., постановено по АНД №906 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

96

КАНД No 544/2011

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Х.М.Х.

Определение от 09.01.2012г., в законна сила от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел „Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция” – Хасково против Решение №449/26.10.2011г., постановено по нахд №274/2011г. по описа на Районен съд – Димитровград.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №544/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му.

97

КАНД No 545/2011

Наказателни касационни производства

А.К.Д.

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Решение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
Решение № 18/24.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/18.10.2011г., постановено по нахд № 94/2011г. по описа на Районен съд - Ивайловград.
Решението е окончателно.

98

КАНД No 546/2011

Наказателни касационни производства

С.С.С.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 32/21.01.2012г. - ОБЕЗСИЛВА като недопустимо Решение № 243/09.11.2011г., постановено по НАХД №92/2011г. по описа на Районен съд- Харманли.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Харманли.
Решението е окончателно.

99

КАНД No 548/2011

Наказателни касационни производства

П.П.П.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 40/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №300/22.11.2011 г., постановено по АНД №764 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

100

КАНД No 552/2011

Наказателни касационни производства

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕТ В. Б.

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 33 /21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277/15.11.2011г., постановено по НАХД № 195 по описа за 2011 година на Районен съд – Харманли, в оспорената част.
Решението не подлежи на обжалване.

101

КАНД No 559/2011

Наказателни касационни производства

РУМИ МД ЕООД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД- ПЛОВДИВ

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 34/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537/21.11.2011г., постановено по нахд № 1221/2011г. по описа на Районен съд – Хасково.
Решението не подлежи на обжалване.

102

КАНД No 585/2011

Наказателни касационни производства

Н.Г.М.

РУП- ХАРМАНЛИ

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 35/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278 от 22.11.2011г., постановено по АНД № 325/2011г. на Районен съд – Харманли.
Решението не подлежи на обжалване.

103

КАНД No 588/2011

Наказателни касационни производства

ДАРЛИ ООД- ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 31.01.2012г., в законна сила от 31.01.2012г.
Решение № 44 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №585/09.12.2011г., постановено по нахд №1383/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.