АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от
01.01.2013г. до 31.01.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

                    Резултат                    

1

Административно дело No 399/2011

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Ц.Я.Ц.

ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 26.9.2011г., в законна сила от 14.1.2013г.
решение № 501 -ОТХВЪРЛЯ иска на Ц.Я.Ц. *** срещу Областна Дирекция на МВР – Хасково за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 350 лева, причинени му със Заповед № 958/16.05.2008г. на Директора на ОДМВР – Хасково.

ОТХВЪРЛЯ иска на Ц.Я.Ц. *** срещу Областна Дирекция на МВР – Хасково за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 000 лева, причинени му със Заповед № 958/16.05.2008г. на Директора на ОДМВР – Хасково.

ОСЪЖДА Ц.Я.Ц., ЕГН ********** ***-Г-3 да заплати на Областна Дирекция на МВР – Хасково направените по делото разноски в размер на 464 /четиристотин шестдесет и четири / лева.  

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Решение на ВАС.

2

Административно дело No 778/2011

Други административни дела

И.Д.А.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Решение от 30.1.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
Решение № 17 - ОТМЕНЯ Решение №5/14.09.2011г. за отказ на достъп до обществена информация, издадено от Кмета на Община Харманли.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по Заявление вх. №ОХ-05-1184/03.09.2011г. от И.Д.А. за достъп до обществена информация, в 14- дневен срок от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.  

Решение на ВАС.

3

Административно дело No 800/2011

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

П.С.Г.,
Г.Г.Ш.

НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 7.1.2013г.
Решение № 34 - ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 8/25.07.2011г., издадено от Началник на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 746/20.10.2011г. на Директора на Агенция “Митници”, с което П.С.Г. *** и Г.Г. ***, са задължени да заплатят солидарно установени възникнали и недосъбрани публични държавни вземания, в размер на 1368лв. – ДДС, заедно с дължимата лихва, считано от датата на възникване на задължението до датата на неговото заплащане.  ОСЪЖДА Митница Свиленград да заплати на П.С.Г. ЕГН ********** *** и на Г.Г.Ш. ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 110 /сто и десет/ лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Решение на ВАС.

4

Административно дело No 88/2012

Дела от административен характер по ЗОБС

СВИЛЕНГРАД СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Решение от 5.7.2012г., в законна сила от 10.1.2013г.
Решение № 123/05.07.2012г. - ОТМЕНЯ Заповед №363/08.03.2012 г. на Кмета на Община Свиленград. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Свиленград, за продължаване на конкурсната процедура, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Община Свиленград да заплати на „Свиленград Солар Енерджи” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Л., област Хасково, ул.„Ш.” №*, представлявано от управителя К.П.П., разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Решение на ВАС.

5

Административно дело No 104/2012

Други административни дела

И.Т.И.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР - ХАСКОВО

Решение от 13.8.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
Решение № 140/13.08.2012г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.И. *** против Заповед №20013/2012 от 14.03.2012г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Хасково.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.  

Решение на ВАС.

6

Административно дело No 110/2012

Дела от административен характер по КСО

Н.Е.С.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 9.7.2012г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 120- ОТМЕНЯ Решение № Ж- 7- 1/ 22. 03. 2012г. на Директора на Районно управление „Социално осигуряване”- Хасково, ведно с потвърдените с него разпореждания №№ 261- 00- 659- 2/ 06. 02. 2012г., 261- 00- 659- 3/ 07. 02. 2012г., 261- 00- 1747- 3/ 08. 02. 2012г., 261- 00- 1747- 4/ 08. 02. 2012г. и 261- 00- 1747- 5/ 08. 02. 2012г., всички на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ „СО”- Хасково.

ОСЪЖДА Районно управление „ Социално осигуряване”- Хасково да заплати на Н.Е.С., ЕГН **********,***, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено

Решение на ВАС.

7

Административно дело No 136/2012

Дела от административен характер по КСО

Д.М.И.

ДИРЕКТОР НА РУСО-ХАСКОВО

Решение от 2.7.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
Решение № 134 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.И. ***, против Решение № Ж-10-1/21.04.2012г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" (РУ „СО”) - град Хасково, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Д.М.И. против Разпореждане № **********/ПР-1953/14.12.2011г. на Ръководителя на "ПО" към Районно управление "Социално осигуряване" – Хасково.

ОСЪЖДА Д.М.И. ЕГН ********** ***, да заплати на Районно Управление „Социално Осигуряване” – град Хасково направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Решение на ВАС.

8

Административно дело No 139/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА Р БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА Р БЪЛГАРИЯ

НАЧАЛНИК СГКК ХАСКОВО

Решение от 21.6.2012г., в законна сила от 17.1.2013г.
РЕШЕНИЕ № 129 - ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-26-152 от 18.04.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение на ВАС.

9

Административно дело No 226/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Н.Ж.К.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 19.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
Решение № 240 - Отхвърля оспорването на Н.Ж.К. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-134 от 03.05.2012г. на Началника на РДНСК Южен Централен район, гр. Пловдив.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

10

Административно дело No 231/2012

Други административни дела

М.Й.П.

 

Определение от 10.12.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
Определение от 10.12.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от М.Й.П. *** против мълчалив отказ на Административен ръководител на ОСО в ОП-Хасково да издаде служебна бележка, удостоверяваща че срещу жалбоподателя няма започнато наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, съгласно чл.61, ал.4, т.2 от ЗООБВВПИ.

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производство по а.д. №231/2012г. по описа на Административен съд- Хасково.

Определение подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  

Решение на ВАС.

11

Административно дело No 247/2012

Дела от административен характер - КТ,ЗДСл,ЗОВС

ХЕЛИО -ТУР-С АД-СОЗОПОЛ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 29.1.2013г.
Решение № 219 - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Постановление за обявяване на съществуването на трудово правоотношение от 28.07.2012г., издадено от Ж. М. А. - старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

12

Административно дело No 282/2012

Други административни дела

ХЕЛИО -ТУР-С АД-СОЗОПОЛ

 

Определение от 15.11.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 15.11.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Хелио-тур-с”АД, гр.С., чрез процесуален представител, против Постановление от 28.07.2012г. издадено от Дирекция”Инспекция по труда”, гр. Хасково за обявяване съществуването на трудово правоотношение между дружеството и К.Р.Д.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№282/2012г. по описа на Административен съд – Хасково.  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Решение на ВАС.

13

Административно дело No 302/2012

Дела от административен характер по ЗМВР

Н.Х.Б.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 27.12.2012г., в законна сила от 22.1.2013г.
Решение № 249 - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 467/21.09.2012г. на Началника на Гранично полицейско управление - Свиленград.  ОСЪЖДА Гранично полицейско управление - Свиленград да заплати на Н.Х.Б., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 310 (триста и десет) лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

14

Административно дело No 336/2012

Други административни дела

М.К.Д.

НАЧАЛНИК РУП - ДИМИТРОВГРАД

Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 12.1.2013г.
Решение № 250/18.12.2012г. - ИЗМЕНЯ Заповед № 1485/12.09.2012г. на Началник РУ „Полиция” – Димитровград, с която на М.К.Д. *** е наложена принудителна административна мярка по чл.171, ал.1, б."б" от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на въпроса за отговорността на М.К.Д., но за не повече от шест месеца.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че решението е изготвено.  

15

Административно дело No 338/2012

Дела от административен характер по КСО

Н.М.Я.

 

Определение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.1.2013г. Отхвърля като неоснователна жалбата на Н.М.Я. ***, против Отказ на Началник отдел”Пенсии” от ТП на НОИ гр. Хасково да разгледа по същество отправено към него искане, обективиран в писмо изх.№ К-12007-1 от 11.10.2012г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му .  

Решение на ВАС.

16

Административно дело No 343/2012

Дела от административен характер по ЗМСМА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.ХАСКОВО

 

Определение от 27.11.2012г., в законна сила от 18.1.2013г.
Определение от 27.11.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Заместник-областен управител на Област Хасково, обективирано в негова Заповед № АК-04-16/08.11.2012г., против Решение № 308 на Общински съвет – Минерални бани, прието с Протокол № 19/19.10.2012г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 343/2012г. по описа на Административен съд – Хасково.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Решение на ВАС.

17

Административно дело No 351/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

П.М.П.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 3.1.2013г., в законна сила от 3.1.2013г.
Решение № 252/03.01.2013г. - Отхвърля оспорването на П.М.П. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-250 от 05.10.2012г. на Началника на РДНСК Южен Централен район, гр. Пловдив.  

Решението не подлежи на обжалване.  

18

Административно дело No 352/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

П.М.П.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 24.1.2013г., в законна сила от 24.1.2013г.
Решение № 7 - ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.М.П. против Заповед №ДК-02-ЮЦР-248/05.10.2012г. на Началник РДНСК Южен централен район.

Решението не подлежи на обжалване.  

19

Административно дело No 355/2012

Дела от административен характер по ЗОБС

ЕТ ДЕМИР АНТОНОВ

 

Определение от 10.12.2012г., в законна сила от 19.1.2013г.
Определение от 10.12.2012г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.А., действащ като ЕТ с фирма „Д.А.”***, против Заповед № РД- 06- 1952/ 17. 10. 2012г. на Кмета на Община- Димитровград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 355/ 2012г. по описа на Административен съд- Хасково.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.  

20

Административно дело No 366/2012

Дела от административен характер по ЗОБС

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ХАСКОВО

Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 3.1.2013г.
Решение № 251 - ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение № 510 на Общински съвет – Хасково, по Протокол № 30 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2010г., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от Наредбата за общинската собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие за отдаване под наем по реда на глава VІ от Наредбата за общинската собственост на Микроязовир, находящ се в общински горски фонд в отдел 303-5, землище с.Орлово и Микроязовир, находящ се в общински горски фонд в отдел 0491-10, землище с.Подкрепа.  

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.  

21

Административно дело No 373/2012

Други административни дела

СНЦ ЖИВА ПРИРОДА

 

Определение от 11.12.2012г., в законна сила от 12.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Жива природа” – Пловдив, представлявано от П.С.В. против Решение № ХА-68-ПР/2012г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ – Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 373/2012г. по описа на Административен съд - Хасково.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.  

22

Административно дело No 385/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.ХАСКОВО

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 29.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
Решение № 16/29.01.2013г.-ОТМЕНЯ Заповед №2042/19.11.2012г. на Кмета на Община Хасково в частта й, в която на основание чл. 57а, ал.3, във вр. ал.1, т.1 от ЗУТ на Областна администрация Хасково, представлявана от Областния управител Ирена Узунова, е наредено да бъдат премахнати преместваеми съоръжения – два броя метални ограждения, находящи се западно от сградата на Областна администрация в ПИ 77195.724.187 по кадастралната карта на гр.Хасково, на ул.”Патриарх Евтимий”, гр.Хасково.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областния управител на Област Хасково срещу Заповед №2042/19.11.2012г. на Кмета на Община Хасково в частта й относно нареденото премахване на бариера, находяща се западно от сградата на Областна администрация в ПИ 77195.724.187 по кадастралната карта на гр.Хасково, на ул.”Патриарх Евтимий”, гр.Хасково.

ОСЪЖДА Община Хасково да заплати на Областния управител на Област Хасково разноски по делото в размер 150/сто и петдесет/ лева.

Решението не подлежи на обжалване. 

23

Административно дело No 386/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Ж.П.П.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Решение от 21.1.2013г., в законна сила от 21.1.2013г.
Решение № 5 - ОТМЕНЯ Заповед №РД-06-2077/30.10.2012 г. на Кмета на Община Димитровград.

ОСЪЖДА Община Димитровград да заплати на Ж.П.П., ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева.

Решението е окончателно.

24

Административно дело No 406/2012

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

А.Р.Й.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Решение от 21.1.2013г., в законна сила от 21.1.2013г.
Решение № 6/21.01.2013 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 1091/05.11.2012г., издадена от Кмета на Община Харманли.

Решението не подлежи на обжалване

25

Административно дело No 408/2012

Други административни дела

Т.Г.Б.

 

Определение от 19.12.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Б. ***, против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо рег.№25342/19.11.2012г. на Директора на ОДМВР- Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№408/2012г. по описа на Административен съд – Хасково.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

26

Административно дело No 420/2012

Други административни дела

ЕТ ВЕЛИЧКА ГРОЗЕВА

 

Определение от 8.1.2013г., в законна сила от 22.1.2013г.
Определение от 08.01.2013 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от В.И.Г. ***, чрез адв.И. И., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №РД-15-301/12.11.2012г. на Началника на Митница Свиленград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №420/2012г. по описа на Административен съд - Хасково.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.  На основание чл.138, ал.1 от АПК препис от настоящото определение да се изпрати на страните.  

27

Административно дело No 438/2012

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

Х.И.П.

НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Определение от 27.12.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.

ОТХВЪРЛЯ особеното искане за спиране предварителното изпълнение на Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания №28/01.10.2012г. на Началника на Митница Свиленград.

Определението в частта, в която се отхвърля искането за спиране предварителното изпълнение на Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 28/01.10.2012г. на Началника на Митница Свиленград, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

28

Административно дело No 12/2013

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

И.Д.Г.

 

Определение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
Определение от 17.01.2013 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на И.Д.Г. ***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Свиленград по молба с вх.№В-7379/24.10.2012 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №12/2013 г. по описа на Административен съд – Хасково.  ИЗПРАЩА жалбата на И.Д.Г. за разглеждане от Районен съд – Свиленград.

Определението не подлежи на обжалване.  

29

Частно административно дело No 15/2013

Частни администр. дела

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ИРМ - ХАСКОВО

 

Определение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
Определение №4/18.01.2013г.Допуска продължаване срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 26РД-16-151#9/21.09.2012г. като определя срок за продължаване на мерките до 05.03.2013г.

Определението не подлежи на обжалване.

30

Частно административно дело No 16/2013

Частни администр. дела

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ИРМ - ХАСКОВО

 

Определение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
Допуска продължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 26РД-16-150#10/21.09.2012г., като определя срок за продължаване на мерките до 05.03.2013г.

Определението не подлежи на обжалване.  

31

КАНД No 309/2012

Наказателни касационни производства

Г.Х.Г.

РУ НА МВР- СВИЛЕНГРАД

Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 25.1.2013г.
Решение № 465/14.12.2012г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.Г. ***, срещу Решение №449/18.06.2012г., постановено по АНД №390 по описа на Свиленградския районен съд за 2012г. в частта му, в която НП №1183/11 от 19.09.2011г. на Началника на РУМВР - Свиленград е отменено и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №449/18.06.2012г., постановено по АНД №390 по описа на Свиленградския районен съд за 2012 година в частта му, в която НП №1183/11 от 19.09.2011г. на Началника на РУМВР - Свиленград е потвърдено.

Решението в прекратителната му част с характер на определние подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата му част е окончателно.

32

КАНД No 442/2012

Наказателни касационни производства

Б.И.С.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Определение от 7.1.2013г., в законна сила от 22.1.2013г.
Определение от 07.01.2013 г.- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.С. *** против Решение № 625/05.09.2012г., постановено по НАХД № 447/2012г. по описа на РС – Свиленград.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 442/2012г. по описа на Административен съд - Хасково.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му.  

33

КАНД No 479/2012

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Н.Г.Й.

Решение от 28.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
Решение № 1 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №740/25.09.2012 г., постановено по АНД №280 по описа на Свиленградския районен съд за 2012 година.

Решението е окончателно.  

34

КАНД No 481/2012

Наказателни касационни производства

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

К.В.К.

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 16 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 702/02.10.2012г., постановено по АНД № 587 по описа за 2012 година на Районен съд – Свиленград.

Решението не подлежи на обжалване.  

35

КАНД No 485/2012

Наказателни касационни производства

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

С.А.Ш.

Решение от 10.1.2013г., в законна сила от 10.1.2013г.
Решение № 569 - ОТМЕНЯ Решение №795/08.10.2012 г., постановено по АНД №724 по описа на Свиленградския районен съд за 2012 година, вместо което ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №45-0000719/11.07.2012г., издадено от Началник ОО „КД – ДАИ” гр.Хасково.

Решението е окончателно.

36

КАНД No 492/2012

Наказателни касационни производства

ОБЩИНА ХАСКОВО

С.В.С.

Решение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
Решение № 572 - ОТМЕНЯ Решение №463/16.10.2012г., постановено по нахд №900/2012г. по описа на Районен съд – Хасково, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 50/15.06.2012г. на Кмета на Община-Хасково в ЧАСТТА, в която на С.В.С. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700 лева, като НАМАЛЯ размера на глобата от 700 на 100 (сто) лева.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 50/15.06.2012г. на Кмета на Община-Хасково в частта му, в която на основание чл. 273 ал. 1 от ЗГ са отнети в полза на Държавата вещите-предмет на нарушението – 16.20 м? дървесина от вида „благун” на стойност 660,96 лева.

Решението е окончателно.  

37

КАНД No 493/2012

Наказателни касационни производства

С.Н.Н.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
Решение № 584/17.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/16.10.2012г., постановено по НАХД №489/2012г. по описа на Районен съд – Хасково.

Решението не подлежи на обжалване.

38

КАНД No 496/2012

Наказателни касационни производства

И.И.К.

РУП - СВИЛЕНГРАД

Решение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
Решение № 574/09.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №921/25.10.2012г., постановено по анд №674 по описа на Свиленградски районен съд за 2012 година в частта му, изменяща Наказателно постановление №81/12 от 29.02.2012г., издадено от Началник група ОП в РУП- Свиленград при ОДМВР Хасково.

Решението е окончателно.

39

КАНД No 498/2012

Наказателни касационни производства

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ

Д.Т.И.

Решение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
Решение № 585 - Оставя в сила Решение № 137 от 18.05.2012г. на Районен съд, гр.Харманли постановено по н.а.х.д.№ 167 по описа на същия съд за 2012година.

Решението е окончателно.  

40

КАНД No 499/2012

Наказателни касационни производства

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ

Д.Т.И.

Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 7.1.2013г.
Решение № 586 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136/16.05.2012г., постановено по НАХД № 140/2011г. по описа на Районен съд - Харманли, с което е отменено НП № 11012269/23.02.2011год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.

Решението не подлежи на обжалване.  

41

КАНД No 500/2012

Наказателни касационни производства

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
Решение № 576 - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Заместник-окръжения прокурор при Окръжна прокуратура-Хасково за възобновяване за административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 45-0000598/08.06.2012г. на Главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” – Хасково, с което за нарушение на чл.12, §7, б.”а”, т.(i) от AETR, изречение последно от същата буква от Приложение „Контролен уред” и на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози, на О.Ч., турски гражданин, било наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

Решението е окончателно.  

42

КАНД No 503/2012

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ИЗПАУ-2 ЕООД-ЛЮБИМЕЦ

Решение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
Решение № 579 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №766/29.10.2012г., постановено по нахд №404/2012г. по описа на Районен съд–Свиленград.

Решението е окончателно.  

43

КАНД No 504/2012

Наказателни касационни производства

С.Ю.Й.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 15.1.2013г., в законна сила от 15.1.2013г.
Решение № 587- Оставя в сила Решение № 835/17.10.2012г., постановено по н.а.х.д. №526/2012г. по описа на Районен съд – Свиленград, в обжалваната част.

Решението е окончателно.

44

КАНД No 505/2012

Наказателни касационни производства

Ч.Н.К.

РУП - СВИЛЕНГРАД

Решение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
Решение № 582-ОТМЕНЯ Решение № 764/ 29. 10. 2012г. на Районен съд- Свиленград, постановено по нахд № 391/ 2012г. по описа на същия съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1711/ 11 от 05. 01. 2012г. на Началника на Районно управление „ Полиция”- Свиленград, с което на Ч.Н.К. *** са наложени административни наказания, както следва: 1. „глоба” в размер на 200 лева- на основание чл. 179 ал. 2, вр. ал. 1 т. 5 предл. ІІ- ро от ЗДвП; 2. „глоба” в размер на 200 лева и „ лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца- на основание чл. 175 ал. 1 т. 5 от ЗДвП; и 3. „ глоба” в размер на 1000 лева и „ лишаване от право да управлява МПС” за срок от 18 месеца- на основание чл. 174 ал. 3 предл. І- во от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложените наказания, както следва: 1. за нарушението по чл. 6 т. 1 предл. ІІІ- то от ЗДвП, на основание чл. 179 ал. 2, вр. чл. 179 ал. 1 т. 5 предл. ІІ- ро / в редакцията с ДВ бр. 39 от 2011г./- на „ глоба” в размер на 100 / сто/ лева; 2. за нарушението по чл. 123 ал. 1 т. 3 б. „ в” предл. І- во от ЗДвП и на основание чл. 175 ал. 1 т. 5 от ЗДвП- на „ глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и „ лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 / един/ месец и 3. за нарушението по чл. 174 ал. 3 предл. І во от ЗДвП / в редакцията с ДВ бр. 51 от 2007г./- на „ глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 / дванадесет/ месеца.  

Решението е окончателно.

45

КАНД No 506/2012

Наказателни касационни производства

Д.Д.М.

РУП - СВИЛЕНГРАД

Решение от 9.1.2013г., в законна сила от 9.1.2013г.
Решение № 588 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 961 от 07.11.2012г., постановено по АНД № 913/2012г. на Районен съд – Свиленград, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 934/12 от 21.09.2012г. на Началник на РУ ”П” – Свиленград.

Решението не подлежи на обжалване.

46

КАНД No 508/2012

Наказателни касационни производства

З.Р.Х.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 7.1.2013г.
Решение № 589/07.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/23.10.2012г. на РС - Димитровград, постановено по АНД №354/2012г. по описа на Районен съд - Димитровград.

Решението не подлежи на обжалване.

47

КАНД No 509/2012

Наказателни касационни производства

БГ ПРОПЪРТИС ЕООД

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 24.1.2013г., в законна сила от 24.1.2013г.
Решение № 17 -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473/18.10.2012., постановено по НАХД №814/2012г. по описа на Районен съд – Хасково.  

48

КАНД No 511/2012

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

СДРУЖЕНИЕ ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИ САПУНАРОВ

Решение от 16.1.2013г., в законна сила от 16.1.2013г.
РЕШЕНИЕ № 2 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №506/13.11.2012г., постановено по НАХД №929/2012г. по описа на Районен съд-Хасково.

Решението е окончателно.

49

КАНД No 512/2012

Наказателни касационни производства

Б.А.Б.

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 25.1.2013г., в законна сила от 25.1.2013г.
РЕШЕНИЕ № 18 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 489/31.10.2012г. на РС- Хасково, постановено по НАХД №928/2012г. по описа на Районен съд- Хасково.

Решението не подлежи на обжалване.  

50

КАНД No 514/2012

Наказателни касационни производства

П.С.П.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
Решение № 3/14.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №484/30.10.2012г., постановено по нахд №669/2012г. по описа на Районен съд – Хасково.

Решението е окончателно.  

51

КАНД No 515/2012

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

АВТОСЕРВИЗ ВАНКАТА ЕООД

Решение от 18.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
Решение № 583- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 687/ 01. 11. 2012г., постановено по НАХД № 426/ 2012г. по описа на Районен съд- Димитровград.

Решението не подлежи на обжалване.  

52

КАНД No 516/2012

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

АВТОСЕРВИЗ ВАНКАТА ЕООД

Решение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
Решение № 590/17.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 686/01.11.2012г., постановено по НАХД №427/2012г. по описа на Районен съд – Димитровград.

Решението е окончателно.

53

КАНД No 518/2012

Наказателни касационни производства

С.П.П.

ДИРЕКЦИЯ ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА ПРИ АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Решение от 15.1.2013г., в законна сила от 15.1.2013г.
Решение № 591 - Оставя в сила Решение № 878 от 19.10.2012г. по а.н.д. № 792 по описа на Районен съд, гр.Свиленград за 2012г.

Решението е окончателно.  

54

КАНД No 521/2012

Наказателни касационни производства

С.Д.К.

РУП- ДИМИТРОВГРАД

Решение от 25.1.2013г., в законна сила от 25.1.2013г.
Решение № 19/25.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №358/24.10.2012г., постановено по НАХД №384/2012г. по описа на Димитровградски районен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

55

КАНД No 522/2012

Наказателни касационни производства

С.С.С.

РУП- ДИМИТРОВГРАД

Решение от 16.1.2013г., в законна сила от 16.1.2013г.
Решение № 5/16.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №693/02.11.2012г., постановено по НАХД №438/2012г. по описа на Районен съд-Димитровград.

Решението е окончателно.

56

КАНД No 523/2012

Наказателни касационни производства

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Р.Д.К.

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 20/23.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 890/22.10.2012., постановено по НАХД №683/2012г. по описа на Районен съд -Свиленград.

Решението не подлежи на обжалване.

57

КАНД No 524/2012

Наказателни касационни производства

В.Н.Ц.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Решение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
Решение № 6 - ОТМЕНЯ Решение №482/29.10.2012г., постановено по нахд №1050/2012г. по описа на Районен съд–Хасково, вместо което ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ наказателно постановление №134/05.12.2011г. на Директора на РЗИ-Хасково.

Решението е окончателно.  

58

КАНД No 525/2012

Наказателни касационни производства

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ

С.Д.Д.

Решение от 24.1.2013г., в законна сила от 24.1.2013г.
Решение № 21/24.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/30.10.2012г., постановено по НАХД № 380/2012г. по описа на Районен съд – Димитровград.

Решението не подлежи на обжалване.

59

КАНД No 526/2012

Наказателни касационни производства

ОД НА МВР - ХАСКОВО

С.Г.Г.

Решение от 16.1.2013г., в законна сила от 16.1.2013г.
Решение № 7/16.01.2013г. - ОТМЕНЯ Решение №349/01.11.2012г., постановено по нахд №320/2012г. по описа на Районен съд - Димитровград, вместо което  ПОТВЪРЖДАВА Електроен фиш Серия К №0225128, с който на С.Г.Г. за нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП е наложена „глоба” в размер 100 лв.

Решението е окончателно.

60

КАНД No 528/2012

Наказателни касационни производства

М.Р.И.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Определение от 4.12.2012г., в законна сила от 11.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.Р.И. ***, против Решение №495/05.11.2012 г., постановено по НАХД №866/2012 г. по описа на Районен съд – Хасково.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАН дело №528/2012 г. по описа на Административен съд – Хасково. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

61

КАНД No 529/2012

Наказателни касационни производства

М.Й.П.

РУП-ХАСКОВО

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение №22/23.01.2013г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502 от 09.11.2012г., постановено по НАХД № 972/2012г. на Районен съд –Хасково.

Решението не подлежи на обжалване.  

62

КАНД No 531/2012

Наказателни касационни производства

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

В.П.Т.

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 23/23.01.2013г. - ОТМЕНЯ Решение № 710/15.11.2012г. по нахд № 362/2012г. по описа на Районен съд – Димитровград   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1667/13.07.2012г. на Началник Митница Свиленград. 

Решението не подлежи на обжалване.

63

КАНД No 532/2012

Наказателни касационни производства

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

И.Х.О.

Решение от 28.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
Решение № 4 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511/14.11.2012г. на Районен съд-Хасково, постановено по нахд №938/2012г.

Решението е окончателно.

64

КАНД No 533/2012

Наказателни касационни производства

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ВЕЛИНОВИ ООД

Решение от 28.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
Решение № 9 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №496/06.11.2012 г., постановено по НАХД №932 по описа на Хасковския районен съд за 2012 година.

Решението е окончателно.  

65

Частно КАНД No 534/2012

Наказателни частни касационни производства

ЕТ КИКИ- КАРАМФИЛА ИВАНОВА

 

Определение от 18.12.2012г., в законна сила от 11.1.2013г.
Определение № 38/18.12.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.И., действаща като ЕТ с фирма „ Кики- К.И.”*** против определение на РС- Харманли, постановено в с. з. на 29. 10. 2012г. по нахд № 277/ 2012г. по описа на същия съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАНД № 534/ 2012г. по описа на Административен съд- Хасково.

Определението полежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщаването му.  

66

КАНД No 535/2012

Наказателни касационни производства

А 23 ЕООД

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ

Решение от 24.1.2013г., в законна сила от 24.1.2013г.
Решение № 10/24.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №880/25.10.2012 г., постановено по АНД №796/2012г. по описа на Районен съд - Свиленград.

Решението е окончателно.  

67

КАНД No 537/2012

Наказателни касационни производства

Г.И.Р.

ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 24/23.01.2013 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 697/02.11.2012г., постановено по НАХД № 343/2012г. по описа на Районен съд – Димитровград.

Решението не подлежи на обжалване.  

68

КАНД No 542/2012

Наказателни касационни производства

П.В.Ж.

СЕКТОР - РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА - ХАСКОВО

Решение от 15.1.2013г., в законна сила от 15.1.2013г.
Решение № 11/15.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №508/13.11.2012г., постановено по НАХД №1023/2012г. по описа на Районен съд-Хасково.

Решението е окончателно.

69

КАНД No 548/2012

Наказателни касационни производства

Я.В.Н.

СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР- ХАСКОВО

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение №25/23.01.2013 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение №526 от 19.11.2012г., постановено по НАХД №1060/2012г. на Районен съд – Хасково.

Решението не подлежи на обжалване.

70

КАНД No 552/2012

Наказателни касационни производства

М.Д.Я.

СЕКТОР - РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА - ХАСКОВО

Решение от 21.1.2013г., в законна сила от 21.1.2013г.
Решение № 12 - ОТМЕНЯ Решение №979/15.11.2012г., постановено по нахд №700/2012г. по описа на Районен съд–Свиленград, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №25-180/28.08.2012г. на Началника на сектор „Рибарство и контрол” при Териториално звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, град Хасково.

Решението е окончателно.  

71

КАНД No 553/2012

Наказателни касационни производства

А.Р.К.

СЕКТОР - РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА - ХАСКОВО

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 26/23.01-2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 978/12.11.2012г., постановено по АНД № 903/2012г. по описа на Районен съд - Свиленград.

Решението не подлежи на обжалване.

72

КАНД No 554/2012

Наказателни касационни производства

М.К.Д.

РУП- ДИМИТРОВГРАД

Решение от 23.1.2013г., в законна сила от 23.1.2013г.
Решение № 27 - ОТМЕНЯ Решение №721/27.11.2012г. постановено по н.а.х.д. № 549 по описа на Димитровградски районен съд, за 2012г., в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на М.К.Д. *** срещу Наказателно постановление № 1485/20.09.2012г. на Началника на РУП-Димитровград, в частта му, в която на М.К.Д. за нарушение на чл.100, ал.1,т.1,предл.1-во от ЗДвП и на основание чл. 183, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено наказание”Глоба” в размер на 10.00 лева.

ВРЪЩА делото на Районен съд- Димитровград за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата в тази й част по същество.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №721/27.11.2012г. постановено по н.а.х.д. № 549 по описа на Димитровградски районен съд, за 2012г., в останалата му обжалвана част.

Решението е окончателно.  

73

КАНД No 555/2012

Наказателни касационни производства

Б.С.М.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 31.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
Решение № 36/31.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №719/21.11.2012 г., постановено по АНД №356 по описа на Димитровградския районен съд за 2012 година.

Решението е окончателно.

74

Частно КАНД No 562/2012

Наказателни частни касационни производства

М.П.Т.

СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР- ХАСКОВО

Определение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
Определение № 41/14.01.2013г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 445/04.12.2012г., постановено по нахд № 1154/2012г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

75

КАНД No 7/2013

Наказателни касационни производства

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

АНИТА- ИРЕН ЕООД

Определение от 14.1.2013г., в законна сила от 25.1.2013г.
Определение от 14.01.2013 г . - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Изпълнителна агенция по лекарствата – гр.София, против Решение №1028/26.11.2012 г., постановено по АНД №741 по описа на Свиленградския районен съд за 2012г.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАН дело №7/2013 г. по описа на Административен съд – Хасково.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.