П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 27.11.2014 година

 

Хасковският административен съд  в публично съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА ТОЧКОВА

                                                               Членове:        

                                  

При участието на секретаря М.Ч.……..………………………..……..…..

и  прокурора …………………………………..……………….…………….………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 169 по описа за 2014 година …….……..………... 

докладвано от съдия Т.Точкова…….…….…....…...……….……...…………………..

на именното повикване в 09.30 часа се явиха:……………………………………………

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩА /АЕБТРИ/ - СОФИЯ, уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от адв.К., надлежно упълномощен по делото.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД, уведомен от предходно съдебно заседание, се представляват от Д. З. – Началник отдел “ПН” в Митница – Свиленград, с висше юридическо образование, надлежно упълномощена по делото.

                        ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ – СОФИЯ, уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от юриск.Х., надлежно упълномощена по делото.

                        Адв.К. – Да се даде ход на делото

                        Д.З.- Да се даде ход на делото

                        Юриск.Х. – Да се даде ход на делото

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Адв.К. – Поддържам жалбата, оспорвам издаденото постановление за принудително събиране на публични държавни вземания.

                        Д.З. – Във връзка с задължението ни от предходно съдебно заседание, представям и моля да приемете като доказателства по делото Писмо изх.№ 3547/2012/000033/11.11.2014г. на Публичен изпълнител  при ТД на НАП – София, че няма постъпили суми за погасяване на задължението по изпълнително дело №3547/2012г. по описа на НАП,  с длъжник  турското дружество “Корай” и Писмо изх.№ 44-00-86#4/08.10.2014г. на Централно управление на НАП, Дирекция “Централно звено за връзка” до И.Д. Началник на Митница – Свиленград, ведно с SСAС информация по чл. 171 от ЗДДС за посочения получател по процесния карнет ТИР - румънското дружество „Филакия” ООД с ЕИК ******, изпратена от румънската данъчна администрация на чужд език, ведно с текст с превод на български език. Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

                        Юриск.Х.   - Да се приемат представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства. Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

                        Адв.К. – Да се приемат представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства. Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

                        Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на ответната страна, писмени доказателства и като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна и ще следва да се даде ход на делото по същество.

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                      ПРИЕМА като доказателства по делото: Писмо изх.№ 3547/2012/000033/11.11.2014г. на Публичен изпълнител  при ТД на НАП – София, удостоверяващо, че няма постъпили суми за погасяване на задължението по изпълнително дело №3547/2012г. по описа на НАП,  с длъжник  турското дружество “Корай” и Писмо изх.№ 44-00-86#4/08.10.2014г. на Централно управление на НАП, Дирекция “Централно звено за връзка” до И.Д. Началник на Митница – Свиленград, ведно с SСAС информация по чл. 171 от ЗДДС за посочения получател по процесния карнет ТИР - румънското дружество „Филакия” ООД с ЕИК *******, изпратена от румънската данъчна администрация на чужд език, ведно с текст с превод на български език.               

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв.К. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата, съобразно изложеното в нея.

                        Д. З. – Уважаема госпожо Председател, моля да оставите без уважение подадената жалба и потвърдите постановление за принудително събиране на публични държавни вземания, така както е издадено по съображенията които сме изложили по същество при първоначалното разглеждане на делото. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

                        Юриск.Х. - Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите така направеното оспорване и да потвърдите обжалваното постановление.  Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 09.34 часа.

                        Протоколът се изготви на 27.11.2014 година.

 

                                                                                               СЪДИЯ:   

                                                                                             

 

Секретар: