П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 24.11.2014 година

 

Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Д.А.……..………………………..……..…..

и  прокурора …………………………………..……………….…………….………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 229 по описа за 2014 година ………..…….……..… 

докладвано от съдия Ива Байнова…….…….…....…...……….……...…………………..

на именното повикване в 11.00 часа се явиха:……………………………………………

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.К., уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Т., редовно упълномощена от преди.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ЗАМ.-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от старши юриск. П.,  с приложено по делото пълномощно.

                        Адв. Т. – Моля да се даде ход на делото.

                        Ст. юриск. П. - Моля да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Ст. юриск. П. – Госпожо съдия, преди да преминем към разпита на свидетелите, моля за Вашето разпореждане да задължите жалбоподателя при условията на чл. 176 от ГПК да даде сведения на съда и на нас присъствал ли е на извършената проверка на 07.01.2013 г и уведомен ли за нея по телефона?

                        Адв. Т. - Нямам възражения по така направеното искане.

                        На основание чл. 176 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК и предвид личното явяване на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, съдът разпореди същият да отговори на въпросите, зададени от пълномощника на ответника, а именно: уведомен ли е за извършването на проверката на 07.01.2013 г. и присъствал ли е на тази проверка?

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.К. - Да уведомен съм за проверката. Заведох проверяващия на терена.

                        Адв. Т. – Във връзка с дадената ни в предходно съдебно заседание възможност за ангажиране на гласни доказателства, водим и моля да допуснете до разпит в качеството на свидетели лицата Д. Т. А. и Н.А. В..

                        Ст. юриск. П. – Да се допуснат до разпит водените от страната свидетели. От своя страна ние водим и моля да допуснете до разпит Д. Т. Г. и С. Г. Б..

                        Адв. Т. – Не възразяваме да се допуснат водените свидетели.

                        Във връзка с дадената на страните възможност за ангажиране на гласни доказателства, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                        ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели Д. Т. А., Н.А. В., Д. Т. Г. и С. Г. Б..

                        Адв. Т. – Нямам други искания преди разпита на свидетелите.

                        Ст. юриск. П. - Нямам други искания преди разпита на свидетелите.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля Д. Т. А..

                        СВИД. Д. Т. А. – …………….. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

                        Познавам С.. Ние почти всички се познаваме в нашия край, защото градчето е малко и доста често ходя при тях. Работя като шофьор на линейка, имам доста свободно време и когато се наложи помагам в стопанството. Извършвал съм много видове дейности – събирали сме сено за животните, градили сме, затревявали сме и въобще каквото се наложи. През 2011 г. и 2012 г. също съм помагал. Понеже съм доста често там, знам, че е имал проблем с два парцела през 2011 г. Някаква проверка имаше, в която се е установило, аз не съм присъствал на проверките, че било там нещо от животни или от какво, разорана земята. От животни е било най-вероятно, защото те като минат в такова време, когато е дъждовно, както е сега,  оставят пътека доста голяма, когато са повече животни, направо път се оформя и си личи откъдето са минали. Знам, че бяха два проблемните парцели, защото ходихме по-късно през октомври месец същата година и затревявахме там. Единият парцел е над селото, а другият под селото. В полето е единия. Това са двата парцела, за които имам спомен, че затревявахме. Това затревяване мисля, че беше през м. октомври 2011 г. По-късно на следващата 2012 г. имаше суша, не беше излязло всичко, което сме затревили и затревихме наново. Това беше през м. март 2012 г. След това съм посещавал тези парцели, но не съм забелязвал да има проблеми с тях. Затревяваме с местни смески или тревни смески с подръчни материали. От косачката, където коси, сме вземали семена. Когато косачката коси, остават семена по хедера и от там събираме. Самите местни смески съдържат различни семена – може да има детелина, дива люцерна, остри треви, както им казваме ние и някакви други видове. Не всички ги знам. През януари 2013 г. не ми е известно да е имало проверка.

                        Не съм геодезист, шофьор на линейка съм. Като площ затревяването не знам точно колко беше, но както казах личи си откъде минават животните и винаги може да си проличи. Минавали са животни и там затревявахме.

                        Адв. Т. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Ст. юриск. П. – Нямам повече въпроси към свидетеля. Представям само и моля да приложите за сведение изготвен снимков материал към дата 07.01.2013 г. от експерта, който е посетил парцелите, за да добие съдът представа.

                        Адв. Т. – Да се приложат за сведение.

                        С оглед становищата на страните, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЛАГА за сведение снимков материал към дата 07.01.2013 г., изготвен от експерта, посетил процесните парцели.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля Н.А. В..

                        СВИД. Н.А. В. – ………… Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

                        Ние сме колеги със С. от дълги години. Стопанствата ни са съседни и споделяме винаги какво се случва в едното и в другото стопанство. Той отглежда добитък и има пасища, които служат за паша на този добитък. Размерът на пасищата мисля, че е към 700-800 дка някъде, не знам точно. Известно ми е, че през 2011 г. С. имаше проблеми с някакви два парцели, то дори не може да се каже с парцели, а някакви минимални части от парцелите били разорани, така твърдят, което трябва да е с трактор според мен, за да се твърди така. Били разорани някакви малки квадрати, като в единия от парцелите, в съседство с един друг наш колега, който не е преценил, че нивата му е до точно определеното място, е навлязъл малко, а другият недобросъвестно пак наш съселянин е разкопал с мотиката една част от другия парцел. След проверката бяха затревени и двете парченца - и това, което е било разорано от единия около 100-те квадрата и другото, което беше разкопано с мотиката пак беше затревено. Същата година, а именно 2011 г.  правеше той някакво затревяване към август-септември мисля, че беше, в този период някъде. На следващата година мисля, че на едното парче е правено отново затревяване, където беше изкопано за градинка, на това парче. След това вече е нямало проблеми. През 2013 г. януари месец не ми е известно дали е правена проверка. Не знам какво е било състоянието на парцелите му през този период, защото по принцип от декември до март месец за нас тези месеци са мъртви месеци и ние няма какво да правим по пасищата в снеговете и ледовете. Извеждаме животните на водопой, даваме им сено, слама и това е нашата работа през този период. Възможно е една площ да има такъв вид, какъвто ми показахте на снимката, ако са минали животни през нея. Ние двамата имаме около 700 животни и когато минат през определена площ зимно време или в кално време, както е сега, може да изкопаят не 100 квадрата, а декари могат да обърнат по този начин, защото те потъват доста дълбоко в калта. При такова едно положение много повече площи могат да се считат за заорани, ако така му се види на проверяващия, така че не мисля, че това е невъзможно. Това е напълно възможно. Или пък като сложиш каменна сол на едно място, животните правят декари около него като заорана площ. Поради тази причина и много хора се оплакват, когато някое животно влезе в неговата нива.

                        Най-естественият начин за затревяване е с местни семена, които се намират в балите на животните. Разпръсваме бали на разораното място или на незатревеното място, семената са в сеното и поникват много бързо, защото са местни видове. За 100 квадрата да носим бали, няма смисъл, но можем и купуваме и тревни смески и с тях най-бързо става. В местните семена има детелина, има и дива люцерна, има всякакви видове.  През януари 2013 г. не съм виждал някой от парцелите на С. да е засаден в люцерна. В нашето село има 2 дка люцерна всичко на всичко. В нашето землище няма люцерна, но има дива люцерна, която си никне от само себе си.

                        Съпругата ми и жалбоподателят са брат и сестра. Казах, че сме трети братовчеди, защото си мисля, че роднинската връзка е това да имаш кръвна връзка с един човек, а ние двамата със С. сме трети братовчеди. Понякога съвместно извършваме дейност двамата със С., понякога не. Не сме затревявали със сено в чуждо дворно място. По принцип можете да видите в селото, че всички земеделски площи около селото са оградени от електро пластир, за да не влизат животните ни вътре. Животните не влизат вътре в селото.  

                        Адв. Т. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Ст. юриск. П. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля С. Г. Б..

                        СВИД. С. Г. Б. – …………….. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

                        Работя като експерт в Държавен фонд “Земеделие” от м. юни 2006 година.

                        Ст. юриск. П. – Госпожо съдия, във връзка с проверката, извършена от свидетеля Б. на 07.01.2013 г., правя искане да му бъде предявена изготвената от него докладна записка?

                        На свидетеля се предяви докладна записка в оригинал, находяща се на лист 1309 от делото.

                        СВИД. С. Г. Б. – Аз съм изготвил тази докладна записка, въз основа на проверката, която е извършена на 07.01.2013 г. и подписът е мой. При тази повторната проверка измерихме разораните площи, част от заявените от жалбоподателя парцели. Установил съм това, което е описано в докладната. Не мога да отговоря конкретно за всеки парцел какво съм установил. Нямам ясен спомен и затова се придържам към написаното. През 2011 г. бях на проверка на тези парцели. През 2011 г. се констатира, че малки части от пасищата са разорани. Това е, което бях констатирал на предишната проверка, като единият парцел е възстановен през 2013 г., а останалите бяха пак обработени, тези малки части от тях. Агроном съм, също така съм завършил и икономика.  Разбира се, че мога да различа люцерна от обикновена трева. Относно метода на извършване на проверката, гледат се при проверката границите на заявения от кандидата парцел и това, което е очертано. Контролът се провежда вътре в тези граници, а не извън тях. В случай, че разораната площ е извън тях, няма как да се проведе такъв контрол.

                        Когато отидем на място, проверяваме парцела, измерване с джипиес, проверяваме площта дали отговаря на изискванията. При проверката имаше проблемна площ, която беше малка част, но за кой парцел става въпрос? Не мога да говоря за всички парцели, за които си спомням, без да имам документ пред себе си. Минало е доста време, извършваме много проверки и не мога да отговоря на въпроса. Малка част означава това, което съм го описал като площи в докладната. Помня, че ставаше въпрос за малки по размер площи от рода на 200-300 квадрата.

                        Адв. Т. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Ст. юриск. П. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля Д. Т. Г..

                        СВИД. Д. Т. Г. – …………….. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

                        Работя в момента като началник отдел “Технически инспекторат” в Областна дирекция  на ДФ “Земеделие” – Х. Към 2011 г.- 2013 г. бях главен експерт в същия отдел.

                        Ст. юриск. П. – Госпожо съдия, във връзка с проверката на 07.01.2013 г., моля на свидетеля да се предяви изготвената докладна записка?

                        На свидетеля се предяви докладна записка в оригинал, находяща се на лист 1309 от делото.

                        СВИД. Д. Т. Г. – Това е моят подпис. Аз съм съгласувал тази докладна записка. След извършване на проверката от експерта и във връзка с тази докладна, той отразява констатациите си от проверката на място и прилага съответния снимков материал от проверката, при което по Инструкция за работа в Техническия инспекторат, аз като главен експерт просто следя за процедурата, дали е приложен съответния снимков материал, дали експертът е извършил проверката съгласно указанията за работа, съгласно инструкцията за работа в отдела и съгласувам, при което в края докладната се подписва началника на отдела. За да одобря извършената проверка, гледам констатациите на експерта, не само снимковия материал. Аз правя проверката като цяло. При всички случаи аз се позовавам на всички констатации на експерта, а не само на една снимка и в контекста на самата проверка. В случая тази проверка е била, доколкото сега мога да си спомня, във връзка с предишна проверка по АЕП и ставаше въпрос само за три парцела, които са с висока природна стойност по АП13 за нанесени вреди, които трябваше да бъдат възстановени и в тази връзка съм констатирал, че експертът е направил тези констатации на базата на това, че е бил на мястото и е направил своите констатации, които са по процедура. Аз не възразявам върху това, че експертът е направил тези констатации, а съгласувам, това е моята работа. Аз не ходя на място и нямам преки впечатления. Аз не мога да ходя на всички проверки, защото те са хиляди. Моята проверка е само по процедурата дали е спазена. Аз не изследвам площите, нямам такова задължение.

                        За проверка на място от Технически инспекторат през м. септември 2013 г. не мога да кажа нищо. Трябва да знам каква проверка, във връзка с какво и дали аз съм бил главен експерт, защото в отдела има трима главни експерти и съответният експерт, който е извършил проверката на място, той знае. Достъпът в системата ни е различен. Затова на този въпрос отговарям, че не ми е известно за такава проверка и нищо не мога да кажа по случая.

                        Адв. Т. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Ст. юриск. П. – Нямам въпроси към свидетеля.

                        Свидетелите се освободиха от съдебната зала.

                        Адв. Т. – Искам да направя доказателствено искане, във връзка с тази проверка от 2013 г., моля да задължите ответника да представи констативния протокол за извършената теренна проверка през м. септември 2013 г., тъй като от тази проверка става ясно, че процесните площи са констатирани на теренната проверка като безпроблемни такива.

                        Ст. юриск. П. – Ако пълномощникът на жалбоподателя се беше запознал добре с административната преписка, която сме представили по делото, щеше да открие контролния лист от тази проверка, който се намира в кориците на делото на лист 715.

                        Адв. Т. -  Оттеглям искането си. Нямаме други доказателствени искания. Моля да се даде ход на делото по същество.

                        Ст. юриск. П. - Нямам други доказателствени искания.Считам делото за изяснено от фактическа страна.

                        Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение по силата на което да уважите депозираната пред Вас жалба, по съображения, за които моля да ми бъде дадена възможност да изложа подробно в писмени бележки, за които моля да ми предоставите подходящ срок. Представям договор за правна защита и съдействие и моля за присъждане на направените по делото разноски.

                        Ст. юриск. П. - Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалвания индивидуален административен акт, като издаден в съответствие с материално-правните и процесуално-правните разпоредби. Моля също да ми бъде дадена възможност да представя писмени бележки по делото. Моля също за присъждане на минималното юрисконсултско възнаграждение, както и внесеният депозит за изготвяне на заключението от вещото лице. При условия на евентуалност, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

                        Съдът определя 10-дневен срок за пълномощника на жалбоподателя и 14-дневен срок за пълномощника на ответника за представяне на писмени бележки по делото.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 11.47 часа.

                        Протоколът се изготви на 24.11.2014 година.

 

 

 

                                                          

                                                                                              СЪДИЯ: 

 

 

 

 

                                                                                              Секретар: