П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 06.11.2014 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на шести ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена КОСТОВА-ГРОЗЕВА

                                                  

При участието на секретаря А.Л.……………………….…

и прокурора:…………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 266 по описа за 2014 г…… …………..

докладвано от съдия Кремена Костова-Грозева..…….……………………

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Ж.П., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ - СОФИЯ, редовно уведомени от предходното съдебно заседание, не се представляват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Д.Л.К., редовно призован, се явява лично.

По делото е постъпило заключение по назначената съдебно-медицинска експертиза с вх.№5093/28.10.2014г., която е депозирана в срок.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

По делото е постъпила молба вх.№4722/09.10.2014г. от жалбоподателя, която съдът докладва.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Д.Л.К. – /Снета самоличност/. Предупреден за отговорността по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Д.Л.К. – Обещавам да дам безпристрастно заключение. Поддържам даденото такова. На страница 2 от заключението, точка четири, където е сменен по грешка шрифта и е изписано на латиница, следва да се чете, че е без неврологични оплаквания, тоест това кръвно налягане от 180/100 не е дало отражение на мозъка. Това са данни от досието в следствения арест след задържането на жалбоподателя. Пръстите на ръката се броят от палеца към кутрето. В заключението съм описал, че вторият пръст на дясната длан е с флексионна контрактура на ПИС /проксимална интерфалангеална става/, тоест това е втората става на пръста. Пръста е свободно подвижен, но не може да бъде изправен. Това обаче не се дължи на заболяването на  Дюпюитрен. Това се дължи на някоя стара травма. Четвърти и пети пръст от дясната длан вече са с флексионни контрактури, тоест сгъвна контрактура, което означава, че пръстите са сгънати и не могат да бъдат изправени. Тази контрактура вече се дължи на заболяването – Дюпюитренова контрактура. ПИС означава проксимална интерфалангеална става, ДИС - дистална интерфалангеална става, МКФС - метакарпофалангеална става. Те са описани в експертното решение по същия начин, по който аз ги установявам реално. Може да има някакво отклонение от два-три градуса, но това не е съществено. На лявата длан втори и трети пръст са без особености, а четвърти и пети пръст са с флескионна контрактура и те са описани в експертното решение. Други проблемни пръсти не съм установил. Има общо пет засегнати пръста, като четири са от заболяването на Дюпюитрен и един от някаква стара травма, от която пръста е останал така сгънат, но това не променя съществено процента. Разликата от шест процента се дължи на това, защото в експертното решение са взети само три пръста, а аз вземам и за другите два пръста. Има разлика в броя на пръстите, но това не е от съществено значение, защото инвалид се води над 50 и нагоре процента. Дали ще си 24%, 26% или 28 % е все едно, не надминава 50%. То се изчислява по много странен начин – взема се най-големия процент, тоест 10% + 10% за дясна длан стават 20%. От 10% до 20% за всички останали се слагат по един или два процента за останалите пръсти, тоест стават 28%. Методиката изисква да се вземе най-големия процент и към него да се добавят по 10% или 20% от процентите на останалите, тоест ако имаме 20%, трябва да се добавят или 2% или 4% по преценка на Комисията, ако имаме 50%, трябва да се добавят или 5% или 10%. Аз съм изчислил по най-високия възможен процент - 28%, което на практика нищо не променя.

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице д-р Д.Л.К.. С оглед приложената към заключението справка-декларация за направените разходи за изготвяне на експертизата, включително и двата приложени касови бона с разходите за пътуване за извършване на преглед на освидетелстваното лице и явяване в съдебна зала, съдът намира, че следва да увеличи възнаграждението на вещото лице от 150лв. на 242,42 лв., като разликата от 92,42 лв. следва да бъде довнесена по сметката за вещи лица на АС – Хасково от жалбоподателя в тридневен срок от получаване на съобщението.

Водим от горното, съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице д-р Д.Л.К..

УВЕЛИЧАВА възнаграждението на вещото лице от 150лв. на 242,42 лв.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в тридневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметката на АС – Хасково сумата от 92,42 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет и две стотинки/.

Съобщението до жалбоподателя да бъде изпратено в следствен арест – Хасково.

ПОСТАНОВЯВА да се изплати на вещото лице д-р Д.Л.К. досега внесения депозит в размер на 150лв. /изд.РКО/.

След внасяне на допълнителния депозит от 92,42 лв., същият да бъде изплатен на вещото лице. 

Съдът като взе предвид, че страните не се явяват и нямат искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

Протоколът се изготви на 06.11.2014 година.

 

СЪДИЯ:

 

 

 

                                                                                 Секретар: