П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 06.11.2014 година

 

Хасковският административен съд  …………….…………  в публично съдебно заседание на шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                             Членове:       

 

 

При участието на секретаря Д.Д. ..………..………………...……………..……

и  прокурора    ………………………………………..……………….……….….………………..  

сложи за разглеждане адм.дело № 463 по описа за 2014 година   ....................…...…..….   

докладвано от съдия Василка ЖЕЛЕВА  .……………....……….………..……...…...………..

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.Н.Н., редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява. За нея се явява адв.П., надлежно упълномощен с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Кмет на Община ХАСКОВО, редовно уведомен от предходното съдебно заседание, се явява юрисконсулт Х., надлежно упълномощен с пълномощно по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Е.А.С., редовно призована, не се явява.

СЪДЪТ докладва: Постъпила е писмена молба с вх.№ 5162 от 03.11.2014 г. от вещото лице инж.Е.А.С., с която заявява, че се е запознала с материалите по делото, направила е оглед и замервания на процения имот, но поради големия обем от работата по възложените по експертизата задачи, не е успяла да внесе заключението си в съда преди датата на днешното съдебно заседание. Моли да й се даде възможност да изготви експертизата, като се насрочи нова дата за разглеждане на делото.

АДВ.П. – Ход на делото.

ЮРК.Х. – Ход на делото.

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.П. – Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по допуснатата експертиза и да го представи в срок. Нямам други искания на този етап от производството.

ЮРК.Х. – Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по допуснатата експертиза. Нямам други искания на този етап от производството.

Съдът като взе предвид становищата на процесуалните представители на страните,  както и обстоятелството, че вещото лице инж.Е.А.С. е определена като такова с определение на съда от з.з. на 20.10.2014 г., намира, че молбата на същата е основателна и следва да бъде уважена, и като взе предвид, че не се правят други искания на този етап от производството

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на вещото лице инж.Е.А.С. да изготви заключение по поставената й задача. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.12.2014 година от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени. Вещото лице инж.Е.А.С., да се призове за съдебното заседание, с указание, че заключението по назначената експертиза следва да бъде представено по делото най-късно в едноседмичен срок преди датата на насроченото заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

Протоколът се изготви на 06.11.2014 година.

 

 

 

                                СЪДИЯ:

                                  

       

         Секретар: