АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от
01.08.2016г. до 31.08.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

                    Резултат                    

1

Административно дело No 876/2014

Кодекс на труда

Н.Ц.К.

ДИРЕКТОР НА РДГП-ЕЛХОВО

Решение от 30.4.2015г.
Решение №90/30.04.2015г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ц.К. ***, против Заповед рег.№3215/20.11.2014 г. на Директора на Регионална Дирекция „Гранична полиция” – Елхово. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.8.2016
Административно дело № 7399/2015
РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/30.04.2015 г., постановено по адм. дело № 876/2014 г. на Административен съд – Хасково. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.8.2016г.

2

Административно дело No 105/2015

Закон за данък върху добавената стойност

ЯЗАДЖЪОГЛУ ТУРИЗЪМ ВЕ НАКЛИЯТ ООД

НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Решение от 16.10.2015г.
Решение №294 - ОТМЕНЯ по жалба на “ЯЗАДЖЪОГЛУ ТУРИЗМ ВЕ НАКЛИЙАТ”ООД, със седалище Р.Турция, гр.Истанбул, представлявано от М. Ш. Решение №8000-0061/03.02.2015г. на и.д. Началник на Митница Свиленград. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.8.2016
Административно дело № 13465/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294 /16.10.2015 г, постановено по адм.д. № 105 /2015 г, по описа на Административен съд Хасково. ОСЪЖДА началникът на Митница Б. да заплати на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място], Република Турция разноски в размер на 1000 (хиляда) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 30.8.2016г.

3

Административно дело No 534/2015

Закон за подпомагане на земеделските производители

Д.Д.Т.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 14.7.2016г.
Решение №184 - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Д.Т. ***, против Уведомително писмо изх. № 02-260-6500/11132/29.09.2015г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014, издадено от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – София. ОСЪЖДА Д.Д.Т., с ЕГН ********** ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.„Ц. Б. **” №***, разноски по делото в размер на 700 (седемстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.8.2016г.

4

Административно дело No 569/2015

Закон за подпомагане на земеделските производители

Я.С.П.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 22.7.2016г.
Решение № 189 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.П. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-260-6500/6645 от 25.09.2015 г. на Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”. ОСЪЖДА Я.С.П., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.„Цар Борис III” №136, разноски по делото в размер на 700 (седемстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.8.2016г.

5

Административно дело No 8/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

В.К.М.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Решение от 1.8.2016г.
Решение №176/01.08.2016г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.М. в качеството си на собственик на УПИ №-38 по плана на с.Черногорово, общ. Димитровград против Заповед №РД-06-2140/16.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за допълване кадастралната основа на имот пл.№481 по плана на с.Черногорово и проект за изменение на ПУП-план за регулация на УПИ 2-481 в кв.1 по плана на с. Черногорово. ОСЪЖДА В.К.М., ЕГН **********, с адрес *** да заплати Н.К.Р. ***, сумата от общо 600 /шестотин/лева, представляваща направените разноски по настоящото дело, от които 400 лева договорено и заплатено адвокатско възнаграждение по Договор за правна защита и съдействие от 15.03.2016г. и 200 лева – депозит за възнаграждение за вещо лице. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.8.2016г.

6

Административно дело No 57/2016

Други

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1895 ГР. ДИМИТРОВГРАД

Определение от 11.5.2016г.
Определение от 11.05.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1895“ – гр.Д., КВ.“Ч.“ , УЛ.„М. С.“ №..., представлявано от Н.Д.Г. – председател, срещу Заповед №РД-06-36/07.01.2016г. на Кмета на Община Димитровград и обективираното в същата искане за прекратяване на неоснователни действия на определените с тази заповед длъжностни лица и за отмяна на взетите от тях решения. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 1.8.2016
Административно дело № 7684/2016
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.05.2016г., постановено от Хасковския административен съд по адм.д.№ 57/16 година. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.8.2016г.

7

Административно дело No 126/2016

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.ХАСКОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИВАЙЛОВГРАД

Решение от 15.7.2016г.
Решение № 168 - ОТМЕНЯ по оспорването на Областния управител на Област Хасково Решение №25, прието с Протокол №2 от 29.02.2016 г. на Общински съвет – Ивайловград. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.8.2016г.

8

Административно дело No 174/2016

АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители

Х.Д.В.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

Решение от 25.7.2016г.
Решение №180 - ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните, гр. София, бул „П. С.” №***, да заплати на Х.Д.В., ЕГН: **********,***, сумата от 4154.40 лева (четири хиляди сто петдесет и четири и 0,40 лева), представляваща обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл за периода от 12.02.2015г. до 01.06.2015г., ведно със законната лихва върху същата, считано от 13.04.2016г. до окончателното й изплащане, както и мораторната лихва за периода от 01.06.2015г. до 12.04.2016г. в размер на 366.51 лева (триста шестдесет и шест и 0,51 лева). ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Д.В., ЕГН: **********,*** за присъждане на мораторна лихва за периода от 01.06.2015г. до 12.04.2016г. за сумата над 366,51 лв. до предявения размер от 391,80 лв. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните, гр. София, бул „П. С.” №***, да заплати на Х.Д.В., ЕГН: **********,*** направените по делото разноски в размер на 755 (седемстотин петдесет и пет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.8.2016г.

9

Административно дело No 180/2016

Закон за чужденците в РБ

Х.К.

НАЧАЛНИК НА ГПУ-СВИЛЕНГРАД

Решение от 28.7.2016г.
Решение №191/28.07.2016г. - ОТМЕНЯ Заповед №ОЧ-330/30.03.2016 г. на Началник на ГПУ – Свиленград за принудително настаняване на Хусейн К., роден на ***г. в Турция, гражданин на Турция в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.8.2016г.

10

Административно дело No 183/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ

Решение от 22.7.2016г.
Решение № 169/22.07.2016г.ОТМЕНЯ т.3.12 от Приложение №1 към чл.54 (последно изменено и допълнено с Решение №37/29.01.2016г.) от Наредба №7 от 26.03.2003г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила от 22.8.2016г.

11

Административно дело No 190/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ

Решение от 29.7.2016г.
Решение №185/29.07.2016г. - ОТМЕНЯ по протест на прокурор при ОП-Хасково чл.4, ал.2, б.г и чл.8, ал. 2, б.б от Наредба № 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно- квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване, приета с Решение №183 по Протокол № 22/20.12.2012г. на Общински съвет – Любимец. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила от 22.8.2016г.

12

Административно дело No 194/2016

АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители

К.Д.К.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - СОФИЯ

Решение от 15.7.2016г.
Решение № 167/15.07.2016г. - ОСЪЖДА Агенция „Митници” да изплати на К.Д.К. ***, със съдебен адрес ***, обезщетение по чл.104 ал.1 от ЗДСл в размер на 4 678.40 лева /четири хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 26.05.2014г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Д.К. иск по чл.121, ал.1, т.3 вр. чл.104, ал.1 от ЗДСл в частта над присъдения размер от 4 678.40 лева до пълния предявен размер от 6000.00 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Агенция „Митници” да изплати на К.Д.К. от направените по делото разноски в размер 561.41 лева /петстотин шестдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.8.2016г.

13

Административно дело No 200/2016

ДОПК

МИССИРИАН БЪЛГАРИЯ АД

Определение от 28.7.2016г.
Определение от 28.07.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Миссириан България“АД – гр.Ш., представлявано от Изпълнителния директор Н.Т.Т., против мълчалив отказ на Кмета на Община – Стамболово в качеството му на решаващ орган по чл.152 ал.2 от ДОПК, да отмени мълчалив отказ на органа по приходите в Община Стамболово да издаде Акт за установяване на вземания по направено искане на основание чл.107 ал.3 от ДОПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №200/2016г. по описа на Административен съд- Хасково. ИЗПРАЩА писмо вх.№551/14.12.2015г. /изх.№183/11.12.2015г./ на орган по приходите при Община Стамболово за произнасяне по съдържащо в него искане за издаване на АУЗД за ТБО в срока по чл.107 ал.3 от ДОПК, считано от получаване на писмото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Прекратява делото
В законна сила от 11.8.2016г.

14

Административно дело No 211/2016

Закон за митниците

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ СТАШ

Определение от 5.8.2016г.
Определение от 05.08.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станислав Шарзановски, Водещ стопанска дейност под фирмата „Интернационал Транспорт Сташ“ – гр.Кошалин, Полша. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №211/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 20.8.2016г.

15

Административно дело No 223/2016

Закон за министерство на вътрешните работи

М.Г.С.

НАЧАЛНИК РУ - ХАРМАНЛИ ПРИ ОДМВР - ХАСКОВО

Решение от 15.7.2016г.
Решение №182/15.07.2016г. - ОТМЕНЯ Заповед №271з-210/03.05.2016г., издадена от Началник РУ – Харманли, при ОДМВР-Хасково. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи, гр. Хасково да заплати на М.Г.С. ***, с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 510.00лева ( петстотин и десет лева) от които 10.00 (десет )лева държавна такса и 500.00 (петстотин лева) адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.8.2016г.

16

Административно дело No 228/2016

Закон за достъп до обществена информация

И.И.З.

НАЧАЛНИК РО-НСК-ХАСКОВО ПРИ РДНСК ЮЦР

Решение от 25.7.2016г.
Решение №170 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.З. ***, против Решение за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация №ДК-27-Х-1/16.05.2016г., издадено от Началник на РО НСК – Хасково към РДНСК Южен централен район. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.8.2016г.

17

Административно дело No 253/2016

Закон за чужденците в РБ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВНЧ - ЛЮБИМЕЦ

Определение от 20.7.2016г.
Определение № 171/20.07.2016г. - ПРОДЪЛЖАВА допълнително за срок от шест месеца, но не по-късно от 09.08.2016 г., принудителното настаняване на С.Х.М. Аминфатах, чужд гражданин, в СДВНЧ към Дирекция „Миграция”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.8.2016г.

18

Административно дело No 267/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

А.Г.Д.

Определение от 20.7.2016г.
Определение от 20.07.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на А.Г.Д., понастоящем в Затворническо общежитие в с.Черна гора общ. Братя Даскалови, с правно основание чл. 1,ал.1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди и връща исковата молба на А.Г.Д., понастоящем в Затворническо общежитие в с.Черна гора общ. Братя Даскалови. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№267/2016г. по описа на Административен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.
В законна сила от 4.8.2016г.

19

Административно дело No 277/2016

Закон за чужденците в РБ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВНЧ - ЛЮБИМЕЦ

Определение от 9.8.2016г.
Определение №192/09.08.2016г. - ПРОДЪЛЖАВА допълнително за срок от шест месеца, но не по-късно от 02.01.2017 г., принудителното настаняване на Н.И.А., чужд гражданин от Пакистан, в СДВНЧ към Дирекция „Миграция”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.8.2016г.

20

Административно дело No 284/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Т.Г.Б.

Определение от 1.8.2016г.
Определение от 01.08.2016г. - ПРЕКРАТЯВА производството по и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково. ИЗПРАЩА и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване. Препис от разпореждането да се изпрати на оспорващия.
В законна сила от 1.8.2016г.

21

Административно дело No 292/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

Н.Д.Д.,
И.И.Д.,
Я.К.П.,
С.И.К.,
Д.А.Д.,
С.Д.Д.,
П.Я.П.,
Г.Н.С.,
П.П.В.

Определение от 9.8.2016г.
Определение от 09.08.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на живущите в жилищния блок на ул.“Г.Кирков“ 74, вх.А - Н.Д.Д. – ап.1, И.И.Д. –ап.3, Я.К.П. – ап.4, С.И.К. – ап.6, Д.А.Д. – ап.7, С.Д.Д. – ап.8, П.Я.П.-ап.10, Г.Н.С. – ап.11, П.П.В.-ап.12, в отговор на писмо изх. № 94А729-1/01.06.2016г. на Кмета на Община Хасково. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело №292/2016г. по описа на Административен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 31.8.2016г.

22

Административно дело No 326/2016

Закон за убежището и бежанците

Х.А.А.

ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР НА ДАБ - С.ПЪСТРОГОР /ДОБРОМИР ЧОРЛЕВ/

Решение от 8.8.2016г.
Решение №198/08.08.2016г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.А. - гражданин на Ирак, против Решение № УПП-60/20.06.2016г. на Интервюиращ орган при Транзитен център - с. Пъстрогор към Държавната агенция за бежанците. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.8.2016г.

23

Частно административно дело No 328/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

Ф.Ф.

Определение от 19.7.2016г.
Определение №54 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от Ф.Ф., търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. Прекратява производството по ч.адм.дело № 328/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Препис от искането и приложените към него документи да се изпратят на Директора на Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Свиленград за преценка прилагане на защитните правила по реда на ЗЗДет. по отношение на искателя Ф.Ф. Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд,с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя- на посочения съдебен адрес, Началник Сектор“Миграция“ –СДВР при МВР и Директора на Дирекция“Социално подпомагане“, гр.Свиленград.
В законна сила от 9.8.2016г.

24

Частно административно дело No 331/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

С.С.

Определение от 20.7.2016г.
Определение №57 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от С.С., търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. Прекратява производството по ч.адм.дело № 331/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Препис от искането и приложените към него документи да се изпратят на Директора на Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Свиленград за преценка прилагане на защитните правила по реда на ЗЗДет. по отношение на искателя С.С.. Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд,с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя- на посочения съдебен адрес, Началник ГПУ-Царево и Директора на Дирекция“Социално подпомагане“, гр.Свиленград.
В законна сила от 9.8.2016г.

25

Частно административно дело No 337/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

М.М.

Определение от 19.7.2016г.
Определение №63 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от М.М., търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. Прекратява производството по ч.адм.дело № 337/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Препис от искането и приложените към него документи да се изпратят на Директора на Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Свиленград за преценка прилагане на защитните правила по реда на ЗЗДет. по отношение на искателя М.М.. Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд,с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя- на посочения съдебен адрес, Началник Сектор“Миграция“ –СДВР при МВР и Директора на Дирекция“Социално подпомагане“, гр.Свиленград.
В законна сила от 9.8.2016г.

26

Административно дело No 345/2016

Закон за местните данъци и такси

А.Д.А.

Определение от 2.8.2016г.
Определение от 02.08.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на А.Д.А. ***, против АУЗД №АУ000038/18.02.2016 г., издаден от Главен инспектор – орган по приходи в Дирекция „Общинска данъчна Дирекция“ Община Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №345/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА жалбата на А.Д.А. и приложените към същата доказателства за разглеждане от Директора на Дирекция „Общинска данъчна дирекция“ – Хасково. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила от 16.8.2016г.

27

Частно административно дело No 348/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

Н.А.

Определение от 21.7.2016г.
Определение №70 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от Н.А. , търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. Прекратява производството по ч.адм.дело № 348/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Препис от искането и приложените към него документи да се изпратят на Директора на Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Свиленград за преценка прилагане на защитните правила по реда на ЗЗДет. по отношение на искателя Н.А. . Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд,с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя- на посочения съдебен адрес, Началник Сектор“Миграция“ –СДВР при МВР и Директора на Дирекция“Социално подпомагане“, гр.Свиленград.
В законна сила от 9.8.2016г.

28

Частно административно дело No 349/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

Н.Х.А.

Определение от 21.7.2016г.
Определение №71 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от Н.Х.А. , търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. Прекратява производството по ч.адм.дело № 349/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Препис от искането и приложените към него документи да се изпратят на Директора на Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Свиленград за преценка прилагане на защитните правила по реда на ЗЗДет. по отношение на искателя Н.Х.А. . Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд,с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя- на посочения съдебен адрес, Началник Сектор“Миграция“ –СДВР при МВР и Директора на Дирекция“Социално подпомагане“, гр.Свиленград.
В законна сила от 9.8.2016г.

29

Частно административно дело No 355/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

С.Х.

Определение от 22.7.2016г.
Определение №77 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от С.Х., търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. Прекратява производството по ч.адм.дело № 355/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Препис от искането и приложените към него документи да се изпратят на Директора на Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Свиленград за преценка прилагане на защитните правила по реда на ЗЗДет. по отношение на искателя С.Х. . Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд,с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя- на посочения съдебен адрес, ВПД Началника на ГПУ-Царево при МВР и Директора на Дирекция“Социално подпомагане“, гр.Свиленград.
В законна сила от 9.8.2016г.

30

Частно административно дело No 357/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

М.А.

Определение от 22.7.2016г.
Определение №79/22.07.2016г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.А. - гражданин на Афганистан, за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец, които не се основават на нормативен или административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.дело № 357 по описа на АС-Хасково за 2016г. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на искателя - на посочения съдебен адрес и на Дирекция “Миграция“ към ГДГП-МВР.
В законна сила от 9.8.2016г.

31

Частно административно дело No 362/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

И.А.

Определение от 19.7.2016г.
Определение №83 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденото от И.А.- търсещ закрила от Афганистан искане по чл.250 от АПК за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” при МВР по фактическото му задържане в СДВНЧ – Любимец, който не се основават на нормативен или административен акт . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №362/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково . Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила от 9.8.2016г.

32

Административно дело No 364/2016

Закон за убежището и бежанците

А.Ю.И.

ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДАБ - С. ПЪСТРОГОР /МИЛЕНА КИРКОВА/

Решение от 8.8.2016г.
Решение № 197 - ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Ю.И. - гражданка на И., против Решение №УПП-63/01.07.2016г. на Интервюиращ орган при Транзитен център - с. Пъстрогор към Държавната агенция за бежанците. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.8.2016г.

33

Административно дело No 365/2016

Закон за убежището и бежанците

Б.О.Х.

ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДАБ - С. ПЪСТРОГОР /МИЛЕНА КИРКОВА/

Решение от 3.8.2016г.
Решение № 196 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.О.Х., гражданин на И., против Решение №УПП-62/01.07.2016 г. на Интервюиращ орган при Транзитен център – с.Пъстрогор към Държавна агенция за бежанците. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 3.8.2016г.

34

Частно административно дело No 367/2016

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

А.Н.

Определение от 25.7.2016г.
Определение №85- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от А.Н., търсещ закрила от Афганистан за прекратяване на действия на органите на Дирекция „Миграция” към ГДГП-МВР по принудителното му настаняване в СДВНЧ-Любимец. Прекратява производството по ч.адм.дело №367/2016г. по описа на АС-Хасково за 2016г. Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се съобщи на искателя на посочения съдебен адрес, като и на Началника на ГПУ-Калотина при МВР.
В законна сила от 9.8.2016г.

35

Административно дело No 382/2016

чл. 304 АПК

Т.Г.Б.

Определение от 28.7.2016г.
Определение №4/28.07.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх.№ 3591/25.07.2016г. от Т.Г.Б. *** за образуване на производство по чл.304, ал.2 от АПК по повод неизпълнение акт на съда по адм.д. №413/2015г. на АС-Хасково и по АНП №2/2016г. по описа на АС-Хасково, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по АНП № 4/2016г. по описа на АС-Хасково. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 11.8.2016г.

36

Административно дело No 383/2016

чл. 304 АПК

Т.Г.Б.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Определение от 10.8.2016г.
Разпореждане №5/10.08.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№ 3592/25.07.2016г. на Т.Г.Б., за налагане на наказание по чл.304, ал.1 от АПК на Кмета на Община- Хасково. На основание чл.306 ал.5 от АПК разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Хасково. На основание чл.306 ал.4 от АПК препис от разпореждането да се изпрати на Кмета на Община- Хасково
В законна сила от 19.8.2016г.

37

Административно дело No 392/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.ХАСКОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Разпореждане от 9.8.2016г.
Разпореждане от 09.08.2016г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 392/2016г. на АС – Хасково. ИЗПРАЩА адм. дело № 392/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му в друг равен по степен административен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване. Преписи от разпореждането да се изпратят на страните.
В законна сила от 9.8.2016г.

38

Административно дело No 402/2016

Закон за убежището и бежанците

К.К.А.

ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН КЪМ ДАБ - РПЦ ХАРМАНЛИ /СИЛВИЯ МУРДЖЕВА/

Решение от 26.8.2016г.
Решение № 199 - ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.К.А., търсещ закрила от Ирак, срещу Решение № УПХ-54/02.08.2016г. на интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС(Силвия Мурджева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.8.2016г.

39

Административно дело No 410/2016

Закон за подпомагане на земеделските производители

Т.Т.К.

Определение от 22.8.2016г.
Определение от 22.08.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 410/2016г. по описа на Административен съд, гр. Хасково. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. №410/2016г. към адм.д. №386/2016г. - и двете по описа на Административен съд- Хасково, за разглеждане в общо производство по адм.д. №386/2016г. за съвместно разглеждане по жалбата на Т.Т.К. *** против Уведомително писмо изх. № 01-6500/587 от 23.06.2016г. издадено от Заместник- изпълнителният директор на ДФ“Земеделие“. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.8.2016г.

40

Административно дело No 415/2016

Други

А.Н.С.

Определение от 19.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 415/2016г. по описа на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА адм. дело № 415/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково на Върховен административен съд за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138 от АПК препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 19.8.2016г.

41

Административно дело No 417/2016

Закон за чужденците в РБ

М.Т.

Определение от 19.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 417/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 417/2016 г. към адм.дело №407/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.8.2016г.

42

Частно административно дело (К) No 3/2016

Други касационни /ЗСПЗЗ/

Р.Г.К.,
М.И.И.

ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ ХАРМАНЛИ

Определение от 10.8.2016г.
Определение №2/10.08.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №228/27.05.2016г. на РС-Харманли, постановено по гр.д. №185/2016г., в частта, в която се оставя без разглеждане жалбата на Р.Г.К. *** против Решение №02180/20.07.2000г. на ПК-Харманли. ОТМЕНЯ определение №228/27.05.2016г. на РС-Харманли, постановено по гр.д. №185/2016г., в частта, в която се оставя без разглеждане жалбата на М.И. *** против Решение №02180/20.07.2000г. на ПК-Харманли и връща делото на същия съд за продължаване на производството. Настоящото определение е окончателно.
В законна сила от 10.8.2016г.

43

Частно административно дело (К) No 4/2016

Други касационни /ЗСПЗЗ/

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Определение от 11.8.2016г.
Определение № 3/11.08.2016 г. - ОБЕЗСИЛВА Определение №55/04.07.2016г., постановено по гр.д.№59/2016г. по описа на Районен съд Ивайловград. ПРЕКРАТЯВА производството по по гр.д.№59/2016г. по описа на Районен съд Ивайловград в частта на искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед №117-А/29.02.2016г., Заповед №133-А/29.02.2016г. и Заповед №142-А/29.02.2016г., всички издадени от Кмета на Община Ивайловград. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.8.2016г.

44

КАНД No 146/2016

ЗАНН: Агенция „Митници”

А.С.М.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ - СОФИЯ

Решение от 12.8.2016г.
Решение № 221/12.08.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/15.04.2016г., постановено по НАХД № 12/2016г. по описа на Ивайловградския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.8.2016г.

45

КАНД No 149/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

А.А.М.

ГРУПА КЪМ ОД МВР-ХАСКОВО-РУП -СВИЛЕНГРАД

Решение от 12.8.2016г.
Решение № 223- ОСТАВЯ В СИЛА Решение №101/20.04.2016 г., постановено по АНД №112 по описа на Свиленградския районен съд за 2016 година. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.8.2016г.

46

КАНД No 152/2016

ЗАНН: НАП

ПАЙНЕР ООД,
ТД НА НАП-ПЛОВДИВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ,
ПАЙНЕР ООД

Решение от 4.8.2016г.
Решение № 217/04.08.2016 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 30/13.04.2016г., постановено по НАХД № 37 по описа за 2016 година на Районен съд – Харманли. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Харманли. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.8.2016г.

47

КАНД No 187/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Б.П.С.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД КЪМ ОДМВР - ХАСКОВО

Определение от 9.8.2016г.
Определение от 09.08.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Б.П.С. ***, чрез пълномощник касационна жалба против Решение № 110/25.04.2016г., постановено по АНД № 92/2016г. по описа на Районен съд – Свиленград. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №187 по описа на Административен съд – Хасково за 2016 година. ЗАЛИЧАВА датата за насроченото по делото съдебно заседание. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.8.2016г.

48

КАНД No 244/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.Г.Г.

РУ ХАРМАНЛИ КЪМ ОД НА МВР ХАСКОВО

Разпореждане от 9.8.2016г.
Разпореждане от 09.08.2016г. - ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 244/2016г. на АС – Хасково. ИЗПРАЩА КАНД № 244/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му в друг равен по степен административен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване. Преписи от разпореждането да се изпратят на страните.
В законна сила от 9.8.2016г.

49

КАНД No 246/2016

Други по ЗАНН

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР - РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ - ПЛОВДИВ

ФАЙЪРСТАР ЕООД

Разпореждане от 11.8.2016г.
Разпореждане от 11.08.2016г. - ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 246/2016г. по описа на Административен съд- Хасково. ИЗПРАЩА КАНД № 246/ 2016г. по описа на Административен съд- Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в друг равен по степен административен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване. Преписи от разпореждането да се изпратят на страните.
В законна сила от 11.8.2016г.