АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Справка за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от
01.01.2016г. до 31.01.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

                    Резултат                    

1

Административно дело No 34/2014

Други административни дела

Д.Т.В.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 30.7.2014г.
Решение № 347/30.07.2014г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.В. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 с изх.№02-260-6500/16685 от 20.09.2013 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”. ОСЪЖДА Д.Т.В. ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.„Цар Борис III” №136, разноски по делото в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2015
Административно дело № 13063/2014
В законна сила от 8.1.2016г.

2

Административно дело No 123/2014

Дела от административен характер по ЗМВР

Н.А.К.

ВНД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 7.11.2014г.
Решение №494/07.11.2014г. - ОТМЕНЯ по жалба на полицай Н.А.К. в гр.”ООР” на сектор „ОП” към РУ”П” Димитровград Заповед №417/12.02.2014г. на ВНД Директор на Областна дирекция на МВР – Хасково. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Хасково да заплати на адв.В.К. *** възнаграждение за адвокат на осн. чл.38, ал.2 от ЗА в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.1.2016
Административно дело № 15570/2014
РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494 от 07.11.2014 г. , постановено по адм. дело № 123/2014 г. от Административен съд Хасково. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.1.2016г.

3

Административно дело No 536/2014

Дела от административен характер по ЗМВР

А.К.А.

ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"-МВР

Решение от 29.10.2014г.
Решение № 444 - ОТМЕНЯ Заповед №4969/08.07.2014 г. на Директора на Главна дирекция „Гранична полиция”. ОСЪЖДА Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР, да заплати на А.К.А., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.1.2013
Административно дело № 15582/2014
В законна сила от 12.1.2016г.

4

Административно дело No 627/2014

Други административни дела

Д.В.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 29.4.2015г.
Решение № 120/29.04.2015г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.С. *** срещу Уведомително писмо изх. № 02-260-6500/9845 от 12.08.2014г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – София по заявление за подпомагане с УИН 26/030613/16176. ОСЪЖДА Д.В.С. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - гр.София, разноски по делото в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Д.В.С. *** да заплати на Административен съд – Хасково разноски по делото в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2016
Административно дело № 7095/2015
РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120 от 29.04.2015г. постановено по адм.д.№ 627/2014г. по описа на Административен съд - Хасково. Решението е окончателно.
В законна сила от 28.1.2016г.

5

Административно дело No 788/2014

Други административни дела

Н.Т.Д.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Решение от 28.5.2015г.
Решение №161 - ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.Д. *** Уведомително писмо изх.№02-260-6500/10529 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор Държавен фонд "Земеделие" в частта, с която му се отказва изплащане на субсидия за мярка НР2 за кампания 2013г. и се налага санкция за бъдещ период в размер на 1223,94лв., като ВРЪЩА делото като преписка на Изпълнителния директор Държавен фонд "Земеделие" за издаване на ново уведомително писмо в отменената част, при съобразяване на мотивите в настоящето решение, в 14-дневен срок от влизане на настоящото съдебно решение в сила. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Д. *** против Уведомително писмо изх.№02-260-6500/10529 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор Държавен фонд "Земеделие" в частта, с която му се отказва изплащане на субсидия по мярка СЕПП за кампания 2013г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - гр.София да заплати на Н.Т.Д. *** , ЕГН-********** деловодни разноски общо в размер на 645 (шестстотин четиридесет и пет) лева, съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Н.Т.Д. *** , ЕГН-********** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - гр.София деловодни разноски общо в размер на 225 (двеста двадесет и пет) лева, съобразно на уважената част от оспорването. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2016
Административно дело № 8252/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 161 от 28.05.2015 г. постановено по адм. дело № 788/2014 г. по описа на Административен съд Хасково. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.

6

Административно дело No 798/2014

Други административни дела

А.П.П.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 20.5.2015г.
Решение №163/20.05.2015г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П. *** против Уведомително писмо изх. № 02-260-6500/11664 от 13.08.2014г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - София по заявление с УИН 26/200513/15020. ОСЪЖДА А.П. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - гр.София сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Р България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.1.2016
Административно дело № 8333/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 20.05.2015 г., постановено по адм. дело № 798/2014 г. по описа на Административен съд Хасково. ОСЪЖДА А.П. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.1.2016г.

7

Административно дело No 166/2015

Дела по АПК - искови и ЗОДв

К.И.Б.

Определение от 14.12.2015г.
Определение от 14.12.2015г. - ВЪЗОБНОВЯВА производството по и.адм.дело №166/2015 г. по описа на Административен съд – Хасково. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от К.И.Б. *** иск против Национална служба за съвети в земеделието – гр.София, за заплащане на обезщетение по чл.121, ал.1, т.3, във връзка с чл.104, ал.1 от Закон за държавния служител. ПРЕКРАТЯВА производството по и.адм.дело №166/2015г. по описа на Административен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила от 20.1.2016г.

8

Административно дело No 200/2015

Други административни дела

Р.Т.С.,
А.Й.А.

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ХАСКОВО

Определение от 1.12.2015г.
Определение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.Т.С. с посочен в жалбата адрес *** против Заповед №ЗД-РД01-1/09.01.2015г. на Директора на РД”СП” Хасково ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №200/2015г. по описа на Административен съд – Хасково за 2015 година. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила от 16.1.2016г.

9

Административно дело No 252/2015

Искове за обезщетение

Х.Д.В.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

Решение от 4.12.2015г.
Решение №300 - ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните, гр.София, бул.„Пенчо Славейков” №15а, да заплати на Х.Д.В., ЕГН **********,***, сумата 6924 (шест хиляди деветстотин двадесет и четири) лева, представляваща обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл за периода от 6 месеца след 17.07.2013 г., ведно със законната лихва върху същата, считано от 18.05.2015 г. до пълното й изплащане, както и мораторна лихва за периода от 20.01.2015 г. до 18.05.2015 г. в размер на 229.11 лева (двеста двадесет и девет лв. и единадесет ст.) и направените по делото разноски в размер на 1085 (хиляда осемдесет и пет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.1.2016г.

10

Административно дело No 282/2015

Дела по АПК - искови и ЗОДв

Р.В.В.

ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 14.12.2015г.
Решение №310/14.12.2015г. - ОТХВЪРЛЯ предявените от Р.В.В. със съдебен адрес: ***, срещу ОДМВР - Хасково искове с които се претендира обезщетение в размер на 254 лева, представляващи имуществени вреди и обезщетение в размер на 300 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразно Наказателно постановление №14-0254-002006/06.01.2015г. на Началника на РУП - Димитровград към ОДМВР – Хасково, ведно със законна лихва върху търсената като обезщетение сума от датата на предяваването на исковата молба до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Р.В.В. с ЕГН **********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер 300.00 /триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.1.2016г.

11

Административно дело No 313/2015

Дела от административен характер по ЗМВР

Р.И.Д.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ - МВР

Решение от 22.12.2015г.
Решение № 322/22.12.2015г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. №5364з-1871/28.04.2015г. на Директора на Дирекция „Миграция” – МВР. ОСЪЖДА Дирекция „Миграция” – МВР да заплати на Р.И.Д. със съдебен адрес:***, разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.

12

Административно дело No 314/2015

Дела от административен характер по ЗМВР

Г.М.Ж.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ - МВР

Решение от 21.12.2015г.
Решение №324/21.12.2015г. - ОТМЕНЯ Заповед Рег.№5364з-1869/28.04.2015 г. на Директора на Дирекция „Миграция” – МВР. ОСЪЖДА Дирекция „Миграция” – МВР да заплати на Г.М.Ж., ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2016г.

13

Административно дело No 315/2015

Дела от административен характер по ЗМВР

К.Г.И.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ - МВР

Решение от 8.1.2016г.
Решение №347 - ОТМЕНЯ Заповед рег. №5364з-19**/30.04.2015г. на Директора на Дирекция „Миграция” – МВР. ОСЪЖДА Дирекция „Миграция” – МВР да заплати на К.Г.И. ЕГН ********** *** сумата от 510 (петстотин и десет) лева представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.1.2016г.

14

Административно дело No 335/2015

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

З.Ф.И.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 23.12.2015г.
Решение №343/23.12.2015г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Ф.И. ***, против Заповед №458/30.04.2015 г. на Кмета на Община Хасково. ОСЪЖДА З.Ф.И., ЕГН **********,***, да заплати на Община Хасково разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2016г.

15

Административно дело No 353/2015

Дела от административен характер по КСО

П.С.С.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-ХАСКОВО

Решение от 6.1.2016г.
Решение №323/06.01.2016г. - ОТМЕНЯ Решение № Ж-41-1/03.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ-Хасково и потвърденото с него Разпореждане №**********-ПР-152/09.02.2015г. на Ръководителя на „ Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ- Хасково. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Хасково да заплати на П.С.С. ***, със съдебен адрес:***, офис 3, направените по делото разноски в размер 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.

16

Административно дело No 368/2015

Дела от административен характер по КСО

Н.Г.П.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-ХАСКОВО

Решение от 5.1.2016г.
Решение № 352/05.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение №Ж-47-1/12.06.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Хасково и потвърденото с него Разпореждане №**********/ПР-560/22.04.2015 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Хасково. ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на ТП на НОИ – Хасково за ново произнасяне по подаденото от Н.Г.П. Заявление вх.№МП-821/12.01.2015 г., съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от получаването му. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, Териториално поделение –Хасково, да заплати на Н.Г.П., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.1.2016г.

17

Административно дело No 380/2015

Дела от административен характер по КСО

Т.Ж.В.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-ХАСКОВО

Решение от 12.1.2016г.
Решение №376 - ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ж.В. *** Решение №Ж-49-1/12.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Хасково и потвърденото с него Разпореждане №**********/ПР-518/09.04.2015 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Хасково. ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на ТП на НОИ – Хасково за ново произнасяне по подаденото от Т.Ж.В. Заявление вх.№МП-1761/20.01.2015 г., съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от получаването му. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, Териториално поделение –Хасково, да заплати на Т.Ж.В. ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.1.2016г.

18

Административно дело No 383/2015

Дела от административен характер по ЗМСМА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ.ХАСКОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИВАЙЛОВГРАД

Решение от 14.12.2015г.
Решение №318 - ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед №АК-04-11/02.07.2015 г. на Областния управител на Област Хасково на Решение №62, прието с Протокол №6 от 11.06.2015 г. на Общински съвет – Ивайловград. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.1.2016г.

19

Административно дело No 395/2015

Дела от административен характер по КСО

Г.Х.Х.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-ХАСКОВО

Решение от 4.1.2016г.
Решение №354 ОТМЕНЯ Решение №Ж-57-1/06.07.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Хасково и потвърденото с него Разпореждане №**********/ПР-664/15.05.2015 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Хасково. ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на ТП на НОИ – Хасково за ново произнасяне по подаденото от Г.Х.Х. Заявление вх.№МП-2521/27.01.2015 г., съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от получаването му. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, Териториално поделение –Хасково, да заплати на Г.Х.Х., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.1.2016г.

20

Административно дело No 407/2015

Дела от административен характер по КСО

Х.С.С.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-ХАСКОВО

Решение от 30.12.2015г.
Решение №340 - ОТМЕНЯ Решение №Ж-68-1/15.07.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Хасково и потвърденото с него Разпореждане №**********/ПР-753/29.05.2015г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Хасково. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ – Хасково за ново произнасяне по подаденото от Х.С.С. Заявление вх.№МП-3837/10.02.2015г., съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ –Хасково, да заплати на Х.С.С. ***, направените по делото разноски в размер 700 /седемстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2016г.

21

Административно дело No 411/2015

Дела от административен характер по КСО

Й.С.Г.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-ХАСКОВО

Решение от 30.12.2015г.
Решение №342 - ОТМЕНЯ Решение №Ж-65-1/15.07.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Хасково и потвърденото с него Разпореждане №**********/ПР-763/29.05.2015г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Хасково. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ – Хасково за ново произнасяне по подаденото от Й.С.Г. Заявление вх.№МП-5374/26.02.2015г., съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ –Хасково, да заплати на Й.С.Г. ***, направените по делото разноски в размер 650 /шестстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2016г.

22

Административно дело No 456/2015

Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ

Н.А.А.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ОД МВР - ХАСКОВО

Решение от 15.12.2015г.
Решение № 319/15.12.2015г. ОТМЕНЯ Заповед №272з-1252/30.07.2015г., издадена от Началник на отдел „Разследване” при ОД на МВР – Хасково. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, гр. Хасково да заплати на Н.А. *** разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.1.2016г.

23

Административно дело No 469/2015

Други административни дела

Т.Г.Б.

Определение от 20.10.2015г.
Определение №31/20.10.2015г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Б. ***, против Заповед №348/11.08.2015 г., издадена от Съдия в Районен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.1.2016
Административно дело № 12733/2015
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 31/20.10.2015г. по адм. дело № 469/2015г. на Административен съд - Хасково. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.1.2016г.

24

Административно дело No 496/2015

Дела от административен характер - ЗСП

А.М.М.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Решение от 30.12.2015г.
Решение №344 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.М. ***, против Заповед №1015/11.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Община Димитровград, потвърдена с Решение №94АА-5/14.09.2015 г. на Директора на РДСП – Хасково. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.1.2016г.

25

Частно административно дело No 506/2015

Частни администр. дела

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВНЧ - ЛЮБИМЕЦ

Определение от 22.12.2015г.
Определение №337/22.12.2015г. - ПРЕКРАТЯВА принудителното настаняване на А.А., гражданин на Тунис, в СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ – МВР, разпоредено със Заповед Рег.№ОЧ-1956/02.10.2014 г. на Началника на ГПУ – Свиленград. ОСВОБОЖДАВА А.А., гражданин на Тунис, настанен към настоящия момент в СДВНЧ – гр.Любимец. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.1.2016г.

26

Частно административно дело No 512/2015

Частни администр. дела

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВНЧ - ЛЮБИМЕЦ

Определение от 22.12.2015г.
Определение №338/22.12.2015г. - ПРОДЪЛЖАВА принудителното настаняване на чуждия гражданин със заявена самоличност - М.Т., роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин в СДВНЧ-Любимец за срок от шест месеца, считано от 09.10.2015г. до отпадане на пречките за изпълнение на наложената спрямо чужденеца принудителна административна мярка, но не по-късно от 09.04.2016г. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.1.2016г.

27

Административно дело No 537/2015

Дела по АПК - искови и ЗОДв

П.Ж.П.,
А.Н.П.

Определение от 4.12.2015г.
Определение от 04.12.2015г - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Искова молба от П.Ж.П. и А.Н.П. *** и връща същата на подателите й . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 537 по описа на Административен съд, гр. Хасково за 2015г. ИЗПРАЩА препис от исковата молба на Административният ръководител на Окръжна прокуратура, гр. Хасково по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на П.Ж.П. и А.Н.П. на посочените в исковата молба адреси.
В законна сила от 12.1.2016г.

28

Административно дело No 556/2015

Дела по Изборен кодекс

КОАЛИЦИЯ "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"

ОИК-ДИМИТРОВГРАД

Решение от 18.11.2015г.
Решение №305 - ПОТВЪРЖДАВА Решение №320 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия , гр. Димитровград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.1.2016
Административно дело № 13698/2015
РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 305 от 18.11.2015 г. на Административен съд - Хасково, постановено по адм. дело № 556/2015 година. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и на отмяна.
В законна сила от 27.1.2016г.

29

Административно дело No 593/2015

Други административни дела

М.Е.М.

Определение от 21.12.2015г.
Определение от 21.12.2015г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от М.Е.М. *** против уведомително писмо № 02-260-6500/10976 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 593 по описа на Административен съд, гр. Хасково за 2015г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните по делото
В законна сила от 13.1.2016г.

30

Административно дело No 597/2015

Други административни дела

С.Д.С.

Определение от 21.12.2015г.
Определение от 21.12.2015г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от С.Д.С. *** против уведомително писмо № 02-260-6500/10604 от 28.09.2015г. на Заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 597 по описа на Административен съд, гр. Хасково за 2015г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила от 13.1.2016г.

31

Административно дело No 607/2015

Други административни дела

Т.Р.Д.

Определение от 6.1.2016г.
Определение от 06.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Т.Р.Д. *** Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Димитровград от 26.10.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. №607/2015г. по описа на Административен съд-Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 16.1.2016г.

32

Административно дело No 614/2015

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛ ТРС

Определение от 12.1.2016г.
Оределение от 12.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково против Акт за узаконяване на строеж „Ограда и сграда на два етажа” №11/26.11.2014 г., издаден от главен специалист в отдел „ТРС” при Община Минерални бани. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №614 по описа за 2015 г. на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА протеста, ведно с приложенията към него, за разглеждане на Началника на РДНСК Южен централен район – Пловдив. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила от 22.1.2016г.

33

Административно дело No 626/2015

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

С.С.Г.

Определение от 11.1.2016г.
Определение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на С.С.Г. *** против Решение по т.1 от Протокол № 7/23.03.2015г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. №626/2015г. по описа на Административен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.1.2016г.

34

Административно дело No 628/2015

Дела по Изборен кодекс

С.Д.Д.

Определение от 21.12.2015г.
Определение от 21.12.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 628 по описа за 2015 г. на Административен съд - Хасково. ИЗПРАЩА делото като преписка на Централната избирателна комисия за разглеждане и произнасяне по административен ред по жалбата на С.Д. ***, против Решение № 357 от 16.11.2015г. на Общинска избирателна комисия- Димитровград. Определението да се съобщи на страните и административният орган на който се изпраща- Централната избирателна комисия. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 19.1.2016г.

35

Административно дело No 632/2015

Дела от административен характер по ЗМВР

Т.К.Т.

НАЧАЛНИК ГРУПА ОДЧ ПРИ ОДМВР ХАСКОВО

Определение от 12.1.2016г.
Определение от 12.01.2016 г. - ЗАЛИЧАВА датата 10.03.2016 г. – 10.00 часа, за която е насрочено открито съдебно заседание по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. ***, против Заповед №272з-2067/02.12.2015 г. на Началник група ОДЧ в ОДМВР Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №632/2015 г. по описа на Административен съд – Хасково Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила от 21.1.2016г.

36

Административно дело No 634/2015

Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Д.Н.Н.

Определение от 25.1.2016г.
Определение от 25.01.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на Д.Н.Н. ***, против Заповед №207/27.02.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Хасково, в частта й, касаеща имот №072018 в землището на с.Клокотница, общ.Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №634/2015 г. по описа на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА жалбата на Д.Н.Н. ***, против Заповед №207/27.02.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Хасково, в частта й, касаеща имот №072018 в землището на с.Клокотница, общ.Хасково, за разглеждане от Районен съд – Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила от 25.1.2016г.

37

Административно дело No 635/2015

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

ХЯТТ УСЛУСЛАРАРАСЪ ТАШЪМАДЖЪЛЪК ВЕ ГЪДА САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ

Определение от 21.1.2016г.
Определение - ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд, гр. Хасково производството по адм.дело № 635 по описа на Административен съд - Хасково за 2015г., образувано по жалба на „ХЯТТ Улусларарасъ Ташъмаджълък ве Гъда Санайи Тиджарет Лимитед Ширкети”, със седалище и адрес на управление гр. М., Република Турция, против Решение № 8000-0387 от 27.08.2015г. на Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № Р-564 от 30.11.2015г. на Директора на Агенция”Митници”. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд, гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила от 21.1.2016г.

38

Административно дело No 637/2015

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

ХЯТТ УСЛУСЛАРАРАСЪ ТАШЪМАДЖЪЛЪК ВЕ ГЪДА САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ

Определение от 28.1.2016г.
Определение от 28.01.2016г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №637 по описа на Административен съд - Хасково за 2015г., образувано по жалба на „ХЯТТ Улусларарасъ Ташъмаджълък ве Гъда Санайи Тиджарет Лимитед Ширкети”, със седалище и адрес на управление гр. Мересин, Република Турция, против Решение № 8000-0386 от 27.08.2015г. на Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № Р-563 от 30.11.2015г. на Директора на Агенция”Митници”. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд, гр.Бургас. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила от 28.1.2016г.

39

Административно дело No 1/2016

Други административни дела

РУСТРЕЙД ООД

Определение от 14.1.2016г.
Определение - ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд, гр. Хасково производството по адм.дело № 1 по описа на Административен съд - Хасково за 2016г., образувано по жалба на „Рустрейд” ООД, гр.Д. срещу Решение № 8000-0437 от 13.10.2015г. на Началник Митница Свиленград, потвърдено с Решение № Р-592/11.12.2015г. на Директора на Агенция Митници. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд, гр.Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.2.2016
Административно дело № 801/2016
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на "Рустрейд" ООД, гр.Д., представлявано от управителя - Димитър Славчев Сотиров, чрез пълномощника му - адв.Т., против определение от 14.01.2016 г. по адм.дело № 1/2016 г. на Административен съд - Хасково. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на "Рустрейд" ООД, гр.Д., представлявано от управителя - Димитър Славчев Сотиров, чрез пълномощника му - адв.Т., за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решение №8000-0437/13.10.2015 г. на началника на Митница - Свиленград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №801/2016 г. на Върховен административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 14.1.2016г.

40

Административно дело No 16/2016

Дела от административен характер - КТ,ЗДСл,ЗОВС

Г.М.С.

Определение от 26.1.2016г.
Оределение от 26.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на Г.М.С. ***, против Заповед №21/06.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №16/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА жалбата на Г.М.С. ***, против Заповед №21/06.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”, за разглеждане от Административен съд – София-град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.

41

Административно дело No 20/2016

Дела от административен характер - КТ,ЗДСл,ЗОВС

Г.Д.Т.

Определение от 26.1.2016г.
Определение от 26.01.2016г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на Г.Д.Т. ***, против Заповед №388/11.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №20/2016 г. по описа на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА жалбата на Г.Д.Т. ***, против Заповед №388/11.01.2016г. на Директора на Агенция „Митници” за разглеждане от Административен съд – София-град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните. Прекратява делото
В законна сила от 26.1.2016г.

42

Административно дело No 21/2016

Дела от административен характер - КТ,ЗДСл,ЗОВС

В.В.П.

Определение от 26.1.2016г.
Определение от 26.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на В.В.П. ***, против Заповед №430/11.01.2016г. на Директора на Агенция „Митници”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №21/2016г. по описа на Административен съд – Хасково. ИЗПРАЩА жалбата на В.В.П. ***, против Заповед №430/11.01.2016г. на Директора на Агенция „Митници” за разглеждане от Административен съд – София-град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.

43

КАНД No 206/2015

Наказателни касационни производства

СУСА-Р ООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 8.1.2016г.
Решение № 328/08.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173 от 10.07.2015г. постановено по АНД № 384 по описа на Районен съд – Хасково за 2015г. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.1.2016г.

44

КАНД No 295/2015

Наказателни касационни производства

Р.Д.И.

ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 18.1.2016г.
Решение № 332 - ОТМЕНЯ Решение №214/18.09.2015 г., постановено по АНД №596 по описа на Хасковския районен съд за 2015 година, вместо което ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К №0948543 на ОДМВР – Хасково. Решението е окончателно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Василка Желева по КАНД №295/2015 г. по описа на Административен съд – Хасково,
В законна сила от 18.1.2016г.

45

КАНД No 296/2015

Наказателни касационни производства

В И К ООД- ДИМИТРОВГРАД

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР - РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ - ПЛОВДИВ

Решение от 15.1.2016г.
Решение № 333 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №192/31.08.2015 г., постановено по НАХД №223 по описа на Димитровградския районен съд за 2015 г. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.

46

КАНД No 305/2015

Наказателни касационни производства

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО

СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР- ХАСКОВО

Решение от 15.1.2016г.
Решение № 335/15.01.2016г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Хасково по издаването на Наказателно постановление №14-1253-001017 от 29.10.2014 г. и ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-1253-001017 от 29.10.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Хасково. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.

47

КАНД No 306/2015

Наказателни касационни производства

З.В.В.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 15.1.2016г.
Решение № 336/15.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №155/07.10.2015г., постановено по АНД №556/2015г. по описа на РС-Свиленград. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.

48

КАНД No 307/2015

Наказателни касационни производства

В.Д.Й.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 8.1.2016г.
Решение № 329/08.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №157/09.10.2015 г., постановено по АНД №666 по описа на Свиленградския районен съд за 2015 година. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2016г.

49

КАНД No 308/2015

Наказателни касационни производства

С.Г.А.

РУП - СВИЛЕНГРАД

Решение от 15.1.2016г.
Решение № 337/15.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/15.10.2015 г., постановено по АНД №771 по описа на Свиленградския районен съд за 2015 година. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.

50

КАНД No 311/2015

Наказателни касационни производства

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО

СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР- ХАСКОВО

Решение от 15.1.2016г.
Решение № 338/15.01.2016г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Хасково по издаването на Наказателно постановление №78/14 от 31.01.2014 г. и ОТМЕНЯ Наказателно постановление №78/14 от 31.01.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Хасково. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.1.2016г.

51

КАНД No 313/2015

Наказателни касационни производства

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ

Решение от 26.1.2016г.
Решение № 1/26.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №167/07.07.2015 г., постановено по АНД №218 по описа на Хасковския районен съд за 2015 година. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.1.2016г.

52

КАНД No 314/2015

Наказателни касационни производства

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ

Решение от 8.1.2016г.
Решение № 330/08.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183/21.07.2015г., постановено по АНД № 462/2015г. по описа на Хасковски районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2016г.

53

КАНД No 317/2015

Наказателни касационни производства

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Решение от 12.1.2016г.
Решение № 331/12.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/15.09.2015г., постановено по АНД № 463/2015г. по описа на Районен съд- Хасково. Решението е окончателно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Василка Желева по КАНД №317/2015 г. по описа на Административен съд – Хасково.
В законна сила от 12.1.2016г.

54

КАНД No 318/2015

Наказателни касационни производства

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

М.С.

Решение от 12.1.2016г.
Решение № 339/12.01.2016г.- ОТМЕНЯ Решение № 146/23.09.2015г. постановено по АНД № 740/2015г. по описа на Свиленградския районен съд, вместо което постановява : ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 578/2015 от 20.07.2015г. на Началник на Митница - Свиленград. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.1.2016г.

55

КАНД No 321/2015

Наказателни касационни производства

М.В.М.

ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 26.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 4 - ОТМЕНЯ Решение №240/23.10.2015 г., постановено по АНД №842 по описа на Хасковския районен съд за 2015 г., вместо което ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К №0086473 на ОДМВР Хасково за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.1.2016г.

56

КАНД No 322/2015

Наказателни касационни производства

ОД НА МВР - ХАСКОВО

М.В.М.

Решение от 26.1.2016г.
Решение № 5/26.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №237/21.10.2015 г., постановено по АНД №841 по описа на Хасковския районен съд за 2015 година. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.1.2016г.

57

КАНД No 323/2015

Наказателни касационни производства

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Решение от 8.1.2016г.
Решение № 342/08.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220/25.09.2015г., постановено по АНД № 489/2015г. по описа на Районен съд- Хасково. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.1.2016г.

58

КАНД No 324/2015

Наказателни касационни производства

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Решение от 8.1.2016г.
Решение № 343/08.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №221/25.09.2015г., постановено по АНД № 452/2015г. по описа на Районен съд- Хасково. Решението е окончателно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Василка Желева по КАНД №324/2015 г. по описа на Административен съд – Хасково.
В законна сила от 8.1.2016г.

59

КАНД No 326/2015

Наказателни касационни производства

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Т.Х.Ф.

Решение от 14.1.2016г.
Решение № 340/14.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 227/07.10.2015г., постановено по НАХД № 588/2015г. по описа на Районен съд – Хасково, в обжалваната му част. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.1.2016г.

60

КАНД No 328/2015

Наказателни касационни производства

ДАМТН - СОФИЯ

ГЛОБЕКС ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Решение от 8.1.2016г.
Решение № 344/08.01.2016г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №225/06.10.2015г., постановено по АНД №815/2015г. по описа на РС - Хасково. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2016г.

61

КАНД No 374/2015

Наказателни касационни производства

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ХАРМАНЛИ

ОД НА МВР - ХАСКОВО

Определение от 22.12.2015г.
Определение от 22.12.2015г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Районна потребителна кооперация” - Харманли , подадена чрез пълномощник против Решение №226/28.10.2015г., с характер на определение, постановено по АНД № 535/2015г. по описа на Районен съд –Димитровград. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 374/2015г. по описа на Административен съд – Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Прекратява делото
В законна сила от 13.1.2016г.

62

Административно дело No 307/2015

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Ш.Х.Д.
Н
.Н.С.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО


Определение от 21.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на ЗА Кмета на Община Хасково, упълномощен със Заповед №1454 от 27.11.2015г. на Кмета на Община Хасково, за допълване на решение № 282 от 27.11.2015г. по адм. дело № 307 по описа на Административен съд, гр. Хасково в частта за разноските, като бъде присъдено в полза на Община Хасково възнаграждение за юрисконсулт в минимален размер от 600.00 лева, съгласно чл. 8, ал.2,т.1 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните адвокатски възнаграждения.
Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
Дата на влизане в законна сила: 7.1.2016г.

63

Административно дело No 525/2015

Други административни дела

М.А.Н.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ


Определение от 14.1.2016г.
СПИРА производството по административно дело № 525/2015 г. по описа на Административен съд - Хасково до окончателното решаване с влязло в сила решение на спора по адм. дело № 8617/2015 г. по описа на Върховния административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.
Дата на влизане в законна сила: 22.1.2016г.

64

Административно дело No 570/2015

Други административни дела

О.Н.М.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР - ХАСКОВО

Определение от 12.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за спиране предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №15-1253-000272/28.10.2015г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Дата на влизане в законна сила: 27.1.2016г.