Компетентност


І. Административния съд разглежда следните видове дела:

   § Като първа инстанция , съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс - всички дела по искания за:
      - издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
      - обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
      - защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
      - защита срещу незаконно принудително изпълнение;
      - обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
      - обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
      - обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
      - установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

   § Като касационна инстанция - всички дела:
      - образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;
      - образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища , постановени по жалби срещу решения на Общинската служба за земеделие и гори, съгласно чл. 14 ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13 ал.6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

ІІ. Обжалване:

   § Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от деня на съобщението , че решението е изготвено.

   § Решенията на административните съдилища постановени като касационна инстанция са окончателни.

  Административен съд Хасково