Контакти

АДРЕС:

   гр. Хасково - Пощенски код: 6300, ул. Преслав № 26
Административен съд - Хасково


РАБОТНО ВРЕМЕ:

08:30ч. - 17:00ч. 


ТЕЛЕФОНИ:

Председател: 038/ 650 500
Съдебен администратор: 038/ 650 555
Човешки ресурси и статистика: 038/ 650 546
Главен счетоводител: 038/ 650 505
Експерт, връзки с обществеността :038/ 650 538

В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА СЪДА

НА ТЕЛЕФОН 038/ 650 514

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 14ч. ДО 17ч.
могат да бъдат направени следните справки за движението на съдебните дела:

   - дата и час на насрочване
   - статус на дело- насрочено, без движение, спряно или др.
   - получени документи
   - местонахождение на делото

Справки по делата могат да бъдат направени и тук.
__________________________________________________________________________

На основание чл. 141 от АПК и заповед № РД-12-433/ 28. 11. 2016г. на Председателя на Административен съд- Хасково, в деловодството на съда за административни и касационни дела се завеждат и администрират документи, получени по електронна поща и подписани с квалифициран електронен подпис. Документи към съдебни дела, неподписани с квалифициран електронен подпис, както и такива, изпратени по факс, няма да бъдат разглеждани като документи, получени по надлежен ред.

e-mail за кореспонденция: has@admsudhaskovo.org

e-mail за изпращане на призовки и съобщения: e_delovodstvo@admsudhaskovo.org

 

e-mail експерт връзки с обществеността: ssamuilov@hs-adc.justice.bg

 

факс:038/ 626 012

 

 

 

 

  Административен съд Хасково