Контакти

АДРЕС:

   гр. Хасково - Пощенски код: 6300, ул. Преслав № 26
Административен съд - Хасково


РАБОТНО ВРЕМЕ:

08:30ч. - 17:00ч. 


ТЕЛЕФОНИ:

Председател: 038/ 650 500
Съдебен администратор: 038/ 650 555
Човешки ресурси и статистика: 038/ 650 546
Главен счетоводител: 038/ 650 505
Връзки с обществеността :038/ 650 538

В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА СЪДА

НА ТЕЛЕФОН 038/ 650 514

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 14ч. ДО 17ч.
могат да бъдат направени следните справки за движението на съдебните дела:

   - дата и час на насрочване
   - статус на дело- насрочено, без движение, спряно или др.
   - получени документи
   - местонахождение на делото

Справки по делата могат да бъдат направени и тук.
__________________________________________________________________________

На основание чл. 18а ал.1 АПК, вр. чл. 141 АПК , искания, сигнали и предложения, жалби, протести, молби, искове и приложенията към тях се подават до АдмС- Хасково чрез:
   - лицензиран пощенски оператор
   - Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция Електронно управление
   - електронна поща на съда, подписани с валиден електронен подпис
Не се приемат и докладват документи по съдебните дела, изпратени по факс или подадени чрез ел. поща, неподписани с валиден ел. подпис.

e-mail за кореспонденция: haskovo-adms@justice.bg; has@admsudhaskovo.org

e-mail за изпращане на призовки и съобщения: e_delovodstvo@admsudhaskovo.org

 

e-mail връзки с обществеността: ssamuilov@hs-adc.justice.bg

 

факс:038/ 626 012

 

 

 

 

  Административен съд Хасково