Съдебен район

 

Област Хасково


Съгласно параграф 3 ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, съдебния район на Административен съд - Хасково обхваща следните районни съдилища:

   Районен съд - Димитровград
   Районен съд - Ивайловград
   Районен съд - Свиленград
   Районен съд - Харманли
   Районен съд - Хасково

  Административен съд Хасково