Пътеводител

 

   Административен съд- Хасково се помещава в самостоятелна сграда на адрес: гр. Хасково, ул. Преслав № 26.

   На първия етаж се намира служба „Регистратура”, съдебни зали № 1 и № 2 и Информационен център.

   На втори етаж са разположени двете деловодства – деловодство административни дела и деловодство касационни дела, както и адвокатска стая. На този етаж се помещава също и служба „архив”, служба „призовкари” и съдебна зала № 3.

   На третия и четвъртия етаж са кабинетите на Председателя на съда, съдиите, съдебния администратор, гл.специалист АД ЧРС, главен счетоводител, системен администратор и съдебни секретари.

   Такси по дела на Административен съд- Хасково могат да бъдат внасяни в офис на ЦКБ АД клон Хасково с адрес: бул.България №3 /над реката/, както и във всеки друг банков офис по сметките на съда.

   От 01.04.2013г. държавните такси, разноски и депозити за вещи лица, могат да бъдат превеждани по сметките на Административен съд- Хасково и чрез картови плащания, посредством находящите се в служба „Регистратура” ПОС терминали.

 

 

 

 

 

 

 

  Административен съд Хасково