Помощ


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

    Справки по съдебните дела на Адм. съд- Хасково се извършват от бутона , намиращ се в дясната част на сайта на съда.

    При избор се отваря страница, в горната част на която се намира лента със следните бутони:    При избор на бутон или линк "Справки за насрочени дела" се отваря страница, в която е публикуван списък на насрочените за текущата седмица дела, с данни за номер на дело, дата и час на съдебното заседание, както и в коя съдебна зала ще бъде разгледано.
    При избор на бутон
или линк "Справки за свършени дела" се отваря страница, в която се публикуват незабавно след постановяването им всички съдебни актове /решения, определения/, преграждащи по- нататъшното развитие на делото. За всеки месец на годината е предвиден отделен линк, в който са включени съдебните актове, постановени през този месец. Тук в табличен вид са вписани данните за дадено дело. В колоната "Резултат" е даден диспозитива на съответния акт, а над него има линк, чрез който потребителят може да се запознае с пълното му съдържание.
    При избор на бутон
или линк "Справки за влезли в сила съдебни актове" се отваря страница, в която отново в табличен вид се публикуват влезлите в законна сила съдебни актове, отделно за всеки месец. Например ако решението по дадено дело е влязло в сила през месец май, то ще бъде вписано в линка за месец май през съответната година. В колоната "Резултат" освен диспозитива на съответния акт, има линк, с данни за датата на влизането му в сила, пълното му съдържание и отделен линк към решението на Върховен административен съд, ако съдебния акт на Хасковския административен съд е обжалван.
    При избор на бутон
или линк "Справки за протоколи от съдебни заседания" се отваря страница, съдържаща линкове за всеки месец от годината. Чрез избиране на линка за съответния месец се отваря таблица с всички протоколи от проведените съдебни заседания през този месец. За да извърши необходимата справка, потребителят следва да знае датата на провеждане на съдебното заседание и номера на делото.

    При избор на бутон или линк "Търсене по номер на дело" се отваря страница, в която потребителят избира вида на търсеното дело, въвежда номер на дело и избира година на делото:    След това чрез натискане на бутона се получава достъп до информация за конкретното дело, включваща: страни, предмет, статус на делото, протоколи от съдебните заседания, постановени решение или определение.

    Чрез избор на бутон или линк "ЦУБИПСА" (Централен Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове) може да се направи справка за съдебните актове на всички съдилища в страната.
    Чрез избор на бутон или линк Дела с обществен интерес може да се направи справка за съдебните актове по дела с обществен интерес.

 


  Административен съд Хасково