Пресцентър


Оперативен план на Административен съд - Хасково за 2019г.

Бюджет на Административен съд - Хасково за 2019г. /утвърден с решение на ВСС по протокол 2/24.01.2019г./

Вътрешни правила за осъществяване на контрол във връзка със събиране на държавни такси, глоби и суми по изпълнителни листове, издадени от Административен съд – Хасково

Заповед №РД-13-288/16.07.2018г.( относно звукозапис на съдебни заседания)

Заповед № РД-13-283/12.07.2018 г.( относно съдебна ваканция през 2018г.)

Медийна стратегия

Бюджет на Административен съд - Хасково за 2018г. /утвърден с решение на ВСС по протокол 2/25.01.2018г./

Заповед № РД-13-3/08.01.2018г.( относно достъп до информация по съдебните дела)

Заповед № РД-13-203/20.06.2017 г.( относно съдебна ваканция през 2017г.)

Вътрешни правила за работата на съдебните помощници в Административен съд - Хасково

Заповед № РД-13-310/13. 07. 2016 г.( относно съдебна ваканция през 2016г.)

Заповед № РД-13-231/18.10.2015г.( относно случаен избор за разпределение на делата)

Заповед № РД-13-173/14.07.2015г.( относно съдебна ваканция през 2015г.)

Стратегически план на Административен съд - Хасково за периода 2015-2019г.

Заповед № РД-13-240/15.07.2014г.( относно съдебна ваканция през 2014г.)

Заповед № РД-13-84/04.04.2014г.( относно контролен лист за запознаване със съдебните дела)

Заповед № РД-13-182/12.07.2013г.( относно съдебна ваканция през 2013г.)

Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Административен съд – Хасково

Заповед № РД-13-265/13.07.2012г.( относно съдебна ваканция през 2012г.)

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 137, ал. 2 от АПК

Заповед № РД-13-200/15.07.2011г.( относно съдебна ваканция през 2011г.)

Вътрешни правила за реда за връщане на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Административен съд- Хасково

Вътрешни правила за администриране на постъпили в Административен съд – Хасково сигнали за конфликт на интереси, искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси и жалби, несвързани с образувани дела

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Административен съд – Хасково

Правила за работа и стандарти за обслужване на гражданите

Заповед №235 /20.07.2009г.( относно съдебна ваканция през 2009г.)

 

 

 

 

 

 


  Административен съд Хасково