Пресцентър


Заповед № РД-13-203/20.06.2017 г.

Вътрешни правила за работата на съдебните помощници в Административен съд - Хасково

Оперативен план на Административен съд - Хасково за 2017г.

Вътрешни правила за осъществяване на контрол във връзка със събиране на държавни такси, глоби и суми по изпълнителни листове, издадени от Административен съд – Хасково

Заповед № РД-13-310/13. 07. 2016 г.

Заповед № РД-13-231/18.10.2015г.

Заповед № РД-13-173/14.07.2015г.

Стратегически план на Административен съд - Хасково за периода 2015-2019г.

Заповед № РД-13-240/15.07.2014г.

Заповед № РД-13-87/04.04.2014г.

Заповед № РД-13-84/04.04.2014г.

Заповед № РД-13-182/12.07.2013г.

Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Административен съд – Хасково

Заповед № РД-13-265/13.07.2012г.

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 137, ал. 2 от АПК

Заповед № РД-13-200/15.07.2011г.

Вътрешни правила за реда за връщане на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Административен съд- Хасково

Вътрешни правила за администриране на постъпили в Административен съд – Хасково сигнали за конфликт на интереси, искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси и жалби, несвързани с образувани дела

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Административен съд – Хасково

Правила за работа и стандарти за обслужване на гражданите

Медийна стратегия

Заповед №235 /20.07.2009г.

Заповед №131 /26.05.2009г.

 

 

 

 

 

 


  Административен съд Хасково