Пресцентър


12.06.2019г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Съдът отхвърли жалбата на кмета на община Хасково срещу таксите за детските градини

     Тричленен състав на Административен съд – Хасково отхвърли жалбата на кмета на община Хасково г-н Добри Беливанов, против чл.26 ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, в редакцията му, приета с Решение №744/28.09.2018г. на Общински съвет - Хасково.
     Според съдебния състав, изложените от жалбоподателя доводи за погрешна и необоснована финансово-икономическа обосновка на проекта за изменения и допълнения на наредбата са неоснователни, като същите се опровергават от заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза, което съдът кредитира като компетентно и безпристрастно дадено. В същото, след подробен анализ на планираните и отчетените за 2018г. разходи за дейност 311 – Детски градини, вкл. тези по параграф 10-00 „издръжка”, както и след съпоставка между постъпилите приходи от такси през 2018г. спрямо 2017г., вкл. и след сравняване на преходните остатъци по бюджета на община Хасково за 2016г., 2017г. и 2018г., е установено, че за таксата за ползване на детски градини в размер на 1 лев за присъствен ден е налице финансова обезпеченост на средствата, необходими за компенсиране на пълните разходи по предоставяната услуга в детските градини. Магистратите приемат и устното изложение на автора на експертизата, че дори и при неизпълнение на планираните въз основа посещаемостта на децата приходи от такси за 2018г., е налице резерв, достатъчен да покрие разходите за период от три последователни години.

04.06.2019г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Десетки ученици посетиха Хасковския административен съд

     За поредна година Административен съд - Хасково отвори врати за граждани, на които беше предоставен достъп до всички служби на институцията.
     В рамките на инициативата „Ден на отворени врати“ наши гости бяха ученици от две хасковски гимназии - Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ и Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“. Те бяха приветствани от председателя на съда – Хайгухи Бодикян, която обясни накратко какви са функциите на съда и какви дела се разглеждат в него. Младежите присъстваха и на открити съдебни заседания по две административни дела по Закона акцизите и данъчните складове и Закона за устройство на територията, водени от съдия Кремена Костова-Грозева. След това, съдебният администратор Вася Петкова им разясни каква е структурата на съда, организацията на работа на съдебната администрация, услугите и възможностите, които предоставя Административен съд - Хасково и начините на получаване на информация. Посещението продължи със среща със съдия Василка Желева. Тя запозна гостите със спецификата на своята работа, като им предостави информация, която може да им бъде полезна в реалния живот. Най-голям интерес у децата предизвика процесът на случайното разпределение на делата, който бе извършен от председателя на съда – съдия Хайгухи Бодикян.
     Проявата се проведе за седма поредна година, като целта и е повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съда.

03.04.2019г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

СЪОБЩЕНИЕ

     Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
     Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

28.03.2019г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Административен съд – Хасково даде отчет за дейността си през 2018 г.

     На 28.03.2019 г. бе проведено общо събрание на съдиите от Административен съд - Хасково, на което присъстваха главният съдебен инспектор Теодора Точкова, заместник-председателят на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия на ВАС – Мариника Чернева, Емилия Миткова – председател на I-во отделение на ВАС, Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд гр. Хасково, Иван Стоянов – адм. ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково, Пламен Георгиев – председател на Районен съд гр. Хасково, Иван Маринов – председател на Районен съд гр. Димитровград, Минка Китова – председател на Районен съд гр. Харманли и Живка Петрова – председател на Районен съд гр. Свиленград.
     На събранието бе представен и обсъден Доклада за дейността на съда за предходната 2018 г.
     В хода на изложението се представиха данни, от които стана ясно, че през отчетния период, в Административен съд - Хасково броят на делата за разглеждане е бил 1746, новообразувани дела общо 1311 броя - административни, касационни административни и касационни с наказателно-административен характер, вкл. делата, върнати за ново разглеждане след касационен контрол.
     За отчетния период, от посоченото крайно число на делата за разглеждане, приключили с акт по същество са 1163 броя административни и касационни дела, а 234 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 80 % от подлежащите на разглеждане дела за 2018 г. са приключени до 31.12.2018 г.
     Устойчива остава наблюдаваната и през предходните отчетни периоди тенденция в работата на магистратите от АдмС - Хасково, относно срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3-месечен срок, са свършени общо 916 броя административни и касационни дела, което съставлява близо 66 % от всички свършени дела през 2018 г.
     Наред с предоставените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2018 г. от ВАС след касационен контрол 362 броя административни и частни касационни с наказателно-административен характер дела, в 254 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АдмС - Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда се равнява на 70,17 % от броя на върнатите от ВАС дела през 2018 г.
     За отчетната 2018 г. месечната натовареност по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 18.19 броя, като действителната натовареност на база общ брой дела за разглеждане възлиза на 20.07 броя дела месечно. В тази насока следва да се отчете обстоятелството, че през по-голямата част от отчетния период в Административен съд – Хасково правораздават 7 съдии. На вакантната щатна бройка за длъжността „съдия“, разкрита с решение по протокол № 30/28.07.2016 г. на Висш съдебен съвет на основание чл.30, ал.2, т.8 от Закона за съдебната власт, със Заповед №2409/26.09.2018 г. на председателя на Върховен административен съд бе командирована Павлина Господинова – съдия в Районен съд – Хасково, считано от 01.10.2018 г.
     В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд - Хасково за 2018 г., може да се направи извода, че отчетените резултати за срочност, качество, прозрачност и предвидимост в правораздавателната дейност допринасят за повишаване на общественото доверие, както към нашия съд, така и към административното правораздаване като цяло.
     Снимки може да видите тук.

04.09.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Прокуратурата атакува таксите за детска градина на няколко общини

     Окръжна прокуратура – Хасково оспори текстове от наредби на Общините Хасково, Димитровград, Маджарово и Любимец, с които е определена постоянна такса за посещение на детска градина или детска ясла. Според прокуратурата, заплащането на постоянна месечна такса, която не се влияе от посещаемостта на децата, уредена в съответните наредби, се явява неправомерно отклонение на чл.81 от Закона за местните данъци и такси, според който такси се дължат при реално предоставяне на услугата от общината респ. използването и от гражданите. Счита се, че в случая не била налице нужда от възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, съгласно чл.8, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси, поради факта на непредоставянето и.
     Образуваните дела са №701/2018г., №708/2018г., №731/2018г. и №741/2018г., като адм.д.№701/2018г. е насрочено за 03.10.2018г., а останалите за 24.10.2018г.


20.06.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Административното правораздаване в България е в топ 3 по бързина на съдебния процес от страните в ЕС

     Административното правораздаване в България се нарежда на престижната трета позиция в ЕС по бързина на разглеждане на делата на първа и втора инстанция, като за последната година се изкачва с едно място напред. Пред страната ни по бързина на административния процес са само Унгария и Естония, а зад нас са страни като Румъния, Швеция, Люксембург, Латвия и Финландия. Това показват последните данни от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г., публикувани в края на май т.г. В анализа се прави сравнителен преглед на независимостта, качеството и ефикасността на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС.Информационното табло е част от използвания от ЕК инструментариум за мониторинг на съдебните системи на държавите членки, заедно с европейския семестър, Рамката относно принципите на правовата държава, Механизма за сътрудничество и проверка и производствата за установяване на нарушения. Комисията също така смята, че за доброто финансово управление на предоставяните от ЕС средства от страна на държавите членки е необходима ефективна съдебна защита от независими съдилища.

20.06.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Съдът се произнася до месец по спора за цените на паркоместата в Хасково

     В рамките на законовия срок Административен съд – Хасково ще се произнесе по спора между областния управител на Хасково, Окръжна прокуратура - Хасково и частна фирма от града от една страна и Хасковския общински съвет от друга. Това стана ясно на проведеното днес открито съдебно заседание по делото срещу изменението на Приложение 1 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, в което са определени цени за паркоместата от зона първа до зона пета в града. Според оспорващите, приетите изменения на наредбата, с които се определят нови цени на месец на квадратен метър паркомясто, са извършени при нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон, наред с това решението за изменение на Приложение 1 било немотивирано. Не били посочени причините, налагащи приемането му, не бил направен и анализ и оценка за въздействие, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. Липсвали и аргументи за очакваните финансови резултати от направената промяна в цените.


05.06.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ВСС публикува статистика за натовареността на съдилищата, АдмС – Хасково на челно място

     Хасковският административен съд отчете рекорд по натовареност от създаването си до сега. Според данните на Висшия съдебен съвет, оповестени преди дни, Административен съд – Хасково е на първо място по натовареност сред административните съдилища в страната по отношение на свършените дела, и на второ място по общ брой дела за разглеждане. Справката е изготвена въз основа на статистическите данни за изминалата 2017 година, публикувани и в отчетния доклад на съда.
     Така, за първи път Административен съд – Хасково се нареди преди административни съдилища като тези от София, Пловдив и Бургас, които до сега винаги са били на водещите места по брой разгледани и решени дела, от всички административни съдилища в страната.
     Независимо от високата натовареност и незапълнения щат на магистратите, делата в Хасковския административен съд продължават да се решават в законоустановените срокове, като качеството на правораздаване запазва високото си ниво. Последното се потвърждава и от големия процент на потвърдените от ВАС съдебни актове.


     КЪМ СТАТИСТИКАТА >

05.06.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Ден на отворени врати организира Хасковският административен съд

 
 

     На 05.06.2018 г. в сградата на Административен съд – Хасково се проведе „Ден на отворените врати“. Инициативата бе част от Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и имаше за цел повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система. В деня на отворени врати всички желаещи имаха възможност да посетят Административен съд – Хасково и да се запознаят със структурата и дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя съда и начините на получаване на информация.
     В 14:00 ч. в съдебна зала №1 беше представена кратка презентация за дейността на съда, последвана от среща на ученици от ФСГ “Атанас Буров“ с председателя на АдмС - Хасково, който изнесе лекция на тема: „Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България“.
     Денят на отворените врати продължи с разглеждане на регистратурата, деловодствата, съдебните зали, кабинетите на съдиите и съдебните служители, както и информационния център.
      Още снимки може да видите тук.

29.05.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Урок за правата ни като граждани в Европейския съюз беше представен в Хасковския административен съд

 
 

      Помощ и съдействие в рамките на Европейския съюз, правила за поведение, права и задължения в училище и участие на децата в съдебния процес. Това бяха темите, за които съдебният помощник Кръстина Христова даде детайлна информация на учениците от 10 „д“ клас на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково. На децата бяха разяснени и функциите на дирекция „Социално подпомагане“ и отдел за „Закрила на детето“. Лекцията се проведе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Последният урок за тази година, част от образователния формат, ще бъде представен в началото на следващия месец и ще е на тема „професия съдия“.
      Още снимки може да видите тук.

14.05.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Поредната лекция по право беше изнесена пред ученици

 
 

      Над 20 ученици присъстваха на третата за годината лекция в Административен съд - Хасково, част от образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Урокът този път беше на тема „Що е административно правосъдие“ и се води от съдия Кремена Костова-Грозева. Тя разясни на учениците въпросите свързани със компетентността на Върховния административен съд и административните съдилища в страната. Обясни какво представляват, административните актове, административните нарушения и наказания, поясни и какви са последиците от тях. Представи и казуси, свързани с нарушения на Закона за движението по пътищата. Съдия Костова-Грозева даде и съвети на децата, за случаите в които в живота, те ще бъдат в ролята на лица със засегнати интереси от актове на различни органи. Лекцията беше изнесена пред ученици от 10 „е“ клас на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково.
      Следващият урок, по теми свързани с правата ни като граждани на Европейския съюз, ще се проведе в края месец май, като тогава гости ще бъдат ученици от друга специалност на Финансово-стопанската гимназия в Хасково.
      Още снимки може да видите тук.

24.04.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Втори урок за подрастващи се проведе в Хасковския административен съд

 
 

      Над 25 ученици присъстваха на втората за годината лекция в Административен съд - Хасково, част от образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Младежите бяха от 10 „в“ клас на ФСГ „Атанас Буров“ – Хасково. Урокът беше на тема „Съдебната система в Република България“ и бе представен от съдебния администратор Вася Петкова. Тя разясни на учениците въпросите свързани със структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт, разделението на властите и представи кратка информация, свързана с Върховния административен съд и административните съдилища, като част от съдебната система в България. На участниците в урока бяха представени и кратки видеа, свързани с историята на Административен съд – Хасково и работата на съдилищата в страната.
      Следващите уроци, по теми свързани със съдебната система на България, ще се проведат през месец май, като тогава гости ще бъдат ученици от друга специалност на Финансово-стопанската гимназия в Хасково.
      Още снимки може да видите тук.

23.04.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     В периода 20-21.05.2018г. Административен съд –Хасково проведе в гр.Свиленград, Област Хасково регионално обучение на тема: ”ЗОДОВ,ЗИНЗС.”, финансирано по Програмата за регионалните обучения на съдилищата и прокуратурите в страната в рамките на Проекта на НИП ”Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”. Разгледани бяха както практика на административните съдилища и ВАС по ЗИНЗС и ЗОДОВ, така и проблеми по приложението на материалния и процесуалния закон.
     В обучението взеха участие Зам.-Председателя на ВАС съдия Румяна Монова, съдии и съдебни помощници от АдмС-Хасково, АдмС-Стара Загора, АдмС-Кърджали, АдмС-Смолян и АдмС-Сливен. Лектори на семинара бяха съдиите от ВАС - Таня Куцарова и Мира Райчева.

03.04.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Административният съд остави без разглеждане жалба на Общински съвет – Хасково срещу бездействие на кмета

     С определение от 02.04.2018г., Хасковският административен съд остави без разглеждане жалбата на Общински съвет - Хасково, с която беше оспорено бездействие на кмета на Община Хасково, изразяващо се в неизпълнение на решението местния парламент за новите такси в детските градини в общината.
     В мотивите на съдебния акт се посочва, че спорове между административни органи могат да бъдат разглеждани от съда само в случаите, когато законодателят изрично е предвидил възможността един административен орган да оспорва акт на друг, какъвто не е процесният случай. В акта се пояснява още, че когато кметът на общината осъществява правомощията си по чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, той не действа като административен орган спрямо общинския съвет. Цитираната разпоредба не въвежда за кмета на Община Хасково конкретно нормативно задължение, неизпълнението на което да попада под квалификацията на бездействие по смисъла на чл.257 от АПК, а Общински съвет Хасково не разполага със защитено от закона субективно право да изисква действие, респективно да оспорва бездействието на кмета по реда на Глава петнадесета, Раздел II от АПК. В определението се посочва още, че при липсващата в случая конкретизация на нормативно задължение, е недопустимо съдът да осъди кмета с общата формулировка „да организира изпълнението“ на приетите от общинския съвет решения, с които се изменят текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
     Административен съд - Хасково е приел, че оспореното в случая бездействие от страна на кмета на община Хасково не представлява неоснователно бездействие, защитимо по административноправния ред на чл.257 от АПК, като предявеното от Общински съвет Хасково оспорване по този ред се явява процесуално недопустимо за разглеждане.

28.03.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Проведе се годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд – Хасково през 2017

 
 

      На 28.03.2018г. бе проведено общо събрание на съдиите от Административен съд - Хасково, на което присъстваха председателят на Върховния административен съд- Георги Чолаков, Милка Панчева- изпълняващ функциите на зам.-председател на ВАС, Ваня Пунева - председател на трето отделение на ВАС, Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково, Иван Стоянов – адм. ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково, Иван Маринов – председател на Районен съд – Димитровград и Минка Китова – председател на Районен съд – Харманли.
      На събранието бе представен и обсъден Доклада за дейността на съда за предходната 2017г.
      В хода на изложението се представиха данни, че през отчетния период, в Административен съд - Хасково броят на делата за разглеждане е 2020 бр., новообразувани общо 1717 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, вкл. делата, върнати за ново разглеждане след касационен контрол. От анализа на постъпленията се налага извод, че през 2017г. най-голямо увеличение на постъплението на дела, се наблюдава при делата с предмет по Закона за убежището и бежанците и Закона за чужденците в Република България.
      За отчетния период, от посоченото крайно число на делата за разглеждане, приключили с акт по същество са 1330 броя административни и касационни дела, а 271 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 79 % от подлежащите на разглеждане дела за 2017г. са приключени до 31.12.2017г.
      Устойчива остава наблюдаваната и през предходните отчетни периоди тенденция в работата на магистратите от АС - Хасково, относно срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3-месечен срок, са свършени общо 1056 броя административни и касационни дела, което съставлява близо 66 % от всички свършени дела през 2017г.
      Наред с предоставените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2017г. от ВАС след касационен контрол 244 броя административни и частни касационни с наказателно-административен характер дела, в 182 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АдмС - Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда се равнява на 74, 59 % от броя на върнатите от ВАС дела през 2017г.
      За отчетната 2017 г. месечната натовареността по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 21.04 броя, като действителната натовареност възлиза на 27.30 броя дела месечно. В тази насока следва да се отчете обстоятелството, че през по-голямата част от отчетния период в Административен съд – Хасково правораздават 6 съдии, тъй като разкритата с решение на Пленума на ВСС 8-ма щатна бройка за „съдия” не е запълнена и до настоящия момент, а преназначения на основание чл. 194, ал.1 от ЗСВ от Административен съд - Кърджали в Административен съд - Хасково съдия встъпи в длъжност на 11.10.2017г. Към 31.12.2017г. са заети 7 щатни съдийски бройки.
      В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд - Хасково за 2017г., могат да се изведат изцяло положителни изводи за постигнати отлични резултати относно качеството и бързината на правораздаването.
      В интервю пред медиите председателят на Върховния административен съд и председателят на Хасковския административен съд подчертаха, че въпреки високата натовареност, качеството на правораздаване е високо. Съдия Георги Чолаков заяви, че трите основни принципа – бързина, качество и прозрачност, на които следва да почива административното правораздаване, се спазват безпрекословно в Административен съд - Хасково с оглед процента на свършените дела в 3-месечен срок, постановените решения в едномесечен срок и разпределението на делата.
      Още снимки може да видите тук.

27.03.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

В Административен съд – Хасково беше изнесена първа лекция за тази година

 
 

      В Административен съд – Хасково за втора поредна година стартира Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. На проведения днес кратък урок съдебният помощник Стефан Самуилов запозна учениците от 10 „б” клас от Финансова–стопанска гимназия „Атанас Буров” гр. Хасково, с основните принципи и начала в Конституцията на България. Той обясни по разбираем и достъпен за учениците начин защо Конституцията е основният закон на страната ни, направи преглед и на основните права и задължения, представи и кратка информация свързана с устройството и функциите на съдебната власт в България, съгласно разпоредбите на Конституцията.
      Втората лекция, от тазгодишното участие на съда в програмата, ще се проведе през следващия месец, като тогава гости ще бъдат ученици от друга специалност на Финансова–стопанска гимназия.

26.03.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

За втора поредна година Хасковският административен съд ще се включи в образователната програма за повишаване правната грамотност на подрастващите

     Утре от 14.00 часа, в сградата на Административен съд – Хасково, ще се проведе първата лекция, част от Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Програмата се осъществява съгласно споразумение между ВСС и МОН, като за реализация й през миналата година бе постигнато съгласие за партньорство между Административния съд в града и Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров” гр. Хасково.
     Участие в образователната кампания ще вземат адм. ръководител – председател на съда съдия Хайгухи Бодикян, съдия Кремена Костова-Грозева, съдебният администратор Вася Петкова, както и съдебните помощници на съда. Те ще изнесат общо пет лекции на учениците на теми, свързани с административното правораздаване, структурата на съдебната система като цяло, учение за конституцията, професията на магистрата, правата ни като граждани на ЕС. Първата среща на учениците ще бъде със съдебния помощник Стефан Самуилов на 27.03.2018 г. от 14.00 часа в съдебна зала № 3. Той ще запознае децата от 10 „б“ клас с Конституцията на Република България.
     Финалът на образователната програма съвпада с провеждането на „Ден на отворените врати“ на 05.06.2018 г., в който учениците ще могат да се запознаят на място с организацията на работа, ще се срещнат със своите лектори в съдебните зали на Административен съд – Хасково, а председателят на съда ще им даде разяснения относно дейността на съдиите, изискванията, на които трябва да отговарят те според Закона за съдебната власт и статута на административните съдии в Република България.

01.03.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Единадесет години Административен съд в Хасково

 
 

      Днес се навършват единадесет години, откакто Административен съд – Хасково започна правораздавателната си дейност. През изминалото време ние следвахме принципите на административното правосъдие и се стремяхме да постигнем достойно присъствие в съдебната система на Република България. Всички ние, прилагайки правото, ежедневно работихме за върховенството на закона и за защита правата и свободите на гражданите. С действията се стремяхме да повишаваме доверието на обществото в административното правораздаване. Чрез нашата упоритост и търсене на истината, и за напред ще продължим да утвърждаваме законността и правовия ред в страната. Със силата и енергията, която влагаме в работата, се надяваме да продължим да устояваме авторитета на Административен съд – Хасково и на административното правораздаване като цяло.

16.02.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Хасковският административен съд се произнася до месец по спора между кмета и общинския съвет в Хасково

 
 

      В законоустановения срок Административен съд – Хасково ще се произнесе с решение по делото образувано по жалба на кмета Добри Беливанов, срещу Решение №568/13.11.2017 г. на Общински съвет – Хасково, с което се преразпределят средства от общинския бюджет. На днешното съдебно заседание съдът и страните изслушаха заключението на вещото лице, което трябваше да даде допълнителна яснота по начина на гласуване по време на сесията от ноември миналата година, на която е прието оспореното решение. Изслушан беше и призованият от миналото съдебно заседание свидетел, който е осъществявал техническата организация по провеждане на заседанието на общинския съвет.
      Припомняме, че делото беше образувано в края на миналата година, като кметът на Хасково счита, че въпросното решение е незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, становище което беше поддържано и в днешното заседание, освен това днес бяха изложени и доводи за нарушение на материалния закон.

12.02.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Престижни грамоти за магистрати и съдебни служители от Административен съд – Хасково

      За проявен висок професионализъм и компетентност при осъществяването на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съдии и служители на съда, участващи като лектори, бяха отличени със специални грамоти от Висшия съдебен съвет. С грамотите се изразява служебна благодарност, както за реализирането на програмата, така и за приноса на лекторите за отличаването на ВСС със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“, на Съвета на Европа.
      Грамотите са за: Съдия Хайгухи Бодикян – председател на съда, съдия Василка Желева, съдебния администратор Вася Петкова и съдебните помощници Кръстина Христова и Светлана Димитрова.
      През минала учебна година, Хасковският административен съд за първи път се включи в реализирането на програмата. Партньори на съда бяха ученици от всички паралелки на “X” клас от Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ - гр. Хасково. В рамките на програмата бяха изнесени 5 лекции, чийто цели бяха, повишаване информираността на учениците за структурата, функцията и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие и агресия, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване доверието към съдебната власт, реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика.
      През тази година Административен съд – Хасково за втори път ще бъде част от образователния формат, като първата лекция ще се проведе в края на февруари, отново пред ученици от Финансово-стопанска гимназия в Хасково.

19.01.2018г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Административен съд – Хасково насрочи второ заседание по делото, образувано по жалба на кмета на града, против решение на местния Общински съвет

      За 16.02.2018 г. от 10.00 часа е насрочено второто открито съдебно заседание, в което ще се разгледа адм.дело №1224/2017г., образувано по жалба на кмета на град Хасково Добри Беливанов.
      Изложените в жалбата доводи, че Решение №568/13.11.2017 г. на Общински съвет - Хасково е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, се поддържаха и в днешното първо заседание. На заседанието съдът допусна направеното от жалбоподателя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза за изясняване на обстоятелства свързани с делото и допусна исканото от Общински съвет – Хасково събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетел, осъществявал техническата организация по провеждане на заседанието на Общинския съвет, на което е прието оспорваното решение.

Покажи новините за минали години


20.12.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – Хасково, с което беше потвърдено Решение на Общинска избирателна комисия - Димитровград, обявяващо избирането на кмет на кметство Ябълково

      С Решение № 15015 от 07.12.2017 г., постановено по адм.д. № 9232 Върховният административен съд на Република България остави в сила Решение № 557 на Административен съд - Хасково, постановено по дело № 789, с което е потвърдено Решение № 389 от 02.07.2017 г. на Общинска избирателна комисия – Димитровград. С него комисията прие, че избран за кмет на кметство с.Ябълково е Костадин Атанасов Атанасов, получил повече от половината от действителните гласове.
      Припомняме, че през юли тази година Хасковският административен съд постанови, че решението на ОИК е издадено при спазване изискванията на чл.452 ал.3 от Изборния кодекс, както и че не са налице основания за обявяване на изборния резултат за недействителен, не се установява и резултат, различен от отразения в протокола на ОИК - Димитровград, поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането.

29.11.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Хайгухи Бодикян даде първото си интервю за местни медии, след избирането и за „Съдия на годината 2017"

      Председателят на Административен съд – Хасково и носител на приза „Съдия на годината 2017“ Хайгухи Бодикян направи първа медийна изява след като беше удостоена с високото отличие. В интервю за хасковски медии тя отново подчерта, че заслугата за връчването на тази награда не е само нейна, а е плод на усилията на целия Административен съд – Хасково. „Тази награда е признание за цялостните усилия на всички мои колеги съдии и всички служители в съда“, заяви тя. Съдия Бодикян допълни, че съдийската работа е призвание и идва от душата на човека и акцентира върху отговорността, която носи наградата. Не на последно място Хайгухи Бодикян посочи и факта, че целта на благотворителния бал проведен в София, освен връчването на годишните награди за правосъдие, е била и подпомагане на деца страдащи от церебрална парализа.

27.11.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

Председателят на Административен съд – Хасково беше удостоен с приза „съдия на годината 2017“

 
 

      Номинацията на съдия Хайгухи Бодикян, беше излъчена след медийно и професионално гласуване в категорията Съдия на годината.
      Съдия Бодикян си тръгна с бронзова статуетка и плакет със своята номинация.
      "Това признание е плод на работата на съдиите и служителите на Административен съд – Хасково“, заяви тя при връчване на наградата.
      Носители на Гран При 2017 станаха проф. Васил Мръчков и проф. Сашо Пенов.
      Благотворителният бал на юристите „Темида – цената на истината“, събра елита в правния свят за пета поредна година.
      Форумът беше посветен на събирането на средства за децата болни от детска церебрална парализа.

11.10.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 
 

      Съдия Пенка Колева Костова тържествено встъпи в длъжност днес, 11.10.2017г., в Административен съд – Хасково. Административният ръководител – Председател на Административен съд – Хасково съдия Хайгухи Бодикян й връчи акта за встъпване в длъжност, който съдия Костова подписа. Съдия Бодикян, от името на всички магистрати в АдмС- Хасково, й пожела крепко здраве и много професионални успехи. Съдия Костова благодари за топлото посрещане и изрази удовлетворение, че ще работи в Административен съд – Хасково. На церемонията присъстваха всички съдии и съдебни помощници от Административен съд – Хасково. С решение от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26.09.2017г. съдия Пенка Колева Костова беше преназначена на длъжността „съдия” от Административен съд - Кърджали в Административен съд – Хасково. Решението на Съдийската колегия е взето на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Доколкото в Административен съд – Хасково няма специализация по материя, съдия Костова ще правораздава по всички видове административни дела, подсъдни на съда, както и по касационни административно-наказателни дела.

31.05.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     Административен съд – Хасково организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 05.06.2017 г./ понеделник/ от 10:30 часа в сградата на съда, находяща се на ул. „Преслав” № 26.Инициативата е част от Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и има за цел повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.
     В деня на отворени врати всички желаещи могат да посетят Административен съд – Хасково и да се запознаят със структурата и дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя съда и начините на получаване на информация.
     Инициативата ще започне в 10:30 ч. в съдебна зала №1 с кратка презентация за дейността на съда, последвана от среща на ученици от ФСГ“Атанас Буров“ с председателя на АдмС-Хасково, който ще ги запознае с темата: „Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт?Човекът под тогата -качества, които трябва да притежава съдията.Статут на административните съдии в Република България.“
     Денят на отворените врати ще продължи с разглеждане на регистратурата, деловодствата, съдебните зали, кабинетите на съдиите и съдебните служители, както и Информационния център.


22.05.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     В периода 19-20.05.2017г. Административен съд –Хасково проведе в с.Минерални бани, Област Хасково регионално обучение на тема: ”Обща селскостопанска политика на ЕС.Процедури пред Разплащателната агенция. Съдебна практика. Ново европейско законодателство за периода 2014-2020г. Регламенти. Делегирани регламенти.”, финансирано по Програмата за регионалните обучения на съдилищата и прокуратурите в страната в рамките на Проекта на НИП ”Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”. В обучението взеха участие Зам.-Председателя на ВАС съдия Румяна Монова, съдии и съдебни помощници от ВАС, АдмС-Хасково, АдмС-Стара Загора, АдмС-Кърджали и АдмС-Смолян. Лектори на семинара бяха Веселин Спасов-държавен одитор в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” и Георги Праматаров- Директор на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските земи” към Министерство на земеделието и храните.


10.05.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     

Административен съд – Хасково продължава образователната програма за повишаване правната грамотност на подрастващите

 
 

     Съдебният помощник от Административен съд – Хасково - Кръстина Христова изнесе лекция на тема : „Правата ни като граждани на Европейския съюз”на 09.05.2017 г. от 14.00 часа в съдебна зала № 3. Това е четвъртата лекция от Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Хасково реализира през учебната 2016/2017 г. заедно с Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров” гр. Хасково. Съдебният помощник запозна учениците с правата им като граждани на Европейския съюз, основните положения в законодателството, свързани със статута на гражданите след присъединяването на България в Европейския съюз, с основните правила и поведение в училище, правата и задълженията на учениците, както и съдебните процедури с участието на деца и правата при провеждането им.
     Още снимки може да видите тук.


26.4.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     

Административен съд – Хасково продължава образователната програма за повишаване правната грамотност на подрастващите

     Съдебният помощник в Административен съд – Хасково Светлана Димитрова изнесе лекция на тема : „Конституцията на Република България.”на 25.04.2017 г. от 14.00 часа в съдебна зала № 2. Това е третата лекция от Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Хасково реализира през учебната 2016/2017 г. заедно с Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров” гр. Хасково. Съдебният помощник запозна учениците с основният закон, направи преглед на основните начала и основните права и задължения на гражданите според Конституцията на Република България. На всеки един от учениците бе предоставен екземпляр от Конституцията на Република България.
     Снимки може да видите тук.


21.03.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     

Административен съд – Хасково продължава образователната програма за повишаване правната грамотност на подрастващите

 
 

     Съдебният администратор Вася Петкова изнесе лекция на тема : „Съдебната система в Република България.”на 21.03.2017 г. от 14.00 часа в съдебна зала № 1. Това е втората лекция от Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Хасково реализира през учебната 2016/2017 г. заедно с Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров” гр. Хасково. След кратка презентация за дейността на административен съд – Хасково, съдебният администратор Петкова запозна учениците със структурата и функциите на съдебната система в Република България, мястото на Върховния административен съд и административните съдилища в структурата на съдебната система, както и с интернет страницата на Административен съд – Хасково, като подробно им обясни възможностите за извършване на справки по различните видове дела, разглеждани от съда. По време на лекцията учениците имаха възможност да разгледат снимки от етапите на строителството и откриването на сградата, в която се помещава съда. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха участие в обсъждането на различните въпроси.
     Още снимки може да видите тук.


10.03.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 
 

     На 09.03.2017г. бе проведено Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково, на което присъстваха Румяна Монова – Заместник председател и ръководител на Първа колегия във Върховния административен съд, Мариника Чернева – Председател на Четвърто отделение във Върховния административен съд, Миглена Тянкова – и.ф. Председател на Окръжен съд – Хасково, Иван Стоянов – Адм. ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, Даниела Николова – Заместник – председател на Районен съд – Хасково, Иван Маринов – Председател на Районен съд – Димитровград и Минка Китова – Председател на Районен съд – Харманли. На събранието бе представен и обсъден Докладът за дейността на съда за предходната 2016г.
     В хода на изложението се представиха данни, че през отчетния период, в Административен съд-Хасково са образувани общо 1162 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, вкл. делата, върнати за ново разглеждане след касационен контрол. От анализа на постъпленията се налага извод, че през 2016г. най-голямо увеличение на постъплението на дела, се наблюдава при делата с предмет ЗУБ.
     За отчетния период, от посочената крайна цифра на делата за разглеждане, са приключили с акт по същество 907 броя административни и касационни дела, а 252 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 78 % от подлежащите на разглеждане дела за 2016г. са приключени до 31.12.2016г.
     Устойчива остава наблюдаваната и през предходните отчетни периоди тенденция в работата на магистратите от АС- Хасково, относно срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3- месечен срок, са свършени общо 799 броя административни и касационни дела, което съставлява 68.94 % от всички свършени дела през 2016г.
     Наред с предоставените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2016г. от ВАС след касационен контрол 127 броя административни и частни касационни с наказателно- административен характер дела, в 96 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АС- Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда спрямо броя на върнатите от ВАС дела през 2016г. е със средна стойност от 75, 59 %.
     За отчетната 2016г. месечната натовареността по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 17.40 броя, като действителната натовареност възлиза на 23.58 броя дела месечно. В тази насока следва да се отчете обстоятелството, че през по – голямата част от отчетния период в Административен съд – Хасково правораздават 5 съдии, тъй като в периода 01.06.2015г. – 02.11.2016г. една щатна бройка бе вакантна. Същата бе заета от съдия Росица Чиркалева- Иванова след влизане в сила на решение на Висш съдебен съвет. Към 31.12.2016г. са заети 6 щатни съдийски бройки, тъй като разкритата с решение на Пленума на ВСС 7 щатна бойка за „съдия” не е запълнена и до настоящия момент.
     В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд- Хасково за 2016г., могат да се изведат изцяло положителни изводи за постигнати отлични резултати относно качеството и бързината на правораздаването.
     Още снимки може да видите тук.


02.03.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     

Административен съд – Хасково отбеляза своя 10-годишен юбилей с Работна закуска с представители на териториалните органи на изпълнителна власт в област Хасково

 
 

     На 01.03.2017 г. от 16.00 часа бе проведена Работна закуска, на която присъстваха над 30 представители на териториалните органи на изпълнителната власт в област с административен център гр. Хасково, както и ръководителите на Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжен съд – Хасково, на районните съдилища и прокуратури от съдебния район. Срещата бе открита от административния ръководител – председател на Административен съд – Хасково съдия Хайгухи Бодикян, а като гости на събитието присъстваха Теодора Точкова Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Галя Георгиева член на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към СК на ВСС.
     Мнения и предложения във връзка с взаимодействието на институциите бяха направени от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково, Огнян Добриков - Директор на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр. Хасково, Иван Стоянов – Адм. ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, Красимир Иванов – Началник Отдел СДВНЧ – Любимец към МВР, както и Ангел Цанков – Директор на ОД на МВР – Хасково. Последният направи предложение за провеждане на съвместни обучения с участието на съдиите от Административен съд – Хасково, свързани с дисциплинарната отговорност на държавните служители и налагане на административни наказания по ЗАНН.
     Председателят на Адвокатска колегия Хасково говори за добрите взаимоотношения с Административен съд – Хасково като благодари за бързината и коректността във връзка с необходимостта от осигуряване на процесуално представителство на чужденците в производствата по предоставяне на статут.Поздравителни адреси бяха получени от Представляващия Висш съдебен съвет, Министъра на правосъдието, Главния инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет, Областния управител на област с административен център гр. Хасково, кметовете на Община Хасково и Свиленград, както и от Председателя на Адвокатска колегия Хасково.
     Още снимки от събитието може да видите тук.


01.03.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     

Ученици от ФСГ „ Атанас Буров” гр. Хасково посетиха Административен съд – Хасково

 
 

     В Административен съд – Хасково стартира Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” като на 28.02.2017 г. от 14.00 часа съдия Василка Желева изнесе първата лекция пред учениците от 10 „г” клас от Финансова – стопанска гимназия „Атанас Буров” гр. Хасково. Съдия Желева обясни по разбираем и достъпен за учениците начин какво представлява административното правораздаване, за структурата на съдебната система, за разделението на властите, както и за административните нарушения. Учениците слушаха с интерес и в края на лекцията им бе предоставена възможност да задават своите въпроси към съдията.


01.03.2017г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     На 01.03.2017 г. се навършват 10 години от създаването на административните съдилища в Република България.
      По този повод в сградата на Административен съд – Хасково, на ул. „Преслав” № 16, на 01.03.2017 г. (сряда) от 16.00 часа ще се проведе Работна закуска с представители на териториалните органи на изпълнителна власт в област Хасково.


02.11.2016г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 
 

     Съдия Росица Веселинова Чиркалева – Иванова тържествено встъпи в длъжност, днес, 02.11.2016. в Административен съд – Хасково.
     Административният ръководител – председател на Административен съд – Хасково съдия Хайгухи Бодикян й връчи акта за встъпване в длъжност, който съдия Чиркалева – Иванова подписа. Съдия Бодикян от името на всички магистрати в АС- Хасково й пожела крепко здраве, много професионални успехи и с търпение да приема предизвикателствата на съдебната работа.
     На церемонията присъства Галя Георгиева - член на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към Съдийската колегия на ВСС. Госпожа Георгиева пожела на съдия Чиркалева – Иванова да бъде добър съдия, човечен и да няма отменени съдебни актове, тъй като качеството на съдебните актове е от изключително значение. От името на Висшия съдебен съвет госпожа Георгиева поднесе поздравителен адрес.
     Съдия Чиркалева - Иванова благодари за топлото посрещане и изрази удовлетворение, че ще работи в Административен съд – Хасково. Първия работен ден, съдия Чиркалева прие като прохождане в административното правораздаване и благодари на госпожа Георгиева за отправените поздравления, като си пожела тя да бъде добрата й орисница .
     На церемонията присъстваха още съдия Миглена Тянкова – Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Хасково, окръжният прокурор Иван Стоянов - Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, съдиите от Административен съд – Хасково, както и представители на местните медии .
     Със заповед на Административния ръководител – Председател на Административен съд – Хасково е определена натовареността на съдия Чиркалева – Иванова в съответствие с Правилата за натовареност на съдиите, приети от Висшия съдебен съвет. Доколкото в Административен съд – Хасково няма специализация по материя, съдия Чиркалева – Иванова ще правораздава по всички видове административни дела, подсъдни на съда, както и по касационни административно- наказателни дела.
     Още снимки от церемонията може да видите тук.


31.10.2016г. ------------------------------------------------------------------------------------
     

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     На 02.11.2016г. в Административен съд – Хасково ще встъпи в длъжност съдия Росица Веселинова Чиркалева – Иванова.
     На 02.11.2016г. /сряда/ от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Хасково, ул. „Преслав” № 26, Съдебна зала № 1, ще се състои церемонията по встъпване в длъжност и полагане на клетва от съдия Росица Веселинова Чиркалева – Иванова. За събитието са отправени покани за участие към Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, Административните ръководители на Окръжен съд – Хасково и на Окръжна прокуратура – Хасково, както и към съдиите от Административен съд – Хасково.
     Съдия Чиркалева – Иванова бе избрана от Висшия съдебен съвет след като участва в конкурс за повишаване в длъжност и преместване и се представи най – добре от всички кандидати с резултат отличен 6,00.
     През месец март 2016 г. с Решение по т.13.8 от Протокол № 16/31.03.2016г. на Висшия съдебен съвет от длъжност съдия в Софийски районен съд, тя е повишена на основание чл.160, вр. чл. 193, ал.3 от Закона за съдебната власт, в длъжност съдия в Административен съд – Хасково.
     След окончателното произнасяне на петчленен състав на втора колегия на Върховния административен съд с определение № 10837/18.10.2016г. по адм. дело № 10523/2016г. бе оставена без разглеждане жалбата на един от участниците в конкурса против решението на Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/31.03.2016г., сред които бе и това за назначаване на съдия Чиркалева-Иванова.
     Съдия Чиркалева – Иванова е родена в град Хасково. Завършила е специалност „право” в Университет за национално и световно стопанство гр. София през 2004 г. Има над 12 години юридически стаж, като в началото на кариерното си развитие е работила като юрисконсулт. От м. май 2006 година до м. май 2014 година заема длъжността разследващ полицай в ОДМВР гр. Хасково, а от м. май 2014г. е назначена на длъжността „съдия” в наказателно отделение в Районен съд – София.
     Семейна, с две деца.


06.06.2016г. ------------------------------------------------------------------------------------
     На 09. 06. 2016г. Административен съд – Хасково организира „Ден на отворените врати”. Събитието ще се проведе от 10.30 часа в сградата на съда, находяща се на ул. „Преслав” №26.
     Инициативата „Ден на отворените врати” се организира в изпълнение на Годишната програма на Висш съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда, има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.
     В деня на отворените врати всички желаещи могат да посетят Административен съд – Хасково и да се запознаят с дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация и възможностите за предоставяне на съдебно- административни услуги, както и с начините за получаване на информация за съда и правораздавателната му дейност.
     От 11.00 часа в съдебна зала №1 е предвидена възможност за наблюдение на провеждането на административно дело, предмет по което е оспорване от чужденец, подал молба за закрила пред Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет, на отказ за предоставянето на бежански или хуманитарен статут.
     След приключване на заседанието ще бъде представена кратка презентация за дейността на съда, последвана от среща с Председателя на Административен съд – Хасково, който ще запознае желаещите със структурата на институцията, компетентността на съда, с начина на образуване и разглеждане на делата. Денят на отворените врати ще продължи с разглеждане на регистратурата, деловодствата, съдебните зали, кабинетите на съдиите и съдебните служители, както и Информационния център.


     06.06.2016г.
     Административен съд - Хасково


31.03.2016г. ------------------------------------------------------------------------------------
     От 25 до 27 март 2016г., в Парк – хотел „Европа”, гр. Хасково, беше проведена Работна среща на Председателите на административните съдилища в Република България. Събитието беше организирано от Административен съд – Хасково. Обсъдени бяха следните теми: 1. Приложение на Единна деловодна информационна система (ЕДИС) в административните съдилища и анализ на възникнали проблеми; 2. Оптимизиране на съдебната администрация и нов класификатор на длъжностите в съдебната администрация на административните съдилища; 3. Разисквания по механизма за оценка на натовареност на съдиите съгласно Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по Протокол №62/15.12.2015г. На събитието присъстваха Боян Магдалинчев – Зам. Председател на Върховен административен съд на Република България, Александър Николов – Главен секретар на Върховен административен съд на Република България, Теодора Точкова – Главен инспектор на Инспектората към Висш съдебен съвет, членовете на Висш съдебен съвет Юлия Ковачева, Елка Атанасова, Милка Итова, Мария Кузманова, Юлияна Колева, Председатели на административни съдилища от цялата страна.
     В резултат от проведената инициатива и извършените разисквания в рамките на същата, на 29.03.2016г. беше изготвено Становище на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии. В същото се отбелязва необходимостта от въвеждането на правила за отчитане на натовареността на съдилищата и съдиите, като се посочва, че те следва да са прецизни и адекватни, приети след широко обсъждане, реално обективно и справедливо да отразяват времето, усилията и труда на всеки съдия, независимо дали разглежда наказателни, граждански или административни дела. Изразява се становище, че приетите правила не отговарят на тези изисквания, поради което се настоява те да бъдат преразгледани, в частта на определените коефициенти за тежест на делата.
     Разискванията в хода на проведената работна среща предизвикаха необходимост от предприемане на бързи мерки за провеждане на разяснителна кампания относно въвеждане на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите. На 29.03.2016г. е било проведено заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС, като т.1 от дневния ред е: „Демонстрация на информационна система за регистриране и управление на информацията за натовареността на съдиите и съдилищата. Приемане на Инструкция за работа със системата”. От ВСС са приети изменения и допълнения на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, утвърдени с решение по протокол №62/16.12.2015г.

10.03.2016г. ------------------------------------------------------------------------------------
     На проведено на 10. 03. 2016г. Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково, в присъствието на гостите Боян Магдалинчев- Заместник председател и ръководител на Втора колегия във Върховния административен съд, Мария Ангелова – Председател на Районен съд - Хасково, Милена Петева-Георгиева – Заместник председател на Окръжен съд – Хасково, бе представен и обсъден Докладът за дейността на съда за предходната 2015г.
     В хода на изложението се представиха данни, че през отчетния период, в Административен съд- Хасково са образувани общо 1052 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, вкл. делата, върнати за ново разглеждане след касационен контрол.
     За отчетния период, от посочената крайна цифра на делата за разглеждане, са приключили с акт по същество 720 броя административни и касационни дела, а 168 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 74 % от подлежащите на разглеждане дела за 2015г. са приключени до 31. 12. 2015г.      Устойчива остава наблюдаваната и през предходните отчетни периоди тенденция в работата на магистратите от АС- Хасково, относно срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3- месечен срок, са свършени общо 715 броя административни и касационни дела, което съставлява 80.52 % от всички свършени дела през 2015г.
     Наред с предоставените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2015г. от ВАС след касационен контрол 132 броя административни и частни касационни с наказателно- административен характер дела, в 100 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АС- Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда спрямо броя на върнатите от ВАС дела през 2015г. е със средна стойност от 75, 76 %.
     За отчетната 2015г. месечната натовареността по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 16,50 броя, като действителната натовареност възлиза на 21,21 броя дела месечно. В тази насока следва да се отчете обстоятелството, че през второто полугодие на 2015г. магистратите в Административен съд- Хасково работиха в намален състав. Считано от 09.04.2015г. бяха прекратени правомощията на Председателя на съда- съдия Теодора Точкова, предвид преминаването й на длъжност Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, а считано от 01.06.2015г. съдия Петя Желева премина на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд.
     В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд- Хасково за 2015г., могат да се изведат изцяло положителни изводи за постигнати отлични резултати относно качеството и бързината на правораздаването.

16.12.2015г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 21 декември 2015 година от 11.00 часа ще се проведе неформална среща на новият председател на Административен съд – Хасково съдия Хайгухи Бодикян с представители на медии и неправителствени организации от региона. Ще се обсъжда бъдещата медийна политика на съда, унифицирането на работата с журналисти, както и публичната дейност на съда.
Мероприятието ще се проведе в сградата на Административен съд – Хасково.

16.12.2015г. ------------------------------------------------------------------------------------

     През 2015г. в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“ по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд бяха създадени десет телевизионни рубрики представящи съдебната власт.
     Рубриките представят десет теми: Функции и структура на ВСС; Независимост на съдебната власт; Детско правосъдие; Електронно правосъдие; Противодействие на корупцията; Достъп до правосъдието; Специфика на различните видове правосъдие; Магистратските професии; Структура на съдебната власт; Прозрачност в работата на съдебната власт.
      Рубриките обособени под заглавието „Третата власт отвътре“ могат да бъдат разгледани тук.

26.11.2015г. ------------------------------------------------------------------------------------

     Висшият съдебен съвет избра с 15 гласа „за”, нито един против и 5 гласа „въздържали се” Хайгухи Хачик Бодикян за председател на Административен съд – Хасково.
     Хайгухи Бодикян има над 24 години юридически стаж, от които над 22 години в органите на съдебната власт като съдия. Била е младши съдия в Хасковски окръжен съд, съдия в Районен съд – Хасково, съдия в Окръжен съд – Хасково и съдия в Софийски градски съд от м. февруари 2005г. до настоящия момент. В периода 2002г.-2005г. е била инспектор в Инспектората при Министерство на правосъдието.

03.06.2015г. ------------------------------------------------------------------------------------

     Административен съд – Хасково организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 05.06.2015 г./ петък/ от 10 до 12 часа в сградата на съда, находяща се на ул. „Преслав” № 26.
     Инициативата е част от Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и има за цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система.
     В деня на отворени врати всички желаещи могат да посетят Административен съд – Хасково и да се запознаят със структурата и дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя съда и начините на получаване на информация, както и с начина на разпределение на делата чрез програмния продукт за случайно разпределение.
     Инициативата ще започне в 10. 00ч. във фоайето на първият етаж с кратка презентация за дейността на съда, след което посетителите на Деня на отворените врати в Административен съд- Хасково ще имат възможността да се запознаят с местоположението на служебните помещения на съда и изпълняваните от работещите в тях съдии и съдебни служители функции, вкл. ще бъдат разгледани регистратурата, деловодствата, съдебните зали, кабинетите на съдии и съдебни служители, както и Информационния център. На желаещите ще се предоставят брошури, съдържащи информация за дейността на Административен съд- Хасково.

03.04.2015г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На проведено на 02. 04. 2015г. Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково, в присъствието на гостите Йордан Константинов- съдия във Върховния административен съд, Председател на Първо отделение, Първа Колегия, Ваня Анчева- съдия във Върховния административен съд, Председател на Седмо отделение, Втора колегия и Мариника Чернева – съдия във Върховния административен съд, Председател на Четвърто отделение, Първа колегия, бе представен и обсъден Докладът за дейността на съда за предходната 2014г.
     В хода на изложението се представиха данни, че през отчетния период, в Административен съд- Хасково са образувани общо 1296 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, вкл. делата, върнати за ново разглеждане след касационен контрол. Прибавяйки към тази цифра и броя на останалите несвършени от 2013г. дела, през 2014г. подлежащи на разглеждане пред АС- Хасково са били общо 1428 съдебни производства.
     За отчетния период, от посочената крайна цифра на делата за разглеждане, са приключили с акт по същество 1074 броя административни и касационни дела, а 218 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 90 % от подлежащите на разглеждане дела за 2014г. са приключени до 31. 12. 2014г.
     Положителна тенденция, която се наблюдава и през предходната 2014 година в работата на магистратите от АС- Хасково, е срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3- месечен срок, са свършени общо 1198 броя административни и касационни дела, което съставлява 92, 72 % от всички свършени дела през 2014г.
     Наред с предоставените данни за резултатите, касащи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високото качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2014г. от ВАС след касационен контрол 147 броя административни и частни касационни с наказателно- административен характер дела, в 104 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АС- Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда спрямо броя на върнатите от ВАС дела през 2014г. е със средна стойност от 70, 24 %.
     За отчетната 2014г. месечната натовареността по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 19, 83 броя, като действителната натовареност възлиза на 23, 80 дела месечно. В тази насока следва да се отчете, че независимо от обстоятелството, че през цялата 2014г. съдийските бройки в съда бяха заети, то в действителност магистратите в Административен съд- Хасково работиха в намален състав, поради ползване на отпуск от съдия в съда.
     В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд- Хасково за 2014г., могат да се изведат изцяло положителни изводи за постигнати отлични резултати относно качеството и бързината на правораздаването.

23.10.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     По повод проявения медиен интерес относно делата, разглеждани от Административен съд- Хасково, по които страни са чужди граждани, Ви информираме, че през 2013г. са разгледани общо 76 бр. дела, а през 2014г.- общо 475 бр. дела с предмет Закона за убежището и бежанците / ЗУБ/, Закона за чужденците в Република България / ЗЧРБ/ и чл. 257 от Административно- процесуалния кодекс / АПК/. Преобладаващият брой жалби през 2013г. са постъпили от чужденци, граждани на Мали, Камерун и Еритрея, а през 2014г. по 256 дела страни са граждани на Алжир, следвани по 73 дела от граждани на Мароко и 33 дела, по които страни са граждани на Сирия. За яснота следва да се посочи, че след възникването на въоръжения конфликт в Сирия, мнозинството от гражданите на последната държава, които са потърсили закрила в Република България, са получили такава още в рамките на административното производство пред Държавната агенция за бежанците, респ. тези случаи не са достигнали до съдебен контрол. По ЗУБ за двете години- 2013г. и 2014г., са образувани и разгледани в Административен съд- Хасково общо 120 дела по жалби на чужденци срещу решения на Интервюиращ орган на ДАБ- с. Пъстрогор респ. Председателя на ДАБ, с които се отхвърлят молбите им за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. По 105 от делата, съдът е отхвърлил оспорванията, тъй като е приел, че спрямо чуждите граждани не са налице условията по чл. 8 и по чл. 9 от ЗУБ за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, а именно, че не се доказва по делото, чужденецът да се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение или убеждение, което не му позволява да се завърне в страната си по произход, както и не се установява в страната си по произход чужденецът да е бил изложен на реална опасност от тежки посегателства като смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание или тежки и лични заплахи срещу живота и личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. В 10 броя от случаите, съдът е отменил отказа на компетентния орган да предостави на чужденеца статут на бежанец или хуманитарен статут и е върнал делото като преписка на Интервюиращия орган, респ. на Председателя на ДАБ за ново произнасяне по молбата на чужденеца за предоставяне на закрила. В по- големия брой от случаите, в които съдът е уважил оспорванията, съдът се е мотивирал с установеното по делото, че в страната по произход е налице вътрешен въоръжен конфликт, характеризиращ се с безогледно насилие, което достига толкова високо ниво, че съществуват сериозни и потвърдени основания да се смята, че жалбоподателят като цивилно лице, върнато в страната си по произход, поради самото си присъствие там, а не поради свои лични характеристики, се излага на реална опасност да претърпи заплахи за живота, здравето и сигурността си. Съдът е уважил оспорванията по отношение на чужденци от Мали и Ирак, по отношение на които установеният вътрешен въоръжен конфликт в страната им по произход е достатъчно основание съдът да приеме, че при връщането им там ще бъде застрашен живота и сигурността на чужденците. Важно е да се отбележи, че при изследването на въпроса относно наличието на въоръжен конфликт в страна по произход на търсещия закрила, съдът е изследвал дали конфликтът е локален, респ. дали е налице възможност за вътрешно разселване на жалбоподателя, предвид възможността на лицето да получи закрила в родината си. Поради тази причина само част от жалбите на търсещите закрила от държави, за които се установява наличието на локален вътрешен конфликт, са били уважени.
     Друга преобладаваща част от делата, по които страни са чужди граждани са образувани по искания на Началника на СДВНЧ- Любимец за продължаване на срока за настаняването им в специализирания дом до осигуряване на условия за извеждането на чужденците от страната. За 2013г. и 2014г. в Административен съд- Хасково са образувани с този предмет- чл. 46а ал. 4 от ЗЧРБ, общо 332 бр. дела, от които към настоящия момент не са приключени само 36 бр. дела. От приключените дела по това правно основание, в 244 броя от случаите, съдът е отхвърлил искането за продължаване настаняването и по- конкретно е прекратил принудителното настаняване на чуждите граждани в СДВНЧ и е освободил същите. За да достигне до този извод, съдът е приел, че след изтичане на 6- месечния срок за настаняване не се налага продължаване на настаняването на чужденците в СДВНЧ, доколкото тази мярка цели да обезпечи постановеното принудително отвеждане на чужденците до границата на страната, но не са налице условията за продължаване срока на настаняване, доколкото не се установява чужденците да отказват да съдействат на компетентните органи за извеждането или да има забавяне при получаване на необходимите документи за принудителното отвеждане. След фактическото освобождаване на чуждите граждани от СДВНЧ, контролът върху същите относно спазването на обществения ред в Република България, се осигурява от органите на МВР. В малък брой от случаите- по 38 бр. дела по чл. 46а ал. 4 от ЗЧРБ, съдът е продължил настаняването на чуждите граждани в СДВНЧ за срок от 6 месеца, тъй като е приел, че са налице условията за продължаване на настаняването с цел осигуряване принудителното им извеждане от страната.
     През 2014г. в съда са постъпили и общо 90 бр. дела с правно основание чл. 257 от АПК, образувани по искания на чужденци да бъде осъдена ДАБ да извърши фактически действия по регистриране на подадените от тях молби за закрила по ЗУБ. От образувани общо 90бр. дела с този предмет 61 бр. са приключени и 29 бр. са в процес на разглеждане. Всички 61 бр. свършени дела по чл. 257 от АПК са прекратени поради липса на правен интерес от исканията, доколкото преди подаването им ДАБ е регистрирала молбите им за закрила по реда на ЗУБ.
     Освен дела с посочените предмети, Административен съд- Хасково е компетентен да се произнася и по жалби на чужденци, срещу настанителни заповеди, заповеди за принудително отвеждане до границата на страната, експулсиране и забрана за влизане, издавани от Началниците на ГПУ. С този предмет през изминалите 2 години са образувани само 4 бр. дела, за разлика от пика на тези дела през 2012г. По всички тези 4 бр. дела, подадените от чужденци жалби са отхвърлени като неоснователни.
     Компетентността на Административен съд- Хасково да разглежда споменатите производства по ЗУБ и ЗЧРБ се определя от местната подсъдност по тези дела, обусловена от настоящия адрес по регистрационната карта на чужденеца, който обикновено е в СДВНЧ- Любимец, РПЦ- Харманли или Транзитен център към ДАБ- с. Пъстрогор.
     Делата, по които страни са чужди граждани се разглеждат от съдиите от АС- Хасково в кратки срокове, като при искане на чужденеца му се допуска правна помощ чрез назначаване на адвокат, както и при личното явяване на чужденеца в съдебно заседание, съдът назначава преводач на лицето от разбираем за него език, който да осъществява превод на извършваните в заседанието процесуални действия. Делата приключват обикновено в едно заседание и съдебните актове по тях се постановяват в кратки срокове, но не по- късно от 1 месец от обявяване на делото за решаване.

17.10.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 17.10.2014г. от 11:00ч. в семинарната зала на Административен съд – Хасково се проведе заключителната пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12-24-5/17.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Административен капацитет”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието бе осъществено в изпълнение на Дейност 7 от проекта „Информация и публичност”. На пресконференцията присъстваха представители на съдилищата- партньори по проекта- Теодора Точкова- Председател на Административен съд- Хасково, Десислава Кривиралчева- Заместник- председател на Административен съд- Пазарджик, Добринка Грибачева- и. д. Председател на Административен съд- Смолян, членовете на екипа за управление, гости, измежду които Мария Ангелова - Председател на Районен съд – Хасково и Огнян Гълъбов – съдия в Районен съд – Димитровград, както и представители на медиите . На събитието бе представен и изготвеният в рамките на проекта Наръчник на достигнатите общи решения от проведените работни срещи /кръгли маси/ с участието на съдии от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян по проблеми, свързани с правоприлагането по административнонаказателни дела, по които административните съдилища действат като касационна инстанция.
     Снимки от събитието може да видите тук.

21.07.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност 2.1 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 18 - 19.07.2014г. в град Смолян, хотел „Кипарис алфа”, бе проведена заключителната трета работна среща /кръгла маса/ на съдиите от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. На събитието взеха участие дванадесет магистрати, като бяха обсъдени актуални теми, свързани с правораздаването по дела от административнонаказателен характер, подсъдни на административните съдилища, като втора и последна инстанция.

08.07.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност 3 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 04 - 05.07.2014г. и на 06 - 07.07.2014г., в к. к. Елените, област Бургас, хотел „Роял парк”, бяха проведени предвидените две двудневни обучения на тема „Стандарти за качествено обслужване на чужди граждани и хора с увреждания”. Лектори на събитията бяха Стефка Захариева – старши експерт в Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и Ивелина Колева – съдебен администратор в Административен съд – Стара Загора, обучител на съдебни служители. Участие в обученията взеха съдебни служители от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян.

     На 06.07.2014г. - 07.07.2014г., в к. к. „Елените”, област Бургас, хотел „Роял парк”, бе проведен двудневен семинар, предвиден за изпълнение по Дейност № 1.3 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”. Темата на събитието бе „Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейските общности – форма, изисквания, реквизити, ред за подаване”. Лектор на събитието бе Донка Генчева-Чакърова, съдия във Върховния административен съд, като в семинара взеха участие съдии и съдебни помощници от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян.

13.06.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 09. 06. 2014г.- 10. 06. 2014г. и 11. 06. 2014г.- 12. 06. 2014г., в град Девин, хотел „Исмена”, бяха проведени двата двудневни семинара, предвидени за изпълнение по Дейност № 4 от проект „ Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”. Темата на семинарите бе „ Закон за защита на личните данни”, а лектори на поредните събития- Цанко Цолов и Мария Матева, двамата членове на Комисията за защита на личните данни. В обученията взеха участие съдии и съдебни служители от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян.

09.06.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Годишната програма на Висшия съдебен съвет за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по- добра информираност за работата на съдебната система, за втора поредна година, на 06. 06. 2014г. от 10. 00 ч. до 12. 00 ч., бе проведен „ Ден на отворените врати” в Административен съд- Хасково.
     Участие в събитието взеха ученици от Финансово- стопанска гимназия „ Атанас Буров”- град Хасково и Професионалната гимназия по туризъм „ Александър Паскалев”- град Хасково, обучаващи се в специализирани профили, свързани с изучаването на митническото и данъчното законодателство.
     В началото на Деня на отворените врати, във фоайето на съдебната сграда бе излъчена презентация за историята, компетентността и състава на Административен съд- Хасково, службите на съда, и техните функции.
     След презентацията, в 10: 30ч. посетителите на събитието имаха възможността да присъстват на провеждането на административно дело, образувано по оспорване на чужденец, подал молба за закрила пред Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, срещу отказ за предоставяне на бежански или хуманитарен статут.
     Инициативата продължи с обиколка на съдебната сграда, при която бе осигурена възможността да се види отблизо работата на магистратите и съдебните служители, като на всички желаещи бе предоставен и достъп до кабинетите на съдии и служители.
     В 11. 30 ч. се проведе среща с ръководството на Административен съд- Хасково, на която присъстващите бяха запознати с информация относно образуването и движението на делата, актовете, с които се произнася съдът и реда за тяхното обжалване. Системният администратор презентира интернет страницата на съда, като в края на събитието, с участие на ученик от присъстващите, бе извършена демонстрация на начина, по който постъпилите дела се разпределят чрез компютърна програма, съгласно принципа на „ случайното разпределение”.

03.06.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 06. 06. 2014г., Административен съд- Хасково организира за втори пореден път „Ден на отворените врати”. Събитието ще се проведе от 10ч. до 12ч. в сградата на съда, находяща се на ул. „Преслав” № 26.
     Инициативата „ Ден на отворените врати” се организира в изпълнение на Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет. Пред нея е поставена основна цел, чрез непосредственото запознаване с работата на съдебната система, да се повиши правната култура на гражданите, както и да се изгради нужното доверие към правораздавателната дейност на Държавата.
     В деня на отворените врати всички желаещи могат да посетят Административен съд- Хасково и да се запознаят с дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация и възможностите за предоставяне на съдебно- административни услуги, както и с начините за получаване на информация за съда и правораздавателната му дейност.
     Инициативата ще започне в 10. 00ч. във фоайето на първият етаж с кратка презентация за дейността на съда.
     След презентацията, в 10. 30ч. е предвидена възможност за наблюдение на провеждането на административно дело във Втора съдебна зала на Административен съд- Хасково, предмет по което е оспорване от чужденец, подал молба за закрила пред Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, на отказ за предоставянето на бежански или хуманитарен статут.
     Денят на отворените врати ще продължи със запознаване на посетителите с местоположението на служебните помещения на съда и изпълняваните от работещите в тях съдии и съдебни служители функции, вкл. ще бъдат разгледани регистратурата, деловодствата, съдебните зали, кабинетите на съдии и съдебни служители, както и Информационния център. На желаещите ще се предоставят брошури, съдържащи информация за дейността на Административен съд- Хасково.
     Събитието ще приключи с провеждане на среща с Председателя на Административен съд- Хасково, който ще запознае желаещите със структурата на институцията, компетентността на съда, с начина на образуване и разглеждане на делата. Ще бъде демонстрирано разпределението на случаен принцип на делата чрез използвания в съда програмен продукт.

28.04.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност 2.1 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 25 - 26.04.2014г. в град Смолян, хотел „Кипарис алфа”, бе проведена втората от общо три работни срещи /кръгли маси/ на съдиите от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. На събитието взеха участие дванадесет магистрати, като бяха обсъдени актуални теми, свързани с правораздаването по дела от административнонаказателен характер, подсъдни на административните съдилища, като втора и последна инстанция. Бяха достигнати редица общи решения по правни проблеми, касаещи ангажирането на административнонаказателната отговорност на извършителите на нарушения по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове и др.

31.03.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 27- 28.03.2014г., в град Несебър, хотел „Марина Палас”, бе проведен третият от общо четирите семинари, предвидени за изпълнение по Дейност № 1 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”. Темата на семинара бе „Актуална практика на Европейския съд за защита правата на човека по приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи по дела, страна по които е Република България”, а лектор- Соня Янкулова- съдия във Върховния административен съд. В събитието взеха участие общо 14 съдии и съдебни помощници от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян.

11.03.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     За седма поредна година, на 10. 03. 2014г. бе проведено Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково, на което бе представен и обсъден Докладът за дейността на съда за предходната 2013г. Гости на събранието бяха Йордан Константинов- съдия във Върховния административен съд, Председател на Първо отделение, Мирослав Мирчев- съдия във Върховния административен съд, Председател на Осмо отделение, Мария Ангелова- Председател на Районен съд- Хасково и Андрей Андреев- съдия в Районен съд- Димитровград.
     От съдържащите се в Доклада за работата на съда през изминалата 2013г. данни се констатира, че през отчетния период са образувани общо 1056 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела. Прибавяйки към тази цифра и броя на останалите несвършени от 2012г. дела, както и на тези върнати за ново разглеждане след касационен контрол, през 2013г. подлежащи на разглеждане пред АС- Хасково са били общо 1226 дела. За отчетния период, от посочената крайна цифра на делата за разглеждане, са приключили с акт по същество 965 броя административни и касационни дела, а 129 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 89% от подлежащите на разглеждане дела за 2013г. са приключени до 31. 12. 2013г.
     Като положителна тенденция в работата на магистратите от АС- Хасково е нужно да се посочи срочността при постановяването на съдебните актове, с които са приключени производствата, разгледани от Хасковския административен съд. През отчетния период в инструктивния 3- месечен срок, са свършени общо 1001 броя административни и касационни дела, което съставлява 91,50% от всички свършени дела през отчетната 2013г.
     Наред с посочените резултати за срочността при разглеждане на делата, се констатира и високо качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2013г. от ВАС след касационен контрол 154 броя административни и частни касационни с наказателно- административен характер дела, в 109 случая са изцяло потвърдени съдебните актове, постановени от АС- Хасково. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове на съда спрямо броя на върнатите от ВАС дела през 2013г. е със средна стойност от 70,78%.
     За отчетната 2013г. натовареността по щат на магистратите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 17, 03 броя, като действителната натовареност възлиза на 18, 58 дела месечно. В тази насока следва да се отчете, че независимо от обстоятелството, че през цялата 2013г. съдийските бройки в съда бяха заети, то от 03. 06. 2013г. поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, последван от отпуск за отглеждане на малко дете, магистратите в Административен съд- Хасково работиха в намален състав.
     В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд- Хасково за 2013г., може да се отчете, че магистратите от Административен съд- Хасково са постигнали отлични резултати досежно бързината и качеството на правораздаването.
Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук.

24.02.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 21- 22.02.2014г., в град Пловдив, хотел „Лайпциг”, бе проведен вторият от общо четирите семинари, предвидени за изпълнение по Дейност № 1 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”. Темата на семинара бе „Съдебни производства по обжалване на административните актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Правилника по прилагането му”, а лектор- Кремена Хараланова- съдия във Върховния административен съд. В събитието взеха участие общо 16 съдии и съдебни помощници от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян.

03.02.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност № 1 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 31.01- 01.02.2014г. в град Хасково, парк-хотел „Европа”, бе проведен първият от четирите предвидени семинари на тема „Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закон за хазарта, Закон за горите и др.”. Лектор на семинара бе Лозан Панов- съдия във Върховния административен съд, като в събитието взеха участие 17 съдии и съдебни помощници от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян, както и 12 съдии от Районните съдилища- Хасково, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли.

19.12.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 09-10.12.2013г. в град Смолян, хотел „Кипарис алфа”, бе проведена работна среща /кръгла маса/ на съдиите от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. Събитието е първото проведено от планираните три такива по Дейност 2.1 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, финансиран по Договор рег. № 12-24-5/ 17.04.2013г. по Оперативна програма „Оперативен капацитет”, с бенефициент Административен съд- Хасково и партньори Административен съд- Пазарджик и Административен съд- Смолян. На работната среща, на която взеха участие дванадесет магистрати, бяха обсъдени актуални теми, свързани с правораздаването по дела от административнонаказателен характер, подсъдни на административните съдилища, като втора и последна инстанция. Бяха достигнати редица общи решения по правни проблеми, касаещи ангажирането на административнонаказателната отговорност на извършителите на нарушения по Закона за движението по пътищата, Кодекса на труда и др.

12.07.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 12.07.2013г. в семинарната зала на Административен съд – Хасково се проведе първоначална пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, в изпълнение на Договор рег. № 1202405/17.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В срещата взеха участие председателите на съдилищата – партньори по проекта – Теодора Точкова – Председател на Административен съд – Хасково, Емилия Георгиева – Председател на Административен съд – Пазарджик и Росица Сбиркова - Председател Административен съд – Смолян, както и председателите на Районен съд – Хасково - Мария Ангелова и на Районен съд – Димитровград – Иван Маринов. На събитието бе представен екипа за управление на проекта, както и в резюме бяха презентирани планираните дейности за изпълнение, очакваните резултати и целевите групи.

07.06.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Годишната програма на Висшия съдебен съвет за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по- добра информираност за работата на съдебната система, на 07. 06. 2013г. от 13. 30 ч. до 16. 00 ч., бе проведен „ Ден на отворените врати” в Административен съд- Хасково.
     Участие в събитието взеха ученици от Финансово- стопанска гимназия „Атанас Буров”- град Хасково и Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев”- град Хасково, обучаващи се в специализирани профили, свързани с изучаването на митническото и данъчното законодателство.
     В началото на Деня на отворените врати, във фоайето на съдебната сграда бе излъчена презентация за историята, компетентността и състава на Административен съд- Хасково, службите на съда, и техните функции.
     Инициативата продължи с обиколка на съдебната сграда, при която бе осигурена възможността да се види отблизо работата на магистратите и съдебните служители, като на всички желаещи бе предоставен и достъп до кабинетите на съдии и служители, както и до съдебните зали.
     В 14. 30 ч. се проведе среща с ръководството на Административен съд- Хасково, на която присъстващите бяха запознати с информация относно образуването и движението на делата, актовете, с които се произнася съдът и реда за тяхното обжалване.
     Системният администратор презентира интернет страницата на съда, като в края на събитието, с участие на ученик от присъстващите, бе извършена демонстрация на начина, по който постъпилите дела се разпределят чрез компютърна програма, съгласно принципа на „ случайното разпределение”.
     Снимки от събитието може да видите тук.

27.05.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 07.06.2013г./петък/ Административен съд- Хасково организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе от 13,30 до 16,00 часа в сградата на съда, находяща се на ул.„Преслав” № 26.
     Инициативата е част от Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и има за цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система.
     В деня на отворените врати всички желаещи могат да посетят Административен съд- Хасково и да се запознаят с дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация и възможностите за предоставяне на съдебно- административни услуги, както и с начините за получаване на информация за съда и правораздавателната му дейност.
     Инициативата ще започне в 13,30ч., във фоайето на първия етаж с кратка презентация за дейността на съда.
     След презентацията е предвидено да се разгледат регистратурата, деловодствата, съдебните зали, кабинетите на съдии и съдебни служители, както и Информационния център.
     От 14,30ч. в съдебна зала № 1 ще се проведе среща с Председателя на съда, който ще запознае желаещите със структурата на институцията, компетентността на съда, с начина на образуване и разглеждане на делата. След това ще бъде презентирана Интернет страницата на съда и програмата за случайно разпределение на делата. На желаещите ще се предоставят брошури, съдържащи информация за дейността на съда.

29.03.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО ПРИЕМА ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, НАЛОЖЕНИ ОТ СЪДА ГЛОБИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛИ.
     С цел повишаване качеството на обслужване на гражданите и в изпълнение на разпоредбата на чл.4 ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 01.04.2013г. в Административен съд- Хасково ще могат да бъдат извършвани картови плащания за държавни такси, наложени от съда глоби, депозити за вещи лица, чрез ПОС терминали. За плащанията чрез упоменатите устройства, гражданите не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси. Инсталираните в Административен съд- Хасково ПОС терминали се намират в служба „ Регистратура”, находяща се на първи етаж от сградата на съда, като плащания се приемат чрез следните кредитни и дебитни банкови карти:
     - карти, носещи търговския знак на националния оператор БОРИКА;
     - Maestro карти, издадени в България;
     - местни кредитни карти на ЦКБ АД;
     - международни карти Visa Electron, издадени в България;
     - международни карти Visa, издадени в България;
     - международни карти MasterCard, издадени в България.

18.03.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 15. 03. 2013г. бе проведено Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково, на което бе представен Годишния доклад за дейността на съда за 2012г. Сред гостите на събранието бе и г- жа Анна Димитрова- съдия във Върховен административен съд, Председател на V- то отделение.
     От изнесените данни в Доклада за работата на съда през изминалата 2012г., се констатира, че през отчетния период са образувани общо 1029 броя административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела. Прибавяйки към тази цифра и броя на останалите несвършени от 2011г. дела, както и на тези върнати за ново разглеждане след касационен контрол, през 2012г. подлежащи на разглеждане пред АС- Хасково са били общо 1195 дела. За отчетния период, от посочената крайна цифра на делата за разглеждане, са приключили с акт по същество 875 броя административни и касационни дела, а 150 са били прекратени поради неотстранена нередовност или недопустимост на оспорването. В процентно изражение, над 85 % от подлежащите на разглеждане дела за 2012г. са приключени до 31. 12. 2012г.
     Като положителна тенденция в работата на магистратите от АС- Хасково е нужно да се посочи срочността при постановяването на крайния за тази инстанция акт по делата. През отчетния период в инструктивния 3- месечен срок, са свършени общо 942 броя административни и касационни дела, което съставлява 91, 90 % от всички свършени дела през отчетната 2012г.
     Средната продължителност на разглеждане на делата в Административен съд- Хасково, приключени през отчетната 2012г., от момента на постъпването им до обявяване на решението в срочната книга е 2, 35 месеца за административните дела и 2, 16 месеца за касационните дела. Тези данни сочат за отличната работа на съдиите- докладчици, които са положили необходимите усилия за навременното приключване на разглежданите от тях дела.
     Наред с посочените резултати за срочността при разглеждане на делата, се констатира и високо качеството на постановените от съда актове. От върнатите през 2012г. от ВАС след касационен контрол 246 броя административни, касационни- административни и частни касационни с наказателно- административен характер дела, в 194 случая са потвърдени съдебните актове, постановени от АС- Хасково. В процентно изражение, потвърдените при касационен контрол актове на съда спрямо броя на върнатите от ВАС дела през 2012г. е със средна стойност 78, 86 %, като процентът на потвърдените актове по административни дела е още по- висок- 79, 33 %. Резултатът за 2012г. по този показател е и най- висок спрямо отчетените стойности за всички предходни периоди.
     За отчетната 2012г. натовареността на шестимата съдии от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 16, 60 броя, като действителната натовареност възлиза на 17, 84 дела месечно. Разликата между двата показателя се дължи и на обстоятелството, че от 21. 02. 2012г. до 17. 07. 2012г., съдиите от АС- Хасково работеха в намален състав от петима магистрати.
     В заключение на изнесените статистически данни в Доклада за дейността на Административен съд- Хасково за 2012г., могат да се изведат изводи за една действително много добра работа на магистратите от АС- Хасково през отчетния период, които са постигнали високо качество и бързина на правораздаването.
     Целият текст на Доклада може да бъде намерен тук.

03.12.2012г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 30.11.2012г. и 01.12.2012г., в град София, бе проведена петата, заключителна среща на председателите на съдилищата – модели и съдилищата – партньори, участващи в проекта “Усъвършенстване на работните процеси в съда”, иницииран от Сдружение “Програма за развитие на съдебната система” и финансиран от Фондация “Америка за България”. Официални гости на събитието бяха Диана Ковачева – Министър на правосъдието, проф. д-р Лазар Груев – Председател на Върховния касационен съд, Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет и Негово Превъзходителство Браян Далтън – изпълняващ длъжността Посланик на САЩ в София. На специална церемония по време на срещата, измежду 49 – те участника в проекта, бяха обявени за “съд – модел” по изпълнението на втория План за подобряване работата на съда, нови девет съдилища, един от които и Административен съд – Хасково. Отличието бе прието с благодарност от Председателя на АС – Хасково  г-жа Теодора Точкова.
     Проектът “Усъвършенстване на работните процеси в съда” – План 2 има за свои ключови цели осигуряването на бърз и лесен достъп до правосъдие, създаване на система за управление и контрол на делата, утвърждаване на равнопоставеността на страните по делата, безпристрастността и независимостта на съдилищата, както и повишаване на доверието в работата на съдебната система. Заложените за изпълнение на План 2 стандарти, са приети от Висшия съдебен съвет като препоръчителни за всички съдилища в страната.
     Най – ярките резултати от изпълнението на проекта от страна на Административен съд – Хасково са създаването на Информационния център на съда, чрез който може да бъде получен бърз и лесен достъп до съдебна информация, включително и от незрящи, слабо зрящи или неграмотни лица, с помощта на софтуер, преобразуващ писмения текст в говор, като в центъра се предлагат безплатно и различни информационни материали. Също така в рамките на инициативата бе обновена интернет страницата на съда, на която ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и протоколи, информация за делата с обществен интерес, разглеждани от Административен съд – Хасково, както и обща информация относно структурата и състава на съда, функциите на различните съдебни служби. Създадена е и възможност за получаване на справки по делата чрез страницата на съда само с въвеждането на номер на дело.

29.10.2012г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 26.10.2012г., в град Хасково, Административен съд - Хасково организира и проведе семинар на тема "Закон за опазване на околната среда. Закон за биологичното разнообразие.", финансиран със средства на Националния институт на правосъдието. Лектор на семинара бе г-жа Виолета Главинова - съдия от Върховния административен съд. Участие в обучението взеха съдии и съдебни помощници от Административните съдилища - Хасково и Стара Загора.

26.06.2012г. ------------------------------------------------------------------------------------

     Покана за събиране на индикативни оферти по проект за кандидатстване на Административните съдилища - Хасково, Пазарджик и Смолян по ОПАК, приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4 "Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси", бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-08.

22.06.2012г. ------------------------------------------------------------------------------------

     Сградата на Административен съд- Хасково бе избрана за фасада на сезон „Пролет 2012” в организирания от „Баумит България” ЕООД конкурс „Фасада на сезона 2012”. Право на участие бе дадено на въведени в експлоатация строежи, в чиято фасада са използвани материали, носещи търговската марка на фирмата- организатор. Гласуването бе проведено на интернет страницата на конкурса в периода от 31.03.2012г. до 31.05.2012г., като за фасадата на сградата на Административен съд- Хасково са дали гласа си 1613 души. Призовото място квалифицира автоматично спечелилия обект и за крайното гласуване за „Фасада на годината”, което ще се състои от 01 до 10.03.2013г. Проектанти на сградата на Административен съд- Хасково са архитектите Янчо Апостолов, Владимир Александров и Оксана Балабанова, а инвеститор- Министерство на правосъдието.

29.03.2012г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 29. 03. 2012г., за пети пореден път, се проведе Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково, на което бе обсъден Доклада за дейността на съда за изминалата 2011г. На събитието присъства господин Йордан Константинов- председател на първо отделение на Върховния административен съд, както и представители на районните съдилища в градовете Хасково, Димитровград, Свиленград и Ивайловград. От изнесените данни по проверяваните показатели за натовареност на съда откъм брой дела за разглеждане, брой свършени дела, срочност и качество на правораздаването, съдия Константинов изрази мнение, че натовареността на АС- Хасково е много голяма, като при касационната проверка от ВАС на съдебни актове на АС- Хасково по административни дела не е констатирано допускането на сериозни нарушения, поради което и работата на съда през 2011г. се оценява като много добра. Видно от публикуваната на интернет страницата на Висшия съдебен съвет статистическа информация за натовареността на административните съдилища през първото полугодие на 2011г. е, че Административен съд- Хасково неизменно запазва трето място по натовареност в страната, което място е заемал, както през 2010г., така и през 2009г.
     Общият брой на делата за разглеждане през 2011г. в Административен съд- Хасково е 1733 дела, като в този брой са включени както новообразуваните дела, така и останалите несвършени от 2010г. и върнатите от ВАС през 2011г. за продължаване на съдопроизводствените действия. За сравнение общият брой на делата за разглеждане в Административен съд- Хасково за 2010г. е бил 1494 бр. дела, който факт доказва тенденцията за непрекъснато повишаване на броя на делата за разглеждане. Следва да се отбележи, че от създаването на административните съдилища през 2007г., през изминалата 2011г. в Административен съд- Хасково са образувани най- голям брой дела.
     През 2011г. в Административен съд- Хасково, от общия брой на делата за разглеждане- 1733 бр. са свършени 1567 бр. дела или 90, 42 %. В едномесечен срок са приключили 563 бр. дела за отчетната 2011г., при 448 бр. за 2010г., а в срок до 3 месеца са свършени общо 1328 бр. дела за отчетната 2011г., при 1052 бр. дела за 2010г. Изнесените данни сочат запазване тенденцията за разглеждане и приключване в срок на делата в АС- Хасково. Аналогично заключение се обосновава и с оглед данните за средната продължителност на разглеждане на делата, приключени през отчетната 2011г. През 2011г., от постъпването на делото до обявяване на решението в срочната книга, средната продължителност за разглеждане на административните дела е 2. 59 месеца, при 2. 37 месеца за 2010г., а за касационните е 2. 2 месеца, при 2. 23 месеца за 2010г. Констатираното повишение през 2011г. при средните срокове за разглеждане на административни дела, се дължи в голяма степен на фактическата сложност на разглежданите административни дела, която предпоставя събирането на множество доказателства, вкл. назначаването на различни експертизи.
     По отношение на качеството на правораздаването в Хасковския административен съд, също се наблюдава тенденция към увеличаване процента на делата с потвърдени съдебни актове. През отчетната 2011г. 72, 63 % от проверените общо 285 бр. административни дела от Върховния административен съд са потвърдени, като през предходната 2010г. процентът на потвърдените съдебни актове е 70, 09 %, при проверени 234 броя административни дела. Тези данни сочат за високото качество на правораздаването, осъществявано от Административен съд- Хасково.
     За отчетната 2011г. действителната натовареност на съдиите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 26. 66 бр. дела месечно, при 24. 90 бр. за 2010г., а по отношение на свършените дела натовареността на съдиите е 24. 11 бр. дела месечно за 2011г., при 20. 57 бр. за 2010г. Изводът от цитираните статистически данни сочи, че през 2011г. е увеличена натовареността на съдиите от Хасковския административен съд, както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела в сравнение с 2010г. Тук следва да се посочи, че до м. 08. 2011г. магистратите от АС- Хасково работиха при непълен по щат състав от петима съдии.
     Отчетените резултати за дейността на Административен съд- Хасково през 2011г., както и тези от предходните години от функционирането на съда дават основание за категоричния извод, че административните съдилища и в частност Адм. съд- Хасково не само оправдават своето съществуване, но и са гаранция за осъществяваната държавна политика за осигуряване на качествено, бързо и достъпно правораздаване, подчинено на защитата на правата на гражданите и организациите, и съобразено с актуалните европейски стандарти в правната област.

17.10.2011г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 17. 10. 2011г. Председателят на Административен съд- Хасково Теодора Точкова в присъствие на гостите г- жа Венета Марковска- Зам. Председател на Върховния административен съд и г- жа Велислава Делчева- Председател на УС на Програмата за развитие на съдебната система откриха Информационния център на съда.
     Още от създаването си Административен съд- Хасково полага постоянни усилия, насочени към по- достъпно, бързо и качествено обслужване на гражданите и адвокатите, като Информационният център е поредният видим резултат в тази насока. Целта на изграждането му е да осигури бърз достъп до съдебна информация. Създаването на центъра е осъществено по проекта “Усъвършенстване на работните процеси в съда” на Програмата за развитие на съдебната система с подкрепата на Фондация “Америка за България”.
     Освен предоставянето на информация за таксите, движението на делата, графика на съдебните заседания, въобще информация за дейността на Административен съд- Хасково чрез устни справки и предоставяне на информационни брошури, в Информационния център е монтиран и специален софтуер за незрящи и слабо зрящи лица, който преобразува писмения текст в говор. Чрез него тези лица ще могат на място да се запознават със съдебните актове по делата.
     Предлаганите услуги се предоставят в рамките на работното време на съда- от 8,30ч. до 17,00ч.

14.10.2011г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 14.10.2011г. в Административен съд- Хасково се проведе регионален семинар, финансиран от Националния институт на правосъдието на тема „Проблеми по прилагането на ЗАНН в административнонаказателните производства” с участието на съдии от ХАС и от районните съдилища в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград. Лектор на семинара беше съдия Лозан Панов- Председател на Административен съд- София град и един от авторите на книгата „Процесът по ЗАНН”.

06.07.2011г. ------------------------------------------------------------------------------------

     От началото на месец юни 2011г. в Административен съд - Хасково функционира Информационен център, откриването на който е поредната стъпка, предприета от съда за подобряване на административното обслужване на гражданите и осигуряване на бърз, лесен и ефективен достъп до съдебна информация.
     Основните услуги, които предлага Информационният център, се осъществяват чрез предоставяне на:
     1. Информация за движението на делата и графика на съдебните заседания;
     2. Образци на стандартни документи /молби и формуляри/ и помощ при тяхното попълване;
     3. Информация за процедурите, извършвани в съда и реда за тяхното осъществяване, без тази помощ да има характера на юридическа консултация;
     4. Информация за функциите и местонахождението на различните съдебни служби;
     5. Информация за съдебните такси;
     6. Брошури и информационни материали;
     7. Информация за други институции и организации, имащи отношение към дейността на съда.
     Информационният център е разположен на първия етаж на Административен съд- Хасково, вдясно от централния вход , като достъп до него е осигурен и за лица с проблеми с придвижването, посредством рампа. Работното време на центъра е от 8. 30ч. до 17. 00ч. през делничните дни.


10.03.2011г. ------------------------------------------------------------------------------------

     За четвърти пореден път, на 10. 03. 2011г. се проведе Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково за обсъждане на доклада за дейността на съда за 2010г. Гости на събитието бяха госпожа Галина Солакова, Заместник- председател на Върховен административен съд и госпожа Галя Костова, съдия във Върховен административен съд. За извършената през отчетната 2010г. правораздавателна дейност от съда говорят данните по проверяваните показатели за натовареност на съда откъм брой дела за разглеждане, брой свършени дела, срочност и качество на правораздаването през изминалата година. От изнесените на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет статистически данни за натовареността на административните съдилища през първото полугодие на 2010г., е видно, че Административен съд- Хасково запазва третото място по натовареност / по щат и действителна натовареност/, което е заемал и през 2009г.
     За отчетната 2010г., общият брой на делата за разглеждане в Административен съд- Хасково е 1494 дела, от които 1305 бр. общо административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, постъпили през 2010г. и 189 бр. дела останали несвършени от 2009г. За сравнение- общият брой на делата за разглеждане в Административен съд- Хасково за 2009г. е бил 1486 бр. дела, което показва не само запазване на броя на делата за разглеждане и през 2010г., но дори и малко завишаване.
     През 2010г. в Административен съд- Хасково от общия брой на делата за разглеждане- 1494 бр. свършени са 1234 бр. дела или 82. 6 %.
     Независимо от увеличения общ брой на делата за разглеждане през 2010г. спрямо 2009г. в едномесечен срок за отчетната 2010г. са приключили 448 бр. дела, при 430 бр. за 2009г., а в срок до 3 месеца за 2010г. са свършени общо 1052 бр. дела, при 1074 бр. дела за 2009г. Изнесените данни сочат трайна тенденция за намаляване на срока за разглеждане и приключване на делата в АС- Хасково. Аналогично заключение се обосновава и с оглед данните за средната продължителност на разглеждане на делата, приключени през отчетната 2010г. През 2010г., от постъпването на делото до обявяване на решението в срочната книга, средната продълителност за разглеждане на административните дела е 2. 37 месеца, при 3. 01 месеца за 2009г., а за касационните е 2. 23 месеца, при 2. 39 за 2009г. Наблюдаваната положителна тенденция за намаляване сроковете, в които се разглеждат делата в АС- Хасково е изцяло заслуга на работещите в съда 5- ма съдии, които макар и в непълен числен състав, който по щат е с един съдия повече, положиха неимоверни усилия за бързо разглеждане и приключване на делата.
     По отношение на качеството на правораздаването в Хасковския административен съд, значителен е броят на делата с потвърдени съдебни актове през 2010г., а именно 167 бр. или 70. 46 % от проверените всичко 237 бр. дела от Върховния административен съд. Тези статистически данни сами по себе си сочат високо качество на правораздаването, осъществявано от Административен съд- Хасково.
     Досежно показателите средна натовареност за съдебния район и средна натовареност на съдиите следва да се отбележи, че съдебният район на Хасковския административен съд включва съдебните райони на районните съдилища в градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград. Обхваща също един областен център, 11 общини и 89 кметства, като на територията на Хасковска област е и седалището на Митница- Свиленград, както и два гранични контролно- пропускателни пункта- ГКПП „ Капитан Андреево” и ГКПП „ Капитан Петко войвода”. В съдебния район попада и ГПУ- Свиленград. През 2011г. се очаква да бъдат открити и транзитни центрове за настаняване на чужденци в гр. Любимец и с. Пъстрогор, които също ще попаднат в съдебния район на АС- Хасково. Всички тези фактори дават основание да се направи извод за значителна натовареност на съдебния район откъм брой дела за разглеждане, видове дела и разновидности по материя. Близо 40 % от административните дела за отчетната 2010г. са образувани по ЗЧРБ по жалби на чужденци срещу заповеди за налагане на ПАМ- принудително отвеждане до границата, забрана за влизане в България и принудително настаняване в СДВНЧ. През 2010г. се констатира и рязко увеличаване на образуваните административни дела с предмет КСО и ЗСП, близо три пъти в сравнение с 2009г., което се обяснява с “вълната “ оспорвания на решения на Директора на РУСО- Хасково, с които се потвърждават разпореждания за възстановяване на недобросъвестно получени обезщетения за отглеждане на малко дете. Образуваните през отчетната 2010г. дела с предмет ЗУТ и ЗКИР сочат спад в сравнение с предходната 2009г., но в същото време представляват над 15% от образуваните през 2010г. в АС- Хасково административни дела. Постъплението на жалби срещу актове на общинската администрация се запазва с близки стойности, което се наблюдава и при делата, образувани срещу актове на областната администрация и срещу актове на общинските съвети.
     За отчетната 2010г. действителната натовареност на съдиите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 24. 90 бр. дела месечно, при 22. 52 бр. за 2009г., а по отношение на свършените дела тази натовареност е 20. 57 бр. дела месечно за 2010г., при 19. 65 бр. за 2009г. Изводът от цитираните статистически данни е в насока, че през 2010г. е увеличена натовареността на съдиите от Хасковския административен съд, както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела в сравнение с 2009г. Във връзка с констатираната висока натовареност на съдиите от Административен съд- Хасково е направено предложение до ВСС за обявяване на конкурс за заемане на свободната щатна бройка за „съдия” в АС- Хасково, както и за увеличаване на съдийския щат на 7 съдии.
     Отчетените резултати за дейността на Административен съд- Хасково през 2010г., както и тези от предходните години от функционирането на съда дават основание за категоричния извод, че е необходимо съществуването на специализираните административни съдилища и в частност на Адм. съд- Хасково, доколкото в тези съдилища се осъществява качествено, бързо и достъпно правораздаване, подчинено на целите да се защитят правата и интересите на гражданите, организациите и държавата, при спазване на европейските стандарти в областта на правораздаването, насочено изцяло към повишаване общественото доверие в българската съдебна система.

15.03.2010г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 12. 03. 2010г. се проведе Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково за обсъждане на доклада за дейността на съда за 2009г., гости на който бяха г-н Панайот Генков, съдия във Върховен административен съд и председател на ІА отделение и г-н. Стефан Петров-член на Висш съдебен съвет и председател на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 4 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси към ВСС. От проверяваните показатели за натовареност на съда откъм брой дела за разглеждане, брой свършени дела, срочност и качество на правораздаването през изминалата година се наблюдава подобряване работата на съда, за което красноречиво говорят следните цифри:
     За отчетната 2009 година в Административен съд- Хасково са постъпили общо 1375бр. административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, които заедно със 111бр. дела останали несвършени от 2008г. са общо 1486 бр. дела разгледани от съда. От всички дела за разглеждане свършени през 2009г. са 1297бр. дела или изразено в проценти спрямо общия брой на делата за разглеждане този брой е 87.28 %, при 724бр. или 86.71% за 2008г.
     В срок до 3 месеца, считано от датата на образуване на делото до датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга, за 2009г. са свършени общо 1074 бр. дела, което в проценти е 82. 81 %, при 587 бр. дела или 81.08% за 2008г.
     Средната продължителност на разглеждане на делата, приключени през отчетната 2009г., от постъпването до обявяване на решението в срочната книга за административните дела е 3.01 месеца, а за касационните е 2.39. Тази продължителност е изчислена като за всяко свършено дело е взета предвид продължителността на разглеждането му в месеци от неговото образуване. Посочените резултати са средноаритметични стойности.
     По отношение на качеството на правораздаването в Хасковския административен съд значителен е броя на делата с потвърдени съдебни актове през 2009г., а именно 132бр. или 72.53% от проверените всичко 182 бр. дела от Върховния административен съд.
     Досежно показателите средна натовареност за съдебния район и средна натовареност на съдиите следва да се отбележи, че съдебният район на Хасковския административен съд включва съдебните райони на районните съдилища в градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград. Обхваща също един областен център, 11 общини и 89 кметства, като на територията на Хасковска област е и седалището на Митница- Свиленград, както и два гранични контролно- пропускателни пункта- ГКПП „Капитан Андреево” и ГКПП „Капитан Петко войвода”. В съдебния район попада и ГПУ- Свиленград. Всички тези фактори дават основание да се направи извод за значителна натовареност на съдебния район откъм брой дела за разглеждане, видове дела и разновидности по материя. Близо 30% от административните дела за отчетната 2009г. са образувани по ЗЧРБ по жалби на чужденци срещу заповеди за налагане на ПАМ- принудително отвеждане до границата, забрана за влизане в България и принудително настаняване в СДВНЧ. От броят на административните дела, образувани срещу актове на общинската и областната администрация и общинските съвети най-голям остава броя на образуваните дела по жалби срещу актове на кметове на общини, следват тези срещу актове на общинските съвети, срещу актове на други органи на общинската администрация и сравнително малък е броя на делата, образувани по жалби срещу актове на областния управител.
     За отчетната 2009г. натовареността на съдиите от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 22.52бр. дела месечно, при 11.59бр. за 2008г., а по отношение на свършените дела натовареността на съдиите е 19.65 бр. дела месечно за 2009г., при 10.06 бр. за 2008г. В сравнение с 2008 г. натовареността на съдиите от Хасковския административен съд се е увеличила почти два пъти, както по отношение на делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела. По данни на ВСС за отчетната 2009г. Административен съд- Хасково се нарежда на трето място по натовареност сред всички административни съдилища.
     Всичко изнесено като цифри дава основание да се даде положителна оценка за работата на Административен съд- Хасково. През следващия отчетен период нашите усилия ще бъдат насочени към подобряване на тези показатели и повишаване на общественото доверие към работата на съда в частност и като цяло към подобряване отношението на обществото към българското правораздаване.

03.12.2009г. ------------------------------------------------------------------------------------

     Административен съд – Хасково от месец април 2009г. работи по програмата “Съдилища – модели и съдилища – партньори”, създадена от Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие. Същата е насочена към подпомагане дейността на съдилищата и подобряване на тяхната ефективност и прозрачност чрез прилагане на Плана за подобряване работата на съда. В изпълнение на заложената цел по плана – повишаване на общественото доверие в Административен съд – Хасково, нашият съд проведе социологическо проучване на тема „Нагласи и оценки за дейността на Административен съд – Хасково сред групите на адвокати, журналисти и граждани”. Обобщените резултати от изследването налагат извода, че като цяло обществеността е информирана за работата на съда и преобладаващата част от анкетираните имат доверие в правораздавателната дейност, осъществявана от него.
     Пълният текст на социологическото проучване вижте в меню АНКЕТА на страницата на съда.

21.05.2009г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 22. 05. 2009 г. от 10 часа в зала „Марица” на Областна администрация- Хасково ще се проведе шестия регионален семинар по проект „Административно правосъдие и развитието на гражданското общество” на Асоциацията на българските административни съдии.
     Участници ще бъдат представители на общинските съвети, общинските и областни администрации на територията на областите Хасково, Пловдив, Пазарджик и Смолян.
     Пред тях ще бъдат представени докладите:
     - Анализ на съдебната практика по административните дела, образувани по жалби срещу актове на административни органи от общинската и областната администрация, както и срещу решения и подзаконови нормативни актове на общинските съвети в района на Административен съд- Хасково за периода: 01.03.2007 г. до 31.08.2008 г.-лектор съдия Петя Желева- Адм. съд- Хасково
     - Анализ и информация за основните групи дела на Адм. съд- Пловдив, образувани по жалби срещу актове на административни органи от общинските и областните администрации, както и срещу решения и подзаконови нормативни актове на общинските съвети за периода 01.03.2007 г. до 31. 08. 2008 г.-лектор съдия Явор Колев- Адм. съд- Пловдив
     - Анализ на административните дела, образувани по жалби против актове на органи на местното самоуправление и местната администрация в Административен съд- Пазарджик за периода: 01.03.2007 г. – 31.08.2008 г. – лектор съдия Александър Митрев- Адм. съд- Пазарджик
     - Анализ на основните групи дела на Административен съд - Смолян, образувани по жалби срещу актове на административните органи от общинските администрации и областните администрации, както и срещу решения и подзаконови нормативни актове на общинските съвети за периода 01. 03. 2007 г. до 30. 08. 2008 г.- лектор съдия Веселина Женаварова- Адм. съд- Смолян
     Акценти в докладите:
     - проблеми в работата на административните органи, които рефлектират при съдебното оспорване на издадените от тях актове
     - проблеми при издаване на оспорваните подзаконови нормативни актове
     - проблеми по ЗОС и ЗУТ
     Асоциацията на българските административни съдии е създадена през 2007 година и това е първия проект, който разработва за осигуряване на по-добро взаимодействие между местната администрация и административните съдилища.
     Анализите на съдебната си практика са подготвили 22 Административни съдилища в страната. Материалите ще бъдат предоставени и обсъдени на общо девет семинара, които се провеждат от м. февруари до м. юли 2009 година.
     Информация за Асоциацията на българските административни съдии може да бъде намерена на сайта: www.abaj-bg.org

30.03.2009г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 27. 03. 2009г. се проведе Общо събрание на съдиите от Административен съд- Хасково за обсъждане на доклада за дейността на съда за 2008г. От проверяваните показатели за натовареност на съда откъм брой дела за разглеждане, брой свършени дела, срочност и качество на правораздаването през изминалата година се наблюдава подобряване работата на съда, за което красноречиво говорят следните цифри:
     За отчетната 2008 година в Административен съд- Хасково са постъпили т. е. новообразувани са общо 762бр. административни, касационни административни и касационни с наказателно- административен характер дела, които заедно със 73бр. дела останали несвършени от 2007г. са общо 835 бр. дела разгледани от съда. От всички дела за разглеждане свършени през 2008г. са 724бр. дела или изразено в проценти този брой е 86. 71 %, при 432бр. или 85. 54% за 2007г.
     В срок до 3 месеца, считано от датата на образуване на делото до датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга, за 2008г. са свършени общо 587 бр. дела, което в проценти е 81. 08 %, при 346 бр. дела или 84. 39% за 2007г. Разликата в процентите на свършените дела в срок до 3 месеца за двете години се дължи на това, че през 2008г. беше въведен нов начин на отчитане на продължителността на делото, при който за дата на приключване на делото се взема датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга, а не датата на обявяването на делото за решаване, както се отчиташе през 2007г.
     Средната продължителност на разглеждане на делата, приключени през отчетната 2008г., от постъпването до обявяване на решението в срочната книга за административните дела е 2. 4 месеца, а за касационните е 1. 9. Тази продължителност е изчислена като за всяко свършено дело е взета предвид продължителността на разглеждането му в месеци от неговото образуване. Посочените резултати са средноаритметични стойности.
     По отношение на качеството на правораздаването в Хасковския административен съд значителен е броя на делата с потвърдени съдебни актове през 2008г., а именно 131бр. или 79. 88% от проверените всичко 164 бр. дела от Върховния административен съд. За отчетната 2008г. няма обезсилени съдебни актове, нито обявени за нищожни такива.
     Досежно показателите средна натовареност за съдебния район и средна натовареност на съдиите следва да се отбележи, че съдебният район на Хасковския административен съд включва съдебните райони на районните съдилища в градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград. Обхваща също един областен център, 11 общини и 89 кметства, като на територията на Хасковска област е и седалището на Митница- Свиленград, както и два гранични контролно- пропускателни пункта- ГКПП „ Капитан Андреево” и ГКПП „ Капитан Петко войвода”. Всички тези фактори дават основание да се направи извод за значителна натовареност на съдебния район откъм брой дела за разглеждане, видове дела и разновидности по материя. Близо 40% от административните дела за отчетната 2008г. респ. 2007г. са образувани срещу актове на общинската и областната администрация и общинските съвети.
     За отчетната 2008г. натовареността на шестимата съдии от Хасковския административен съд по отношение на делата за разглеждане е 11. 59бр. дела месечно, при 9, 71 бр. за 2007г., а по отношение на свършените дела натовареността на съдиите е 10. 06 бр. дела месечно за 2008г., при 8. 31 бр. за 2007г.
     Всичко изнесено като цифри дава основание да се даде положителна оценка за работата на Административен съд- Хасково, като и през следващия отчетен период усилията на съда ще бъдат насочени към подобряване показателите за бързина и качество на правораздаването.

23.03.2009г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 20 март 2009 г. (петък) от 11.00 ч. се проведе официалното откриване на новата сграда на Административния съд в гр. Хасково. Освещаването беше извършено от Негово високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. В церемонията участвуваха Министърът на правосъдието Миглена Тачева, Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, конституционния съдия Георги Петканов, членове на Висшия съдебен съвет и председатели на административни съдилища от цялата страна.
     Хасковския административен съд е първият от 28-те административни съдилища, който ще започне да правораздава в самостоятелна сграда, построена специално и изцяло за неговите нужди. Модерната съдебна палата е на 4 етажа и сутерен и е построена от Министерството на правосъдието за 1 800 000 лв. след проведена процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки като инженерингова поръчка с предмет “Проектиране и строителство на сграда за Административен съд - Хасково”. Административният съд, в който работят 6 съдии и 24 съдебни служители, вече разполага с 3 съдебни зали, регистратура, просторни помещения за административно и касационно деловодство, адвокатска стая, съдийски кабинети и кабинети за съдебни служители, регистратура за класифицирана информация и архив.
     В палатата функционират съвременни системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване. На входа на сградата е обособена рампа за хора в неравностойно положение, осигуряваща възможност за безпрепятственото им влизане в съдебната палата, като достъпът им до деловодствата и съдебната зала на втория етаж се осъществява с асансьор.
     Съдът в Хасково е седмият от 28-те административни съдилища, който официално започна да правораздава в своя сграда, подходяща за нормалната работа на един съд. Преди него в свои постоянни помещения се нанесоха съдиите от административните съдилища в Благоевград, София област, Габрово, Варна, София-град и Монтана.

23.02.2009г. ------------------------------------------------------------------------------------

     Уведомяваме Ви, че от 23.02.2009 година, Административен съд - Хасково се намира на нов адрес: гр. Хасково, ул."Преслав" N26.
Насрочените съдебни заседания ще се провеждат на новият адрес.

Скрий новините за минали години

 


  Административен съд Хасково