Пресцентър--------------------------------04.01.2019г.--------------------------------


Списък на допуснатите до втори етап кандидати за длъжността "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"

Списък на допуснатите до втори етап кандидати за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

------------------------------------------------------------------------------------------------------


На основание Заповед № РД- 12- 440/ 26.11.2018г. на Административния ръководител- Председател на АС- Хасково

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО

Обявява конкурс за следните длъжности:
     - „съдебен помощник” - 1 щатна бройка
     - „съдебен секретар” - 1 щатна бройка

Основни задължения:
     -съдебен помощник:
     Подпомага съдиите в работата им.
     -съдебен секретар:
     Съставя протоколи и изпълнява разпореждания, постановени в съдебни заседания.

Изисквания към кандидатите:

-съдебен помощник:
     -само българско гражданство;
     -висше юридическо образование, с придобита юридическа правоспособност;
     -да отговаря на останалите изисквания по чл.162 ЗСВ;
     -владеенето на чужд език от официалните езици на ЕС е предимство;
     -много добри компютърни умения за работа с правно-информационни системи "Апис" и "Сиела";
     -комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност.

-съдебен секретар:
     -средно общо образование;
     -отлични компютърни умения и познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
     -инициативност, оперативност, комуникативност, умение за работа в екип.

Минимален размер на основната заплата
     -съдебен помощник - до 90 % от заплатата на младши съдия
     -съдебен секретар - 621 лв.

Необходими документи:
     -Молба , автобиография, декларации / по образец, получен от регистратурата на Адм. съд- Хасково, гр. Хасково, ул.Преслав № 26,ет. 1 или изтеглен от интернет- страницата на съда/;
     -Копие от диплома за завършено образование ;
     -Свидетелство за съдимост;
     -Медицинско удостоверение, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
     -Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
     -Копие от документи за компютърна грамотност;
     -Други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.
     За съдебен помощник: освен горепосочените документи и копие от удостоверение за юридическа правоспособност, медицинско свидетелство от психиатричен диспансер.

Провеждане на конкурса:
-съдебен помощник:
     Първи етап- разглеждане на постъпилите молби и допускане до втори етап на определените кандидати.
     Втори етап- писмен изпит по административноправен казус.
     Трети етап- с издържалите писмения изпит с оценка над „добър“ / 4.00/ се провежда изпит-събеседване върху въпроси от конспект, предоставен ведно с формулярите за кандидатстване.
     Конспект за изпит- събеседване за длъжността "съдебен помощник" - изтегли.

-съдебен секретар:
     Първи етап- разглеждане на постъпилите молби и допускане до втори етап на определените кандидати.
     Втори етап- практически тест и събеседване с кандидатите.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати от първия етап на конкурса ще бъде изнесен на информационното табло и публикуван в интернет- страницата на съда на 04.01.2019г.

На разположение на кандидатите е и длъжностна характеристика.
     Длъжностна характеристика "съдебен помощник" - изтегли.
     Длъжностна характеристика "съдебен секретар" - изтегли.

Срок за подаване на документи: До 17.00 часа на 28.12.2018г. , на адрес: Административен съд- Хасково, гр. Хасково, ул. Преслав № 26, ет.1- Регистратура.

Допълнителна информация: 038/ 62 60 12, e-mail: has@admsudhaskovo.org.

--------------------------------Документи за кандидатстване:--------------------------------

1. Автобиография - (doc), (pdf);
2. Молба за кандидатстване на работа - (doc), (pdf);
3. Декларация по чл.162 от Закона за съдебната власт - за съдебни помощници - (doc), (pdf).
4. Декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата - (doc), (pdf).
5. Декларация по чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата - (doc), (pdf).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Административен съд Хасково