Пресцентър

--------------------------------10.05.2019г.--------------------------------


Резултати от проведения на 09.05.2019 г. в Административен съд – Хасково конкурс за длъжността “съдебен деловодител” в служба „Регистратура“

--------------------------------24.04.2019г.--------------------------------


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“


------------------------------------------------------------------------------------------------


На основание Заповед № РД- 12- 132/ 20.03.2019 г. на Административния ръководител- Председател на Административен съд- Хасково

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО

Обявява конкурс за длъжността „съдебен деловодител” в служба „регистратура“ - 1 щатна бройка

Основни задължения:
     Изпълнява дейности, свързани с движението по съдебните дела

Изисквания към кандидатите:
     -средно общо образование;
     -отлични компютърни умения и познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация
     -инициативност, оперативност, комуникативност, умение за работа в екип;

Минимален размер на основната заплата- 683 лв.

Необходими документи:
     -Молба , автобиография, декларации / по образец, получен от регистратурата на Адм. съд- Хасково, гр. Хасково, ул.Преслав № 26,ет. 1 или изтеглен от интернет- страницата на съда/;
     -Копие от диплома за завършено образование ;
     -Свидетелство за съдимост;
   -Медицинско удостоверение, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
     -Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
     -Копие от удостоверение за компютърна грамотност;
     -Други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

Провеждане на конкурса:
     Първи етап- разглеждане на постъпилите молби и допускане до втори етап на определените кандидати.
     Втори етап- практически тест и събеседване с кандидатите.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати от първия етап на конкурса ще бъде изнесен на информационното табло и публикуван в интернет- страницата на съда на 24.04.2019г.

На разположение на кандидатите е и длъжностна характеристика.
     Длъжностна характеристика "съдебен деловодител" - изтегли.

Срок за подаване на документи: До 17.00 часа на 22.04.2019г. , на адрес: Административен съд- Хасково, гр. Хасково, ул. Преслав № 26, ет.1- Регистратура.

Допълнителна информация: 038/ 62 60 12, e-mail: has@admsudhaskovo.org.

--------------------------------Документи за кандидатстване:--------------------------------

1. Автобиография - (doc), (pdf);
2. Молба за кандидатстване на работа - (doc), (pdf);
3. Декларация по чл.162 от Закона за съдебната власт - за съдебни помощници - (doc), (pdf).
4. Декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата - (doc), (pdf).
5. Декларация по чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата - (doc), (pdf).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Административен съд Хасково