Пресцентър


СЪОБЩЕНИЕ
Резултати от проведения на 22.03.2017г. в Административен съд – Хасково конкурс за длъжността “съдебен секретар” - 1 щатна бройка

Класиране:

     1. Мария Владимирова Койнова - вх. № 1169/15.02.2017г. - с 9т.
     2. Петя Златкова Василева - вх. № 1640/02.03.2017г. - с 8т.
     3. Златка Димитрова Кеменчеджиева вх. № 1668/06.03.2017г.-с 7т.

гр. Хасково, 24.03.2017г.
От Комисията


------------------------------------------------------------------------------------------------


СПИСЪК
на допуснатите до втори етап кандидати за длъжността “съдебен секретар” :

     1. Мария Владимирова Койнова - вх. № 1169/15.02.2017г.
     2. Марияна Павлинова Чоева - вх. № 1204/17.02.2017г.
     3. Цветелина Христова Станчева - вх. № 1413/23.02.17г.
     4. Ваня Запрянова Кирева - вх. № 1415/23.02.2017г.
     5. Жени Ангелова Гелова – вх. № 1474/27.02.2017г.
     6. Надя Любомирова Стефанова – вх. № 1560/01.03.2017г.
     7. Искра Колева Язаджиева – вх. № 1628/02.03.2017г.
     8. Николинка Маринова Стойчева -вх. № 1638/02.03.2017г.
     9. Петя Златкова Василева - вх. № 1640/02.03.2017г.
     10. Златка Димитрова Кеменчеджиева вх. № 1668/06.03.2017г.

     Вторият етап от конкурса за длъжността „съдебен секретар” ще се проведе на 22.03.2017 г. от 9.00 ч. в съдебна зала №3 в сградата на Административен съд - Хасково.
     Комисията ще обяви резултатите от втория етап на конкурса на 24.03.2017 г.

     13.03.2017 г.                                                ОТ КОМИСИЯТА


------------------------------------------------------------------------------------------------


На основание Заповед № РД- 12- 39./ 01.02.2017 г. на Административния ръководител- Председател на АС- Хасково

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО

Обявява конкурс за длъжността „съдебен секретар” - 1 щатна бройка

Основни задължения:
Съставя протоколи и изпълнява разпореждания, постановени в съдебни заседания.

Изисквания към кандидатите:

     -завършено средно образование;
     -препоръчителен трудов стаж и професионален опит- 2/ две/ години общ трудов стаж;
     -отлични компютърни умения и познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

Минимален размер на основната заплата -566 лв.

Необходими документи:
     -Молба , автобиография, декларации / по образец, получен от регистратурата на Адм. съд- Хасково, гр. Хасково, ул.Преслав № 26,ет. 1 или изтеглен от интернет- страницата на съда/;
     -Копие от диплома за завършено висше образование ;
     -Копие от документи за компютърна грамотност;
     -Свидетелство за съдимост;
     -Медицинско удостоверение, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
     -Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
     -Други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

Провеждане на конкурса:
Първи етап- разглеждане на постъпилите молби и допускане до втори етап на определените кандидати.
Втори етап- практически тест и събеседване.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати от първия етап на конкурса ще бъде изнесен на информационното табло и публикуван в интернет- страницата на съда на 13.03.2017 г.

Срок за подаване на документи: до 17 часа на 06.03.2017г., на адрес: Административен съд- Хасково, гр. Хасково, ул. Преслав № 26,ет.1- Регистратура

Допълнителна информация: 038/ 62 60 12, e-mail: has@admsudhaskovo.org.

На разположение на кандидатите е и длъжностна характеристика:
Длъжностна характеристика "съдебен секретар" - изтегли.

--------------------------------Документи за кандидатстване:--------------------------------

1. Автобиография - (doc), (pdf);
2. Молба за кандидатстване на работа - (doc), (pdf);
3. Декларация чл.132 ПАС - (doc), (pdf);
4. Декларация чл.131 ПАС - (doc), (pdf).
5. Декларация чл.162 ЗСВ за съдебен помощник - (doc), (pdf).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Административен съд Хасково