Проекти по ОПАК


17.10.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 17.10.2014г. от 11:00ч. в семинарната зала на Административен съд – Хасково се проведе заключителната пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12-24-5/17.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Административен капацитет”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието бе осъществено в изпълнение на Дейност 7 от проекта „Информация и публичност”. На пресконференцията присъстваха представители на съдилищата- партньори по проекта- Теодора Точкова- Председател на Административен съд- Хасково, Десислава Кривиралчева- Заместник- председател на Административен съд- Пазарджик, Добринка Грибачева- и. д. Председател на Административен съд- Смолян, членовете на екипа за управление, гости, измежду които Мария Ангелова - Председател на Районен съд – Хасково и Огнян Гълъбов – съдия в Районен съд – Димитровград, както и представители на медиите . На събитието бе представен и изготвеният в рамките на проекта Наръчник на достигнатите общи решения от проведените работни срещи /кръгли маси/ с участието на съдии от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян по проблеми, свързани с правоприлагането по административнонаказателни дела, по които административните съдилища действат като касационна инстанция.
     Снимки от събитието може да видите тук.

21.07.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност 2.1 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 18 - 19.07.2014г. в град Смолян, хотел „Кипарис алфа”, бе проведена заключителната трета работна среща /кръгла маса/ на съдиите от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. На събитието взеха участие дванадесет магистрати, като бяха обсъдени актуални теми, свързани с правораздаването по дела от административнонаказателен характер, подсъдни на административните съдилища, като втора и последна инстанция.

08.07.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност 3 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 04 - 05.07.2014г. и на 06 - 07.07.2014г., в к. к. Елените, област Бургас, хотел „Роял парк”, бяха проведени предвидените две двудневни обучения на тема „Стандарти за качествено обслужване на чужди граждани и хора с увреждания”. Лектори на събитията бяха Стефка Захариева – старши експерт в Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика и Ивелина Колева – съдебен администратор в Административен съд – Стара Загора, обучител на съдебни служители. Участие в обученията взеха съдебни служители от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян.

     На 06.07.2014г. - 07.07.2014г., в к. к. „Елените”, област Бургас, хотел „Роял парк”, бе проведен двудневен семинар, предвиден за изпълнение по Дейност № 1.3 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”. Темата на събитието бе „Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейските общности – форма, изисквания, реквизити, ред за подаване”. Лектор на събитието бе Донка Генчева-Чакърова, съдия във Върховния административен съд, като в семинара взеха участие съдии и съдебни помощници от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян.

13.06.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 09. 06. 2014г.- 10. 06. 2014г. и 11. 06. 2014г.- 12. 06. 2014г., в град Девин, хотел „Исмена”, бяха проведени двата двудневни семинара, предвидени за изпълнение по Дейност № 4 от проект „ Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”. Темата на семинарите бе „ Закон за защита на личните данни”, а лектори на поредните събития- Цанко Цолов и Мария Матева, двамата членове на Комисията за защита на личните данни. В обученията взеха участие съдии и съдебни служители от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян.

28.04.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност 2.1 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 25 - 26.04.2014г. в град Смолян, хотел „Кипарис алфа”, бе проведена втората от общо три работни срещи /кръгли маси/ на съдиите от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. На събитието взеха участие дванадесет магистрати, като бяха обсъдени актуални теми, свързани с правораздаването по дела от административнонаказателен характер, подсъдни на административните съдилища, като втора и последна инстанция. Бяха достигнати редица общи решения по правни проблеми, касаещи ангажирането на административнонаказателната отговорност на извършителите на нарушения по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове и др.

31.03.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 27- 28.03.2014г., в град Несебър, хотел „Марина Палас”, бе проведен третият от общо четирите семинари, предвидени за изпълнение по Дейност № 1 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”. Темата на семинара бе „Актуална практика на Европейския съд за защита правата на човека по приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи по дела, страна по които е Република България”, а лектор- Соня Янкулова- съдия във Върховния административен съд. В събитието взеха участие общо 14 съдии и съдебни помощници от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян.

24.02.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 21- 22.02.2014г., в град Пловдив, хотел „Лайпциг”, бе проведен вторият от общо четирите семинари, предвидени за изпълнение по Дейност № 1 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”. Темата на семинара бе „Съдебни производства по обжалване на административните актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Правилника по прилагането му”, а лектор- Кремена Хараланова- съдия във Върховния административен съд. В събитието взеха участие общо 16 съдии и съдебни помощници от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян.

03.02.2014г. ------------------------------------------------------------------------------------

     В изпълнение на Дейност № 1 от проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, на 31.01- 01.02.2014г. в град Хасково, парк-хотел „Европа”, бе проведен първият от четирите предвидени семинари на тема „Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закон за хазарта, Закон за горите и др.”. Лектор на семинара бе Лозан Панов- съдия във Върховния административен съд, като в събитието взеха участие 17 съдии и съдебни помощници от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян, както и 12 съдии от Районните съдилища- Хасково, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли.

19.12.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 09-10.12.2013г. в град Смолян, хотел „Кипарис алфа”, бе проведена работна среща /кръгла маса/ на съдиите от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. Събитието е първото проведено от планираните три такива по Дейност 2.1 по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване”, финансиран по Договор рег. № 12-24-5/ 17.04.2013г. по Оперативна програма „Оперативен капацитет”, с бенефициент Административен съд- Хасково и партньори Административен съд- Пазарджик и Административен съд- Смолян. На работната среща, на която взеха участие дванадесет магистрати, бяха обсъдени актуални теми, свързани с правораздаването по дела от административнонаказателен характер, подсъдни на административните съдилища, като втора и последна инстанция. Бяха достигнати редица общи решения по правни проблеми, касаещи ангажирането на административнонаказателната отговорност на извършителите на нарушения по Закона за движението по пътищата, Кодекса на труда и др.


12.07.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 12.07.2013г. в семинарната зала на Административен съд – Хасково се проведе първоначална пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, в изпълнение на Договор рег. № 1202405/17.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В срещата взеха участие председателите на съдилищата – партньори по проекта – Теодора Точкова – Председател на Административен съд – Хасково, Емилия Георгиева – Председател на Административен съд – Пазарджик и Росица Сбиркова - Председател Административен съд – Смолян, както и председателите на Районен съд – Хасково - Мария Ангелова и на Районен съд – Димитровград – Иван Маринов. На събитието бе представен екипа за управление на проекта, както и в резюме бяха презентирани планираните дейности за изпълнение, очакваните резултати и целевите групи.

12.07.2013г. ------------------------------------------------------------------------------------

     На 17.04.2013г. между Административен съд - Хасково в качеството му на бенефициент и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 143 524, 26 лева по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът се сключи в резултат на успешно участие на АС - Хасково като бенефициент, заедно с АС - Пазарджик и АС - Смолян като негови партньори, в открита процедура за подбор на проекти по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-08. Срокът за изпълнение на проекта с наименование „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” е 18 месеца, считано от датата на сключване на договора.      Целта на проекта е укрепване на капацитета на Административен съд - Хасково, Административен съд - Пазарджик и Административен съд - Смолян чрез повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на съдиите и съдебните служители, подобряване на работата на съда и уеднаквяване на съдебната практика.      Заложените в проекта дейности ще бъдат реализирани в условията на партньорство между трите административни съдилища. Очакваните резултати от изпълнението на дейностите са проведени четири семинара за обучение на магистрати, две специализирани и две компютърни обучения за магистрати и съдебни служители, изграден механизъм за регулярно обсъждане на актуални правни въпроси между партньорите по проекта, както и изпълнение на дейности за информация и публичност.      По-подробна информация за планираните дейности, очакваните резултати и целевите групи по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, може да бъде намерена тук.

 

 

 


  Административен съд Хасково