Профил на купувача

 


   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО-Приложение№1 към Заповед№РД-12-25/23.01.2017.

   В Административен съд - Хасково няма проведени процедури по ЗОП през 2018г.

Профил на купувача - 2017г. (Показване)

Профил на купувача - 2017г. (Скриване)

Няма проведени обществени поръчки

Профил на купувача - 2016г. (Показване)

Профил на купувача - 2016г. (Скриване)

Няма проведени обществени поръчки

Профил на купувача - 2015г. (Показване)

Профил на купувача - 2015г. (Скриване)

1.Предварителни обявления:

2.Публични покани:

3.Обществени поръчки:

4.Покани за представяне на оферти при възлагане по чл.14 ал.5 от ЗОП:

Профил на купувача - 2014г. (Показване)

Профил на купувача - 2014г. (Скриване)

1.Предварителни обявления:

2.Публични покани:

3.Обществени поръчки:

4.Покани за представяне на оферти при възлагане по чл.14 ал.5 от ЗОП:

Дата: Предмет на поканата
09.10.2014г.  Покана за представяне на оферти за осигуряване на кетъринг (Възложена).
26.09.2014г.  Покана за представяне на оферти за изработка на наръчник (Възложена).

Профил на купувача - 2013г. (Показване)

Профил на купувача - 2013г. (Скриване)

1.Предварителни обявления:

2.Публични покани:

Дата: Предмет на публичната покана
21.11.2013г.  Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирано компютърнo обучениe на тема „Server Administrator on Windows Server 2008” за системни администратори от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/2.4-08, изпълняван по Договор № 12-24-5/17.04.2013г.” (Публикувана в РОП под № 9022609/21.11.2013г.)(Възложена)
28.10.2013г.  Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за обучения на магистрати и съдебни служители от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/2.4-08, изпълняван по Договор № 12-24-5/17.04.2013г.” (Публикувана в РОП под № 9021571/28.10.2013г.)(Възложена)
24.10.2013г.  Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани компютърни обучения за съдебни служители от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/2.4-08, изпълняван по Договор № 12-24-5/17.04.2013г.”, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на компютърно обучение на тема „Работа със софтуерния продукт MS Office 2010”; Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на компютърни обучения на тема „Server Administrator on Windows Server 2008”. (Публикувана в РОП под № 9021442/24.10.2013г.)(Възложена по Обособена позиция №1; Прекратена по Обособена позиция №2)
17.10.2013г.  Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за обучения на магистрати и съдебни служители от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/2.4-08, изпълняван по Договор № 12-24-5/17.04.2013г.” (Публикувана в РОП под № 9021175/17.10.2013г.)
(Оттеглена на 23.10.2013г.).
16.09.2013г.  Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за обучения на магистрати и съдебни служители от Административните съдилища – Хасково, Пазарджик и Смолян по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/2.4-08, изпълняван по Договор № 12-24-5/17.04.2013г.” (Публикувана в РОП под № 9019989/16.09.2013г.)(Прекратена)

3.Обществени поръчки:

4.Покани за представяне на оферти при възлагане по чл.14 ал.5 от ЗОП:

Дата: Предмет на поканата
08.07.2013г.  Покана за представяне на оферти за изработка на рекламни материали (Възложена).
01.07.2013г.  Покана за представяне на оферти за кетъринг (Възложена).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Административен съд Хасково