Пресцентър

Дела с обществен интерес

> Протоколно Определение от 20.03.2019 г., постановено по адм.д. № 124/2019 г. (против чл.51, ал.3 в частта ? „или упълномощено лице от него лице“ от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на територията на Община Минерални бани, приета с Решение №223/29.06.2012г. на Общински съвет - Минерални бани). Определението е влязло в законна сила на 02.04.2019 г.

> Протоколно Определение от 20.03.2019 г., постановено по адм.д. № 89/2019 г. (против чл.46, ал.1, в частта „малки, покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности и други/“ и чл.76, ал.2, в частта „или упълномощено от него лице“ от Наредба №28 за опазване на околната среда и изграждане и опазване на зелената система на територията на община Любимец). Определението е влязло в законна сила на 30.03.2019 г.

> Решение № 164/20.03.2019 г., постановено по адм.д. № 59/2019 г. (против чл.23, ал.6 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд в Община Симеоновград, приета с Решение №288/09.09.2005г. на Общински съвет Симеоновград – в частта „заповедта за настаняване се отменя от органа, който я е издал и“, разпоредбата на чл.28, ал.1, т.3, чл.29, ал.1 и ал.2, чл.39, ал.5 - изцяло, както и чл.51 в частта „или от определени от него лица“ от същата наредба). Решението е влязло в законна сила на 24.04.2019 г.

> Решение № 141/13.03.2019 г., постановено по адм.д. № 4/2019 г. (против чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.4, чл.6, ал.1 и чл.7, ал.2 от Наредбата за общинските жилища на Община Минерални бани.). Решението е влязло в законна сила на 03.04.2019 г.

> Протоколно Определение от 03.04.2019 г., постановено по адм.д. № 2/2019 г. (против чл. 40, ал.5, чл.23, ал.7 и чл.54 в частта „или от определени от него лица“ от Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на община Свиленград.). Определението е влязло в законна сила на 18.04.2019 г.

> Протоколно Определение от 20.02.2019 г., постановено по адм.д. № 1303/2018 г. (против чл. 14, ал.2, чл.35, ал.1,т.1 и чл.37, ал.4 от Наредба № 13 за реда и условията за отдаване под наем и продажбата на общински жилища на Община Любимец). Определението е влязло в законна сила на 06.03.2019 г.

> Решение № 13/11.02.2019 г., постановено по адм.д. № 1196/2018 г. (против чл.34 в частта относно въведено изискване за притежаване на разрешение по Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за дейностите по събиране на ИУМПС, чл.39, чл.40 и чл.41, Раздел ХI „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Свиленград). Решението е влязло в законна сила на 12.03.2019 г.

> Решение № 83/15.02.2019 г., постановено по адм.д. № 1190/2018 г. (против чл.35, ал.1, т.17 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани, приета от Общински съвет – Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 07.03.2019 г.

> Протоколно Определение от 23.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1139/2018 г. (против чл.2 от Наредбата за спазване на общественият ред при дейността на религиозните общности, приета от Общински съвет - Хасково). Определението е влязло в законна сила на 22.04.2019 г.

> Решение № 45/08.02.2019 г., постановено по адм.д. № 1082/2018 г. (против чл.45 от Наредба №1 за обществения ред, приета от Общински съвет - Свиленград). Решението е влязло в законна сила на 12.03.2019 г.

> Определение от 26.03.2019 г., постановено по адм.д. № 989/2018 г. (против чл.25 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на Община Любимец). Определението е влязло в законна сила на 06.04.2019 г.

> Решение № 62/14.02.2019 г., постановено по адм.д. № 918/2018 г. (против разпоредбите на т.1.29 и т.1.30 от Приложение №1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград,). Решението е влязло в законна сила на 11.03.2019 г.

> Решение №1079/18.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1021/2018 г. (против чл.3, ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ и разпоредбата на чл.27 от Наредба №2 за опазване на обществения ред, приета от Общински съвет Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 13.02.2019 г.

> Решение № 1044/09.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1006/2018 г. (против чл.46 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 28.01.2019 г.

> Решение № 1080/09.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1005/2018 г. (против чл.4, т.6; чл.44, ал.1 и чл.47 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 30.01.2019 г.

> Решение № 1034/10.01.2019 г., постановено по адм.д. № 964/2018 г. (против чл.16, т.19, т.20 и т.21 от Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 15.02.2019 г.

> Решение № 1041/10.01.2019 г., постановено по адм.д. № 954/2018 г. (против чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 11.02.2019 г.

> Решение № 877/26.11.2018 г., постановено по адм.д. № 830/2018 г. (против чл.43, ал.1, т.16 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 28.12.2018 г.

> Решение № 890/14.11.2018 г., постановено по адм.д. № 708/2018 г. (против чл.15 в частта му „10.00 лв. постоянна такса за детски градини“ и чл.16, изречение първо от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 13.12.2018 г.

> Протоколно определение от 19.12.2018 г., постановено по адм.д. № 701/2018 г. (против чл.22, ал.2, т.1 и чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец). Определението е влязло в законна сила на 14.01.2019 г.

> Решение № 878/21.11.2018 г., постановено по адм.д. № 700/2018 г. (против чл.3 ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредба №1 за обществения ред в община Ивайловград, приета от Общински съвет Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 13.12.2018 г.

> Решение № 854/14.11.2018 г., постановено по адм.д. № 663/2018 г. (против чл.27, ал.10 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 04.12.2018 г.

> Протоколно определение от 28.11.2018 г., постановено по адм.д. № 623/2018 г. (против чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Свиленград). Определението е влязло в законна сила на 12.12.2018 г.

> Решение № 829/09.11.2018 г., постановено по адм.д. № 538/2018 г. (против Наредба за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани, приета с Решение №386/14.05.2010 г. на Общински съвет Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 28.11.2018 г.

> Решение № 602/27.07.2018 г., постановено по адм.д. № 73/2018 г. (против чл.69 и чл.70 от Наредба №7 за управление на общинските пътища на Общински съвет Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 05.09.2018 г.

> Решение № №744 от 23.10.2018 г., постановено по адм.д. № 512/2018 г. (против чл.2, ал.4, чл.9, ал.2, т.6, чл.19, ал.1, т.6.2 и чл.76, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба №26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни). Решението е влязло в законна сила на 19.11.2018 г.

> Решение №708/18.10.2018 г., постановено по адм.д. № 443/2018 г. (против чл.21, чл.26, ал.1, б.“а“, „б“, „в“, „г“ и чл.28 от Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на Община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 13.11.2018г.

> Определение от 24.10.2018 г., постановено по адм.д. № 741/2018 г. (чл.26, ал.3 б. „а“ и б. „б“, в частта „..постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето“ и чл.26, ал.8, предл.5 в частта „..заплаща се само постоянната част“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Определението е влязло в законна сила на 06.11.2018 г.

> Решение № 571 от 18.07.2018 г., постановено по адм.д. № 258/2018 г. (против Решение №620, прието с Протокол №32 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 23.02.2018 г., с което се изменя Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, в частта му на точка 11.5). Решението е влязло в законна сила на 17.09.2018 г.

> Решение № 632 от 30.07.2018 г., постановено по адм.д. № 446/2018 г. (против чл.4, чл.5, чл.6, чл.8, ал.1, т.1, т.2, т.7, т.8 и ал.2, чл.13, ал.4, чл.15, ал.2 в частта „или упълномощени от него лица“, чл.16 и чл.17 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 23.08.2018 г.

> Определение от 25.07.2018 г., постановено по адм.д. № 444/2018 г. (против чл.20, ал.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

> Решение № 53 от 12.02.2018 г., постановено по адм.д. № 655/2017 г. (против чл.14, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 16.07.2018 г.

> Решение № 561 от 13.07.2018 г., постановено по адм.д. № 72/2018 г. (против чл.67 от Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 09.08.2018 г.

> Решение № 482 от 13.06.2018г., постановено по адм.д. № 184/2018 г. (против чл.13, ал.3, изр.1 в частта „по писмено искане на 1/3 от общия брой общински съветници“ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет - Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 11.07.2018 г.

> Решение № 464 от 05.06.2018г., постановено по адм.д. № 182/2018 г. (против на чл. 10 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.07.2018 г.

> Решение № 455 от 05.06.2018 г., постановено по адм.д. № 183/2018 г. (против чл.8, ал.1, т.3 и т.4, чл.10, ал.1, т.8, чл.26, ал.2, чл.27, чл.79, ал.3, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.07.2018 г.

> Решение № 344 от 23.05.2018 г., постановено по адм.д. № 105/2018 г. (против чл.40 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред на Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 26.06.2018 г.

> Определение от 30.04.2018 г., постановено по адм.д. № 185/2018 г. (против чл.13, ал.3, изр.1 в частта „по писмено искане на 1/3 от общия брой общински съветници“ от Правилник за дейността на Общински съвет Маджарово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението е влязло в законна сила на 22.05.2018 г.

> Решение № 343 от 12.06.2017г., постановено по адм.д. № 277/2017 г. (срещу чл.24, чл.27 и чл.33 от Наредба №25 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 25.04.2018 г.

> Определение от 14.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1243/2017 г. (против чл.24, чл.76, ал.2, т.2 и т.3, чл.91, ал.2, т.2 и т.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Свиленград). Определението е влязло в законна сила на 27.02.2018 г.

> Решение №210/23.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1283/2017 г. (чл.16, ал.1, т.11 и чл.17, ал.1, изр.последно от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стамболово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Решението е влязло в законна сила на 26.04.2018 г.

> Решение №209/23.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1282/2017 г. (чл.13, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 24.04.2018 г.

> Определение от 03.04.2018 г., постановено по адм.д. № 1309/2017 г. (чл.5 ал.1 т.4, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.17, т.18, т.20, т.21 и т.22; чл.15, ал.1, т.3 и чл.17 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението е влязло в законна сила на 24.04.2018 г.

> Решение №187/20.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1311/2017 г. (чл.15, ал.1, т.8 и чл.108 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Решението е влязло в законна сила на 21.04.2018 г.

> Определение от 02.04.2018 г., постановено по адм.д. № 257/2018 г. (неоснователното бездействие на кмета на Община Хасково „да изпълни задължението си по подзаконов нормативен акт, а именно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, във връзка с приетите от Общински съвет Хасково решения №592/26.01.2018 г. и №615/02.02.2018 г.“). Определението е влязло в законна сила на 17.04.2018 г.

> Определение от 15.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1308/2017 г. (чл.15, ал.2 и чл.17 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково). Определението е влязло в законна сила на 11.04.2018 г.

> Решение №158/02.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1318/2017 г. (чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет гр. Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 27.03.2018 г.

> Определение от 22.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1284/2017 г. (чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението е влязло в законна сила на 07.03.2018 г.

> Определение от 17.01.2018г., постановено по адм.д. № 9/2018 г. (Решение по протокол от 11.12.2017г. на постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности; Решение по протокол от 11.12.2017г. на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и Решение по протокол от 11.12.2017г. на постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет – Хасково). Определението е влязло в законна сила на 02.03.2018 г.

> Протоколно Определение от 28.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1100/2017 г. (Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ивайловград). Определението на съда е влязло в законна сила на 14.03.2018 г.

> Протоколно Определение от 21.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1294/2017 г. (чл. 17, ал. 1, т. 8 и на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет - Симеоновград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението на съда е влязло в законна сила на 13.03.2018 г.

> Определение от 14.02.2018 г., постановено по адм.д. № 39/2018 г. (Решение №738 на Общински съвет – Свиленград, прието с Протокол №33 на заседание на общинския съвет, проведено на 19.12.2017г.). Решението на съда е влязло в законна сила на 27.02.2018 г.

> Решение № 11/08.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1143/2017 г. (чл.45 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 27.02.2018 г.

> Определение от 14.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1067/2017 г. (чл.38 от Наредба №7 от за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 24.02.2018 г.

> Решение № 970/19.01.2018 г., постановено по адм.д. № 825/2017 г. (Решение № 200/05.07.2017г. на Общински съвет – Стамболово). Решението на съда е влязло в законна сила на 07.02.2018 г.

> Определение от 24.01.2018 г., постановено по адм.д. № 1152/2017 г. (чл.16, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 03.02.2018 г.

> Решение №937/09.01.2018г., постановено по адм.д. № 1002/2017 г. (чл.24./4/ от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетическия вид на населените места, чистотата и общественото имущество на територията на община Симеоновград.). Решението е влязло в законна сила на 14.02.2018 г.

> Решение №964/11.01.2018г., постановено по адм.д. № 1094/2017 г. (чл.16, ал.2 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 08.02.2018 г.

> Решение № 963/15.01.2018 г., постановено по адм.д. № 1078/2017 г. (чл. 63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 05.02.2018 г.

> Решение № 902/20.12.2017 г., постановено по адм.д. № 1097/2017 г. (чл.38, ал.2, чл.39, ал.6, чл.47, ал.2, т.1, чл.51, ал.3, т.1, чл.60, ал.2 и ал.4, чл.43, ал.4, чл.44, ал.1, чл.60, ал.3, чл.82, ал.1, т.6, чл.93, ал.1, т.6, чл.104, ал.3, т.6 от Наредбата за общинска собственост на община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 12.01.2018 г.

> Решение № 939/15.12.2017 г., постановено по адм.д. № 1077/2017 г. (чл. 15, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 11.01.2018 г.

> Решение № 905/15.12.2017 г., постановено по адм.д. № 689/2017 г. (чл.6, ал.2, т.8 и чл.36, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 09.01.2018 г.

> Определение от 08.12.2017 г., постановено по адм.д. № 868/2017 г. (чл. 37 от Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли). Определението е влязло в законна сила на 22.12.2017 г.

> Решение №726/14.11.2017 г., постановено по адм.д. № 805/2017 г. (чл.23, ал.1 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетическия вид на населените места и общественото имущество на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 20.12.2017 г.

> Решение №696а/06.11.2017 г., постановено по адм.д. № 498/2017 г. (чл.4, т.2 в частта й относно думата „религиозно“ от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.12.2017 г.

> Решение №725/10.11.2017 г., постановено по адм.д. № 761/2017 г. (чл.25, ал.2, т.8 и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градско обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 07.12.2017 г.

> Определение от 01.11.2017 г., постановено по адм.д. № 1060/2017 г. (чл.15, т.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 15.11.2017 г.

> Решение №692/19.10.2017г.., постановено по адм.д. № 421/2017 г. (чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; Раздел V чл.32-чл.36; чл.57 и чл.57а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 14.11.2017 г.

> Решение №694/25.10.2017г.., постановено по адм.д. № 523/2017 г. (чл.1 ал.2 и чл.12 ал.5, хипотеза втора в частта на текста „/1/ една год.” от Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици в Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 14.11.2017 г.

> Определение от 21.08.2017г., постановено по адм.д. № 828/2017 г. (чл.8, ал.1, т.4.6 и чл. 22, ал.1, т.2 от Наредба № 14 за рекламната дейност на Община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 05.09.2017 г.

> Решение № 479/14.07.2017г.., постановено по адм.д. № 303/2017 г. (оспорване на чл.66, ал.1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 06.11.2017 г.

> Решение № 345/12.06.2017г.., постановено по адм.д. № 299/2017 г. (оспорване на чл.15 ал.1 от Наредбата за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите в Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 16.06.2017 г.

> Решение № 447/11.08.2017г., постановено по адм.д. № 452/2017г. (оспорване на разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.20, ал.4; чл.21; чл.23, ал.2; чл.25, ал.2; чл.26; чл.27, ал.1, т.4; чл.30, чл.31; чл.32 от Наредба №9 за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа на Общински съвет – Харманли) Решението е влязло в законна сила на 17.10.2017 г.

> Протоколно Определение по адм.д. № 443/2017 г. (оспорване на срещу чл. 17, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград.) Определение е влязло в законна сила на 14.10.2017 г.

> Решение № 398/30.06.2017 г., постановено по адм.д. № 363/2017 г. (оспорване на чл.2, ал.1, т.4, чл.4, чл. 30, ал.1 и ал.2 и чл. 13“а“, ал.5 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 04.09.2017 г.

> Решение № 478/21.07.2017г., постановено по адм.д. № 412/2017 г. (оспорване на разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31, чл.32, чл. 67 и чл. 68 от Наредба №7 за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет - Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 01.09.2017 г.

> Решение № 535/04.08.2017г., постановено по адм.д. № 336/2017 г. (оспорване на разпоредбите на чл.18 в частта „чл. 14“ от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 22.08.2017 г.

> Решение № 396/30.06.2017г., постановено по адм.д. № 430/2016 г. (оспорване на разпоредбите на чл.12, ал.4, т. 4, чл.13, ал.2, чл.14 в частта на текста „когато на кандидата са налагани две и повече санкции за нарушения при извършване на търговска дейност на територията на Общината“ и чл.15 в частта на текста „когато мястото не отговаря на одобрената схема” от Наредба №3 за извършване на търговия и услуги в Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 26.07.2017 г.

> Решение № 127/13.03.2017г., постановено по адм.д. № 667/2016 г. (оспорване на чл.30 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Маджарово, в частта му, с която са предвидени глоби за нарушаване на чл.16, ал.2 от същата наредба). Решението е влязло в законна сила на 06.06.2017 г.

> Решение № 344/31.05.2017 г., постановено по адм.д. № 279/2017 г. (оспорване на чл.29 и чл.33, ал.5 и ал.6 от Наредба №24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 08.06.2017 г.

> Решение № 326/01.06.2017г., постановено по адм.д. № 278/2017 г. (оспорване на чл.30, ал.3 и чл.34, ал.5-7 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 22.06.2017 г.

> Решение № 431/30.06.2017 г., постановено по адм.д. № 302/2017 г. (оспорване на чл. 4, ал.1, т.4 и 5; чл.11, ал.4; чл.46, ал.3, т.6 и чл.47, т.14, и чл.19, ал.6 изр. последно от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 21.07.2017 г.

> Решение № 397/30.06.2017г., постановено по адм.д. № 383/2017 г. (оспорване на чл.14, ал.6 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 24.07.2017 г.

> Решение № 373/19.06.2017г., постановено по адм.д. № 313/2017 г. (оспорване на 62 и на чл.63 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 25.07.2017 г.

> Решение № 430/27.06.2017г., постановено по адм.д. № 372/2017 г. (оспорване на чл.4, ал.1, т.4 и 5; чл.20, ал.1 (в частта – „и този имот не е основното им жилище“); чл.53а, ал.2, т.4 и чл. 62 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 25.07.2017 г.

> Решение № 177/12.07.2017г., постановено по адм.д. № 382/2017г. (оспорване на т.8 на чл.17, ал.2 от Наредба №24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 29.07.2017 г.

> Решение № 475/12.07.2017г., постановено по адм.д. № 330/2017 г. (оспорване на т.10 на чл.19, ал.1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 01.08.2017 г.

> Решение № 446/07.07.2017г., постановено по адм.д. № 380/2017 г. (оспорване на чл.67, ал.1 в частта „от 100 до 1000 лв.“ от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет – Хасково). Решението е влязло в законна сила на 02.08.2017 г.

> Решение № 557/26.07.2017г., постановено по адм. дело № 789/2017г. (оспорване на изборите за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград). Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

> Решение № 180/18.05.2017г., постановено по адм.д. № 793/2016 г. (оспорване на чл.40, т.1.5, т. 14г, т.15, т. 16 и т.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково) Решението е влязло в законна сила на 12.06.2017 г.

> Решение № 450/16.01.2017г., постановено по адм.д. № 526/2016г. (оспорване на чл.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково) Решението е влязло в законна сила на 09.05.2017 г.

> Решение № 117/04.05.2017г., постановено по адм.д. № 588/2015 г. (оспорване на т.29 от Приложение № 1, към чл. 64 от Наредба № 10 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 05.05.2017 г. след като е потвърдено с Решение № 5666/05.05.2017г., постановено по адм.д. № 7674/2017г. на Върховния административен съд.

> Решение № 128/14.03.2017г. постановено по адм.дело № 673/2016 г.(Оспорване на отделни текстове от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Димитровград)Влязло в законна сила на 25.04.2017г.

> Решение № 143/23.03.2017г. постановено по адм.дело № 11/2017 г.(Оспорване на Решение № 362/19.12.2016г. на ОИК – Димитровград, с което предсрочно се прекратяват правомощията на кмет на кметство с.Ябълково)Влязло в законна сила на 05.04.2017г.

> Решение № 74/01.03.2017г. постановено по адм.дело № 695/2016 г.(Оспорване на чл.64, ал.1, т.1 от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, в частта, с която за нарушаване на забраната за паркиране на ППС по чл.39 т.1 и т.3 е предвидена глоба за нарушителите – физически лица от 100 до 300 лв., а за ЕТ и юридически лица – глоба от 200 до 500 лв. от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Ивайловград.)Влязло в законна сила на 29.03.2017г.

> Решение № 88/07.03.2017г. постановено по адм.дело № 587/2016 г.(Оспорване на чл.28, ал.1, т.1 и чл.24, ал.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Хасково)Влязло в законна сила на 28.03.2017г.

> Решение №374/06.12.2016г., постановено по адм.дело № 544/2016г.(Оспорване на Решение №460-МИ от 02.10.2016г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Хасково за обявяване на резултатите от гласуването за избор на кмет на Кметство с. Тракиец, Община Хасково). Решението е отменено с Решение № 2466/27.02.2017г. по адм.д. № 126/2017г. на ВАС.

> Решение № 449/16.01.2017г., постановено по адм.д. № 429/2016 г. (оспорване на чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Симеоновград) Решението е влязло в законна сила на 09.02.2017 г.

> Решение № 428/16.01.2017г., постановено по адм.д. № 529/2016 г. (оспорване на т.29 от Приложение №2, към чл.64, ал.1 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград) Решението е влязло в законна сила на 07.02.2017 г.

> Решение № 388/21.12.2016г., постановено по адм.д. № 404/2016 г. (оспорване на чл.4, ал.1 и ал.2, и чл. 17 от Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Димитровград) Решението е влязло в законна сила на 23.01.2017 г.

> Решение № 283/25.11.2016г., постановено по адм.д. № 427/2016 г. (оспорване чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Харманли ) Решението е влязло в законна сила на 05.01.2017 г.

> Решение № 342/07.12.2016г., постановено по адм.д. № 425/2016 г. (оспорване на чл.19, ал.1, т.4 /по отношение на изискването за нотариална заверка на подписите/, както и чл.15, ал.2, т.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Ивайловград) Решението е влязло в законна сила на 03.01.2017 г.

> Решение № 331/25.11.2016г., постановено по адм.д. № 451/2016г. (Оспорване на чл.56б, ал.7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 20.12.2016 г.

> Решение № 264/14.11.2016г., постановено по адм.д. № 281/2016 г. (Оспорване на чл. 22, ал. 1, т. 4 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 08.12.2016 г.

> Решение № 263/24.11.2016г., постановено по адм.д. № 428/2016 г. (Оспорване на отделни разпоредби от Наредба №8 за реда и условията за извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 24.11.2016 г.

> Решение № 374/06.12.2016г. постановено по адм.дело № 544/2016г.(Оспорване на резултата от изборите за кмет на Кметство с.Тракиец в община Хасково, проведени на 02.10.2016г.). Решението не е влязло в законна сила и подлежи на оспорване пред ВАС в седмодневен срок от обявяването му.

> Решение № 284/03.11.2016г. постановено по адм.дело № 393/2016г.(Оспорване на чл.11, т.1 и т.2, чл.23, т.1, вр. чл.22, ал.1, т.6 и т.7 от Наредба за търговска дейност в Община Хасково, приета с Решение № 314 от 03.04.2009г. на Общински съвет Хасково). Влязло в законна сила на 23.11.2016 г.

> Решение № 225/03.10.2016г. постановено по адм.дело № 248/2016г.(Оспорване на чл.5, т.1 и т.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково – относно определяне на данък наследство на наследствени дялове до 250 000 лева). Влязло в Законна сила на 24.10.2016 г.

> Решение № 185/29.07.2016г. постановено по адм.дело № 190/2016г.(Оспорване на чл.4, ал.2, б.г и чл.8, ал. 2, б.б от Наредба № 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно- квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване в Община Любимец)Влязло в законна сила на 22.08.2016г.

> Решение № 169/22.07.2016г., постановено по адм.дело № 183/2016г.(Оспорване разпоредбата на т.3.12 от Приложение №1 към чл.54 от Наредба №7 от 26.03.2003г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец)Влязло в законна сила на 22.08.2016г.

> Решение №145/29.06.2016г., постановено по адм.дело № 156/2016г.(Оспорване разпоредбата на чл. 4, ал.2, б.”г” и чл.8, ал.2, б.”б” от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на Община Димитровград)Влязло в законна сила на 29.07.2016г.

> Решение № 144/29.06.2016г., постановено по адм. дело № 148/2016г.(Оспорване разпоредбата на чл.4, ал.2, б.”д” и чл.8, ал.2, б.”в” от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково)Влязло в законна сила на 22.07.2016г.

> Решение №157/06.07.2016г., постановено по адм. дело № 149/2016г.(Оспорване разпоредбата на чл.27 т.12 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград)Влязло в законна сила на 27.07.2016г.

> Решение №73/04.04.2016г., постановено по адм. дело № 526/2016г.(Оспорване на чл.11, ал.1 и ал.2 и чл. 42 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково)Влязло в законна сила на 09.05.2016г.

> Решение №363/14.01.2016г. постановено по адм. дело № 515/2015г.(Оспорване разпоредбата на чл.6, ал.4 от Наредба № 1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на Община Симеоновград)Влязло в законна сила на 11.02.2016г.

> Решение №350/11.01.2016г., постановено по адм. дело № 513/2015г.(Оспорване разпоредбата на разпоредбата на чл.66 от Наредба № 1 за обществения ред в община Ивайловград)Влязло в законна сила на 01.02.2016г.

> Решение № 159/30.06.2014г. по адм. д. № 5/2014г. (Оспорване на Решение № 511/06.12.2013г. на Общински съвет - Хасково, с което се изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, в частта му по т. 2, касаеща изменение на чл. 26 ал. 3 б. „а” и б. „в” от Наредбата)

Решението е влязло в сила с решение № 7950/30.06.2015г. по адм.д. № 10012/2014г. на ВАС

> Решение № 152/21.06.2013г. по Адм. дело № 97/2013г. (Решение № 350/01.03.2013г. на Общински съвет – Хасково, с което е одобрена процедура и образец на удостоверение по чл. 60 ал. 6 от ЗМДТ.)

Решението е влязло в законна сила в цялост на 23.7.2013г.

> Решение № 68/15.04.2013г. по Адм. дело № 6/2013г. (Оспорването на Областен управител на Област- Хасково против Решение № 307/14.12.2012г. на Общински съвет – Хасково, с което е приета нова ал. 11 на чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, въвеждаща такса за допълнителни педагогически дейности в детските заведения на територията на община Хасково.)
Решението е влязло в сила с решение № 576/16.01.2014г. по адм.д. № 7088/2013г. на ВАС

> Решение № 63/03.04.2013г. по Адм. дело № 5/2013г. (Оспорването на Областния управител на Област- Хасково срещу Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, в редакцията- изм. и доп. с Решение № 308 от 14. 12. 2012г. на Общински съвет- Хасково, в частта й относно чл. 5, чл. 12 ал. 2, чл. 27 ал. 9 и чл. 31 ал. 2.)
Решението е влязло в сила с решение № 3129/05.03.2014г. по адм.д. № 6252/2013г. на ВАС

> Решение № 44/13.03.2013г. по Адм. дело № 354/2012г. (Решението на Общински съвет - Хасково, с което се задължават началниците на полицейските служби да уведомяват Общината при възникнали пътни инциденти, причинени от неравности по платното.)
Решението е влязло в сила с решение № 9886/01.07.2013г. по адм.д. № 5446/2013г. на ВАС

> Решение № 34/13.02.2013г. по Адм. дело № 400/2012г. (Решението на Общински съвет - Хасково за добавяне на нови места за паркиране в Синя зона.)
Решението е влязло в сила с решение № 6805 по адм.д. № 3938/2013г. на ВАС

> Решение № 182/07.11.2012г. по Адм. дело № 168/2012г. (Заповедта на Началника на РДНСК - Южен централен район, с която е отменена вписаната забележка в Разрешение за строеж №166/01.06.2011г., издадено от Началник отдел "РРС" при Дирекция "Устройство на територията" на Община - Хасково, и касаещо "Ремонт на вело - мотописта".)

> Решение № 168/04.10.2012г. по Адм. дело № 186/2012г. (Заповед за спиране на изпълнението на строеж "Мотописта/трибуна, площадкова ел.мрежа и отводнителни съоръжения", намиращ се в ПИ 000169 и ПИ 000172 в землището на село Войводово, община Хасково.)

> Определение от 27.09.2012г. по Адм. дело № 281/2012г. (Спиране на предварителното изпълнение на Заповед № ДК- 19- Х- 10/ 14. 09. 2012г. на Началника на РО„ НСК”- Хасково при РДНСК ЮЦР, с която са забранени ползването и достъпът до невъведен в експлоатация строеж „ Мотописта ( трибуна, площадкова ел. мрежа и отводнителни съоръжения)”, намиращ се в ПИ 00169 и ПИ 00172, в землището на с. Войводово, община Хасково.)

> Решение № 103/21.06.2012г. по Адм. дело № 832/2011г. (Заповед за премахване на пътни връзки към вело-мотописта в град Хасково.)
Решението е оставено в сила с решение № 11866/ 27.09.2012г. по адм.д. № 9542/2012г. на ВАС

> Определение от 17.05.2012г. по Адм. дело № 147/2012г. (Забрана за ползване на вело-мотописта в град Хасково.)
Определението е оставено в сила с определение № 8609/15.06.2012г. по адм.д. № 7315/ 2012г.

> Решение № 77/28.03.2012г. по Адм. дело № 12/2012г. (Отмяна на чл.35 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопастността на движението на територията на община Хасково, предвиждащ при неплащане в срок на наложена глоба, същата да се увеличава до максимум 500 лева.)

> Решение № 667/21.11.2011г. по Адм. дело № 766/2011г. (Избори за общински съветници за Общински съвет - Симеоновград)

> Решение № 648/18.11.2011г. по Адм. дело № 757/2011г. (Избори за кмет с. Крепост, Община Хасково)
Решението е влязло в сила с решение № 17111/23.12.2011г. по адм.д. № 15298/2011г. на ВАС

> Определение от 18.11.2011г. по Адм. дело № 784/2011г., Решение № 722/29.12.2011г. по Адм. дело № 784/2011г. (Избори за кмет Община Ивайловград)

> Определение от 18.11.2011г. по Адм. дело № 782/2011г. (Избори за кмет с. Брод, Община Димитровград)

> Решение № 670/16.11.2011г. по Адм. дело № 780/2011г. (Избори за кмет с. Елена, Община Хасково)
Решението е оставено в сила с решение № 16638/15.12.2011г. по адм.д. № 15343/2011г. на ВАС

> Определение от 16.11.2011г. по Адм. дело № 789/2011г. (Избори за кмет с. Малко градище, Община Любимец)

> Решение № 668/14.11.2011г. по Адм. дело № 781/2011г. (Избори за кмет с. Клокотница, Община Хасково)
Решението е оставено в сила с решение № 16299/12.12.2011г. по адм.д № 15120/2011г. на ВАС

> Решение № 645/11.11.2011г. по Адм. дело № 765/2011г. (Избори за общински съветници за Общински съвет - Хасково)

> Решение № 596/11.11.2011г. по Адм. дело № 548/2011г. (Спрените от движение "паяци" на Община Димитровград)
Решението е отменено с решение № 10224/12.07.2012г. по адм.д. № 16429/ 2011г. по описа на ВАС

> Решение № 584/11.11.2011г. по Адм. дело № 561/2011г., Решение № 597/11.11.2011г. по Адм. дело № 560/2011г. (Спрените от движение "паяци" на Община Хасково)
Решението е отменено с решение № 8691/ 15.06.2012г. по адм.д. № 16336/ 2011г. по описа на ВАС

> Решение № 660/11.11.2011г. по Адм. дело № 779/2011г., Определение от 16.11.2011г. по Адм. дело № 764/2011г., Определение от 31.10.2011г. по Адм. дело № 762/2011г. (Избори за кмет с. Динево, Община Хасково)

> Решение № 647/11.11.2011г. по Адм. дело № 759/2011г. (Избори за кмет с. Войводово, Община Хасково)
Решението е оставено в сила с решение № 15928/02.12.2011г. по адм.д. № 14707/ 2011 г. по описа на ВАС

> Решение № 646/08.11.2011г. по Адм. дело № 761/2011г. (Избори за кмет с. Брягово, Община Хасково)

> Решение № 540/17.10.2011г. по Адм. дело № 165/2011г. (Такса битови отпадъци за 2011г.)

> Решение № 436/01.08.2011г. по Адм. дело № 433/2011г. (Наредбата за даренията на Община Хасково)

> Решение № 435/01.08.2011г. по Адм. дело № 248/2011г. (Отмяната на "Синя зона")

> Решение № 389/19.07.2011г. по Адм. дело № 356/2011г. (Изменение на Наредбата за общинската собственост)

> Решение № 398/15.07.2011г. по Адм. дело № 355/2011г. (Именение на наредбата за "Синята зона")

> Решение № 367/09.06.2011г. по Адм. дело № 354/2011г. (Решението на ОбС - Хасково разрешаващо "озвучаването и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения")

> Решение № 301/06.06.2011г. по Адм. дело № 246/2011г. (Корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи за 2010г. на Община Хасково)

> Решение № 343/31.05.2011г. по Адм. дело № 357/2011г. (Задължаване на служителите в Община Хасково да извършват административни услуги на граждани и ЮЛ)

> Решение № 322/28.05.2011г. по Адм. дело № 247/2011г. (Задължаването на Кмета на Община Хасково да сключи договор за наем на офиса на ГЕРБ)

> Решение № 271/18.05.2011г. по Адм. дело № 18/2011г. (Изменение на Наредбата за общинската собственост)

> Решение № 151/23.03.2011г. по Адм. дело № 856/2010г. (Скобите в "Синята зона")

> Решение № 104/16.03.2011г. по Адм. дело № 763/2010г. ("Офиса на ГЕРБ")
Решението е оставено в сила с решение №13114/17.10.2011 по адм.д.№ 6711/2011 г. по описа на ВАС

> Решение № 640/25.01.2011г. по Адм. дело № 535/2010г. ("Хирургическия блок")
Решението е оставено в сила с решение № 7730/ 02.06.2011г. по адм.д. № 3247/2011г. по описа на ВАС

 

 

 


  Административен съд Хасково