Пресцентър

Дела с обществен интерес

> Решение №1079/18.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1021/2018 г. (против чл.3, ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ и разпоредбата на чл.27 от Наредба №2 за опазване на обществения ред, приета от Общински съвет Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 13.02.2019 г.

> Решение № 1044/09.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1006/2018 г. (против чл.46 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 28.01.2019 г.

> Решение № 1080/09.01.2019 г., постановено по адм.д. № 1005/2018 г. (против чл.4, т.6; чл.44, ал.1 и чл.47 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 30.01.2019 г.

> Решение № 1034/10.01.2019 г., постановено по адм.д. № 964/2018 г. (против чл.16, т.19, т.20 и т.21 от Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 15.02.2019 г.

> Решение № 1041/10.01.2019 г., постановено по адм.д. № 954/2018 г. (против чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 11.02.2019 г.

> Решение № 877/26.11.2018 г., постановено по адм.д. № 830/2018 г. (против чл.43, ал.1, т.16 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 28.12.2018 г.

> Решение № 890/14.11.2018 г., постановено по адм.д. № 708/2018 г. (против чл.15 в частта му „10.00 лв. постоянна такса за детски градини“ и чл.16, изречение първо от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 13.12.2018 г.

> Протоколно определение от 19.12.2018 г., постановено по адм.д. № 701/2018 г. (против чл.22, ал.2, т.1 и чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец). Определението е влязло в законна сила на 14.01.2019 г.

> Решение № 878/21.11.2018 г., постановено по адм.д. № 700/2018 г. (против чл.3 ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредба №1 за обществения ред в община Ивайловград, приета от Общински съвет Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 13.12.2018 г.

> Решение № 854/14.11.2018 г., постановено по адм.д. № 663/2018 г. (против чл.27, ал.10 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 04.12.2018 г.

> Протоколно определение от 28.11.2018 г., постановено по адм.д. № 623/2018 г. (против чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Свиленград). Определението е влязло в законна сила на 12.12.2018 г.

> Решение № 829/09.11.2018 г., постановено по адм.д. № 538/2018 г. (против Наредба за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани, приета с Решение №386/14.05.2010 г. на Общински съвет Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 28.11.2018 г.

> Решение № 602/27.07.2018 г., постановено по адм.д. № 73/2018 г. (против чл.69 и чл.70 от Наредба №7 за управление на общинските пътища на Общински съвет Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 05.09.2018 г.

> Решение № №744 от 23.10.2018 г., постановено по адм.д. № 512/2018 г. (против чл.2, ал.4, чл.9, ал.2, т.6, чл.19, ал.1, т.6.2 и чл.76, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба №26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни). Решението е влязло в законна сила на 19.11.2018 г.

> Решение №708/18.10.2018 г., постановено по адм.д. № 443/2018 г. (против чл.21, чл.26, ал.1, б.“а“, „б“, „в“, „г“ и чл.28 от Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на Община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 13.11.2018г.

> Определение от 24.10.2018 г., постановено по адм.д. № 741/2018 г. (чл.26, ал.3 б. „а“ и б. „б“, в частта „..постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето“ и чл.26, ал.8, предл.5 в частта „..заплаща се само постоянната част“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Определението е влязло в законна сила на 06.11.2018 г.

> Решение № 571 от 18.07.2018 г., постановено по адм.д. № 258/2018 г. (против Решение №620, прието с Протокол №32 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 23.02.2018 г., с което се изменя Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, в частта му на точка 11.5). Решението е влязло в законна сила на 17.09.2018 г.

> Решение № 632 от 30.07.2018 г., постановено по адм.д. № 446/2018 г. (против чл.4, чл.5, чл.6, чл.8, ал.1, т.1, т.2, т.7, т.8 и ал.2, чл.13, ал.4, чл.15, ал.2 в частта „или упълномощени от него лица“, чл.16 и чл.17 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 23.08.2018 г.

> Определение от 25.07.2018 г., постановено по адм.д. № 444/2018 г. (против чл.20, ал.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

> Решение № 53 от 12.02.2018 г., постановено по адм.д. № 655/2017 г. (против чл.14, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 16.07.2018 г.

> Решение № 561 от 13.07.2018 г., постановено по адм.д. № 72/2018 г. (против чл.67 от Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 09.08.2018 г.

> Решение № 482 от 13.06.2018г., постановено по адм.д. № 184/2018 г. (против чл.13, ал.3, изр.1 в частта „по писмено искане на 1/3 от общия брой общински съветници“ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет - Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 11.07.2018 г.

> Решение № 464 от 05.06.2018г., постановено по адм.д. № 182/2018 г. (против на чл. 10 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.07.2018 г.

> Решение № 455 от 05.06.2018 г., постановено по адм.д. № 183/2018 г. (против чл.8, ал.1, т.3 и т.4, чл.10, ал.1, т.8, чл.26, ал.2, чл.27, чл.79, ал.3, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.07.2018 г.

> Решение № 344 от 23.05.2018 г., постановено по адм.д. № 105/2018 г. (против чл.40 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред на Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 26.06.2018 г.

> Определение от 30.04.2018 г., постановено по адм.д. № 185/2018 г. (против чл.13, ал.3, изр.1 в частта „по писмено искане на 1/3 от общия брой общински съветници“ от Правилник за дейността на Общински съвет Маджарово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението е влязло в законна сила на 22.05.2018 г.

> Решение № 343 от 12.06.2017г., постановено по адм.д. № 277/2017 г. (срещу чл.24, чл.27 и чл.33 от Наредба №25 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 25.04.2018 г.

> Определение от 14.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1243/2017 г. (против чл.24, чл.76, ал.2, т.2 и т.3, чл.91, ал.2, т.2 и т.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Свиленград). Определението е влязло в законна сила на 27.02.2018 г.

> Решение №210/23.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1283/2017 г. (чл.16, ал.1, т.11 и чл.17, ал.1, изр.последно от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стамболово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Решението е влязло в законна сила на 26.04.2018 г.

> Решение №209/23.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1282/2017 г. (чл.13, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 24.04.2018 г.

> Определение от 03.04.2018 г., постановено по адм.д. № 1309/2017 г. (чл.5 ал.1 т.4, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.17, т.18, т.20, т.21 и т.22; чл.15, ал.1, т.3 и чл.17 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението е влязло в законна сила на 24.04.2018 г.

> Решение №187/20.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1311/2017 г. (чл.15, ал.1, т.8 и чл.108 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Решението е влязло в законна сила на 21.04.2018 г.

> Определение от 02.04.2018 г., постановено по адм.д. № 257/2018 г. (неоснователното бездействие на кмета на Община Хасково „да изпълни задължението си по подзаконов нормативен акт, а именно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, във връзка с приетите от Общински съвет Хасково решения №592/26.01.2018 г. и №615/02.02.2018 г.“). Определението е влязло в законна сила на 17.04.2018 г.

> Определение от 15.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1308/2017 г. (чл.15, ал.2 и чл.17 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково). Определението е влязло в законна сила на 11.04.2018 г.

> Решение №158/02.03.2018 г., постановено по адм.д. № 1318/2017 г. (чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет гр. Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 27.03.2018 г.

> Определение от 22.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1284/2017 г. (чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението е влязло в законна сила на 07.03.2018 г.

> Определение от 17.01.2018г., постановено по адм.д. № 9/2018 г. (Решение по протокол от 11.12.2017г. на постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности; Решение по протокол от 11.12.2017г. на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и Решение по протокол от 11.12.2017г. на постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет – Хасково). Определението е влязло в законна сила на 02.03.2018 г.

> Протоколно Определение от 28.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1100/2017 г. (Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ивайловград). Определението на съда е влязло в законна сила на 14.03.2018 г.

> Протоколно Определение от 21.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1294/2017 г. (чл. 17, ал. 1, т. 8 и на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет - Симеоновград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация). Определението на съда е влязло в законна сила на 13.03.2018 г.

> Определение от 14.02.2018 г., постановено по адм.д. № 39/2018 г. (Решение №738 на Общински съвет – Свиленград, прието с Протокол №33 на заседание на общинския съвет, проведено на 19.12.2017г.). Решението на съда е влязло в законна сила на 27.02.2018 г.

> Решение № 11/08.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1143/2017 г. (чл.45 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 27.02.2018 г.

> Определение от 14.02.2018 г., постановено по адм.д. № 1067/2017 г. (чл.38 от Наредба №7 от за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 24.02.2018 г.

> Решение № 970/19.01.2018 г., постановено по адм.д. № 825/2017 г. (Решение № 200/05.07.2017г. на Общински съвет – Стамболово). Решението на съда е влязло в законна сила на 07.02.2018 г.

> Определение от 24.01.2018 г., постановено по адм.д. № 1152/2017 г. (чл.16, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 03.02.2018 г.

> Решение №937/09.01.2018г., постановено по адм.д. № 1002/2017 г. (чл.24./4/ от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетическия вид на населените места, чистотата и общественото имущество на територията на община Симеоновград.). Решението е влязло в законна сила на 14.02.2018 г.

> Решение №964/11.01.2018г., постановено по адм.д. № 1094/2017 г. (чл.16, ал.2 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 08.02.2018 г.

> Решение № 963/15.01.2018 г., постановено по адм.д. № 1078/2017 г. (чл. 63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 05.02.2018 г.

> Решение № 902/20.12.2017 г., постановено по адм.д. № 1097/2017 г. (чл.38, ал.2, чл.39, ал.6, чл.47, ал.2, т.1, чл.51, ал.3, т.1, чл.60, ал.2 и ал.4, чл.43, ал.4, чл.44, ал.1, чл.60, ал.3, чл.82, ал.1, т.6, чл.93, ал.1, т.6, чл.104, ал.3, т.6 от Наредбата за общинска собственост на община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 12.01.2018 г.

> Решение № 939/15.12.2017 г., постановено по адм.д. № 1077/2017 г. (чл. 15, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 11.01.2018 г.

> Решение № 905/15.12.2017 г., постановено по адм.д. № 689/2017 г. (чл.6, ал.2, т.8 и чл.36, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 09.01.2018 г.

> Определение от 08.12.2017 г., постановено по адм.д. № 868/2017 г. (чл. 37 от Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли). Определението е влязло в законна сила на 22.12.2017 г.

> Решение №726/14.11.2017 г., постановено по адм.д. № 805/2017 г. (чл.23, ал.1 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетическия вид на населените места и общественото имущество на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 20.12.2017 г.

> Решение №696а/06.11.2017 г., постановено по адм.д. № 498/2017 г. (чл.4, т.2 в частта й относно думата „религиозно“ от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.12.2017 г.

> Решение №725/10.11.2017 г., постановено по адм.д. № 761/2017 г. (чл.25, ал.2, т.8 и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градско обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 07.12.2017 г.

> Определение от 01.11.2017 г., постановено по адм.д. № 1060/2017 г. (чл.15, т.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 15.11.2017 г.

> Решение №692/19.10.2017г.., постановено по адм.д. № 421/2017 г. (чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; Раздел V чл.32-чл.36; чл.57 и чл.57а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 14.11.2017 г.

> Решение №694/25.10.2017г.., постановено по адм.д. № 523/2017 г. (чл.1 ал.2 и чл.12 ал.5, хипотеза втора в частта на текста „/1/ една год.” от Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици в Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 14.11.2017 г.

> Определение от 21.08.2017г., постановено по адм.д. № 828/2017 г. (чл.8, ал.1, т.4.6 и чл. 22, ал.1, т.2 от Наредба № 14 за рекламната дейност на Община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 05.09.2017 г.

> Решение № 479/14.07.2017г.., постановено по адм.д. № 303/2017 г. (оспорване на чл.66, ал.1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 06.11.2017 г.

> Решение № 345/12.06.2017г.., постановено по адм.д. № 299/2017 г. (оспорване на чл.15 ал.1 от Наредбата за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите в Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 16.06.2017 г.

> Решение № 447/11.08.2017г., постановено по адм.д. № 452/2017г. (оспорване на разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.20, ал.4; чл.21; чл.23, ал.2; чл.25, ал.2; чл.26; чл.27, ал.1, т.4; чл.30, чл.31; чл.32 от Наредба №9 за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа на Общински съвет – Харманли) Решението е влязло в законна сила на 17.10.2017 г.

> Протоколно Определение по адм.д. № 443/2017 г. (оспорване на срещу чл. 17, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград.) Определение е влязло в законна сила на 14.10.2017 г.

> Решение № 398/30.06.2017 г., постановено по адм.д. № 363/2017 г. (оспорване на чл.2, ал.1, т.4, чл.4, чл. 30, ал.1 и ал.2 и чл. 13“а“, ал.5 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 04.09.2017 г.

> Решение № 478/21.07.2017г., постановено по адм.д. № 412/2017 г. (оспорване на разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31, чл.32, чл. 67 и чл. 68 от Наредба №7 за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет - Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 01.09.2017 г.

> Решение № 535/04.08.2017г., постановено по адм.д. № 336/2017 г. (оспорване на разпоредбите на чл.18 в частта „чл. 14“ от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 22.08.2017 г.

> Решение № 396/30.06.2017г., постановено по адм.д. № 430/2016 г. (оспорване на разпоредбите на чл.12, ал.4, т. 4, чл.13, ал.2, чл.14 в частта на текста „когато на кандидата са налагани две и повече санкции за нарушения при извършване на търговска дейност на територията на Общината“ и чл.15 в частта на текста „когато мястото не отговаря на одобрената схема” от Наредба №3 за извършване на търговия и услуги в Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 26.07.2017 г.

> Решение № 127/13.03.2017г., постановено по адм.д. № 667/2016 г. (оспорване на чл.30 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Маджарово, в частта му, с която са предвидени глоби за нарушаване на чл.16, ал.2 от същата наредба). Решението е влязло в законна сила на 06.06.2017 г.

> Решение № 344/31.05.2017 г., постановено по адм.д. № 279/2017 г. (оспорване на чл.29 и чл.33, ал.5 и ал.6 от Наредба №24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 08.06.2017 г.

> Решение № 326/01.06.2017г., постановено по адм.д. № 278/2017 г. (оспорване на чл.30, ал.3 и чл.34, ал.5-7 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 22.06.2017 г.

> Решение № 431/30.06.2017 г., постановено по адм.д. № 302/2017 г. (оспорване на чл. 4, ал.1, т.4 и 5; чл.11, ал.4; чл.46, ал.3, т.6 и чл.47, т.14, и чл.19, ал.6 изр. последно от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 21.07.2017 г.

> Решение № 397/30.06.2017г., постановено по адм.д. № 383/2017 г. (оспорване на чл.14, ал.6 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 24.07.2017 г.

> Решение № 373/19.06.2017г., постановено по адм.д. № 313/2017 г. (оспорване на 62 и на чл.63 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 25.07.2017 г.

> Решение № 430/27.06.2017г., постановено по адм.д. № 372/2017 г. (оспорване на чл.4, ал.1, т.4 и 5; чл.20, ал.1 (в частта – „и този имот не е основното им жилище“); чл.53а, ал.2, т.4 и чл. 62 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 25.07.2017 г.

> Решение № 177/12.07.2017г., постановено по адм.д. № 382/2017г. (оспорване на т.8 на чл.17, ал.2 от Наредба №24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 29.07.2017 г.

> Решение № 475/12.07.2017г., постановено по адм.д. № 330/2017 г. (оспорване на т.10 на чл.19, ал.1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Минерални бани). Решението е влязло в законна сила на 01.08.2017 г.

> Решение № 446/07.07.2017г., постановено по адм.д. № 380/2017 г. (оспорване на чл.67, ал.1 в частта „от 100 до 1000 лв.“ от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет – Хасково). Решението е влязло в законна сила на 02.08.2017 г.

> Решение № 557/26.07.2017г., постановено по адм. дело № 789/2017г. (оспорване на изборите за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград). Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

> Решение № 180/18.05.2017г., постановено по адм.д. № 793/2016 г. (оспорване на чл.40, т.1.5, т. 14г, т.15, т. 16 и т.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково) Решението е влязло в законна сила на 12.06.2017 г.

> Решение № 450/16.01.2017г., постановено по адм.д. № 526/2016г. (оспорване на чл.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково) Решението е влязло в законна сила на 09.05.2017 г.

> Решение № 117/04.05.2017г., постановено по адм.д. № 588/2015 г. (оспорване на т.29 от Приложение № 1, към чл. 64 от Наредба № 10 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 05.05.2017 г. след като е потвърдено с Решение № 5666/05.05.2017г., постановено по адм.д. № 7674/2017г. на Върховния административен съд.

> Решение № 128/14.03.2017г. постановено по адм.дело № 673/2016 г.(Оспорване на отделни текстове от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Димитровград)Влязло в законна сила на 25.04.2017г.

> Решение № 143/23.03.2017г. постановено по адм.дело № 11/2017 г.(Оспорване на Решение № 362/19.12.2016г. на ОИК – Димитровград, с което предсрочно се прекратяват правомощията на кмет на кметство с.Ябълково)Влязло в законна сила на 05.04.2017г.

> Решение № 74/01.03.2017г. постановено по адм.дело № 695/2016 г.(Оспорване на чл.64, ал.1, т.1 от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, в частта, с която за нарушаване на забраната за паркиране на ППС по чл.39 т.1 и т.3 е предвидена глоба за нарушителите – физически лица от 100 до 300 лв., а за ЕТ и юридически лица – глоба от 200 до 500 лв. от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Ивайловград.)Влязло в законна сила на 29.03.2017г.

> Решение № 88/07.03.2017г. постановено по адм.дело № 587/2016 г.(Оспорване на чл.28, ал.1, т.1 и чл.24, ал.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Хасково)Влязло в законна сила на 28.03.2017г.

> Решение №374/06.12.2016г., постановено по адм.дело № 544/2016г.(Оспорване на Решение №460-МИ от 02.10.2016г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Хасково за обявяване на резултатите от гласуването за избор на кмет на Кметство с. Тракиец, Община Хасково). Решението е отменено с Решение № 2466/27.02.2017г. по адм.д. № 126/2017г. на ВАС.

> Решение № 449/16.01.2017г., постановено по адм.д. № 429/2016 г. (оспорване на чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Симеоновград) Решението е влязло в законна сила на 09.02.2017 г.

> Решение № 428/16.01.2017г., постановено по адм.д. № 529/2016 г. (оспорване на т.29 от Приложение №2, към чл.64, ал.1 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград) Решението е влязло в законна сила на 07.02.2017 г.

> Решение № 388/21.12.2016г., постановено по адм.д. № 404/2016 г. (оспорване на чл.4, ал.1 и ал.2, и чл. 17 от Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Димитровград) Решението е влязло в законна сила на 23.01.2017 г.

> Решение № 283/25.11.2016г., постановено по адм.д. № 427/2016 г. (оспорване чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Харманли ) Решението е влязло в законна сила на 05.01.2017 г.

> Решение № 342/07.12.2016г., постановено по адм.д. № 425/2016 г. (оспорване на чл.19, ал.1, т.4 /по отношение на изискването за нотариална заверка на подписите/, както и чл.15, ал.2, т.3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Ивайловград) Решението е влязло в законна сила на 03.01.2017 г.

> Решение № 331/25.11.2016г., постановено по адм.д. № 451/2016г. (Оспорване на чл.56б, ал.7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 20.12.2016 г.

> Решение № 264/14.11.2016г., постановено по адм.д. № 281/2016 г. (Оспорване на чл. 22, ал. 1, т. 4 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 08.12.2016 г.

> Решение № 263/24.11.2016г., постановено по адм.д. № 428/2016 г. (Оспорване на отделни разпоредби от Наредба №8 за реда и условията за извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 24.11.2016 г.

> Решение № 374/06.12.2016г. постановено по адм.дело № 544/2016г.(Оспорване на резултата от изборите за кмет на Кметство с.Тракиец в община Хасково, проведени на 02.10.2016г.). Решението не е влязло в законна сила и подлежи на оспорване пред ВАС в седмодневен срок от обявяването му.

> Решение № 284/03.11.2016г. постановено по адм.дело № 393/2016г.(Оспорване на чл.11, т.1 и т.2, чл.23, т.1, вр. чл.22, ал.1, т.6 и т.7 от Наредба за търговска дейност в Община Хасково, приета с Решение № 314 от 03.04.2009г. на Общински съвет Хасково). Влязло в законна сила на 23.11.2016 г.

> Решение № 225/03.10.2016г. постановено по адм.дело № 248/2016г.(Оспорване на чл.5, т.1 и т.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково – относно определяне на данък наследство на наследствени дялове до 250 000 лева). Влязло в Законна сила на 24.10.2016 г.

> Решение № 185/29.07.2016г. постановено по адм.дело № 190/2016г.(Оспорване на чл.4, ал.2, б.г и чл.8, ал. 2, б.б от Наредба № 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно- квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване в Община Любимец)Влязло в законна сила на 22.08.2016г.

> Решение № 169/22.07.2016г., постановено по адм.дело № 183/2016г.(Оспорване разпоредбата на т.3.12 от Приложение №1 към чл.54 от Наредба №7 от 26.03.2003г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец)Влязло в законна сила на 22.08.2016г.

> Решение №145/29.06.2016г., постановено по адм.дело № 156/2016г.(Оспорване разпоредбата на чл. 4, ал.2, б.”г” и чл.8, ал.2, б.”б” от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на Община Димитровград)Влязло в законна сила на 29.07.2016г.

> Решение № 144/29.06.2016г., постановено по адм. дело № 148/2016г.(Оспорване разпоредбата на чл.4, ал.2, б.”д” и чл.8, ал.2, б.”в” от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково)Влязло в законна сила на 22.07.2016г.

> Решение №157/06.07.2016г., постановено по адм. дело № 149/2016г.(Оспорване разпоредбата на чл.27 т.12 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград)Влязло в законна сила на 27.07.2016г.

> Решение №73/04.04.2016г., постановено по адм. дело № 526/2016г.(Оспорване на чл.11, ал.1 и ал.2 и чл. 42 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково)Влязло в законна сила на 09.05.2016г.

> Решение №363/14.01.2016г. постановено по адм. дело № 515/2015г.(Оспорване разпоредбата на чл.6, ал.4 от Наредба № 1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на Община Симеоновград)Влязло в законна сила на 11.02.2016г.

> Решение №350/11.01.2016г., постановено по адм. дело № 513/2015г.(Оспорване разпоредбата на разпоредбата на чл.66 от Наредба № 1 за обществения ред в община Ивайловград)Влязло в законна сила на 01.02.2016г.

> Решение № 159/30.06.2014г. по адм. д. № 5/2014г. (Оспорване на Решение № 511/06.12.2013г. на Общински съвет - Хасково, с което се изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, в частта му по т. 2, касаеща изменение на чл. 26 ал. 3 б. „а” и б. „в” от Наредбата)

Решението е влязло в сила с решение № 7950/30.06.2015г. по адм.д. № 10012/2014г. на ВАС

> Решение № 152/21.06.2013г. по Адм. дело № 97/2013г. (Решение № 350/01.03.2013г. на Общински съвет – Хасково, с което е одобрена процедура и образец на удостоверение по чл. 60 ал. 6 от ЗМДТ.)

Решението е влязло в законна сила в цялост на 23.7.2013г.

> Решение № 68/15.04.2013г. по Адм. дело № 6/2013г. (Оспорването на Областен управител на Област- Хасково против Решение № 307/14.12.2012г. на Общински съвет – Хасково, с което е приета нова ал. 11 на чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, въвеждаща такса за допълнителни педагогически дейности в детските заведения на територията на община Хасково.)
Решението е влязло в сила с решение № 576/16.01.2014г. по адм.д. № 7088/2013г. на ВАС

> Решение № 63/03.04.2013г. по Адм. дело № 5/2013г. (Оспорването на Областния управител на Област- Хасково срещу Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, в редакцията- изм. и доп. с Решение № 308 от 14. 12. 2012г. на Общински съвет- Хасково, в частта й относно чл. 5, чл. 12 ал. 2, чл. 27 ал. 9 и чл. 31 ал. 2.)
Решението е влязло в сила с решение № 3129/05.03.2014г. по адм.д. № 6252/2013г. на ВАС

> Решение № 44/13.03.2013г. по Адм. дело № 354/2012г. (Решението на Общински съвет - Хасково, с което се задължават началниците на полицейските служби да уведомяват Общината при възникнали пътни инциденти, причинени от неравности по платното.)
Решението е влязло в сила с решение № 9886/01.07.2013г. по адм.д. № 5446/2013г. на ВАС

> Решение № 34/13.02.2013г. по Адм. дело № 400/2012г. (Решението на Общински съвет - Хасково за добавяне на нови места за паркиране в Синя зона.)
Решението е влязло в сила с решение № 6805 по адм.д. № 3938/2013г. на ВАС

> Решение № 182/07.11.2012г. по Адм. дело № 168/2012г. (Заповедта на Началника на РДНСК - Южен централен район, с която е отменена вписаната забележка в Разрешение за строеж №166/01.06.2011г., издадено от Началник отдел "РРС" при Дирекция "Устройство на територията" на Община - Хасково, и касаещо "Ремонт на вело - мотописта".)

> Решение № 168/04.10.2012г. по Адм. дело № 186/2012г. (Заповед за спиране на изпълнението на строеж "Мотописта/трибуна, площадкова ел.мрежа и отводнителни съоръжения", намиращ се в ПИ 000169 и ПИ 000172 в землището на село Войводово, община Хасково.)

> Определение от 27.09.2012г. по Адм. дело № 281/2012г. (Спиране на предварителното изпълнение на Заповед № ДК- 19- Х- 10/ 14. 09. 2012г. на Началника на РО„ НСК”- Хасково при РДНСК ЮЦР, с която са забранени ползването и достъпът до невъведен в експлоатация строеж „ Мотописта ( трибуна, площадкова ел. мрежа и отводнителни съоръжения)”, намиращ се в ПИ 00169 и ПИ 00172, в землището на с. Войводово, община Хасково.)

> Решение № 103/21.06.2012г. по Адм. дело № 832/2011г. (Заповед за премахване на пътни връзки към вело-мотописта в град Хасково.)
Решението е оставено в сила с решение № 11866/ 27.09.2012г. по адм.д. № 9542/2012г. на ВАС

> Определение от 17.05.2012г. по Адм. дело № 147/2012г. (Забрана за ползване на вело-мотописта в град Хасково.)
Определението е оставено в сила с определение № 8609/15.06.2012г. по адм.д. № 7315/ 2012г.

> Решение № 77/28.03.2012г. по Адм. дело № 12/2012г. (Отмяна на чл.35 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопастността на движението на територията на община Хасково, предвиждащ при неплащане в срок на наложена глоба, същата да се увеличава до максимум 500 лева.)

> Решение № 667/21.11.2011г. по Адм. дело № 766/2011г. (Избори за общински съветници за Общински съвет - Симеоновград)

> Решение № 648/18.11.2011г. по Адм. дело № 757/2011г. (Избори за кмет с. Крепост, Община Хасково)
Решението е влязло в сила с решение № 17111/23.12.2011г. по адм.д. № 15298/2011г. на ВАС

> Определение от 18.11.2011г. по Адм. дело № 784/2011г., Решение № 722/29.12.2011г. по Адм. дело № 784/2011г. (Избори за кмет Община Ивайловград)

> Определение от 18.11.2011г. по Адм. дело № 782/2011г. (Избори за кмет с. Брод, Община Димитровград)

> Решение № 670/16.11.2011г. по Адм. дело № 780/2011г. (Избори за кмет с. Елена, Община Хасково)
Решението е оставено в сила с решение № 16638/15.12.2011г. по адм.д. № 15343/2011г. на ВАС

> Определение от 16.11.2011г. по Адм. дело № 789/2011г. (Избори за кмет с. Малко градище, Община Любимец)

> Решение № 668/14.11.2011г. по Адм. дело № 781/2011г. (Избори за кмет с. Клокотница, Община Хасково)
Решението е оставено в сила с решение № 16299/12.12.2011г. по адм.д № 15120/2011г. на ВАС

> Решение № 645/11.11.2011г. по Адм. дело № 765/2011г. (Избори за общински съветници за Общински съвет - Хасково)

> Решение № 596/11.11.2011г. по Адм. дело № 548/2011г. (Спрените от движение "паяци" на Община Димитровград)
Решението е отменено с решение № 10224/12.07.2012г. по адм.д. № 16429/ 2011г. по описа на ВАС

> Решение № 584/11.11.2011г. по Адм. дело № 561/2011г., Решение № 597/11.11.2011г. по Адм. дело № 560/2011г. (Спрените от движение "паяци" на Община Хасково)
Решението е отменено с решение № 8691/ 15.06.2012г. по адм.д. № 16336/ 2011г. по описа на ВАС

> Решение № 660/11.11.2011г. по Адм. дело № 779/2011г., Определение от 16.11.2011г. по Адм. дело № 764/2011г., Определение от 31.10.2011г. по Адм. дело № 762/2011г. (Избори за кмет с. Динево, Община Хасково)

> Решение № 647/11.11.2011г. по Адм. дело № 759/2011г. (Избори за кмет с. Войводово, Община Хасково)
Решението е оставено в сила с решение № 15928/02.12.2011г. по адм.д. № 14707/ 2011 г. по описа на ВАС

> Решение № 646/08.11.2011г. по Адм. дело № 761/2011г. (Избори за кмет с. Брягово, Община Хасково)

> Решение № 540/17.10.2011г. по Адм. дело № 165/2011г. (Такса битови отпадъци за 2011г.)

> Решение № 436/01.08.2011г. по Адм. дело № 433/2011г. (Наредбата за даренията на Община Хасково)

> Решение № 435/01.08.2011г. по Адм. дело № 248/2011г. (Отмяната на "Синя зона")

> Решение № 389/19.07.2011г. по Адм. дело № 356/2011г. (Изменение на Наредбата за общинската собственост)

> Решение № 398/15.07.2011г. по Адм. дело № 355/2011г. (Именение на наредбата за "Синята зона")

> Решение № 367/09.06.2011г. по Адм. дело № 354/2011г. (Решението на ОбС - Хасково разрешаващо "озвучаването и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения")

> Решение № 301/06.06.2011г. по Адм. дело № 246/2011г. (Корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи за 2010г. на Община Хасково)

> Решение № 343/31.05.2011г. по Адм. дело № 357/2011г. (Задължаване на служителите в Община Хасково да извършват административни услуги на граждани и ЮЛ)

> Решение № 322/28.05.2011г. по Адм. дело № 247/2011г. (Задължаването на Кмета на Община Хасково да сключи договор за наем на офиса на ГЕРБ)

> Решение № 271/18.05.2011г. по Адм. дело № 18/2011г. (Изменение на Наредбата за общинската собственост)

> Решение № 151/23.03.2011г. по Адм. дело № 856/2010г. (Скобите в "Синята зона")

> Решение № 104/16.03.2011г. по Адм. дело № 763/2010г. ("Офиса на ГЕРБ")
Решението е оставено в сила с решение №13114/17.10.2011 по адм.д.№ 6711/2011 г. по описа на ВАС

> Решение № 640/25.01.2011г. по Адм. дело № 535/2010г. ("Хирургическия блок")
Решението е оставено в сила с решение № 7730/ 02.06.2011г. по адм.д. № 3247/2011г. по описа на ВАС

 

 

 


  Административен съд Хасково