Политика за прозрачност

 


АКТУАЛНА ТРЪЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 


ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ /12.03.2019г./

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

УПОТРЕБЯВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ

  На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-12-81/18.02.2019г. на Председателя на Административен съд – Хасково, Административен съд-Хасково обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 12.03.2019 г., в гр. Хасково, ул. „Преслав” № 26, в сградата на съда, от 09.00 ч. за продажба на употребяван лек автомобил „ФОРД ФОКУС СИ-МАКС 2.0 Д“ с начална тръжна цена 1280 (хиляда двеста и осемдесет) лева. Предлаганият автомобил е в движение, но с установени увреждания по двигателя. Констатирано е, че губи мощност при ускорение, като за ремонта му са необходими следните резервни части:

        - турбокомпресор;
        - подгряващи свещи - 4 бр.;
        - EGR - клапан.

  Получаване на тръжната документация: етаж I, Регистратура в сградата на АдмС-Хасково, ул.”Преслав” № 26 всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 05.03.2019г. до 11.03.2019г. включително и на интернет страницата на съда www.admsudhaskovo.org в раздел „Търгове“;

  Депозит за участие в търга: 128 (сто двадесет и осем) лв., внесен по банкова сметка на АдмС-Хасково : IBAN BG61CECB979033E0280800 BIC: CECBBGSF, Банка ЦКБ-АД клон Хасково;

  Оглед на автомобила: от 05.03.2019г. до 11.03.2019г. г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в двора на Административен съд – Хасково.

  Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга и писмените ценови предложения: до 17 ч. на 11.03.2019 г. на Регистратура в сградата на АдмС-Хасково, ул.”Преслав” № 26 .

  Критерий за оценка на ценовото предложение: най – високата цена;

  Условия и документация за участие: Изискванията към кандидатите/участниците, необходимите документи за участие в търга, условията за провеждане на търга и други са посочени в Тръжната документация.

  За контакти: тел. 038/650555; 0895907286; 0886911809; e-mail: has@admsudhaskovo.org

  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

      Приложение 1

      Приложение 2

      Приложение 3

      Приложение 4

      Приложение 5

      Приложение 6

      Приложение 7

   

   

  Административен съд Хасково